09. redna seja SD KPD 04.06.2013

Transcription

09. redna seja SD KPD 04.06.2013
SVET DELAVCEV KAPITALSKO POVEZANIH DRUŽB
Trg OF 7, 1506 Ljubljana
Tel.: 01/ 29 13 330
Fax: 01/ 23 13 424
Datum: 04.06.2013
ZAPISNIK
9. seje Sveta delavcev kapitalsko povezanih družb v sistemu slovenskih železniških družb (v
nadaljnjem besedilu: SD KPD), ki je potekala v torek, 04.06.2013 ob 10.00 uri v stekleni dvorani
Slovenskih železnic, d.o.o. na Kolodvorski 11 v Ljubljani.
Prisotni: Roman Šuen, Vladimir Runko, Edita Klenovšek, Anto Radman, Milenko Prcač, Fahrudin
Bizjak, Pavo Blaževič, Darko Lobnik, Jure Buzar, Sakib Galić, Bojan Gajšek, Albina Novak, Đorđo
Petrović, Miran Trantura, Damjan Rak, Vladimir Bizjak, Silvo Berdajs, Zlatko Ratej, Dobrivoj Subič,
Robert Müllner, Slavko Petrovič, Aleš Kavkler, Pavle Kržič, Anton Pasterk, Vesna Berdajs, Draža Ristič,
Aleksandar Dobrijevič in Miran Parkelj.
Lista prisotnih je priloga originalnega zapisnika.
Opravičeno odsotni: Karel Muster, Zdenko Lorber in Božo Božovič,.
Ostali prisotni: Pavel Zalokar, Silva Kristan, Zdravko Skrbiš, Dejan Žolek, Adrijan Paškulin, Jože Pavšek,
Remzija Cinac, Matjaž Skutnik, Miro Krevs, Robert Medved, Benjamin Ornik, Franc Benko, Franc
Zupanc, Diko Ivanovič, Drago Sotlar, Dušan Mes, Albert Pavlič, Mirko Zorenč, Robert Rožič in Leon
Didič.
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsedujoči uvodoma prisotne seznanil z zamenjavo predsednika SD SŽ
Potniški promet, kjer je dosedanjega predsednika Dejana Švarca zamenjal Pavo Blaževič in zamenjavo
predsednice SD SŽ Prometni institut, kjer je dosedanjo predsednico Mojco Tomšič zamenjal
Aleksandar Dobrijevič.
Glede na navedeno je predsedujoči predlagal, da SD KPD sprejme ugotovitveni sklep o zamenjavi
predstavnikov v SD KPD.
V zvezi s tem je bil soglasno sprejet
UGOTOVITVENI SKLEP:
SD KPD ugotavlja, da je namesto dosedanjega predsednika SD SŽ Potniški promet Dejana Švarca
član SD KPD novi predsednik SD SŽ Potniški promet Pavo Blaževič in namesto dosedanje
predsednice SD SŽ Prometni institut Mojce Tomšič, član SD KPD novi predsednik SD Prometni
institut Aleksandar Dobrijevič.
V nadaljevanju je predsedujoči v razpravo podal zapisnik 8. redne seje z dne 19.03.2013.
1
Ker na zapisnik ni bilo nobenih pripomb, je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 86:
Sprejme se zapisnik 8. redne seje SD KPD, d.o.o. z dne 19.03.2013 v predlagani vsebini.
V nadaljevanju je predsedujoči predlagal da se predlagani dnevni red dopolni z novo 5. točko
dnevnega reda na katero se uvrsti obravnava Pravilnika o načinu prijavljanja domnevnih nepravilnosti
ter njihovega obravnavanja v skupini SŽ in Navodila s področja notranjega nadzora ter Navodila za
ravnanje ob izrednih dogodkih,
S temi dopolnitvami je predlagal naslednji dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 8. redne seje ter pregled realizacije sklepov
2. Informacija o poslovanju SŽ
3. Pogoji za prodajo stanovanj
4. Poročila odborov:
Zapisnik 1. seje odbora SD KPD za spremljanje disciplinskih postopkov z dne 08.04.2013
Zapisnik 2. seje odbora SD KPD za spremljanje disciplinskih postopkov z dne 24.04.2013
Zapisnik 1. seje odbora SD KPD za letovanje z dne 05.04.2013
Zapisnik 1. seje odbora SD KPD za zdravstveno preventivo z dne 19.03.2013
Zapisnik 1. seje odbora SD KPD za VPD z dne 25.04.2013
5. Obravnava Pravilnika o načinu prijavljanja domnevnih nepravilnosti ter njihovega
obravnavanja v skupini SŽ in Navodila s področja notranjega nadzora ter Navodila za ravnanje
ob izrednih dogodkih
6. Razno
Prisotni so tako spremenjen dnevni red soglasno potrdili.
K 1. točki dnevnega reda:
Predsedujoči je podal poročilo o realizaciji sklepov, kjer je navedel:
Ugotovitveni sklep
(seznanitev z imenovanimi predstavniki SD SŽ Infrastruktura v SD
KPD: Vladimirjem Bizjakom in Damjanom Rakom)
Sklep št. 75 je realiziran
(sprejem zapisnika 7. redne seje SD KPD)
Sklep št. 76 je realiziran
(sprejem pregleda realizacije sklepov 6. seje SD KPD, seznanitev z
odgovori Poslovodstva in seznanitev s sestavo odborov SD KPD ter
spremembo 6. člena Pravilnika o oddajanju stanovanj SŽ v najem)
Sklep št. 77 je realiziran
(seznanitev z informacijo o poslovanju SŽ v obdobju I-XI/2012)
Sklep št. 78 je realiziran
(seznanitev s Poročilom o izvajanju dogovora za leto 2012 in januar
2013 ter Predlogom plana dela z glavnimi ukrepi za leto 2013)
Sklep št. 79 je realiziran
(seznanitev z informacijo o pripravi druge faze plana kadrov)
Sklep št. 80 je realiziran
(seznanitev s predlogom Pravilnika o uporabi službenih cestnih vozil v
službene in zasebne namene ter sprejem predlogov sprememb in
dopolnitev pravilnika)
Sklep št. 81 je realiziran
(seznanitev s potekom usklajevanja vsebine sklepa Poslovodstva št.
903 in soglasje, da tudi Navodilo 920 obravnava ista komisija)
Sklep št. 82 je realiziran
(zavrnitev Pogojev za prodajo stanovanj)
Sklep št. 83 je realiziran
(imenovanje komisije za prodajo počitniške kapaciteta na Rabu)
Sklep št. 84 je realiziran
(seznanitev s prijavo uslužbenke notranje revizije zaradi mobbinga)
2
Sklep št. 85 je delno realiziran (poziv predsednikom SD odvisnih družb, da vabila za seje SD pošiljajo
vsem predsednikom reprezentativnih sindikatov)
V zvezi s tem je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 87:
1. Sprejme se pregled realizacije sklepov 8. redne seje SD KPD, d.o.o. z dne 19.03.2013.
K 2. točki dnevnega reda:
Generalni direktor Dušan Mes je prisotne seznanil z revidirano Informacijo o poslovanju skupine SŽ v
obdobju I-XII/2012, kjer je navedel, da je skupina SŽ v tem obdobju ustvarila 3,479 mio EUR
pozitivnega rezultata, po odbitku davkov pa čisti PI znaša cca. 2,7 mio EUR. Ob tem je prisotne
seznanil, da bo skupni dolg države do SŽ ob koncu leta 2013 znašal cca. 349 mio EUR (predvsem iz
naslova terjatve SŽ do države, premalo plačanih sredstev za opravljanje storitev OGJS in drugih).
Rebalans poslovnega načrta skupine SŽ za leto 2013 glede na leto 2012 predvideva večje prihodke za
11%, 16 mio EUR dobička iz poslovanja in 5,9 mio EUR čistega poslovnega izida.
V nadaljevanju je podal informacijo o poslovanju v obdobju I-IV/2013, kjer je dejal, da je poslovanje v
skladu s planom, da pa so bili prvi trije meseci nekoliko slabši. Ustvarjeno je bilo za 102 mio EUR
prihodkov in 2,2 mio EUR negativnega poslovnega izida. Družbi Potniški promet in Infrastruktura sta
poslovali bolje od pričakovanega, ostala podjetja v skupini pa v skladu s poslovnim načrtom, tako da
je celotni poslovni izid skupine v skladu s pričakovanim. Poudaril je, da so SŽ poplačale dolg iz naslova
izvedenih finančnih instrumentov.
Glede poslovanja družbe Tovorni promet je dejal, da je v tem obdobju za 1% več tovora kot v istem
obdobju lanskega leta, da pa so prihodki manjši od lanskih za cca. 4%. Količina prepeljanega tovora je
skladna s pričakovano, vendar pa je izkupiček, zaradi krajših voženj in drugačne strukture tovora,
nižji.
Glede likvidnostne situacije je pojasnil, da so SŽ večino kreditov reprogramirale, tako da je
likvidnostna situacija za enkrat sanirana, je pa še vedno odvisna od proračuna RS in od odločitve
države glede terjatev, ki jih ima SŽ do nje.
V zvezi s konkurenčno družbo RCA je prisotne seznanil, da se je le-ta, zaradi izpada naročil v drugih
regijah, usmerila na Slovenijo, vendar je bil z njimi dosežen dogovor, ki sicer še ni podpisan, da ne
bodo prevzemali obstoječih poslov SŽ v Sloveniji (predvsem premik v Kopru).
Dobrivoj Subič je izpostavil vprašanje stanja infrastrukture na nekaterih odsekih primorske proge, ki
povzroča zamude zaradi počasnih voženj in povečanje stroška porabljene energije. Hkrati je prisotne
seznanil, da je Luka Koper izdala soglasje RCS za uporabo njihovih tirov in da obstaja nevarnost, da bi
Ministrstvo za infrastrukturo in promet, na podlagi tega soglasja, izdalo dovoljenje za opravljanje
premika na TP Koper tudi tujim operaterjem, kar bi lahko resno ogrozilo varnost na tej postaji. Ravno
tako je izpostavil alarmantno stanje voznih sredstev, saj naj bi bilo 38% voznih sredstev izven
prometa zaradi pomanjkanja rezervnih delov.
Damjan Rak je v zvezi z izvajanjem projekta elektrifikacije proge Pragersko-Hodoš, ki je v teku, prosil
za preveritev informacije, da bo potrebno, zaradi vgradnje temeljev drogov vozne mreže preblizu osi
tira, kar bo povzročilo oviran pogled strojevodjem na glavne signale nameščene na stebrih ob progi,
obstoječe glavne signale namestiti na portalne mostove, kar bi po oceni znašalo strošek ca. 20.000,00
EUR po posameznem signalu. Ob tem je poudaril, da bi tak strošek bil gospodarska škoda, ki je lahko
posledica napake ob projektiranju, napake pri vgradnji ali pa vnaprej dogovorjen posel.
3
Generalni direktor Dušan Mes je v zvezi s počasnimi vožnjami odgovoril, da je vzdrževanje določenih
odsekov planirano, ravno tako so v teh primerih planirane počasne vožnje, res pa je, da so določene
počasne vožnje, predvsem zaradi slabega stanja infrastrukture, neplanirane, kot je primer odseka
Verd-Borovnica. Nevarnost počasnih voženj, predvsem na neplaniranih odsekih je, da bi se kupci
odločali za hitrejše in cenejše poti, zato je potrebno tudi te primere pravilno predstaviti in jih
zagovarjati. V zvezi s stanjem voznih sredstev, pa je odgovoril, da je to posledica slabega vzdrževanja
v preteklih letih, ko je bilo zaradi pomanjkanja sredstev, premalo vloženo v vzdrževanje, danes pa se
to vrača v obliki povečanih potreb po vzdrževanju.
Zlatko Ratej je vprašal kako je s prevzemanjem tovora s strani RCA v notranjem prometu.
Generalni direktor Dušan Mes je odgovoril, da se filozofija RCS delno razlikuje od filozofije matične
družbe RCA in poudaril, da dogovor predvideva, da stranke v Sloveniji oz. v notranjem prometu
obdržijo SŽ. Hkrati pa je dejal, da so procesi v Luki Koper, kot tudi na TP Koper, z vidika Luke Koper in
RCS, slabi in zaradi njih nastajajo zamude in dodatni stroški, zato je eden njihovih ciljev prevzem
premika v Luki Koper in na TP Koper.
Dobrivoj Subič je vprašal kako je z izvedbo drugega dela plana kadrov.
Generalni direktor Dušan Mes je odgovoril, da bo plan kadrov pripravljen do petka, 07.06.2013 in da
predvideva vključitev 519 delavcev v program čakanja na delo doma in predčasno upokojitev, o
ugotavljanju presežnih delavcev pa ni govora.
Matjaž Skutnik je izhajajoč iz Navodila 925 in ostalih navodil o notranjem nadzoru, vprašal zakaj SŽ ni
pravočasno pripravil dokumentacijo, ki je temelj za izdajo varnostnega spričevala, kljub temu, da je
bil rok za pripravo jasen.
Generalni direktor Dušan Mes je odgovoril, da je SŽ dokumentacijo vložilo, vendar se AŽP s tem ni
strinjala, zato je naložila SŽ, da dokumentacijo pripravijo družbe, ki nastopajo kot prevoznik.
Robert Müllner je izpostavil problematiko prevzema vagonov v Gorici in na Opčinah in ob tem
opozoril, da bi bilo na postaji Opčine potrebno ponovno vzpostaviti pregledno mesto.
Fahrudin Bizjak je prisotne seznanil, da večina vlakov na meji z Italijo vozi na zaupanje in da ne vidi
potrebe za umestitev vozovnega preglednika na Opčinah.
Sakiba Galić je vprašal zakaj se na postaji Jesenice ne izvaja več sistema voženj vlakov v režimu
interoporabilnih lokomotiv, ki so prej vozile direktne vlake iz in do Villacha, danes pa je potrebno te
lokomotive na direktnih vlakih na postaji Jesenice menjavati, kar povzroča velike zamude vlakov.
Zlatko Ratej je vprašal kako potekajo postopki za pridobitev varnostnega spričevala za Avstrijo.
Generalni direktor Dušan Mes je odgovoril, da je bila dokumentacija za pridobitev varnostnega
spričevala oddana 19.12.2012 in da je potrebno dodatno priložiti še potrdilo, da imamo veljavno
varnostno spričevalo v Sloveniji, katerega pa mora izdati AŽP.
V nadaljevanju je predsedujoči Silvo Berdajs podal splošen komentar k rezultatom poslovanja, kjer je
navedel:
da so trendi poslovanja pozitivni in da so se prihodki, glede na leto 2008, bistveno povečali (ne
glede na padec prometa iz 19 na 16 mio t).
4
da smo imeli v letu 2008 10.288 zaposlenih, konec letošnjega leta pa bomo v celotni skupini SŽ
imeli 8.244 zaposlenih.
da je pozitiven podatek o dvigu dodane vrednosti, ki zaposlene na SŽ uvršča v slovensko
povprečje.
da je strošek dela iz 54,2% v letu 2008 padel na 43,7% v letu 2013
da so ti pozitivni trendi bili doseženi brez velikih pretresov znotraj skupine SŽ, saj nihče ni bil
odpuščen, res pa je, da so zaposleni s svojimi prispevki v veliki meri prispevali, da stanje ni bilo še
slabše.
da v prihodnje ne bo veliko možnosti za zniževanje stroškov dela in zmanjševanje števila
zaposlenih.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 88:
SD KPD se je seznanil z Informacijo o poslovanju skupine SŽ v obdobju I-XII/2012 in I-IV/2013, ki jo
je podal generalni direktor Dušan Mes.
K 3. točki dnevnega reda:
Predsedujoči Silvo Berdajs je prisotne seznanil s Pogoji za prodajo stanovanj, ki so bili naslovljeni na
SD KPD, potem pa so bili posredovani v obravnavo tudi SD posameznih družb v sistemu SŽ. V zvezi s
samimi pogoji je dejal, da so dobri in predlaga, da jih SD KPD sprejme.
Damjan Rak je prisotne seznanil, da je SD SŽ Infrastruktura pogoje obravnaval na svoji seji in po seji
prejel tudi določena pojasnila na ugotovljene pomanjkljivosti in izražene pomisleke. Hkrati je
poudaril, da bi rad ta pojasnila prejel tudi v uradni obliki s strani pristojnih služb SŽ. Vprašal je tudi,
kaj bo s tistimi najemniki stanovanj, ki bodo predmet prodaje in ne bodo uveljavljali predkupne
pravice
Generalni direktor Dušan Mes je odgovoril, da so bili pogoji dalj časa usklajevani, predvsem zaradi
pomislekov notranje revizije in da meni, da so predlagani pogoji dobri za vse zaposlene oz. najemnike
stanovanj. Ob tem pa je, na vprašanje ali SŽ zagotavlja, da se delavcem SŽ, ki so najemniki stanovanj,
ki bodo predmet prodaje in ne bodo uveljavljali predkupne pravice, v primeru odprodaje stanovanja,
pri drugem lastniku najemni pogoji ne bodo spreminjali, to potrdil.
Silvo Berdajs je v pojasnilu dejal, da je SD KPD na prejšnji seji 19.03.2013 obravnaval pogoje, ki jih je
takrat predlagalo poslovodstvo in jih zavrnilo, ker bi strošek nakupa, predvsem zaradi obresti, ki bi jih
kupci stanovanja morali plačati, bile precej višje, kot so v sedaj predlaganih pogojih. Hkrati je
predlagal, da SD KPD predlagane pogoje sprejme.
Jure Buzar je vprašal, če se bo kupcem stanovanj upoštevalo plačevanje najemnine v odkupno ceno
stanovanja in hkrati izpostavil problematiko različne cenitve stanovanj.
Silvo Berdajs je glede upoštevanja plačanih obrokov najemnine v odkupno ceno stanovanja odgovoril,
da se plačana najemnina ne more upoštevati v prodajni ceni stanovanja. Glede cenitve pa je dejal, da
cenitev vselej odvisna od cenilca, dejstvo pa je, da SŽ, brez predhodne cenitve, ne morejo prodati
stanovanj.
5
Po razpravi in podani obrazložitvi, je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 89:
A.
SD KPD daje soglasje k spremenjenim in dopolnjenim pogojem za prodajo stanovanj Slovenskih
železnic, d.o.o., ki se glasijo:
1. Predmet prodaje so vsa stanovanja v lasti Slovenskih železnic, d.o.o., razen poslovnih
stanovanj in stanovanj, ki jih ni mogoče prodati iz razvojnega vidika oz. po ZVZelP.
2. Najemniki stanovanj, navedenih v 1. točki, imajo predkupno pravico na stanovanjih.
3. Kupci navedenih stanovanj se lahko odločijo za plačilo kupnine:
v enkratnem znesku ob podpisu pogodbe, pri čemer se upošteva 17 odstotno znižanje
ocenjene tržne vrednosti
na kredit v mesečnih obrokih brez pologa, pri čemer odplačilna doba ne sme biti daljša od
25 let.
V primeru, da bo odplačilna doba:
od 1 leta do 10 let
se pri izračunu mesečnega obroka upošteva obrestna mera v višini 6 mesečnega Euribor-a
(na dan sklenitve pogodbe) povečanega za 1,5 odstotne točke letno
od 11 do 25 let
se pri izračunu mesečnega obroka upošteva obrestna mera v višini 6 mesečnega Euribor-a
(na dan sklenitve pogodbe) povečanega za 2 odstotni točki letno.
Obrestna mera je v času odplačila kupnine spremenljiva in se vsakih 6 mesecev uskladi z
vrednostjo Euribor-a, veljavnega na dan obračuna, s čimer se spremeni tudi višina mesečnega
obroka.
Mesečni obrok ne sme biti manjši od mesečne najemnine za stanovanje.
Plačilo kupnine bo zavarovano s hipoteko, ki jo bo kupec ustanovil na celotni nepremičnini, ki
bo predmet prodaje. Strošek ustanovitve hipoteke nosi kupec.
4. Stroški v zvezi s prodajo stanovanj:
Slovenske železnice, d.o.o. nosijo stroške priprave pogodbe, cenitve in davka na promet z
nepremičninami, strošek overitve podpisa na pogodbi nosi vsaka pogodbena stranka zase,
strošek vpisa lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo, pa kupec.
B.
SD KPD daje soglasje poslovodstvu družbe SŽ, d.o.o., da samostojno spremeni pogoje odprodaje
stanovanj v primeru, da bodo ti ugodnejši za potencialne kupce.
Pogoji prodaje stanovanj so priloga originalnega zapisnika.
6
K 4. točki dnevnega reda:
Predsedujoči je v razpravo podal zapisnika 1. in 2. seje odbora SD KPD za spremljanje disciplinskih
postopkov in izhajajoč iz zapisanega, predlagal, da SD KPD sprejme naslednje stališče:
da se v 15. členu Pravilnika o odgovornosti delavcev za kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz
delovnega razmerja (Pravilnik 621) ne sprejme variantni predlog, da se črta omejitev prenosa
pooblastila za odločanje v disciplinski odgovornosti zgolj za vodstvene delavce.
da delavca v postopku (23. člen Pravilnika 621), ki ni član sindikata, lahko, na njegovo željo,
zastopa SD posamezne družbe ali SD KPD oz. v njegovem imenu predstavniki SD KPD v odboru SD
KPD za spremljanje disciplinskih postopkov
V zvezi s tem je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 90:
SD KPD se je seznanil s poročilom Odbora SD KPD za spremljanje disciplinskih postopkov in
izhajajoč iz poročila odbora sprejema naslednji stališči:
da se v 15. členu Pravilnika o odgovornosti delavcev za kršitve pogodbenih in drugih obveznosti
iz delovnega razmerja (Pravilnik 621) ne sprejme variantni predlog, da se črta omejitev prenosa
pooblastila za odločanje v disciplinski odgovornosti zgolj za vodstvene delavce.
da delavca v postopku (23. člen Pravilnika 621), ki ni član sindikata, lahko, na njegovo željo,
zastopa SD posamezne družbe ali SD KPD oz. v njegovem imenu predstavniki SD KPD v odboru
SD KPD za spremljanje disciplinskih postopkov
Zapisnika 1. in 2. seje odbora sta prilogi originalnega zapisnika SD KPD.
Predsedujoči je nato prisotne seznanil z zapisnikom 1. seje odbora SD KPD za letovanje in 1. seje
odbora SD KPD za spremljanje izvajanja zdravstvene preventive.
Ker na zapisnika ni bilo pripomb, je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 91:
SD KPD se je seznanil z zapisnikom odbora SD KPD za letovanje z dne 05.04.2013 in zapisnikom
odbora SD KPD za spremljanje izvajanja zdravstvene preventive z dne 19.03.2013.
Zapisnika sta prilogi originalnega zapisnika SD KPD.
V nadaljevanju je predsedujoči prisotne seznanil z zapisnikom 1. seje odbora SD KPD za varnost in
zdravje pri delu in predlagal, da SD KPD povzame vseh 6 sklepov, ki jih je odbor sprejel, s tem, da se
sklep št. 6 dopolni tako, da se nanaša na vse delavce, ki jim po Pravilniku o službeni obleki pripada
zimska bunda, kar je bilo soglasno sprejeto.
Na tej podlagi so bili sprejeti naslednji
SKLEP št. 92:
SD KPD se je seznanil s sklepom Odbora SD KPD za varnost in zdravje pri delu, s katerim se je le-ta
seznanil z:
informacijo o inšpekcijskih odločbah, s tem da se pozovejo posamezne družbe skupine SŽ, da
podajo povratno informacijo o odpravi pomanjkljivosti;
7
informacijo o poškodbah pri delu za obdobje januar – marec 2013, s tem da se dopolni s
primerjalno tabelo enakega obdobja za leto 2012 in 2013.
SKLEP št. 93:
SD KPD, skladno s sklepom odbora SD KPD za varnost in zdravje pri delu, poziva pristojne službe SŽ,
da se pričnejo postopki sprememb in dopolnitev Pravilnika o osebni varovalni opremi na način, da
se pripravijo novi tehnični opisi posameznih delov osebne varovalne opreme, ki se bodo v bodoče
upoštevali pri javnih razpisih.
SKLEP št. 94:
SD KPD, skladno s sklepom odbora SD KPD za varnost in zdravje pri delu in glede na strukturne
spremembe, poziva posamezne družbe Skupine SŽ, da predpišejo čim krajše postopke naročanja in
izdaje osebne varovalne opreme zaposlenim in da zaposlene dokazno seznanijo s temi postopki.
SKLEP št. 95:
SD KPD soglaša s sklepom odbora SD KPD za varnost in zdravje pri delu, da se na seje Odbora Sveta
delavcev kapitalsko povezanih družb za varnost in zdravje pri delu vabijo predstavniki nabavne
službe. Vodja službe zagotovi njihovo prisotnost.
SKLEP št. 96:
SD KPD soglaša s sklepom odbora SD KPD za varnost in zdravje pri delu, da se od Službe za nabavo
zahteva podatek v kateri fazi je javni razpis za službene čevlje ter pojasnilo zakaj se kvaliteta
službenih oblek in njenih delov zmanjšuje.
SKLEP št. 97:
SD KPD, izhajajoč iz sklepa odbora SD KPD za varnost in zdravje pri delu, poziva vse družbe v
sistemu SŽ, da v letošnjem letu, vsem upravičencem, ki jim zimska bunda pripada po Pravilniku o
službeni obleki, dodeli nove zimske bunde.
K 5. točki dnevnega reda:
Predsedujoči je prisotne seznanil s Predlogom Pravilnika o načinu prijavljanja domnevnih
nepravilnosti ter njihovega obravnavanja v skupini SŽ in ob tem predlagal:
da se v 1. odstavku 4. člena beseda »dolžni« zamenja z besedo »lahko«;
da se v 4. odstavku 7. člena črtata besedi »ali Nadzornemu svetu«;
da se v 9. členu na koncu 1. stavka doda besedilo »vsem članom komisije«.
da se v 1. odstavku 10. člena za besedo »obvešča« doda besedilo »Poslovodstvo in« in črta
besedilo v oklepaju »(Revizijsko komisijo NS)«
da se v 2. odstavku 10. člena črta besedilo »/ali« in besedilo v oklepaju »(revizijski komisiji
nadzornega sveta)«.
Ob tem je predlagal, da SD KPD predlagane spremembe potrdi in v primeru, da bodo predlagane
spremembe sprejete s strani SŽ, SD KPD poda pozitivno mnenje k omenjenemu pravilniku.
8
V nadaljevanju je predsedujoči prisotne seznanil tudi z:
Navodilom o ravnanju ob izrednih dogodkih v SŽ Infrastruktura, d.o.o. – 925.01
Navodilom o ravnanju ob izrednih dogodkih v SŽ Tovorni promet, d.o.o. - 926.01
Navodilom o ravnanju ob izrednih dogodkih v SŽ Potniški promet, d.o.o. - 927.01
Navodilom o organiziranosti in izvajanju notranjega nadzora upravljalca javne železniške
infrastrukture družbi SŽ Infrastruktura, d.o.o. – 925.02
Navodilom o organiziranosti in izvajanju notranjega nadzora v družbi SŽ Tovorni promet, d.o.o. –
926.02
Navodilom o organiziranosti in izvajanju notranjega nadzora v družbi SŽ Potniški promet, d.o.o. –
927.02
in ob tem prisotne seznanil, da se navodila sicer sprejemajo v navedenih družbah, vendar se določila teh
navodil izvajajo in uporabljajo tudi za delavce drugih družb v sistemu SŽ.
Vodja službe za notranji nadzor, izobraževanje in predpise, kakovost ter okolje Pavel Zalokar je
prisotne seznanil, da so se obravnavana navodila usklajevala med AŽP in družbami Tovorni promet,
Potniški promet in Infrastruktura, v nadaljevanju pa še s predstavniki socialnih partnerjev. Ob tem je
poudaril, da je Navodilo o ravnanju ob izrednih dogodkih, po usklajevanju s socialnimi partnerji,
doživelo še spremembo oz. uskladitev 10. člena.
Predsedujoči je, izhajajoč iz ugotovitve, da SD KPD ne razpolaga z zadnjim čistopisom obravnavanih
navodil, predlagal, da SD KPD ta navodila obravnava na korespondenčni seji, po prejemu čistopisov.
Ob ugotovitvi, da člani SD KPD pomotoma niso prejeli predloga obravnavanega Pravilnika o načinu
prijavljanja domnevnih nepravilnosti ter njihovega obravnavanja v skupini SŽ, je predsedujoči
predlagal, da se tudi ta pravilnik, vključno s podanimi pripombami, obravnava na isti korespondenčni
seji.
K 6. točki dnevnega reda:
Ker pod točko razno ni bilo razprav, je predsedujoči sejo ob 11.45 uri zaključil.
Sekretar:
Leon Didič
Predsednik:
Silvo Berdajs
9