1 SVET DELAVCEV KAPITALSKO POVEZANIH DRUŽB Trg OF 7

Transcription

1 SVET DELAVCEV KAPITALSKO POVEZANIH DRUŽB Trg OF 7
SVET DELAVCEV KAPITALSKO POVEZANIH DRUŽB
Trg OF 7, 1506 Ljubljana
Tel.: 01/ 29 13 330
Fax: 01/ 23 13 424
Datum: 12.1.2016
ZAPISNIK
20. seje Sveta delavcev kapitalsko povezanih družb v sistemu slovenskih železniških družb (v
nadaljnjem besedilu: SD KPD), ki je potekala v torek, 12.1.2016 ob 10.00 uri v stekleni dvorani
Slovenskih železnic, d.o.o. na Kolodvorski 11 v Ljubljani.
Prisotni (29): Zupanc Franc, Cvijanovič Denis, Klenovšek Edita, Prcač Milenko, Radman Anto, Ornik
Benjamin, Perič Luka, Kneževič Nikola, Drole Bojan, Gajšek Bojan, Hodžič Rifet, Igličar Marko, Muster
Karel, Šljivič Milorad, Trantura Miran, Berdajs Silvo, Janežič Marko, Kavkler Aleš, Kržič Pavle, Lorber
Zdenko, Müllner Robert, Petrovič Slavko, Ratej Zlatko, Bešič Adel, Dremelj Alozij, Debeljak Stane,
Dobrijevič Aleksandar in Kocber Erker Mateja.
Lista prisotnih je priloga originalnega zapisnika.
Opravičeno odsotni (3): Šuen Roman, Novak Albina in Parkelj Miran.
Ostali prisotni: Budimlič Muris, Skutnik Matjaž, Šmid Aleksander, Krevs Miro, Pavšek Jože, Berdajs
Vesna, Nahtigal Maja, Medved Robert, Žolek Dejan, Avbelj Lekič Nina, Cinac Remzija, Ivanovič Diko,
Pavlič Albert, Zorenč Mirko, Skrbiš Zdravko in Didič Leon.
V skladu z 11. členom Poslovnika o delu SD KPD je Silvo Berdajs predlagal, da se do izvolitve novega
predsednika SD KPD imenuje predsedujočega seje.
Zlatko Ratej je, kot član SD KPD, predlagal, da se za predsedujočega seje SD KPD imenuje Silvo
Berdajs.
V zvezi s tem je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 200:
Za predsedujočega seje SD KPD se imenuje Silvo Berdajs.
Po ugotovitvi sklepčnosti je predsedujoči v razpravo podal naslednji dnevni red:
1. Ugotovitveni sklep o sestavi SD KPD
2. Izvolitev predsednika SD KPD, dveh namestnikov predsednika SD KPD ter imenovanje
sekretarja SD KPD
3. Imenovanje odborov SD KPD
4. Strateški poslovni načrt skupine SŽ 2016-2020
5. Dogovor o izplačilu stimulacije za delovno uspešnost, vključno z Dogovorom o počitniških
kapacitetah in Dogovorom o refundaciji izplačila stimulacije za delovno uspešnost
6. Poročilo po participacijskem dogovoru za obdobje I-VI/2015
7. Poročilo o poslovanju počitniških enot skupine SŽ v letu 2014
8. Poročilo o izvedbi zdravstvene preventive v Središču Vitalis v letu 2015
9. Razno
1
Prisotni so dnevi red soglasno sprejeli.
K 1. točki dnevnega reda:
Predsedujoči je prisotne seznanil, da so bile konec leta 2015 opravljene volitve za člane svetov
delavcev v večini družb v skupini SŽ za naslednje štiriletno mandatno obdobje in da so ti sveti
delavcev v SD KPD predlagali nove člane SD KPD.
V zvezi s tem je bil soglasno sprejet
UGOTOVITVENI SKLEP
Na podlagi imenovanih predstavnikov svetov delavcev družb v skupini SŽ, Svet delavcev kapitalsko
povezanih družb sestavlja 32 predstavnikov svetov delavcev družb v skupini SŽ:
Svet delavcev Slovenskih železnic, d.o.o.
1. Šuen Roman
Svet delavcev SŽ Vleka in tehnika, d.o.o.:
1. Berdajs Silvo
2. Janežič Marko
3. Kavkler Aleš
4. Kržič Pavle
5. Lorber Zdenko
6. Müllner Robert
7. Petrovič Slavko
8. Ratej Zlatko
Svet delavcev SŽ Potniški promet, d.o.o.:
1. Ornik Benjamin
2. Perič Luka
Svet delavcev SŽ Tovorni promet, d.o.o.:
1. Cvijanovič Denis
2. Klenovšek Edita
3. Prcač Milenko
4. Radman Anton
5. Zupanc Franc
Svet delavcev SŽ Infrastruktura, d.o.o.:
1. Drole Bojan
2. Gajšek Bojan
3. Hodžič Rifet
4. Igličar Marko
5. Kneževič Nikola
6. Muster Karel
7. Novak Albina
8. Šljivič Milorad
9. Trantura Miran
2
Svet delavcev SŽ ŽIP, storitve, d.o.o.
1. Bešič Adel
2. Dremelj Bojan
3. Pasterk Anton
Svet delavcev Fersped d.d.
1. Kocbek Erker Mateja
Svet delavcev Prometni institut, d.o.o.
1. Dobrijevič Aleksandar
Svet delavcev ŽGP, d.d.:
1. Debeljak Stane
Delavski zaupnik SŽ Železniška tiskarna, d.d.
1. Parkelj Miran
K 2. točki dnevnega reda:
VOLITVE PREDSEDNIKA SD KPD
Predsedujoči prisotne seznani, da imajo v skladu z 69. členom Poslovnika o delu SD KPD pravico
predlagati predsednika SD KPD sveti delavcev, ki so ustanovitelji SD KPD ali najmanj 3 člani SD KPD in
prisotne seznanil z vloženimi kandidaturami za podlagi poziva z dne 4.1.2016.
Predsedujoči je prisotne seznanil, da so vsi sveti delavcev v skupini SŽ z dopisom z dne 11.1.2016 za
kandidata za predsednika SD KPD predlagali Silva Berdajsa in ta predlog podal na glasovanje.
Po javnem glasovanju je bil soglasno sprejet (Silvo Berdajs se je glasovanja vzdržal)
SKLEP št. 201:
Za predsednika SD KPD se izvoli Silvo Berdajs.
Predsedujoči prisotne seznani, da imajo v skladu z 69. členom Poslovnika o delu SD KPD pravico
predlagati podpredsednika SD KPD sveti delavcev, ki so ustanovitelji SD KPD ali najmanj 3 člani SD
KPD in prisotne seznanil z vloženimi kandidaturami za podlagi poziva z dne 4.1.2016.
Predsedujoči je prisotne seznanil, da so vsi sveti delavcev v skupini SŽ z dopisom z dne 11.1.2016 za
kandidata za namestnika predsednika SD KPD predlagali Romana Šuena in Bojana Droleta in ta
predlog podal na glasovanje.
Po javnem glasovanju je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 202:
Za namestnika predsednika SD KPD se izvolita Roman Šuen in Bojan Drole.
Predsedujoči je prisotne seznanil, da v skladu s 76. členom Poslovnika o delu SD KPD sekretarja
imenuje SD KPD na predlog predsednika SD KPD ter podal predlog, da se za sekretarja imenuje Leon
Didič.
3
V zvezi s tem je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 203:
Za sekretarja SD KPD se imenuje Leon Didič.
V nadaljevanju je predsedujoči prisotne Silvo Berdajs seznanil, da je bil Albert Pavlič, na predlog SD
KPD, imenovan za delavskega direktorja Slovenskih železnic, d.o.o. na 24. seji Nadzornega sveta
Slovenskih železnic, d.o.o. dne 14.2.2014 in da sta bila na 18. seji SD KPD dne 1.9.2015 za člana
nadzornega sveta SŽ imenovana Silvo Berdajs in Jože Pavšek ter predlagal, da tudi SD KPD v novem
mandatu podpre njihovo imenovanje.
V zvezi s tem je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 204:
Svet delavcev SD KPD se je seznanil z imenovanjem Alberta Pavliča za delavskega direktorja
Slovenskih železnic, d.o.o. ter Silva Berdajsa in Jožeta Pavška za člana Nadzornega sveta Slovenskih
železnic, d.o.o. in v celoti podpira njihovo delovanje na imenovanih funkcijah.
K 3. točki dnevnega reda:
Predsedujoči je prisotne seznanil, da v skladu s 77. členom Poslovnika o delu SD KPD, odbore SD KPD
imenuje SD KPD na predlog predsednika SD KPD, svetov delavcev, ki so ustanovitelji SD KPD ali
najmanj 3 člani SD KPD ter prisotne seznanil s predlaganimi kandidaturami, ki so bile usklajene med
posameznim sveti delavcev.
V zvezi s tem so bili soglasno sprejeti
SKLEP št. 205:
1. Ustanovi se odbor SD KPD za letovanje v naslednji sestavi:
1. Leon Didič (SŽ VIT)
- predsednik
2. Albina Novak (SŽ I)
- članica
3. Bogdan Klander (SŽ ŽIP)
- član
4. Jure Milanovič (SŽ VIT)
- član
5. Luka Perič (SŽ PP)
- član
6. Ibro Žilič (SŽ TP)
- član
7. Dejan Žolek (SŽ VIT)
- član
2. Odbor ima naslednje naloge:
 spremlja uporabo in gospodarjenje s počitniškimi zmogljivostmi
 obravnava poročila o gmotnem gospodarskem in dejanskem stanju počitniških
zmogljivosti, vključno s finančnim poročilom, poročilom o zasedenosti počitniških kapacitet
za tekoče leto ter načrt vlaganj v vzdrževanje in posodobitev počitniških zmogljivosti za
naslednje leto
 pripravlja predloge in skrbi za izvajanje sprejetih sklepov in stališč SD KPD, ki se nanašajo
na počitniške zmogljivosti
4

opravlja naloge določene z Dogovorom o sodelovanju delavcev pri upravljanju ter naloge,
ki jih določi predsednik SD KPD ali SD KPD.
SKLEP št. 206:
1. Ustanovi se odbor SD KPD za spremljanje izvajanja zdravstvene preventive v sestavi:
1. Dobrivoj Subič (SŽ VIT)
- predsednik
2. Valter Stopar (SŽ VIT)
- član
3. Edita Klenovšek (SŽ TP)
- članica
4. Irena Granda (SŽ)
- članica
5. Robert Medved (SŽ I)
- član
6. Miroslav Vukšič (SŽ VIT)
- član
7. Marko Igličar (SŽ I)
- član
3. Odbor ima naslednje naloge:
 sodeluje pri pripravi programov izvedbe zdravstvene preventive
 sodeluje pri izbiri izvajalca zdravstvene preventive
 odloča o izbiri prijavljenih delavcev za udeležbo na zdravstveni preventivi
 sprejema letno poročilo o izvajanju zdravstvene preventive in poroča SD.
 opravlja naloge, ki jih določi predsednik SD KPD ali SD KPD.
SKLEP št. 207:
1. Ustanovi se odbor SD KPD za varnost in zdravje pri delu v sestavi:
1. Ornik Benjamin (SŽ PP)
- predsednik
2. Marjan Babšek (SŽ ŽIP)
- član
3. Aleš Kavkler (SŽ VIT)
- član
4. Darko Lobnik (SŽ PP)
- član
5. Matjaž Skutnik (SŽ I)
- član
6. Muris Budimlič (SŽ I)
- član
2. Odbor ima naslednje naloge:
 sodeluje pri obravnavi in pripravlja predloge SD KPD o vseh vprašanjih, ki zadevajo
zagotavljanje varnega in zdravega dela,
 spremlja izvajanje Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ter na njegovi podlagi sprejete
pravilnike,
 spremlja izvajanje Pravilnika o službenih oblekah,
 spremlja varnost in zdravje pri delu,
 v imenu SD kontrolira realizacijo odločb Inšpektorata Republike Slovenije za delo,
 opravlja naloge, ki jih določi predsednik SD KPD ali SD KPD.
SKLEP št. 208:
1. Ustanovi se odbor SD KPD za spremljanje disciplinskih postopkov v sestavi:
1. Nina Avbelj Lekič (SŽ)
- predsednica
2. Zdenko Lorber (S VIT)
- član
3. Boris Oblak (SŽ)
- član
4. Anton Pasterk (SŽ ŽIP)
- član
5. Anton Radman (SŽ TP)
- član
6. Milorad Šljivič (SŽ I)
- član
5
2. Odbor ima naslednje naloge:
 sodeluje pri obravnavi in pripravlja predloge SD KPD o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na
spremljanje in vodenje disciplinskih postopkov,
 opravlja naloge, ki jih določi predsednik SD KPD ali SD KPD.
SKLEP št. 209:
1. Ustanovi se odbor SD KPD za predpise v sestavi:
1. Zlatko Ratej (SŽ VIT)
- predsednik
2. Robert Müllner (SŽ VIT)
- član
3. Robert Medved (SŽ I)
- član
4. Silva Kristan (SŽ I)
- članica
5. Tamara Luskovec (SŽ TP)
- članica
2. Odbor ima naslednje naloge:
 sodeluje pri obravnavi in pripravlja predloge SD KPD o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na
predpise s področja železniškega prometa,
 opravlja naloge, ki jih določi predsednik SD KPD ali SD KPD.
SKLEP št. 210:
Za pripravo sej, sklicevanje sej, potek seje, vzdrževanje reda na seji, odločanje in zapisnik seje,
odbor uporablja poslovnik SD KPD.
V nadaljevanju je Silvo Berdajs prisotne seznanil, da 6. člen Pravilnika o oddajanju stanovanj
Slovenskih železnic v najem določa, da v komisiji za dodeljevanje stanovanj v najem sodelujejo tudi 3
člani SD. Do sedaj so to funkcijo opravljali Jože Pavšek, Albert Pavlič in Zlatko Ratej, zato je predlagal,
da se njihovo delovanje potrdi tudi v naprej. Hkrati pa je predlagal, da se SŽ predlaga, da se poveča
število predstavnikov, ki jih imenuje SD iz 3 na 4.
V zvezi s tem sta bila soglasno sprejeta
SKLEP št. 211:
SD KPD potrjuje imenovanje Jožeta Pavška, Alberta Pavliča in Zlatka Rateja v Komisiji za
dodeljevanje stanovanj v najem.
SKLEP št. 212:
SD KPD predlaga poslovodstvu SŽ, da se spremeni 6. člen Pravilnika o oddajanju stanovanj
Slovenskih železnic v najem tako, da se število predstavnikov, ki jih predlaga svet delavcev
spremeni iz tri v štiri.
Silva Kristan je prisotne seznanila, da v okviru SD KPD deluje tudi Komisija za dodeljevanje
solidarnostnih pomoči in predlagala, da tudi to komisijo potrdi SD KPD.
6
V zvezi s tem je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 213:
Potrdi se sestava komisije Sveta delavcev KPD za dodeljevanje solidarnostnih pomoči v sestavi:
Silva Kristan, Nikola Kneževič, Jože Pavšek, Robert Müllner in Robert Medved.
K 4. točki dnevnega reda:
Predsedujoči je prisotne seznanil s Strateškim poslovnim načrtom skupine SŽ za obdobje 2016-2020.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 214:
Svet delavcev KPD se je seznanil s Strateškim poslovnim načrtom skupine SŽ za obdobje 2016-2020.
Strateški načrt je priloga originalnega zapisnika.
K 5. točki dnevnega reda:
Predsedujoči je prisotne seznanil z Dogovorom o izplačilu stimulacije za delovno uspešnost, vključno z
Dogovorom o počitniških kapacitetah in Dogovorom o refundaciji izplačila stimulacije za delovno
uspešnost. Stimulacija za delovno uspešnost je bila izplačana v decembru 2015. Ker pa tega izplačila
niso bili deležni tisti, ki plače niso prejeli 15.12.2015, so pa bili zaposleni v letu 2015, je dogovorjeno
da se najkasneje do 15.2.2016 izvede enkratno izplačilo dela plače za uspešnost poslovanja za leto
2015 vsem delavcem, ki jim je prenehalo delovno razmerje v letu 2015, in sicer sorazmerno času
trajanja zaposlitve v letu 2015.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 215:
Svet delavcev KPD se je seznanil z Dogovorom o izplačilu stimulacije za delovno uspešnost, vključno
z Dogovorom o počitniških kapacitetah in Dogovorom o refundaciji izplačila stimulacije za delovno
uspešnost in pooblašča predsednika za podpis.
Gradivo je priloga originalnega zapisnika.
K 6. točki dnevnega reda:
Predsedujoči je prisotne seznanil s Poročilom po participacijskem dogovoru za obdobje I-VI/2015.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 216:
Svet delavcev KPD se je seznanil s Poročilom po participacijskem dogovoru za obdobje I-VI/2015.
Gradivo je priloga originalnega zapisnika.
7
K 7. točki dnevnega reda:
Predsedujoči je prisotne seznanil s Poročilom o poslovanju počitniških enot skupine SŽ v letu 2014.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 217:
Svet delavcev KPD se je seznanil s Poročilom o poslovanju počitniških enot skupine SŽ v letu 2014.
Gradivo je priloga originalnega zapisnika.
V nadaljevanju je predsedujoči predlagal, da SD KPD sprejme sklep, da se Poročilo o poslovanju
počitniških kapacitet SD KPD dostavi najkasneje v 6 mesecih po zaključku poslovnega leta.
V zvezi s tem je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 218:
SD KPD poziva poslovodstvo, da Poročila o poslovanju počitniških enot skupine SŽ dostavlja
najkasneje 6 mesecev po zaključku poslovnega leta.
K 8. točki dnevnega reda:
Predsedujoči je prisotne seznanil s Poročilom o izvedbi zdravstvene preventive v Središču Vitalis v
letu 2015.
Po razpravi je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 219:
Svet delavcev KPD se je seznanil s Poročilom o izvedbi zdravstvene preventive v Središču Vitalis v
letu 2015.
Gradivo je priloga originalnega zapisnika.
K 9. točki dnevnega reda:
Predsedujoči Silvo Berdajs je podal poročilo o poteku pogajanj, ki potekajo z generalnim direktorjem
SŽ. Prisotne je seznanil, da so bile določene sredine v skupin SŽ, zaradi upokojevanja večjega števila
zaposlenih, konec leta 2015 soočene s prepovedjo koriščenja dopustov, zato so reprezentativni
sindikati, ki delujejo v skupini SŽ pripravili predlog, da se:
 v primerih, ko delavec zaradi razlogov na strani delodajalca, dela in to delo presega polni mesečni
fond ur, delavcu za to delo oziroma za te ure, ne glede na razporeditev delovnega časa, poleg
ostalih plačil in dodatkov, izplača tudi dodatek za povečan obseg dela, v višini 25 % na uro.
 v primerih, ko delavec zaradi razlogov na strani delodajalca, dela na svoj vnaprej predviden prosti
dan, ki je določen z razporedom delovnega časa, delavcu izplača posebni dodatek za vpoklic na
8






intervencijo, ki za vsak vpoklic znaša 6,81 EUR, za vsako uro dela v vpoklicu pa izplača dodatek v
višini 0,85 EUR.
delavcem invalidom, delavcem, z zmanjšano delovno zmožnostjo in delavcem, ki ne izpolnjujejo
zdravstvenih pogojev določenih s posebnimi predpisi, dodatki k osnovni plači in plačila za
posebne delovne razmere, ki jih določa Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa (v
nadaljevanju: KPDŽP) ali na njeni podlagi izdani splošni akti, izplačujejo na način, ki ne zmanjšuje
višine nadomestila plače, kar pomeni, da se ločeno izplačajo vsi dodatki in plačila za posebne
delovne razmere, ki niso bila upoštevana pri določitvi višine nadomestila plače.
da se za šolsko leto 2015/2016 podeli 600 štipendij kandidatom po vrstnem redu prispelih
prošenj s poračunom štipendij od začetka šolskega leta dalje in da se dogovori, da se za šolsko
leto 2016/2017 podeli 600 štipendij, pri čemer bodo za izbor štipendistov oblikovani skupni
kriteriji na podlagi upoštevanja deficitarnosti poklicev v koncernu Slovenskih železniških družb
(KSŽD). Prednost pri pri izboru bodo imeli otroci zaposlenih v KSŽD z nižjo plačo.
najkasneje do 15.2.2016 izvede enkratno izplačilo dela plače za uspešnost poslovanja za leto
2015 glede na količnik delovnega mesta po kriterijih določenih v 2. členu Dogovora o izplačilu
stimulacije za delovno uspešnost za leto 2015 z dne 17.12. 2015 delavcem, ki jim je prenehalo
delovno razmerje v letu 2015, pa ob izplačilu plače za mesec november niso bili več zaposlenih v
KSŽD Tem delavcem pripada izplačilo plače za uspešnost poslovanja sorazmerno času trajanja
njihove zaposlitve v letu 2015.
najkasneje do 15.2.2016 izvede poračun izplačila enkratnega izplačila dela plače za uspešnost
poslovanja za leto 2015 v skladu z Dogovorom o izplačilu stimulacije delavcem, katerim so bile
izdane odredbe za opravljanje drugega dela na podlagi 49. člena Kolektivne pogodbe za
dejavnost železniškega prometa in sicer tako, da se za izplačilo upošteva izdana odredba le v
primerih delavcev, ki so po odredbi opravljali delo celo leto 2015.
vsem upokojencem in delavcem, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanju na podlagi odpovedi
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga v skladu s Programom reševanja presežnih delavcev in
so bili ob prenehanju delovnega razmerja zaposleni v KSŽD, zagotovi strošek bivanja v samskih
domovih v lasti KSŽD v višini, kot to velja za zaposlene v KSŽD.
za delo povezano z migranti delavcem, ki opravljajo delo na delovnih mestih (DM):
- snažilka izplača dodatek v višini 2,9 EUR bruto na uro;
- strojevodja, sprevodnik, vozovni preglednik, premikač koordinator in tem podobnih delovnih
mestih izplača dodatek v višini 1,9 EUR bruto na uro;
- prometnik izplača dodatek v višini 0,9 EUR bruto na uro.
Ti dodatki se obračunajo le za dejansko opravljene ure dela povezanega z migranti, s tem, da se
opravi poračun za vse ure dela povezane z migranti.
Ob tem je predsedujoči predlagal, da bi predlagana ureditev veljala za vse družbe v KSŽD, razen za
ŽGP in Kamnolom Verd, ker je v teh družbah višina izhodiščne plače 439,44 EUR, kar je glede na
višino izhodiščne plače v ostalih družbah, kjer ta znaša 356,35 EUR, 18,91% več.
Anto Radman je izpostavil problematiko plačila članom volilnih odborov za volitve članov svetov
delavcev, kjer so bile tem delavcem ure, opravljene za delo v volilnih odborih, izplačane kot redno
delo in ne kot nadomestilo, kjer se upošteva povprečna urna postavka preteklega meseca.
Leon Didič je prisotnim pojasnil, da Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju določa, da se delo v
volilnih organih plača kot redno delo in da je Služba za pravne zadeve in kadre izdala obvestilo s
katerim je računskim službam naložila, da se delo v volilnih organih obračuna kot redno delo, in sicer
pod VP-01.
Silvo Berdajs je poudaril, da bi delo v volilnih organih moralo biti plačano kot nadomestilo, kjer je
upoštevana povprečna urna postavka preteklega meseca.
9
V zvezi s tem je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 220:
Svet delavcev KPD poziva pristojne službe v Koncernu Slovenskih železniških družb, da vsem
delavcem, ki so sodelovali v volilnih odborih za volitve članov svetov delavcev v letu 2015, izplača
razliko za ure opravljene za delo v volilnih odborih, ki so bile izplačane pod VP-01 do višine, kot bi
znašalo nadomestilo, ki ga določa KPDŽP.
V nadaljevanju je predsedujoči prisotne seznanil s sproženim sodnim postopkom zoper Slovenski
državni holding zaradi pogojev za imenovanje delavskega direktorja, ki so zapisani v Aktu o
ustanovitvi družbe Slovenske železnice, d.o.o., in da s tem v zvezi teče tudi arbitražni postopek.
Ker drugih razprav ni bilo, je predsedujoči sejo zaključil ob 11.10 uri.
Sekretar:
Leon Didič
Predsednik:
Silvo Berdajs
10