Zapisnik 23. izredne seje Senata FS

Comments

Transcription

Zapisnik 23. izredne seje Senata FS
Klasifikacijski znak: 034
Univerza v Mariboru
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
SENAT
ZAPISNIK
23. izredne seje SENATA Fakultete za strojništvo,
z dne 13. januarja 2015 ob 10. uri
Prisotni člani:
red. prof. dr. Niko Samec, red. prof. dr. Bojan Ačko, izr. prof. dr. Polona Dobnik Dubrovski, izr. prof. dr. Bojan
Dolšak, izr. prof. dr. Darinka Fakin, red. prof. dr. Nenad Gubeljak, red. prof. dr. Aleš Hribernik, red. prof. dr.
Matjaž Hriberšek, red. prof. dr. Jana Padežnik Gomilšek, red. prof. dr. Majda Sfiligoj Smole, red. prof. dr. Franc
Zupanič, Vid Videtič
Opravičeni člani:
red. prof. dr. Jože Balič, red. prof. dr. Zoran Ren, Mitja Jelen, Ana Kožuh, Tilen Štefane,
Ostali prisotni:
red. prof. dr. Tatjana Kreže
Strokovne službe
p.p. tajnik mag. Janez Gujt, vodja KSS Suzana Pšajt, mag. ekon. in posl. ved, vodja RŠŠZ Anita Ješovnik, mag.
ekon. in posl. ved
Sejo je vodil dekan prof. dr. Niko Samec.
Po ugotovitvi sklepčnosti je bil soglasno sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Kakovost FS


2.
3.
Imenovanje volilnega odbora za volitve rektorja
Kadrovske zadeve



4.
Potrditev samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2013/2014
Seznanitev s poročilom o »Follow up« notranji institucionalni evalvaciji ter mnenjem FS k poročilu
Imenovanje strokovnih poročevalcev
- izr. prof. dr. Darinka Fakin, izvolitev v naziv redna profesorica
Volitve
- Andrej Cupar, ponovna izvolitev v naziv asistent
- Matej Paulič, ponovna izvolitev v naziv asistent
Predlog za izdajo sklepa lektorici Tatjani Županek za opravljanje pedagoškega dela
Razno
Ad 1/
Potrditev samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2013/2014
Senat FS se je seznanil, da je Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze na svoji 18. redni seji dne
13.11.2014 pozvala članice Univerze v Mariboru, da izdelajo in ji do 15. januarja 2015 posredujejo svoja
samoevalvacijska poročila za študijsko leto 2013/2014, pri čemer naj upoštevajo Merila za akreditacijo in
zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.
Samoevalvacijska poročila morajo predhodno obravnavati in potrditi tudi ustrezni organi članic Univerze v
Mariboru.
Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze poziva članice Univerze v Mariboru, da v svoja
samoevalvacijska poročila za študijsko leto 2013/2014 (skupaj z ustreznimi komentarji) vključijo:








izpolnjene enotne preglednice za vrednotenje študijske dejavnosti po posameznih študijskih programih,
izpolnjene enotne preglednice za vrednotenje knjižnične dejavnosti,
izpolnjene enotne preglednice za vrednotenje okoljskega vpliva,
analizo področij delovanja visokošolskega zavoda, povezano s posameznim študijskim programom,
podrobnejšo analizo akcijskega načrta iz samoevalvacijskega poročila za študijsko leto 2012/2013,
raziskavo o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu,
analizo študentskih anket in poročilo o sprejetih ukrepih,
poročilo o sledenju strateških ciljev.
Skladno z navodili Univerze v Mariboru je Komisija za ocenjevanje kakovosti FS v sodelovanju s
strokovnimi službami izdelala Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2013/2014, ki ga je na seji
predstavila predsednica komisije red. prof. dr. Tatjana Kreže. Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto
2013/2014 je bilo obravnavano in potrjeno tudi na seji Študentskega sveta FS dne 8.1.2015.
Izr. prof. dr. Bojan Dolšak je dejal, da se kar nekaj točk v poročilu nanaša na ERASMUS študente ter v zvezi
z navedenim menil, da bo imel predlog vodstva za zmanjšanje nabora predmetov, ki bi jih ponudili
ERASMUS študentom negativni učinek, saj bo s tem onemogočen širok nabor, ki ga imajo študentje sedaj.
Dekan prof. dr. Niko Samec je pojasnil, da predlog vodstva temelji na tem, da bi bila organizacija izvedbe
boljša in kvalitetnejša, v kolikor bi več študentov izbralo en predmet, kot pa sedaj, ko skoraj vsak študent
izbere svoj predmet.
Prof. dr. Franc Zupanič je opozoril, da mora biti izvedba predmeta za ERASMUS študente enako kvalitetna,
ko je izvedba za redno vpisane študente. Predmete moramo izvajati na enak način in od študentov
zahtevati enako, kot zahtevamo od študentov, ki so pri nas vpisani. ERASMUS študij ni vzporedni študij
ampak mora biti zanje pedagoški proces izveden skupaj z našimi redno vpisanimi študenti. Vzporedno
bomo izvajali le laboratorijske vaje, kjer bo večje število ERASMUS študentov.
Prof. dr. Nenad Gubeljak je menil, da organizacija ERASMUS študija ni ustrezna, saj študentje iz 1. stopnje
izbirajo tudi predmete na 2. stopnji, kar je nedopustno.
Dekan prof. dr. Niko Samec je pojasnil, da bomo po prejemu mnenj kateder oblikovali ustrezni predlog za
razpravo.
Prof. dr. Aleš Hribernik je predlagal, da bi morda izvedbo nekaterih predmetov ponudili v angleškem
jeziku.
Nato je bil na osnovi sklepa Komisije za ocenjevanje kakovosti FS z dne 8.1.2015 soglasno sprejet
1. SKLEP:
Senat Fakultete za strojništvo potrjuje Samoevalvacijsko poročilo Fakultete za strojništvo
za študijsko leto 2013/2014.
Seznanitev s poročilom o »Follow up« notranji institucionalni evalvaciji ter mnenjem FS k poročilu
Senat FS se je seznanil s poročilom o »Follow up« notranji institucionalni evalvaciji ter mnenjem Fakultete
za strojništvo k poročilu. Priporočila iz mnenje so bila delno upoštevana tudi v akcijskem načrtu za leto
2015.
Soglasno je bil sprejet
2. SKLEP:
Senat Fakultete za strojništvo se je seznanil s poročilom o »Follow up« notranji
institucionalni evalvaciji ter mnenjem Fakultete za strojništvo k poročilu.
Stran 2 od 5
Ad 2/
Imenovanje volilnega odbora za volitve rektorja
Skladno z 8. členom Pravilnika o volitvah rektorja UM moramo imenovati volilni odbor za volitve rektorja,
ki je sestavljen iz 5 članov. Predsednika iz vrst visokošolskih učiteljev ter tri člane iz vrst znanstvenih
delavcev oz. visokošolskih sodelavcev imenuje Senat članice. Enega člana volilnega odbora pa imenuje
Študentski svet članice.
Senat FS se je seznanil, da je Študentski svet FS na seji dne 8.1.2015 za člana volilnega odbora imenoval
Vida Videtiča.
Na osnovi Sklepa o razpisu volitev rektorja ter dopisa predsednika volilne komisije univerze št.
020/2015/1/VKU z dne 6.1.2015 je bil soglasno sprejet
3. SKLEP:
Na osnovi 8. člena Pravilnika o volitvah rektorja UM ter skladno s 4. odst. III. člena Sklepa
št.: S 1/020/2015/5 o razpisu volitev rektorja Univerze v Mariboru Senat Fakultete za
strojništvo imenuje Volilni odbor Fakultete za strojništvo za volitve rektorja v naslednji
sestavi:
 izr. prof. dr. Miran Ulbin, predsednik,
 dr. Simon Klančnik, član,
 dr. Irena Hrastnik Ladinek, članica,
 dr. Darko Golob, član.
Ad 3/
Imenovanje strokovnih poročevalcev
Na predlog Katedre za tekstilne materiale in oblikovanje z dne 8.1.2015 je bil soglasno sprejet
4. SKLEP:
Senat Fakultete za strojništvo imenuje komisijo strokovnih poročevalcev za izvolitev izr.
prof. dr. Darinke Fakin v naziv redna profesorica za predmetno področje Materiali v
naslednji sestavi:
- dr. Majda Sfiligoj Smole, red. prof. za predmetno področje Tekstilne surovine in
preiskave (Materiali) (trajna izvolitev), Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru,
predsednica,
- dr. Đurđica Parac Osterman, red. prof. za predmetno področje Tekstilno kemijske
tehnologije in preizkušanje materialov (trajna izvolitev), Tekstilno tehnološki fakultet
Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, članica,
- dr. Bojana Vončina, red. prof. za predmetno področje Tekstilna kemija in Tekstilne
surovine in preiskave (Materiali) (trajna izvolitev), Fakulteta za strojništvo, Univerza v
Mariboru, članica
in kot dodatni član (po 10. členu Pravilnika o postopku izvolitev v naziv visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev št. A9/2008-51 MT):
- dr. Tatjana Kreže, red. prof. za predmetno Materiali (trajna izvolitev), Fakulteta za
strojništvo, Univerza v Mariboru.
Kandidatka je v skladu s 46. členom novih meril za volitve zaprosila za uveljavitev prehodnega obdobja, tako da se njena
vloga obravnavo po merilih, ki so veljala pred tem.
Na osnovi interpretacije 35. člena ZUP-a s strani UM, mnenja glavne tajnice UM v zadevi »Izločitev v postopku habilitacij«
štev. 1/1012-528-AV z dne 12.3.2012 ter določil Pravilnika o postopku izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in visokošolskih sodelavcev, št. A9/2008-51 MT, sta se pri glasovanju o 4. sklepu izločili izr. prof. dr. Darinka Fakin in
red. prof. dr. Majda Sfiligoj Smole.
Volitve
Stran 3 od 5
Imenovanje volilne komisije
Soglasno je bil sprejet
5. SKLEP:
Senat Fakultete za strojništvo imenuje tričlansko volilno komisijo za izvedbo vseh
postopkov v zvezi s tajnimi volitvami pedagoških delavcev na današnji seji v sestavi:
 red. prof. dr. Aleš Hribernik, predsednik,
 red. prof. dr. Jana Padežnik Gomilšek, članica,
 Vid Videtič, študent, član.
Razprava o kandidatih
Na osnovi strokovnega poročila članov komisije izr. prof. dr. Bojana Dolšaka, red. prof. dr. Nenada
Gubeljaka in red. prof. spec. Dušana Zidarja o izpolnjevanju pogojev za ponovno, tretjo izvolitev kandidata
Andreja Cuparja, univ. dipl. inž. str. v naziv asistent za predmetno področje Konstruiranje je bil soglasno
sprejet ugotovitveni
6. SKLEP:
Senat Fakultete za strojništvo ugotavlja, da ima Andrej Cupar, univ. dipl. inž. str. pozitivno
mnenje strokovnih poročevalcev, izpolnjuje kriterije za volitve v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev ter ima pozitivno mnenje
študentov (mnenje študentov ni bilo podano v roku, zato se šteje pozitivno). S tem Senat
Fakultete za strojništvo ugotavlja, da so izpolnjeni vsi pogoji za izpeljavo postopka
ponovne, tretje, izvolitve kandidata v naziv asistent za predmetno področje
Konstruiranje.
Na osnovi interpretacije 35. člena ZUP-a s strani UM, mnenja glavne tajnice UM v zadevi »Izločitev v postopku habilitacij«
štev. 1/1012-528-AV z dne 12.3.2012 ter določil Pravilnika o postopku izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in visokošolskih sodelavcev, št. A9/2008-51 MT, sta se pri glasovanju o 6. sklepu izločila izr. prof. dr. Bojan Dolšak in
red. prof. dr. Nenad Gubeljak.
Na osnovi strokovnega poročila članov komisije red. prof. dr. Jožeta Baliča, izr. prof. dr. Ivana Paholeta in
red. prof. dr. Janeza Kopača o izpolnjevanju pogojev za ponovno, drugo izvolitev kandidata Mateja
Pauliča, univ. dipl. inž. str. v naziv asistent za predmetno področje Proizvodne tehnologije in sistemi je bil
soglasno sprejet ugotovitveni
7. SKLEP:
Senat Fakultete za strojništvo ugotavlja, da ima Matej Paulič, univ. dipl. inž. str. pozitivno
mnenje strokovnih poročevalcev, izpolnjuje kriterije za volitve v nazive visokošolskih
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev ter ima pozitivno mnenje
študentov. S tem Senat Fakultete za strojništvo ugotavlja, da so izpolnjeni vsi pogoji za
izpeljavo postopka ponovne, druge, izvolitve kandidata v naziv asistent za predmetno
področje Proizvodne tehnologije in sistemi.
Izvedba tajnih volitev
Nato je volilna komisija prevzela glasovnice, volilne imenike, preverila volilno skrinjico ter povabila člane
Senata FS k tajnim volitvam po ločenih volilnih seznamih. Volilna komisija je vodila zapisnik o izvedbi
tajnih volitev, ki je priloga originalnega izvoda zapisnika. Po opravljenih tajnih volitvah je predsednik
komisije podal poročilo o rezultatu glasovanja, ki je bil sledeči:
Kandidat
Štev. članov Senata
FS, ki so glasovali
Št. glasov
ZA kandidata
Št. glasov PROTI
kandidatu
Št. neveljavnih
glasovnic
Andrej Cupar, univ. dipl. inž. str.
10
10
0
/
Matej Paulič, univ. dipl. inž. str.
12
12
0
/
Stran 4 od 5
Na osnovi izvedenih volitev ter rezultatov glasovanja sta bila sprejeta naslednja ugotovitvena sklepa
8. SKLEP:
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev Senat FS ugotavlja, da je bil Andrej Cupar,
univ. dipl. inž. str. na podlagi določbe 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št.
32/12, s sprem. in dopol. do 109/12) ter 190. in 314. člena Statuta Univerze v Mariboru
(Ur. l. RS, št. 46/12, s sprem. in dopol. do 28/14) ponovno, tretjič izvoljen v naziv asistent
za predmetno področje Konstruiranje, za obdobje od 8.4.2015 do 7.4.2018.
Na osnovi interpretacije 35. člena ZUP-a s strani UM, mnenja glavne tajnice UM v zadevi »Izločitev v postopku habilitacij«
štev. 1/1012-528-AV z dne 12.3.2012 ter določil Pravilnika o postopku izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih
delavcev in visokošolskih sodelavcev, št. A9/2008-51 MT, sta se pri tajnem glasovanju in glasovanju o 8. sklepu izločila izr.
prof. dr. Bojan Dolšak in red. prof. dr. Nenad Gubeljak.
9. SKLEP:
Na osnovi rezultata izvedenih tajnih volitev Senat FS ugotavlja, da je bil Matej Paulič,
univ. dipl. inž. str. na podlagi določbe 56. člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št.
32/12, s sprem. in dopol. do 109/12) ter 190. in 314. člena Statuta Univerze v Mariboru
(Ur. l. RS, št. 46/12, s sprem. in dopol. do 28/14) ponovno, drugič izvoljen v naziv asistent
za predmetno področje Proizvodne tehnologije in sistemi, za obdobje od 24.4.2015 do
23.4.2018.
Predlog za izdajo sklepa lektorici Tatjani Županek za opravljanje pedagoškega dela
Lektorici Tatjani Županek dne 14.1.2015 poteče izvolitev v naziv lektorica za predmetno področje Angleški
jezik – jezik stroke. Kandidatka je pravočasno dne 9.7.2014 vložila prošnjo za ponovno izvolitev v naziv
lektorica za predmetno področje Angleški jezik – jezik stroke. Postopek izvolitve teče na Filozofski
fakulteti UM in še ni zaključen, zato je kandidatka na osnovi 189.a člena Statuta UM podala prošnjo za
izdajo sklepa za opravljanje pedagoškega dela, ki velja do dokončnosti postopka izvolitve, ki je v teku.
Kandidatka ima v tem času veljavno habilitacijo v naziv lektorica za nemški jezik.
Soglasno je bil sprejet
10. SKLEP:
Senat FS na podlagi prošnje lektorice Tatjane Županek, ki ji izvolitev v naziv lektorica za
predmetno področje Angleški jezik – jezik stroke poteče dne 14.1.2015, daje pozitivno
mnenje ter na podlagi 189.a člena Statuta Univerze v Mariboru predlaga Senatu Univerze
v Mariboru, da kandidatki izda ustrezni sklep, ki dovoljuje opravljanje pedagoškega dela
in velja najdlje do dokončnosti postopka izvolitve, ki je v teku.
Ad 3/
Ni bilo gradiva oz. predlogov za razpravo pod točko Razno, zato se je dekan zahvalil za udeležbo ter sejo
zaključil.
Seja je bila zaključena ob 10:45 uri.
Zapisala:
Darja Novak
Dekan
red. prof. dr. Niko Samec
Stran 5 od 5