2015-04-07 - Zapisnik 39. redne seje Senata FS

Comments

Transcription

2015-04-07 - Zapisnik 39. redne seje Senata FS
Klasifikacijski znak: 034
Univerza v Mariboru
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
SENAT
ZAPISNIK
39. redne seje SENATA Fakultete za strojništvo,
z dne 7. aprila 2015 ob 9.30 uri
Prisotni člani:
red. prof. dr. Niko Samec, red. prof. dr. Bojan Ačko, red. prof. dr. Jože Balič, izr. prof. dr. Polona Dobnik
Dubrovski, izr. prof. dr. Bojan Dolšak, izr. prof. dr. Darinka Fakin, red. prof. dr. Nenad Gubeljak, red. prof. dr.
Aleš Hribernik, red. prof. dr. Matjaž Hriberšek, red. prof. dr. Jana Padežnik Gomilšek, red. prof. dr. Zoran Ren,
red. prof. dr. Majda Sfiligoj Smole, red. prof. dr. Franc Zupanič, Tilen Štefane, Vid Videtič
Opravičeni člani:
Mitja Jelen, Ana Kožuh
Strokovne službe
mag. Janez Gujt, Suzana Pšajt, mag. ekon. in posl. ved, Anita Ješovnik, mag. ekon. in posl. ved.
Sejo je vodil dekan prof. dr. Niko Samec.
Po ugotovitvi sklepčnosti je bil soglasno sprejet naslednji
DNEVNI RED:
1. Poročilo o izvrševanju sklepov in potrditev zapisnika
 38. redne seje Senata FS z dne 3.3.2015
2. Kadrovske zadeve
 Zaposlitve za pedagoško delo



red. prof. dr. Jože Balič, sprememba pogodbe o zaposlitvi
dr. Vito Tič, predlog zaposlitve za nedoločen čas
Soglasja

red. prof. dr. Ivanu Anželu za sodelovanje na Inštitutu za varilstvo d.o.o. Ljubljana
izr. prof. dr. Mateju Vesenjaku za izvedbo predavanj na Univerzi v Kumamotu, Japonska
 Silvestru Lipošku, prof., za pedagoško delo na MF UM


3.
Predlog spremembe Zahtevnejših posebnih pogojev za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in
visokošolskih sodelavcev na FS UM
Študijske zadeve

Zagotavljanje pravice študentov, da pripravijo zaključno delo v uradnem jeziku EU

Doktorski študij




Imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije kandidatke Špele Brglez, mag. inž. str.
Magistrski študij
Imenovanje komisije za oceno magistrske naloge kandidata Gregorja Grošlja, univ. dipl. inž. grad.
Specialistični študij

Potrditev strokovne ocene specialistične naloge kandidata Mihaela Kukovca, dipl. inž. str.,
imenovanje komisije za zagovor ter potrditev datuma zagovora
 Imenovanje komisije za oceno specialistične naloge kandidata Janeza Vilhelma Petana, dipl. inž. str.
4.
5.
Raziskovalna dejavnost
 Pregled aktivnosti na področju raziskovalne dejavnosti
Razno
 Predlogi za podelitev nagrad in priznanj UM
 Poročilo s seje Strateškega sveta FS


Poročilo s seje Senata UM
Termini sej Senata FS v aprilu in maju
Ad 1/
Poročilo o izvrševanju sklepov in potrditev zapisnika 38. redne seje Senata Fakultete za strojništvo z dne
3. marca 2015
Soglasno je bil sprejet
1. SKLEP:
Senat Fakultete za strojništvo sprejema poročilo o izvrševanju sklepov in potrjuje zapisnik
38. redne seje Senata Fakultete za strojništvo z dne 3. marca 2015.
Seji se je pridružil prof. dr. Matjaž Hriberšek.
Ad 2/
Zaposlitve za pedagoško delo
Na osnovi predloga Katedre za proizvodno strojništvo z dne 6.3.2015 ter dogovora, sprejetega na seji
Kolegija dekana FS dne 20.3.2015 je bil soglasno sprejet
2. SKLEP:
Senat FS soglaša, da dekan FS predlaga rektorju UM sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi
za red. prof. dr. Jožeta Baliča od 1.1.2016, in sicer v predvidenem obsegu 80% na
raziskovalnem delovnem mestu znanstvenega svetnika ter 20% na pedagoškem
delovnem mestu visokošolskega učitelja za redno delovno razmerje ter sklenitev
pogodbe o zaposlitvi za 20% dopolnilno pedagoško delo. Natančno razmerje bo
določeno, ko bodo znane pedagoške obremenitve za študijsko leto 2015/16.
Predlog posredujemo Upravnemu odboru UM za pridobitev predhodnega soglasja.
Seji se je pridružil prof. dr. Bojan Ačko.
Asistent dr. Vito Tič ima sklenjeno delovno razmerje za določen čas do 31.5.2015 (krajši delovni čas 50%).
Na delovnem mestu asistenta je že dve leti in zakonsko podaljšanje za določen čas ni več mogoče. Na
predlog Katedre za proizvodno strojništvo z dne 6.3.2015 ter dogovora, sprejetega na seji Kolegija dekana
FS dne 20.3.2015 je bil soglasno sprejet
3. SKLEP:
Senat FS soglaša, da dekan FS predlaga rektorju UM sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi
za asistenta dr. Vita Tiča, krajši delovni čas 50%, na delovnem mestu asistenta, za
nedoločen čas od 1.6.2015 dalje.
Predlog posredujemo Upravnemu odboru UM za pridobitev predhodnega soglasja.
Soglasja
Inštitut za varilstvo d.o.o. Ljubljana je red. prof. dr. Ivana Anžela ponovno povabil k sodelovanju pri
pripravi literature in izvajanju seminarja za pridobitev licence »Mednarodni varilski inženir«. Na osnovi
dogovora, sprejetega na Kolegiju dekana FS dne 20.3.2015 je bil soglasno sprejet
4. SKLEP:
Senat Fakultete za strojništvo soglaša, da dekan FS predlaga rektorju UM izdajo soglasja
red. prof. dr. Ivanu Anželu za sklenitev avtorske pogodbe za sodelovanje pri pripravi
literature in izvajanju seminarja za pridobitev licence »Mednarodni varilski inženir«, ki ga
organizira Inštitut za varilstvo d.o.o. Ljubljana, za obdobje od 7.4.2015 do 31.12.2015.
Delo bo opravljal izven rednega delovnega časa Fakultete za strojništvo tako, da bo
njegovo delo na fakulteti potekalo nemoteno.
Stran 2 od 10
Univerza v Kumamotu na Japonskem je izr. prof. dr. Mateju Vesenjaku za obdobje od aprila 2015 do
marca 2016 ponovno podelila naziv gostujočega profesorja. Na osnovi prošnje izr. prof. dr. Mateja
Vesenjaka, soglasja predstojnika Katedre za konstruiranje in oblikovanje ter soglasja vodstva fakultete je
bil soglasno sprejet
5. SKLEP:
Senat Fakultete za strojništvo soglaša, da dekan FS predlaga rektorju UM izdajo soglasja
izr. prof. dr. Mateju Vesenjaku za izvedbo predavanj z naslovom »Computational
simulations and the finite element method« v obsegu 15 ur, kot gostujoči profesor na
Univerzi v Kumamotu na Japonskem. Predavanja bo izvedel izven obsega svojih
pedagoških obveznosti na FS UM, od 22.9.2015 do 8.10.2015. Stroške obiska krije
Univerza v Kumamotu.
Silvester Lipošek, prof. je zaprosil za izdajo soglasja za izvedbo pedagoškega dela na Medicinski fakulteti
UM v letnem semestru študijskega leta 2014/15 v obsegu 15-ih ur pri predmetih »Medicina in šport 1« (5
ur) in »Medicina in šport 2« (10 ur) (skupaj 0,5 ure vaj oz. ekvivalent 0,38 ur predavanj/teden) na
študijskem programu 2. stopnje »Splošna medicina«, v okviru osnovne pedagoške obremenitve.
Na osnovi soglasja predstojnice KTSP red. prof. dr. Jane Padežnik Gomilšek ter dogovora, sprejetega na
Kolegiju dekana FS dne 20.3.2015 je bil soglasno sprejet
6. SKLEP:
Senat FS soglaša z izdajo soglasja Silvestru Lipošku, prof. za izvedbo pedagoškega dela na
Medicinski fakulteti UM v obsegu 15-ih ur pri predmetih »Medicina in šport 1« (5 ur) in
»Medicina in šport 2« (10 ur), na študijskem programu 2. stopnje »Splošna medicina«, v
študijskem letu 2014/15.
Pedagoška obremenitev na Medicinski fakulteti UM se bo delavcu štela v neposredno
pedagoško obremenitev na Fakulteti za strojništvo UM.
Predlog spremembe Zahtevnejših posebnih pogojev za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in
visokošolskih sodelavcev na FS UM
Delovna skupina za pripravo zahtevnejših posebnih pogojev za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in
visokošolskih sodelavcev na FS UM v sestavi red. prof. dr. Zoran Ren, red. prof. dr. Bojan Ačko, red. prof.
dr. Matjaž Hriberšek, red. prof. dr. Majda Sfiligoj Smole je pripravila predlog spremembe Zahtevnejših
posebnih pogojev, ki je bil izdelan na osnovi primerjalne analize obstoječih zahtevnejših pogojev FS, novih
meril FS ULJ, FERI UM in FKKT UM ob upoštevanju minimalnih pogojev UM in NAKVIS.
S predlogom Zahtevnejših posebnih pogojev za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih
sodelavcev na FS UM se je seznanil Kolegij dekana FS na seji dne 20.3.2015.
Sledila je razprava.
Izr. prof. dr. Bojan Dolšak je izrazil pomisleke k predlaganim spremembam meril, saj je Katedra za
konstruiranje in oblikovanje decembra 2014 predlagala spremembo meril za izvolitev v naziv docenta za
področje Inženirsko oblikovanje, zaradi predvidene upokojitve izr. prof. Vojka Pogačarja z ustrezno
utemeljitvijo. Predlog sprememb meril za področje inženirskega oblikovanja je bil posredovan v presojo še
Katedri za tekstilne materiale in oblikovanje, ki je h predlogu prav tako podala soglasje. Sedaj pa smo
prejeli v odločanje predlog zahtevnejših meril FS, ki zajema spremembe na vseh področjih FS in bi naj o
njih odločili v zelo kratkem času, katedra pa ni prejela pojasnila, zakaj predlog sprememb zahtevnejših
kriterijev za področje inženirskega oblikovanja ni bil ustrezen. Meni, da so zaostrena merila zelo
pomemben dokument, ki ga ni mogoče sprejemati tako na hitro. Ne pozna analize, koliko sodelavcev ta
merila izpolnjuje. Meni, da bi se morali o predlogu sprememb zahtevnejših meril pogovoriti na seji AZ FS.
Dekan prof. dr. Niko Samec je pojasnil, da je v času od svojega imenovanja leta 2012 Delovna skupina za
pripravo zahtevnejših posebnih pogojev za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih
sodelavcev na FS UM pripravila predlog spremembe Zahtevnejših posebnih pogojev za izvolitve v nazive,
zato je bil mnenja, da je primerno, da se posreduje v obravnavo katedram.
Stran 3 od 10
Prof. dr. Zoran Ren je pojasnil, da smo leta 2012 na hitro na Senatu FS sprejeli prilagojene Zahtevnejše
posebne pogoje tako, da smo jih uskladili z novimi merili UM. Takrat je Senat FS imenoval Delovno
skupino za pripravo zahtevnejših posebnih pogojev za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in
visokošolskih sodelavcev na FS UM z nalogo, da pripravi predlog ustreznejših zahtevnih posebnih pogojev
za izvolitve na FS. Delovna skupina je pripravila predlog na osnovi analize učinkov obstoječih zahtevnejših
pogojev FS, novih meril FS UL, FERI UM in FKKT UM, ob upoštevanju minimalnih pogojev UM in NAKVIS.
Decembra 2014 je Delovna skupina prejela predlog KKO in KTMO za spremembo meril za izvolitev zgolj za
en naziv (docent) na področju Inženirsko oblikovanje, ki je bil izrazito nižji kot dosedanja merila FS, saj ni
več vključeval zahteve po znanstveni, umetniški ali pedagoški praksi v tujini oziroma v gospodarski
organizaciji. Delovna skupina je izdelala enakovreden predlog posebnih pogojev za izvolitve tudi za
področje Inženirsko oblikovanje, pri čemer je upoštevala tudi določene specifičnosti tega
interdisciplinarnega področja tako, da se upošteva kombinacija inženirskih in umetniških del. Opozoril je,
da smo pri potrjevanju izvolitvenega področja Inženirsko oblikovanje na nivoju UM prav s stalnim
zagovarjanjem in utemeljevanjem interdisciplinarnosti uspeli doseči potrditev tega novega izvolitvenega
področja na UM, ki je drugače kadrovsko dokaj šibko. Izveden je bil usklajevalni sestanek z vsemi
»oblikovalci« na naši fakulteti, ki so bili zaprošeni, da podajo svoje pripombe na predloge zahtevnejših
pogojev in posredujejo ustrezen nabor revij in baz za to področje. Ker se Delovni skupini izteka mandat,
smo se odločili, da delovna skupina zaključi svoje delo in svoj predlog posreduje Senatu FS.
Tako je izdelana pregledna tabela, kjer je natančno videno, kakšni so pogoji za posamezno izvolitev, pri
čemer imajo le-ti svoje stimulativne učinke, ki so pomembni za dolgoročni razvoj fakultete. Pogoji glede
potrebnega števila člankov so primerno usklajeni na področju tehnike in s FS ULJ, zelo se vzpodbuja
citiranost publikacij preko števila citatov in pomen publikacij s h-indeksom. Natančneje je opredeljeno
pridobivanje in vodenje raziskovalnih projektov, kjer je kot parameter uporabljeno število FTE (Full Time
Equivalent), ki se lahko vrednoti finančno ali urno. Pogoj strokovne prakse in prakse v tujini je precej
znižan glede na analize dosedanjih učinkov teh pogojev.
Prof. dr. Nenad Gubeljak je menil, da je potrebno preveriti kako izpolnjujejo predlagane pogojev naši
sodelavci.
Prof. dr. Bojan Ačko je pojasnil, da so predlagani pogoji za izvolitve veliko bolj dostopni docentom. Glede
znanstvenih pogojev pa morajo vsi vedeti kaj morajo doseči. Meni, da so ti pogoji prijaznejši ter dodal, da
obstaja tudi prehodno obdobje, ko bi pogoji začeli v popolnosti veljati.
Prof. dr. Matjaž Hriberšek je dodal, da je delovna skupina FS sledila razpravi, ki je potekala na sejah
Delovne skupine UM za tehniko, katere član je. Iz predloženega je razvidno, da so na eni strani nekoliko
lažji pogoji za tujino, nekoliko težji pa so pogoji za pridobivanje projektov. Dejal je, da ima FERI te pogoje
zalo ostre. Mi smo temu nekoliko sledili. Meni, da je izdelava analize izpolnjevanja pogojev naših
sodelavcev zelo težka glede projektov, saj strokovne službe FS nimajo sistematiziranih vseh podatkov, ki bi
omogočali pregledno analizo za vse zaposlene na FS. Na tem področju hitre eksaktne analize ni mogoče
narediti, morali bi jo narediti posamezniki zase.
V času razprave o Zahtevnejših posebnih pogojih za izvolitve se je seji pridružil prof. dr. Aleš Hribernik.
Na osnovi razprave je bil soglasno sprejet
7. SKLEP:
Senat Fakultete za strojništvo predlog sprememb Zahtevnejših posebnih pogojev za
volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev na FS UM posreduje v
obravnavo katedram Fakultete za strojništvo, ki svoje mnenje k predlogu posredujejo do
petka, 15. 5. 2015.
Stran 4 od 10
Ad 3/
Zagotavljanje pravice študentov, da pripravijo zaključno delo v uradnem jeziku EU
Skladno z 2. členom Pravilnika o izdelavi diplomskih del vseh stopenj študija v tujem jeziku na UM
(http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx) ima študent pravico
pripraviti zaključno delo v katerem koli uradnem jeziku Evropske unije.
Preglednico, ki jo je pripravil prodekan prof. dr. Franc Zupanič so katedre proučile ter sprejele naslednje
odločitve:
- Katedra za proizvodno strojništvo ugotavlja, da lahko člani katedre strokovno ocenijo zaključno delo v
angleškem, nemškem in hrvaškem jeziku.
- Katedra za konstruiranje in oblikovanje ugotavlja, da lahko njeni člani strokovno ocenijo zaključna dela
v angleškem, nemškem in hrvaškem jeziku.
- Katedra za materiale in preoblikovanje ugotavlja, da lahko njeni člani strokovno ocenijo zaključna dela,
ki so pripravljena v slovenskem ali angleškem jeziku
- Katedra za mehaniko ugotavlja, da lahko njeni člani strokovno ocenijo zaključna dela v angleškem in
hrvaškem jeziku ter vsaj en član katedre v nemškem in poljskem jeziku.
- Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje ugotavlja, da lahko člani katedre strokovno ocenijo
zaključno delo v angleškem, nemškem in hrvaškem jeziku.
- Katedra za energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo poziva vodstvo fakultete, da preveri skladnost
2. člena Pravilnika z Zakonom.
Na osnovi predlogov kateder, sklepov Komisije za študijske zadeve in Komisije za znanstveno-raziskovalne
zadeve ter dogovora, sprejetega na Kolegiju dekana FS dne 20.3.2015 sta bila soglasno sprejeta
8. SKLEP:
Senat Fakultete za strojništvo soglaša, da Komisija za študijske zadeve izjemoma odobri
kandidatu, da napiše diplomsko ali magistrsko delo v angleškem jeziku, če bodo za to
podani utemeljeni razlogi (tuj študent, tuj mentor ali član komisije, možnost objave v
knjižni obliki pri tuji založbi ipd.).
9. SKLEP:
Senat Fakultete za strojništvo soglaša, da Komisija za znanstveno raziskovalne zadeve
vlogo vsakega kandidata doktorskega študija za izdelavo doktorske disertacije v tujem
jeziku obravnava individualno in pri odločitvi upoštevala mnenje posamezne katedre, v
katerem jeziku lahko zaključno delo ustrezno oceni, kot izhaja iz zgoraj navedenih
odločitev kateder.
DOKTORSKI ŠTUDIJ
Imenovanje komisije za oceno doktorske disertacije kandidatke Špele Brglez, mag. inž. str.
Špela Brglez, mag. inž. str. je na Katedri za konstruiranje in oblikovanje dne 10.3.2015 uspešno predstavila
doktorsko disertacijo z naslovom Inteligentna podpora pri snovanju zahtevnika v procesu razvoja izdelka
pod mentorstvom izr. prof. dr. Bojana Dolšaka.
Na predlog Katedre za konstruiranje in oblikovanje z dne 10.3.2015 in sklepa Komisije za znanstveno
raziskovalne zadeve z dne 17.3.2015 je bil soglasno sprejet
10. SKLEP:
Senat Fakultete za strojništvo imenuje komisijo za oceno doktorske disertacije
kandidatke Špele Brglez, mag. inž. str., z naslovom »Inteligentna podpora pri snovanju
zahtevnika v procesu razvoja izdelka« v sestavi:
 red. prof. dr. Dorian Marjanović, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučiliše u
Zagrebu, predsednik
 izr. prof. dr. Bojan Dolšak, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Maribor, mentor, član,
­ prof. dr. Frank Rieg, Fakultät für Ingenieurwissenschaften, Universität Bayreuth, član.
Stran 5 od 10
MAGISTRSKI ŠTUDIJ
Imenovanje komisije za oceno magistrske naloge kandidata Gregorja Grošlja, univ. dipl. inž. grad.
Gregor Grošelj, univ. dipl. inž. grad. je na Katedri za energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo
predstavil magistrsko nalogo z naslovom Analiza vpliva geoinženirskih parametrov na delovanje
geotermalne elektrarne pod mentorstvom izr. prof. dr. Bojana Žlenderja.
Na predlog Katedre za energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo z dne 11.3.2014 in sklepa Komisije za
znanstveno raziskovalne zadeve z dne 17.3.2015 je bil soglasno sprejet
11. SKLEP:
Senat Fakultete za strojništvo imenuje komisijo za oceno magistrske naloge kandidata
Gregorja Grošlja, univ. dipl. inž. grad. z naslovom »Analiza vpliva geoinženirskih
parametrov na delovanje geotermalne elektrarne« v sestavi:
­ doc. dr. Matjaž Ramšak, Fakulteta za strojništvo Maribor, predsednik,
­ izr. prof. dr. Bojan Žlender, Fakulteta za gradbeništvo Maribor, mentor, član,
­ izr. prof. dr. Aleš Hribernik, Fakulteta za strojništvo Maribor, somentor, član, .
­ doc. dr. Borut Macuh, Fakulteta za gradbeništvo Maribor, somentor, član.
SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ
Potrditev strokovne ocene specialistične naloge kandidata Mihaela Kukovca, dipl. inž. str., imenovanje
komisije za zagovor ter potrditev datuma zagovora
Na osnovi pozitivnega mnenja komisije za oceno specialistične naloge v sestavi: red. prof. dr. Franc Čuš,
red. prof. dr. Borut Buchmeister, doc. dr. Marjan Leber, sklepa Katedre za proizvodno strojništvo z dne
6.3.2015 ter sklepa Komisije za znanstveno raziskovalne zadeve z dne 17.3.2015 je bil soglasno sprejet
12. SKLEP:
Senat Fakultete za strojništvo potrdi pozitivno strokovno oceno specialistične naloge
kandidata Mihaela Kukovca, dipl. inž. str. z naslovom »Avtomatizacija proizvodnje
predstikalnih naprav z uporabo načel vitke proizvodnje«, imenuje komisijo za zagovor
doktorske disertacije v sestavi:
 red. prof. dr. Franc Čuš, Fakulteta za strojništvo Maribor, predsednik,
 red. prof. dr. Borut Buchmeister, Fakulteta za strojništvo Maribor, mentor, član,
 doc. dr. Marjan Leber, Fakulteta za strojništvo Maribor, somentor, član
ter potrdi datum zagovora specialistične naloge, ki bo v sredo, 22.4.2015 ob 12. uri.
Imenovanje komisije za oceno specialistične naloge kandidata Janeza Vilhelma Petana, dipl. inž. str.
Janez Vilhelm Petan, dipl. inž. str. je na Katedri za proizvodno strojništvo uspešno predstavil specialistično
naloge z naslovom Optimizacija proizvodnje uparjalnikov velikih gospodinjskih aparatov pod mentorstvom
red. prof. dr. Boruta Buchmeistra.
Na predlog Katedre za proizvodno strojništvo dne 6.3.2015 in sklepa Komisije za znanstveno raziskovalne
zadeve z dne 17.3.2015 je bil soglasno sprejet
13. SKLEP:
Senat Fakultete za strojništvo imenuje komisijo za oceno specialistične naloge kandidata
Janeza Vilhelma Petana, dipl. inž. str. z naslovom »Optimizacija proizvodnje uparjalnikov
velikih gospodinjskih aparatov« v sestavi:
 red. prof. dr. Franc Čuš, Fakulteta za strojništvo Maribor, predsednik,
 red. prof. dr. Borut Buchmeister, Fakulteta za strojništvo Maribor, mentor, član,
 red. prof. dr. Bojan Ačko, Fakulteta za strojništvo Maribor, somentor, član.
Stran 6 od 10
Ad 4/
Senat FS se je seznanil z naslednjimi aktivnostmi na področju znanstveno-raziskovalne dejavnost FS:
 JAVNI POZIV ZA DODELITEV MENTORSKIH MEST RAZISKOVALNIM PROGRAMOM ZA LETO 2015:
Do zaključka poziva (5.3.2015) smo na ARRS poslali 8 (osem) prijav – za vse raziskovalne programe,
kjer je nosilna RO – FS Maribor. Obvestilo prijaviteljem in poziv za oddajo imen kandidatov za
mentorje bo po rokovniku ARRS dne 10.4.2015.
 VPETOST ČLANOV PROGRAMSKIH SKUPIN V PROJEKTE IZVEN FINANCIRANJA ARRS:
Glede s strani ARRS podaljšanega roka (2.3.2015) smo oddali v pisni in podpisani obliki ter po
elektronski pošti izpolnjene obrazce – Vpetost članov programskih skupin v projekte izven okvirnega
financiranja ARRS, za vse raziskovalne programe FS Maribor.
 LETNA POROČILA ZA MLADE RAZISKOVALCE:
ARRS je pozvala mentorje mladih raziskovalcev k oddaji letnih poročil za leto 2014. Do zahtevanega
roka (3.3.2015) smo oddali vsa zahtevana poročila.
 LETNA IN ZAKLJUČNA POROČILA ZA RAZISKOVALNE PROGRAM in PROJEKTE ZA LETO 2014:
Vodje raziskovalnih programov/projektov je ARRS obvestila o oddaji letnih in zaključnih poročil za leto
2014. Pisanje poročil je v zaključni fazi. Rok za oddajo poročil z digitalnim podpisom preko portala
eObrazci je 16.3.2015.
 POSREDOVANJE NAČRTA RAZPOREDITVE RAZISKOVALNIH UR (Obrazci NRU) za leto 2015:
Vodje raziskovalnih programov in projektov je ARRS dne 10.2.2015 obvestila, da je spletni portal
eObrazci odprt za oddajo načrta razporeditve raziskovalnih ur – obrazec NRU za leto 2015. ROK za
oddajo digitalno podpisanih obrazcev je 30.4.2015.
 REVIZIJA PORABE SREDSTEV ARRS ZA LETO 2013:
S strani revizijske hiše ABC-revizija smo prejeli revizijsko poročilo porabe srestev ARRS za leto 2013.
 PEDAGOŠKO / RAZISKOVALNE OBREMENITVE SODELAVCEV ZA LETO 2015:
S stani kadrovske službe FS smo prejeli % pedagoško/raziskovalnih obremenitev sodelavcev FS za leto
2015. Podatke smo ažurirali in jih oddali na portalu ARRS eObrazci v register raziskovalcev na ARRS.
 PEDAGOŠKO / RAZISKOVALNE OBREMENITVE SODELAVCEV ZA LETO 2015:
S stani kadrovske službe FS smo prejeli % pedagoško/raziskovalnih obremenitev sodelavcev FS za leto
2015. Podatke smo ažurirali in jih oddali na portalu ARRS eObrazci v register raziskovalcev na ARRS.
 AŽURIRANJE PODATKOV V EVIDENCI RAZISKOVALNE OPREME - letni poziv za oddajo podatkov:
ARRS na svoji spletni strani http://www.arrs.gov.si/sl/infra/oprema/akti/navod-cene-oprema-080713.asp
objavila Navodilo za oblikovanje cen za uporabo raziskovalne opreme, obveščanje in poročanje o
uporabi raziskovalne opreme.
Podatki o raziskovalni opremi, katere nakup je sofinancirala agencija (preko razpisa za nakup opreme paket 11., 12., 13., 14 ali preko izplačanih sredstev za amortizacijo), morajo biti v poročilu raziskovalne
organizacije prilagojeni vsem elementom iz priloge tega navodila do 22.4.2015.
Potrebno je ažurirati podatke o obstoječi opremi, objavljeni na povezavi https://www.arrs.gov.si/sl/infra/
oprema/evidenca/index.asp ter vpisati podatke o opremi nabavljeni iz sredstev amortizacije programov
in projektov, katere vrednost presega 20.000 EUR. Za vso opremo, katere vrednost presega 20.000
EUR, ki smo jo RO dolžne javljati ARRS, je potrebno voditi evidenco uporabe, na osnovi katere se določi
% izkoriščenosti opreme.
 Odobren je H2020 projekt – razpis H2020-FETOPEN-2014-2015-RIA z naslovom Contrast by Nuclear
Quadrupole Enhanced Relaxation in akronimom CONQUER. Nosilka na FS je prof. dr. Karin Stana
Kleinschek. Koordinator projekta je Technische Univeritaet Graz, število partnerjev na projektu je 5.
Celotna vrednost projekta znaša 2.488.975,00 EUR od tega UM 586.625,00 €.
 Odobren je H2020 projekt – razpis H2020-WIDESPREAD-2014-1 z naslovom Renewable materials and
healthy environments research and innovation centre of excellence in akronimom InnoRenew CoE.
Nosilka na FS je prof. dr. Karin Stana Kleinschek. Koordinator projekta je Univerza na Primorskem,
Stran 7 od 10
število partnerjev na projektu je 9. Celotna vrednost projekta znaša 495.625,00 EUR od tega UM
50.000,00 €.
 Odobren je H2020 projekt – razpis H2020—WASTE-2014 z naslovom A new circular economy concept:
from textile waste towards chenical and textile industries feedstock in akronimom RESYNTEX. Nosilka
na FS je prof. dr. Bojana Vončina. Koordinator projekta je SOEX G.m.b.H., število partnerjev na
projektu je 22. Celotna vrednost projekta znaša 9.059.878,00 EUR od tega UM 690.000,00 €.
 Ni bil odobren H2020 projekt – razpis H2020-BBI-PPP-2014-1 z naslovom Integrate process for
valorization of agro-food residues for production of high added value functional additives, polymers
and composites in akronimom AGROFUN. Nosilka prijave na FS je bila izr. prof. dr. Vanja Kokol.
 Ni bil odobren H2020 projekt – razpis H2020-SFS-2014-2 z naslovom Real life demonstration of fully
integrated bioactive and intelligent packing in akronimom BioIntelPack. Nosilka na FS in koordinator
prijave projekta je bila izr. prof. dr. Lidija Fras Zemljič.
Ad 6/
Predlogi za podelitev nagrad in priznanj UM
Na osnovi poziva Univerze v Mariboru in v skladu z novim Pravilnikom o podelitvi častnih naslovov,
priznanj in nagrad Univerze v Mariboru št. 012/2015-1, sprejetim na Senatu UM dne 24.2.2015 in UO UM
dne 27.2.2015 so katedre posredovale predloge za podelitev naslovov, priznanj in nagrad za leto 2015:
 KPS predlaga izr. prof. dr. Darka Lovreca za podelitev nagrade UM za znanstvenoraziskovalno,
umetniško in izobraževalno delo,
 KPS predlaga dr. Tomaža Brajliha za podelitev nagrade UM za znanstvenoraziskovalno, umetniško in
izobraževalno delo,
 KKO predlaga izr. prof. dr. Mateja Vesenjaka za podelitev nagrade UM za znanstvenoraziskovalno,
umetniško in izobraževalno delo,
 KEPOI predlaga red. prof. dr. Aleša Hribernika za podelitev nagrade UM za znanstvenoraziskovalno,
umetniško in izobraževalno delo,
 KPS predlaga doc. dr. Natašo Vujica Herzog za podelitev priznanja UM za znanstvenoraziskovalno,
umetniško in izobraževalno delo.
 KPS predlaga Tatjano Zabavnik za podelitev priznanja UM za strokovno delo.
 KKO predlaga podelitev rektorjeve nagrade za najboljše študijske uspehe študentov UM v visani
generaciji študenta Vita Vinkoviča (povp. ocena 9,73; ocena zakl. dela: 10,00).
Skladno s 3. odst. 43. člena Pravilnika lahko članica v posameznem letu predlaga
 največ enega kandidata za podelitev nagrade UM za znanstvenoraziskovalno, umetniško in
izobraževalno delo
 največ enega kandidata za podelitev priznanja UM za znanstvenoraziskovalno, umetniško in
izobraževalno delo
 največ enega kandidata za podelitev nagrade za strokovno delo in
 največ enega kandidata za podelitev priznanja za strokovno delo.
Ker so katedre za podelitev nagrade UM za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo
predlagale štiri kandidate je Kolegij dekana FS zaprosil, da predlagatelji posredujejo utemeljitve, na osnovi
katerih bo Senat odločil o kandidatu, ki ga bomo predlagali Univerzi v Mariboru. Prejeli smo utemeljitve za
vse predlagane kandidate, razen za prof. dr. Aleša Hribernika, ki je od kandidature za nagrado odstopil.
Na osnovi razprave na seji sta bila soglasno sprejeta
14. SKLEP:
Na osnovi 3. odst. 43. člena Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad
Univerze v Mariboru št. 012/2015-1, ki določa, da lahko posamezna članica predlaga
največ enega kandidata za podelitev nagrade UM za znanstvenoraziskovalno, umetniško
Stran 8 od 10
in izobraževalno delo zato Senat Fakultete za strojništvo predlaga Katedri za proizvodno
strojništvo, da se opredeli, katerega od kandidatov (izr. prof. dr. Darka Lovreca ali dr.
Tomaža Brajliha) predlaga v nadaljnjo presojo Senatu FS.
15. SKLEP:
Senat Fakultete za strojništvo bo o predlogih za podelitev naslovov, priznanj in nagrad
Univerze v Mariboru odločal na izredni seji dne 21.4.2015.
Poročilo s seje Strateškega sveta FS
Prof. dr. Zoran Ren je podal poročilo z nadaljevanja 2. seje Strateškega sveta FS z dne 24.3.2015. Člani
Strateškega sveta FS so si pred nadaljevanjem 2. seje Strateškega sveta FS UM ogledali prostore in
laboratorije z didaktično in raziskovalno opremo FS, in sicer:
 Center za elektronsko mikroskopijo in Lab za materiale ter Lab za preoblikovanje (prof. Anžel)
 Laboratorij za strojne elemente in konstrukcije (prof. Gubeljak)
 Laboratorij za prilagodljive obdelovalne sisteme (prof. Pahole)
 Laboratorij za vrednotenje konstrukcij (prof. Glodež)
 Laboratorij za dodajno izdelavo (prof. Drstvenšek)
 Laboratorij za oljno hidravliko (prof. Lovrec)
 Laboratorij za zahtevne inženirske simulacije (prof. Ren)
in bili nad opremljenostjo nekaterih laboratorijev prijetno presenečeni, ponekod pa bi si želeli več.
Načeloma pa so bili z opremljenostjo laboratorijev zadovoljni.
Nato se je nadaljevala 2. seja Strateškega sveta FS, na kateri so člani razpravljali o preostalih dveh točkah:
Kompetenca in znanja diplomantov FS ter točki Razno ter v okviru razprave na seji sprejeli naslednje
sklepe:
 Strateški svet predlaga organizacijo problemske konference o perspektivah razvoja inženirstva v
Sloveniji z naslovom »Inovacije in inženirski vpliv na gospodarsko rast« ali »Inovativno inženirstvo za
rast Slovenije«, na katero povabimo predsednika države in/ali predsednika vlade, največja in najbolj
perspektivna podjetja v Sloveniji, Zvezo strojnih inženirjev, Inženirsko zbornico, Gospodarsko zbornico,
Fakulteto za strojništvo Ljubljana in ostale zainteresirane deležnike.
 Strateški svet FS predlaga Fakulteti za strojništvo, da za 50% zmanjša število učnih enot na vseh
študijskih programih Fakultete za strojništvo in jih vsebinsko združi.
 Strateški svet FS predlaga, da se v 1. letnikih na 1. stopenjskih študijskih programih okrepijo temeljna
znanja.
 Vsak član Strateškega sveta FS predlaga 10 tistih znanj, za katera pričakuje, da jih morajo diplomanti
posamezne stopnje študija (1. stopnja VS, 1. stopnja UN in 2. stopnje) ter posamezne smeri obvladati,
ko zaključijo študij. Predlog se v roku enega meseca posreduje koordinatorju Strateškega sveta FS.
 Strateški svet FS določa, da je obvezna uvedba ustnih izpitov pri vsakem predmetu na vseh študijskih
programih in vseh stopnjah študija.
Poročilo s seje Senata UM
Izr. prof. dr. Darinka Fakin je prisotne seznanila, da je bila 15. izredna seja z dne 13.3.2015 namenjena
seznanitvi rezultatov volitev kandidatov za rektorja v 1. krogu volitev ter potrditvi vrstnega reda na
glasovnici za 2. krog volitev kandidata za rektorja.
Izr. prof. dr. Bojan Dolšak je podal poročilo s 40. redne seje Senata UM z dne 31.3.2015, na kateri je Senat
UM:
- potrdil temo in mentorja doktorski kandidatki Jolandi Koren,
- potrdil ponovno akreditacijo VS študijskega programa 1. stopnje Strojništvo in VS študijskega
programa 1. stopnje Tehnologije tekstilnega oblikovanja,
- brez diskusije, v paketu potrdil vse predlagane spremembe študijskih programov,
Stran 9 od 10
-
-
potrdil besedilo razpisa za vpis v podiplomske študijske programe UM,
formirani so bili tričlanski recenzentski odbori za podelitev Perlachovih nagrad UM. Recenzentski
odbor za področje tehniških ved sestavljajo prof. dr. Željko Knez (FKKT), predsednik, prof. dr. Stojan
Kravanja (FG) in prof. dr. Denis Đonlagić (FERI). Prof. dr. Matjaž Hriberšek je določen za nadomestnega
član recenzentskega odbora za področje tehniških ved.
Potrjeni sta bili mednarodni delavnici Razvoj in projektiranje inteligentnih oblačil ter Trajnostne
tehnologije kovinskih materialov ter predvidene 3 ECTS za udeležence delavnice.
Po podaji poročila je izr. prof. dr. Bojan Dolšak senat seznanil, da je danes, 7.4.2015 ob 11. uri sklicana
izredna seja Senata UM, zaradi potrditve rektorja UM.
Termini sej Senata FS v aprilu in maju
Senat FS se je seznanil s termini izrednih sej Senata FS:
- v torek, 14.4.2015 ob 10. uri - zaradi potrditve programa dela in finančnega načrta za leto 2015;
Skladno z navodilom UM bomo podatke program dela in finančni načrt poslali na UM do roka
13.4.2015, v kolikor pa bodo na senatu sprejete kakšne spremembe oz. dopolnitve pa bomo le te
naknadno sporočili na rektorat.
- v torek, 21.4.2015 ob 10. uri - zaradi izvedbe tajnih volitev dekana FS, skladno s sklepom o razpisu
kandidiranja, volitev in imenovanja za funkcijo dekana in morebitne druge nujne zadeve.
Zaradi izvedbe delavnice FG »Ali je kaj trden most« v tednu od 4.5. do 7.5.2015 bomo naslednjo redno
sejo Senata FS sklicali v torek, 12.5.2015 ob 10. uri in ne 5.5.2015, kot je predvidena s terminskim planom.
Seja je bila zaključena ob 10:30 uri.
Zapisala:
Darja Novak
Dekan
red. prof. dr. Niko Samec
Stran 10 od 10