Tehnični del RTP Primskovo

Transcription

Tehnični del RTP Primskovo
4. 2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN
ELEKTRIČNE OPREME št. 6645/14
4. 1
Naslovna stran s ključnimi podatki o načrtu
4. 2
Kazalo vsebine načrta
4. 3
Izjava odgovornega projektanta načrta v projektu za pridobitev gradbenega
dovoljenja
4. 4
Tehnično poročilo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
4. 5
Splošni podatki o objektu in nameravani rekonstrukciji
Splošni podatki RTP 110/20 kV Primskovo
Izračun kratkostičnih veličin
Ozemljevanje nevtralne točke transformatorja; menjava dušilk
Dimenzioniranje kabelskih povezav energetski transformator – nizkoomski upor,
dušilka
Jeklene konstrukcije
Zunanje ozemljitve
Demontaža obstoječe opreme
Popis materiala, elektromontažnih in gradbenih del in projektantska ocena
stroškov
9. 1. Elektro del – material
9. 2. Elektro del – delo
9. 3. Skupna rekapitulacija stroškov zamenjave resonančnih dušilk v RTP
110/20 kV Primskovo
Načrti in risbe
1. Grafični prikaz posega v prostor stikališča RTP Primskovo, 1:100
2. Enopolna shema RTP 110/20kV Primskovo
3. Oprema za ozemljevanje nevtralne točke transformatorja TR1 (TR2) –
namestitev
4. Kovinska konstrukcija za namestitev opreme za ozemljevanje nevtralne točke
transformatorja – ojačitve
5. Dušilka tip EHDM 270-12, Kolektor Etra - merska skica
Stran 2/14
Načrt električnih inštalacij in električne opreme,
4. 4
tehnično poročilo
TEHNIČNO POROČILO
1. Splošni podatki o objektu in nameravani rekonstrukciji
Izdelati je potrebno projekt za izvedbo (PZI) za zamenjavo resonančnih enofaznih dušilk,
kompletno s pripadajočimi elektromontažnimi deli.
Objekt RTP 110/20 kV Primskovo je eno izmed pomembnih napajalnih točk spodnje
gorenjskega distribucijskega 20 kV omrežja. Pripadajoče 20 kV distribucijsko omrežje RTP
Primskovo se razprostira na območju severovzhodnega dela mesta Kranj, proti Šenčurju,
letališču Brnik, vasem pod Krvavcem, širšem območje Krvavca, dolino Jezerskega do meje z
Avstrijo ter območje Preddvora, do Bele in Bašlja.
V RTP Primskovo sta vgrajena dva energetska transformatorja 110/20 kV, 31,5 MVA,
YNyn5(d5). Nevtralna točka posameznega transformatorja je v obstoječem stanju ozemljena
preko nizkoohmskega upora 80 Ω ter enofazne plaščne dušilke EDM 100-12, 150 A. Oprema
za ozemljevanje nevtralne točke za oba transformatorja je nameščena na kovinskih
podkonstrukcijah, nameščenih ob severni steni stavbe 20 kV stikališča. Povezave na upora in
dušilki so kabelske, izvedene z enožilnim 20 kV kablom tipa N2XS(F)2Y 1x 240 mm2.
S povečevanjem deleža kabelskega 20 kV omrežja (predvsem z dolgimi kabelskimi
povezavami) raste tudi kapacitivna komponenta zemljostičnega toka, katero kompenziramo z
resonančno dušilko, vgrajeno vzporedno k uporu. Obstoječi dušilki (150 A) sta za nastale
razmere v omrežju postali premajhni, zato jih bo potrebno zamenjati z večjimi. V sodelovanju
s Službo za tehnično podporo obratovanju je bila izbrana nova dušilka EHDM 270-12 (200 400 A), za oba transformatorja.
Projekt obravnava izvedbo ozemljevanja nevtralne točke transformatorja preko
nizkoohmskega upora in resonančne dušilke, za oba energetska transformatorja TR1 in TR2.
Ozemljevanje nevtralne točke transformatorja TR 1 obsega:
• odklop tokovnih, signalnih in ozemljitvenih vezi, demontažo obstoječe dušilke (150
A) in pripadajočega tokovnega transformatorja iz kovinske podkonstrukcije,
kompletno s prevozom v skladišče EG,
• predelavo obstoječe kovinske podkonstrukcije, z montažo novega nosilnega okvira
(podstavka) dušilke ter dodanimi ojačitvami konstrukcije,
• montažo enofazne dušilke tip EHDM 270-12, Kolektor - Etra, na kovinski podstavek,
• montažo tokovnega transformatorja tip APE-24, 400/5 A, Končar, na kovinski
podstavek,
• priklop tokovnih in ozemljitvenih vezi dušilke in tokovnega transformatorja,
• izvedba ozemljitev vse novo vgrajene opreme,
• priklop signalnih kablov dušilke in tokovnega transformatorja,
• parametriranje opreme za zaščito in vodenje na nove elemente,
• čiščenje in končna ureditev okolice.
Ozemljevanje nevtralne točke transformatorja TR 2 je enako kot pri transformatorju TR1.
Stran 3/14
Načrt električnih inštalacij in električne opreme,
tehnično poročilo
Izvajalec je pri izdelavi projektne dokumentacije dolžan upoštevati vso veljavno
zakonodajo, tehnične predpise in standarde ter tehnične pogoje distributerja in ostalih
pristojnih soglasodajalcev.
2. Splošni podatki RTP 110/20 kV Primskovo
RTP 110/20 kV Primskovo je razdelilna transformatorska postaja s 110 kV prostozračnim
stikališčem, dvema energetskima transformatorja 110/20 kV moči 2x 31,50 MVA in 20 kV
stikališčem v stavbi objekta.
110 kV stikališče obsega:
- transformatorsko polje »Transformator 1«
- transformatorsko polje »Transformator 2«
- daljnovodno polje »Labore«
- merilno polje »Meritve«
- daljnovodno polje »Visoko«
- daljnovodno polje »Zlato polje«
(=E01)
(=E02)
(=E03)
(=E04)
(=E05)
(=E06)
20 kV stikališče obsega 41 stikalnih celic, razdeljenih v štiri (4) sektorje:
Sektor 1
-
vzdolžna povezava S1-S4
celica lastne rabe
vodna celica »Interspar«
vodna celica »Šuceva«
vodna celica »Prešernove brigade«
vodna celica »DV Labore«
vodna celica »Letališče 1«
vodna celica »Dežmanova«
vodna celica »Vidmarjeva«
vodna celica »IBI«
dovodna celica Trafo 1 - sektor 1
(=J01)
(=J02)
(=J03)
(=J04)
(=J05)
(=J06)
(=J07)
(=J08)
(=J09)
(=J10)
(=J11)
Sektor 2
-
dovodna celica Trafo 1 - sektor 2
vodna celica »Planet Tuš«
vodna celica »Vrečkova«
vodna celica »Kotlarna«
vodna celica »Jaka Platiša«
vodna celica »Komunalna cona«
vodna celica »Merkur«
vodna celica »Kogeneracija«
celica za kompenzacijo »kompenzacija 1«
vzdolžna povezava S2-S3
Stran 4/14
(=J12)
(=J13)
(=J14)
(=J15)
(=J16)
(=J17)
(=J18)
(=J19)
(=J20)
(=J21)
Načrt električnih inštalacij in električne opreme,
tehnično poročilo
Sektor 3
-
vzdolžna povezava S3-S2
celica za kompenzacijo »kompenzacija 2«
vodna celica »rezerva«
vodna celica »Gorenjski tisk«
vodna celica »RP Visoko 1«
vodna celica »Jezerska cesta«
vodna celica »RTP Zlato polje«
vodna celica »Gorenje«
vodna celica »TUŠ«
dovodna celica Trafo 2 - sektor 3
(=J22)
(=J23)
(=J24)
(=J25)
(=J26)
(=J27)
(=J28)
(=J29)
(=J30)
(=J31)
Sektor 4
-
dovodna celica Trafo 2 - sektor 4
vodna celica »rezerva«
vodna celica »Šenčur«
vodna celica »Britof Oljarica«
vodna celica »Farma Hrastje«
vodna celica »KBV Labore«
vodna celica »RP Visoko 2«
vodna celica »Letališče 2«
shunt vodna celica
vzdolžna povezava S4-S1
(=J32)
(=J33)
(=J34)
(=J35)
(=J36)
(=J37)
(=J38)
(=J39)
(=J40)
(=J41)
3. Izračun kratkostičnih veličin
Za projektiranje in izračun visokonapetostnih naprav je potrebno poznati kratkostične
nazivne vrednosti in kratkostične veličine, ki nastopajo v obravnavani razdelilni
transformatorski postaji.
Po podatkih Službe za razvoj Elektro Gorenjska, bo največja kratkostična moč na 20 kV
zbiralnicah v RTP 110/20 kV Primskovo pri paralelnem obratovanju energetskih
transformatorjev 2x 31,5 MVA, uk = 13,22 %, znašala:
Pk = 438 MVA
Izklopni čas kratkostične zaščite v RTP znaša 0,2 sekundi.
Nadomestna upornost omrežja znaša:
Zm =
1,1 ⋅ U 2 1,1 ⋅ 20 2
=
= 1,005 Ω
Pk
438
Kratkostični tok pa:
Stran 5/14
Načrt električnih inštalacij in električne opreme,
Ik =
tehnično poročilo
1,1 ⋅U
1,1 ⋅ 20
=
= 12,64 kA
3 ⋅ Zm
3 ⋅1,005
Efektivni tok kratkega stika:
I ef = I k ⋅ m 2 + n 2 = 12,64 ⋅1,095 = 13,84 kA
Visokonapetostne naprave v razdelilni transformatorski postaji morajo biti projektirane in
izdelane za nastopajočo kratkostično moč na 20 kV zbiralnicah. Glede na analizo
kratkostičnih razmer za omrežje Spodnje Gorenjske za časovno obdobje do leta 2030 bo na 20
kV nivoju dolgoročno zadostovala oprema s kratkostično močjo 500 MVA.
4. Ozemljevanje nevtralne točke transformatorja; menjava dušilk
S povečevanjem deleža kabelskega 20 kV omrežja raste tudi kapacitivna komponenta
zemljostičnega toka. V omrežjih s prehodno nizkoohmsko ozemljitvijo nevtralne točke, se za
kompenzacijo kapacitivnih tokov, nastalih zaradi dolgih vodnikov, ki stečejo v primeru
enofaznega zemeljskega stika, uporablja resonančno dušilko. Resonačna dušilka je vgrajena v
nevtralno točko transformatorja, vzporedno k uporu, in kompenzira nastale kapacitivne
tokove.
V obstoječem stanju je ničlišče transformatorja TR1 (TR2) na sekundarni strani
ozemljeno preko nizkoohmskega upora 80 Ω in enofazne resonančne dušilke tip EDM 100-12
(150 A), Etra, prigrajene vzporedno k uporu.
Nevtralna točka transformatorja lahko doseže ob enofaznem zemeljskem stiku fazno
napetost omrežja:
U NRL =
1
1
⋅U n =
⋅ 20kV = 11,55 kV
3
3
Obstoječi dušilki (150 A) sta za nastale razmere v omrežju postali premajhni, zato jih bo
potrebno zamenjati z večjimi. V sodelovanju s Službo za tehnično podporo obratovanju je bila
izbrana nova dušilka EHDM 270-12 (200 - 400 A), za oba transformatorja.
Tehnični podatki enofazne dušilke:
Tip dušilke:
Izolacijsko sredstvo:
Število faz:
Nazivna frekvenca:
Način hlajenja:
Izolacijski nivo:
Predpisi:
Maks. napetost na dušilki:
EHDM 270-12, Etra
MIDEL 7131
1
50 Hz
KNAN
LI/AC 75/28
SIST HD 428.1
12 kV
Stran 6/14
Načrt električnih inštalacij in električne opreme,
Maks. trajni tok po navitju:
Izgube v bakru pri 75°C,
na maks. odcepu, pri toku
22,2 A:
Izgube v praznem teku pri
12 kV/50 Hz:
Masa MIDEL 7131:
Skupna masa:
tehnično poročilo
22,2 A
1300 W
200 W
500 kg (približno)
1500 kg (približno)
Tabela podatkov:
Tok na odcepih – 5 sek.
200 A
Induktivna upornost (XD)
60,0 Ω
250A
48,0 Ω
Induktivnost dušilke (L)
0,191 H
0,153 H
275 A
43,6 Ω
300A
40,0 Ω
325 A
36,9 Ω
350 A
34,3 Ω
375 A
32,0 Ω
400 A
30,0 Ω
0,139 H
0,127 H
0,118 H
0,109 H
0,102 H
0,096 H
Dušilka je večstopenjska (8), regulacija se vrši s stikali na sami dušilki, z njimi se regulira
stopnja induktivnosti dušilke, glede na potrebe distribucijskega omrežja.
Oprema za ozemljevanje nevtralne točke za oba transformatorja je nameščena na
posamezni kovinski konstrukciji, nameščeni ob severni steni stavbe 20 kV stikališča.
Konstrukciji se ustrezno predelata za potrebe namestitve nove opreme. Iz konstrukcije se
odvijači obstoječ podstavek za namestitev dušilke ter se nanjo montira nov nosilni okvir
(podstavek), prilagojen dimenzijam nove dušilke. Konstrukciji se dodatno ojačita z križnimi
prečkami.
Za merjenje toka preko dušilke se na kovinsko konstrukcijo montira nov tokovni
transformator tip APE-24, 400/5 A, Končar.
Tehnični podatki merilnega tokovnega transformatorja:
Tip:
Prestava:
Nazivna napetost:
Zdržna napetost:
Zdržna udarna napetost:
Trajni termični tok:
Kratkotrajni termični tok:
Dinamični tok:
Razred točnosti:
Nazivna moč:
Plazilna razdalja:
Masa:
APE-24, Končar
400/5 A
24 kV
50 kV
125 kV
1,2x In
100x In
250x In
10P10
7,5 VA
600 mm
18 kg
Stran 7/14
Načrt električnih inštalacij in električne opreme,
tehnično poročilo
5. Dimenzioniranje kabelskih povezav energetski transformator – nizkoomski upor,
dušilka
Oba energetska transformatorja bosta po rekonstrukciji imela nevtralno točko ozemljeno
preko nizkoohmskega upora 80 Ω ter vzporedno vezano dušilko z maksimalno stopnjo 400 A.
Obstoječi kabelski povezavi ničlišča transformatorja in pripadajoče opreme za ozemljevanje
nevtralne točke transformatorja sta izvedeni z 20 kV Cu kabli tipa N2XS(F)Y, preseka 1x
240/25 mm2.
Obravnavani energetski kabli služijo za povezave energetskih transformatorjev TR 1 in
TR 2 (110/20 kV, 31,5 MVA) s pripadajočima nizkoohmskima uporoma in resonančnima
dušilkama. Transformatorja TR 1 in TR 2 sta enake moči, upora R1 in TR2 ter dušilki L1 in
L2 pa enake vrednosti, zato vsi izračuni veljajo za obe kabelski povezavi.
Preseki kablov so izbrani glede na tipizacijo presekov pri uporabi 20 kV kablov v Elektro
Gorenjski glede na tokovno obremenitev in kratkostično moč, ki lahko nastopi na posameznih
kablovodih v primeru defektov. Opravimo preverbo izbire obstoječih kablov.
Tokovna obremenitev:
Upor in dušilka sta dimenzionirana in izdelana za razmere, ki nastanejo pri okvarah v
omrežju. V normalnem stanju sta elementa neobremenjena, saj prevajata le tokove zaradi
nesimetrij in harmonskih komponent. Za izvedbo obravnavanih kabelskih povezav so
uporabljeni enožilni Cu 20 kV XLPE kabli tipa N2XS(F)Y, preseka 1x 240/25 mm2. Izbran
tip kabla je namenjen za distribucijo energije srednje napetosti v distribucijskih omrežjih, v
elektrarnah, podpostajah in industrijskih obratih, namenjen je polaganju v zemljo, na prostem,
v kabelske kanale ali v stavbe, zlasti v vlažnih okoljih.
Dovoljena tokovna obremenitev (A) za vodnike z XLPE izolacijo
upoštevanjem sledečih pogojev:
-
Globina polaganja v zemljo
Termična upornost vlažne zemlje
Termična upornost suhe zemlje
Specifična upornost XLPE izolacije
Temperatura zemlje
Temperatura zraka pri polaganju
Temperatura kabla
je določena z
0,7 m
< 1ºKm/W
< 2,5ºKm/W
3,5ºKm/W
20ºC
30ºC
90ºC
Kable lahko v primeru polaganja v kabelsko kanalizacijo trajno obremenimo s tokom:
I tr 240 = 534 A (pri temperaturi vodnika 90˚C).
Kabla povezav sta pritrjena na kovinsko konstrukcijo pred transformatorjem do
kabelskega jaška pred temeljem transformatorja, nadalje sta položena v kabelsko kanalizacijo
do pripadajočega upora, kjer sta priključena na ločilki pred uporom in dušilko. Tokovno
omejitev nam predstavlja odsek trase, kjer je kabel položen v kabelsko kanalizacijo. Pri
izračunu dopustnega toka Idop upoštevamo naslednje korekcijske faktorje:
f1…………0,85 – faktor za kabel, položen v kabelski kanalizaciji
Stran 8/14
Načrt električnih inštalacij in električne opreme,
tehnično poročilo
I dop 240 = I tr 240 ⋅ f1 = 534 A ⋅ 0,85 = 453,9 A
Najvišji tok enofaznega zemeljskega stika pri vgrajenem uporu 80 Ω in resonančni dušilki
na najvišji stopni (400 A) je omejen na 425,25 A.
Kratkostična moč:
Kablovode dimenzioniramo tudi za primer kratkega stika. Preverimo, če vodniki vzdržijo
termične obremenitve, ki nastanejo v primeru kratkega stika.
Po podatkih Službe za razvoj Elektro Gorenjska, bo največja kratkostična moč na 20 kV
zbiralnicah v RTP 110/20 kV Primskovo pri paralelnem obratovanju energetskih
transformatorjev 2x 31,5 MVA:
Pk
U
Ik
Ief
=
=
=
=
438 MVA
20 kV
12,64 kA
13,84 kA
Dovoljena efektivna vrednost toka kratkega stika za obravnavani kabel preseka, 1x 240/25
mm2, 20 kV, znaša 77,0 kA (pri času trajanju kratkega stika 0,2 sekunde - HAPV).
Kontrola preseka:
Izračunamo potrebni minimalni presek 20 kV kabla:
S Cu = 7,5 ⋅ I ef ⋅ t = 7,5 mm ⋅13,84 kA ⋅ 0,4 s = 65,65 mm 2
65,65 mm2 < 240 mm2
Zaključek:
Obremenitve obstoječih kablov bodo v normalnem ali izjemnem obratovanju vedno
manjše od navedenih dopustnih obremenitev. Izbrani kabli tipa N2XS(F)Y, preseka 1x 240/25
mm2, tokovno in kratkostično ustrezajo zahtevam povezav tudi po vgradnji dušilke 400 A.
6. Jeklene konstrukcije
Oprema za ozemljevanje nevtralne točke za oba transformatorja je nameščena na
posamezni kovinski konstrukciji, nameščeni ob severni steni stavbe 20 kV stikališča.
Konstrukciji se ustrezno predelata za potrebe namestitve nove opreme. Iz konstrukcije se
odvijači obstoječ podstavek za namestitev dušilke ter se nanjo montira nov nosilni okvir
(podstavek), prilagojen dimenzijam nove dušilke. Konstrukciji se dodatno ojačita z križnimi
prečkami.
Montaža novih delov jeklene konstrukcije zajema izdelavo, dobavo in montažo nosilnih
konstrukcijskih elementov, z vsem pritrdilnim in sidrnim materialom. Končna obdelava
konstrukcijskih elementov zajema čiščenje s peskanjem, vroče cinkanje 120 mikronov,
Stran 9/14
Načrt električnih inštalacij in električne opreme,
tehnično poročilo
temeljni premaz 40 mikronov, vmesni sloj 80 mikronov in finalni sloj 40 mikronov. Vsaj en
sloj mora biti izveden po končani montaži.
Novi deli konstrukcije se na obstoječo konstrukcijo delno privijačijo delno pa privarijo.
Zvari morajo ustrezati kvaliteti I. po tehničnem predpisu o kvaliteti zvarjenih stikov za
nosilne jeklene konstrukcije. Vsi kotni zvari so 0,7d tanjšega spajanega elementa, so
kontinuirani in zaključeni. Zvari cevi s prirobnicami morajo biti zrakotesni.
Potrebne korekture zaradi vpliva varilnih deformacij mora predvideti izvajalec. Enako
velja za tolerance profilov.
7. Zunanje ozemljitve
V razdelilni transformatorski postaji je izvedena združena ozemljitev, visokonapetostno
omrežje obratuje z ozemljeno nevtralno točko preko nizkoohmskega upora in dušilke.
V RTP Primskovo je izvedena obstoječa ozemljitvena mreža. Ozemljitev objekta je del
združene ozemljitve mesta Kranj. Vrednost ozemljitvene upornosti ustreza zahtevanim
vrednostim. Z vgradnjo nove opreme ne posegamo v obstoječo ozemljitev, dodatne ozemljitve
niso potrebne.
Vsa novo vgrajena se poveže z združeno ozemljitvijo objekta. Opremo ozemljimo na
obstoječe valjance Fe-Zn 50x 4 mm, z valjancem enakih dimenzij.
8. Demontaža obstoječe opreme
V sklopu rekonstrukcije iz stikališča demontiramo naslednjo opremo:
- obstoječi dušilki tip EDM 100-12, Etra,
- obstoječa tokovna transformatorja tip APE-24, Končar, 150/5 A,
- dele obstoječih kovinskih konstrukcij.
Vsa demontirana oprema se odpelje na skladišče EG. Za demontirani dušilki je predvidena
ponovna vgradnja v RTP 110/20 kV Tržič. Demontirani deli kovinske konstrukcije se v čim
večji meri ponovno uporabijo pri predelavi konstrukcij.
Stran 10/14
Načrt električnih inštalacij in električne opreme,
tehnično poročilo
9. Popis materiala, elektromontažnih del in projektantska ocena stroškov
9. 1. Elektro del – material
1.
2.
3.
4.
5.
enota
količina
cena
vrednost
kos
2
0,00
0,00
kos
2
0,00
0,00
2
0,00
0,00
0,00
0,00
Dobava enofazne plaščne resonančne dušilke
tip EHDM 270-12, (200 - 400 A) Kolektor ETRA
Dobava merilnega tokovnega transformatorja za
zunanjo montažo tip APE-24, Končar, 400/5A,
10P10, 7,5 VA
Izdelava in dobava elementov za predelavo in ojačitev
obstoječe kovinske konstrukcije za montažo opreme za
ozemljevanje nevtralne točke transformatorja, z vsem
pritrdilnim materialom, čiščenje s peskanjem, vroče cinkanje
120 mikronov, temeljni premaz 40 mikronov, vmesni
sloj 80 mikronov in finalni sloj 4 mikronov, vsaj en sloj
mora biti končan po montaži, izdelava po detajlu
projektanta
kompl.
Dobava materiala za ozemljitev nove opreme:
- pocinkan valjanec Fe-Zn 50x 4 mm
- spojni, spončni in pritrdilni material; križne spojke
za valjanec, ostali drobni vezni in vijačni material
m
10
kompl.
kompl.
1
1
%
3
Ostali drobni in nespecifiran material
SKUPAJ EUR:
Stran 11/14
0,00
0,00
Načrt električnih inštalacij in električne opreme,
tehnično poročilo
9. 2. Elektro del – delo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
enota
količina
cena
vrednost
kompl.
2
0,00
0,00
kompl.
2
0,00
0,00
kos
2
0,00
0,00
kos
2
0,00
0,00
kompl.
2
0,00
0,00
kompl.
2
0,00
0,00
kompl.
1
0,00
0,00
kompl.
2
0,00
0,00
kompl.
1
0,00
0,00
%
10
Demontaža dušilke in tokovnega transformatorja iz
obstoječe kovinske konstrukcije, kompletno z odklopom
pripadajočih tokovnih, ozemljilnih in sekundarnih vezi,
odvoz demontiranega materiala v skladišče EG
Predelava obstoječe kovinske konstrukcije
Montaža enofazne plaščne resonančne dušilke na
predpripravljeno kovinsko konstrukcijo
Montaža tokovnega transformatorja na
predpripravljeno kovinsko konstrukcijo
Priklop dušilke in tokovnega transformatorja na
obstoječe tokovne in ozemljitvene vezi
Ozemljevanje vse novo vgrajene opreme s pocinkanim
valjancem, komplet z izvedbo ozemljitvenih spojev
Parametriranje scade za potrebe vključitve nove opreme
v sistem zaščite in vodenja v RTP
Priklopi obstoječih signalnih kablov na dušilko in
tokovni transformator
Končni pregled po opravljeni montaži vse opreme,
spuščanje v pogon, sodelovanje pri STP
10. Ostala nepredvidena dela
SKUPAJ EUR:
Stran 12/14
0,00
0,00
Načrt električnih inštalacij in električne opreme,
tehnično poročilo
9. 3. SKUPNA REKAPITULACIJA STROŠKOV ZAMENJAVE RESONANČNIH
DUŠILK V RTP 110/20 kV PRIMSKOVO:
9. 1. Elektro del - material:
0,00 EUR
9. 2. Elektro del – delo
0,00 EUR
-------------------------------------------------------------------------------------------------SKUPAJ:
0,00 EUR
=============================================================
Stran 13/14
Načrt električnih inštalacij in električne opreme,
načrti in risbe
4. 5 NAČRTI IN RISBE
1. Grafični prikaz posega v prostor stikališča RTP Primskovo, 1:100
2. Enopolna shema RTP 110/20kV Primskovo
3. Oprema za ozemljevanje nevtralne točke transformatorja TR1 (TR2) –
namestitev
4. Kovinska konstrukcija za namestitev opreme za ozemljevanje nevtralne točke
transformatorja – ojačitve
5. Dušilka tip EHDM 270-12, Kolektor Etra - merska skica
Stran 14/14
1308/4
395.60
395.38
395.16
395.43
395.27
395.28
1310/2
395.64
395.52
395.51
395.65
395.20
ma
395.54
k.
395.55
395.37
395.24
395.32
395.54
395.49
395.46
395.45
395.49
395.32
7006
395.53
395.44
395.49
395.30
395.38
395.38
394.91
1310/3
394.97
395.50
395.48
ma
k.
395.43
395.49
395.44
fal
395.55
a
395.00
395.55
na
395.36
395.35
let
a
tra
nfo
395.31
395.48
395.38
395.48
395.35
395.41
395.47
k.
394.97
394.94
394.90
tla
k
as
f.
395.17
395.11
395.02
394.96
394.95
395.06
395.16
395.15
395.16
395.15
395.10
395.07
395.09
395.20
395.04
ma
k.
395.07
pra
395.24
ne
395.18
395.21
na
let
395.14
394.57
k.o. Primskovo
394.71
394.58
395.12
395.55
395.31
395.14
pl.
395.18
394.87
395.54
395.06
395.08
7003
395.11
395.07
394.65
395.11
395.09
395.13
394.56
395.17
395.18
395.17
401.37
395.19
395.16
395.07
05
,8
394.93
394.70
395.13
395.27
2m
395.17
394.70
394.94
394.99
395.21
395.00
394.90
395.27
395.43
395.40
395.23
a
395.22
395.16
395.02
sle
me
4
394.59
394.60
395.27
395.43
395.51
1309
395.02
395.19
395.43
395.43
395.36
395.17
394.89
395.03
395.36
tor
395.44
395.20
395.14
395.21
ka
ma
395.12
395.12
395.24
395.19
ki
for
395.23
395.51
395.09
395.24
395.06
Pin
395.44
395.45
395.15
394.99
1310/5394.96
394.97
tra
n
395.39
395.42
395.47
395.45
395.24
395.09
395.14
395.30
395.14
395.05
ka
n
394.95
394.95
394.97
394.97
395.07
395.03
395.12
ale
394.99
394.84
7007
ta
395.16
395.26
395.39
395.30
395.49
395.45
r
394.53
395.52
395.35
rm
ato
395.57
395.12
394.49
395.40
395.41
395.30
395.09
394.92
395.36
395.53
ma
394.99
395.26
395.38
395.43
ka
395.37
395.65
394.89
395.08
let
395.07
395.07
396.71
395.48
395.23
394.93
395.54
395.49
1310/4
394.98
395.43
395.43
let
a
395.54
395.01
t
na
395.55
395.49
395.55
395.56
395.39
395.39
395.49
k.
ka
395.34
k.
395.53
na
as
ma
395.45
395.42
ka
395.39
395.40
395.51
395.56
395.49
395.41
394.95
395.39
395.49
395.49
395.39
395.39
395.40
395.52
395.09
ma
395.43
395.53
395.51
395.45
395.12
394.99
395.49
395.49
395.17
394.88
t
395.48
395.49
394.90
1310/1
395.13
fal
395.48
395.54
395.45
395.50
as
ka
na
let
a
395.16
395.47
395.48
t
395.29
395.54
1309
395.49
as
fal
395.40
395.34
395.52
395.52
394.56
394.89
395.18
394.97
395.18
395.09
395.08
395.05
395.05
395.14
395.06
394.80
G
395.13
394.73
395.17
394.91
401.39
395.11
as
fal
394.65
394.52
394.56
t
394.50
1311/1
394.71
395.11
395.06
394.89
404.04
394.95
394.95
394.86
394.59
394.54
394.25
394.44
394.75
394.95
394.89
394.89
395.00
394.97
394.86
395.06
394.48
394.96
403.99
394.48
394.94
395.04
394.54
394.81
394.72
394.55
394.91
394.69
fal
fal
394.38
394.54
t
393.96
as
as
t
394.75
394.29
394.82
394.95
394.43
394.97
394.51
394.31
394.82
394.51
394.54
394.50
394.96
394.51
394.54
sle
me
394.83
394.36
394.55
1311/1
394.56
7005
393.76
394.97
394.49
394.47
394.57
394.46
394.52
3,5
4m
394.87
394.49
sle
me
394.99
394.52
395.01
394.99
394.23
40
40
0,3
9m
96.00
90.00
40.00 65.00
180.00
180.00
19.00
19.00
20.00
15.00
110.00
12.00
25.00
111.00
111.00
80.00
80.00
50.00
285.00
50.00
50.00
50.00
50.00
29.00
10.00
90.00
150.00
62.00 120.00
20.00
29.00
52.00
118.00
33.43
90.00
347.00
20.00
73.43
90.00
50.00