Zapisnik 38. seje Senata FERI 19. 12. 2014

Transcription

Zapisnik 38. seje Senata FERI 19. 12. 2014
38. SEJA SENATA FERI – 19. 12. 2014
UM FERI
Z A P I S N I K
38. seje Senata Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ki je bila v petek,
dne 19. decembra 2014, ob 9. uri v senatni sobi G2.
PRISOTNI
- člani Senata:
-
drugi:
Od 22 članov Senata FERI so bili prisotni: Aleš BELE, Zmago BREZOČNIK, Matjaž COLNARIČ,
Drago DOLINAR, Denis ĐONLAGIĆ, Aleš HACE, Marjan HERIČKO (do 5. tč.), Zdravko KAČIČ,
Klement KRALJ, Miro MILANOVIČ, Nenad MUŠKINJA, Milan OJSTERŠEK, Tatjana PETEK, Iztok
PETERIN, Tina SCHWEIGHOFER, Tadej ŠTADLER, Mladen TRLEP, Tatjana WELZER DRUŽOVEC,
Milan ZORMAN, Borut ŽALIK, Suzana ŽILIČ FIŠER.
Bojan GRČAR – prodekan, Mateja GRUŠOVNIK – strokovne službe, Lidija KOLUDROVIČ –
strokovne službe, Jože PIHLER – Komisija za kakovost.
ODSOTNI
- člani Senata:
Gregor NIKOLIĆ – opr.
Po ugotovitvi sklepčnosti je bil soglasno sprejet naslednji
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
RED:
pregled sklepov in potrditev zapisnikov 37. redne ter 13. in 14. korespondenčne seje Senata FERI,
poročilo o sejah Senata Univerze v Mariboru,
delovna razmerja,
poročilo Komisije za študijske zadeve,
poročilo Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve
- podiplomski študij,
- habilitacijski postopki,
volitve v pedagoške nazive,
poročilo Komisije za ocenjevanje kakovosti,
poročilo Komisije za mednarodno sodelovanje,
razno
- potrditev nove članice KOK iz vrst študentov,
- dosežki študentov in delavcev FERI,
- Društvo avtomatikov Slovenije.
Sejo je začel in vodil dekan dr. Borut ŽALIK, red. prof.
AD 1
Pregled sklepov in potrditev zapisnikov 37. redne ter 13. in 14. korespondenčne seje Senata FERI
Poročala je ga. Lidija KOLUDROVIČ, dipl. upr. org.
Zapisnik 37. seje Senata FERI z dne 21. 11. 2014
Iz predhodnih sej:
- 44. sklep 3. seje – Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve je bila zadolžena, da pregleda Priporočila za
ustanavljanje in delovanje laboratorijev FERI, sprejeta na Senatu FERI, dne 17. decembra 1999, ter pripravi
predlog za noveliranje. Sklep je v izvajanju.
- 40. sklep 29. seje – Pričnemo z aktivnostmi glede zasedbe prostorskih kapacitet na fakulteti in ustreznega
poimenovanja posameznih laboratorijev, ki ga uskladimo z dejanskim stanjem. Sklep je v izvajanju.
37. seja
1
38. SEJA SENATA FERI – 19. 12. 2014
-
Sklepi so bili izvedeni oz. posredovani v nadaljnji postopek Univerzi v Mariboru oz. so dolgoročnejše narave in
so v fazi izvajanja.
Soglasno je bil sprejet
1. SKLEP:
Senat FERI potrjuje zapisnik 37. seje Senata FERI z dne 21. 11. 2014 ter podano poročilo o sprejetih
in izvedenih sklepih.
Zapisnik 13. korespondenčne seje Senata FERI z dne 26. in 27. 11. 2014
Skladno z 2. sklepom 37. seje Senata FERI z dne 21. 11. 2014 je bila izvedena korespondenčna seja Senata FERI, na
kateri je bil izvoljen en pedagoški delavec.
2. SKLEP:
Senat FERI potrjuje zapisnik 13. korespondenčne seje Senata FERI z dne 26. in 27. 11. 2014 in s tem
sklep o izvolitvi enega pedagoškega delavca.
Zapisnik 14. korespondenčne seje Senata FERI z dne 8. in 9. 12. 2014
Na podlagi določil sprememb in dopolnitev Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 85 z dne 28. 11. 2014) je bila
opravljena korespondenčna seja Senata, na kateri sta bila soglasno sprejeta sklepa o tem, za katere študijske
programe 2. in 3. stopnje bomo vložili vloge za podaljšanje akreditacije.
3. SKLEP:
Senat FERI potrjuje zapisnik 14. korespondenčne seje Senata FERI z dne 8. in 9. 12. 2014 in s tem
oba sklepa o podaljšanju akreditacije študijskih programov FERI 2. in 3. stopnje.
AD 2
Poročilo o sejah Senata Univerze v Mariboru
Poročala sta člana Senata Univerze v Mariboru dr. Bojan GRČAR, red. prof., in dr. Borut ŽALIK, red. prof.
V času med zadnjima sejama Senata FERI se je Senat Univerze v Mariboru sestal na 37. redni seji dne 16. 12. 2014.
- V okviru obravnave pritožbenih zadev je zavrnil pritožbo sodelavca FERI v zvezi s habilitacijo.
- Potrdil je teme doktorskih disertacij in mentorje (iz FERI 1 tema).
- Soglašal je s spremembami študijskih programov ter sprejel načrt podaljšanja akreditacij študijskih programov.
- Obravnaval je predlog sporazuma o sodelovanju s tujo univerzo, se seznanil z aktivnostmi v »tujem« projektu
ter potrdil predlog Poletne šole.
- Sprejel je sklep o razpisu volitev rektorja Univerze v Mariboru ter volilno komisijo univerze.
- Podal je predhodna soglasja k izvolitvam v nazive visokošolskih učiteljev in sodelavcev (iz FERI 1 kandidat).
Na kolegiju rektorja sta bili v ospredju dve točki:
- Tekla je razprava o razpisu volitev rektorja in sestavi volilne komisija univerze.
- Univerza je opravila pregled spletnih strani članic in njihovo usklajenost s strateškimi usmeritvami Univerze v
Mariboru. Članice naj spletne strani uskladijo (tudi FERI).
Soglasno je bil sprejet
4. SKLEP:
Senat FERI se je seznanil s podanim poročilom o delu Senata Univerze v Mariboru v času med
obema sejama Senata FERI.
AD 3
Delovna razmerja
(Sklepi glede delovnih razmerjih so na vpogled v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve.)
2
38. SEJA SENATA FERI – 19. 12. 2014
AD 4
Poročilo Komisije za študijske zadeve
Poročal je predsednik komisije in prodekan za izobraževalno dejavnost dr. Bojan GRČAR, red. prof.
Sestava Sveta GING za obdobje 2015 do 2018
Na podlagi 14. člena Sporazuma o medsebojnem sodelovanju pri razvoju in izvajanju novega skupnega
dodiplomskega univerzitetnega in podiplomskega magistrskega študijskega programa Gospodarsko inženirstvo
(GING) ter predloga Sveta GING ter Komisije za študijske zadeve FERI se potrdi predstavnike Sveta GING za obdobje
2015 do 2018.
Soglasno je bil sprejet
9. SKLEP:
Senat FERI potrjuje sestavo SVETA GING za obdobje 2015 - 2018:
- dr. Igor PALČIČ, doc. – koordinator Sveta GING, član Sveta GING FS,
- dr. Igor VREČKO, doc. – namestnik koordinatorja Sveta GING, član Sveta GING EPF,
- dr. Mirko FICKO, doc. – član Sveta GING FS,
- dr. Nataša ŠUMAN, doc. – članica Sveta GING FG,
- dr. Andrej ŠTRUKELJ, izr. prof. – član sveta GING FG,
- dr. Marjan GOLOB, izr. prof. – član Sveta GING FERI.
Dokončanje študija študentov starih študijskih programov
Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 63/04) in našim
pozivom študentom starih študijskih programov za dokončanje študija se študenti množično obračajo na nosilce
predmetov za dokončanje svojih študijskih obveznosti.
Rutinsko priznavanje vseh preteklih opravljenih obveznosti (kolokvijev, testov, vaj,…) je nedopustno.
Študentom starih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, nosilci predmetov za dokončanje obveznosti, in
s tem za pristop k izpitu pri določenem predmetu, določijo nove študijske obveznosti.
Nosilci predmetov za vsakega študenta posebej izpolnijo poročilo o opravljenih dodatnih urah (konzultacije,
seminarji/projekti, delo v laboratoriju,…) in ga skupaj s študentovo izpitno prijavnico oddajo v referat.
Analiza prehodnosti iz 1. v 2. letnik
Prehodnost po programih upošteva vse študente, ki so bili vpisani v prve letnike programov, vključno s tistimi, ki so
se kasneje izpisali, in ponavljalce. Prehodnost smo računali absolutno (uspešni/vsi vpisani) in relativno (uspešni/vsi,
ki so naredili vsaj en izpit oz. izkazali vsaj minimalni interes za študij).
Komisija za študijske zadeve se je seznanila z rezultati analize in predlagala, da se aktivno vključijo tutorji za
izboljšanje prehodnosti iz 1. v 2. letnik.
Srečanje Programskega sveta Elektrotehnike
V četrtek, 4. decembra 2014, je bilo ustanovno srečanje Programskega sveta za študijsko področje Elektrotehnike.
Po predstavitvi fakultete so predstavniki gospodarstva podali mnenja o kompetencah naših diplomantov,
predstavili razvojne potrebe in sodelovanje na področjih delovanja.
V četrtek, 11. decembra 2014, je bilo srečanje z izvajalci praks iz gospodarstva.
Dekan je izpostavil, da sta bili srečanji zelo koristni, dobili smo informacije, ki jih bomo skušali upoštevati v naših
razvojnih načrtih. Apeliral je na inštitute, ki še niso organizirali ustanovnega srečanja programskih svetov, da jih
skličejo konec januarja ali v začetku februarja 2015.
3
38. SEJA SENATA FERI – 19. 12. 2014
AD 5
Poročilo Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve
Poročal je predsednik komisije in prodekan za raziskovalno dejavnost dr. Denis ĐONLAGIĆ, red. prof.
Podiplomski študij
Doktorski študij
Prejeli smo pozitivno oceno doktorske disertacije Iztoka BLAZINŠKA, univ. dipl. inž. el., z naslovom »Zasnova
modela dvorežimskega komunikacijskega sistema ob upoštevanju prometa z elementi psevdo-naključnih pojavov«.
Na predlog Inštituta za elektroniko in telekomunikacije je bil soglasno sprejet
10. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za zagovor doktorske disertacije »Zasnova modela dvorežimskega
komunikacijskega sistema ob upoštevanju prometa z elementi psevdo-naključnih pojavov«
kandidata Iztoka BLAZINŠKA, univ. dipl. inž. el., v sestavi:
− dr. Borut ŽALIK, red. prof., UM FERI – predsednik,
− dr. Zdravko KAČIČ, red. prof., mentor, UM FERI – član,
− dr. Amor Haque CHOWDHURY, doc., UM FERI – član,
− dr. Anton PLETERŠEK, izr. prof., UL FE – član.
Prejeli smo pozitivno oceno doktorske disertacije Marka KOČEVARJA, univ. dipl. inž. el., z naslovom
»Dvostopenjsko adaptivno izboljšanje slike prstnega odtisa nizke kvalitete na osnovi upoštevanja kontekstne
informacije«.
Na predlog Inštituta za elektroniko in telekomunikacije je bil soglasno sprejet
11. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za zagovor doktorske disertacije »Dvostopenjsko adaptivno
izboljšanje slike prstnega odtisa nizke kvalitete na osnovi upoštevanja kontekstne informacije«
kandidata Marka KOČEVARJA, univ. dipl. inž. el., v sestavi:
− dr. Borut ŽALIK, red. prof., UM FERI – predsednik,
− dr. Zdravko KAČIČ, red. prof., mentor, UM FERI – član,
− dr. Amor Haque CHOWDHURY, doc., UM FERI - član
− dr. Nikola PAVEŠIČ, red. prof., UL FE – član.
Prejeli smo pozitivno oceno doktorske disertacije Darka VALENKA, univ. dipl. inž. el., z naslovom »Vodenje
plovnosti objektov s stisljivim kompenzatorjem plovnosti«.
Na predlog Inštituta za avtomatiko je bil soglasno sprejet
12. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za zagovor doktorske disertacije »Vodenje plovnosti objektov s
stisljivim kompenzatorjem plovnosti« kandidata Darka VALENKA, univ. dipl. inž. el., v sestavi:
− dr. Borut ŽALIK, red. prof., UM FERI – predsednik,
− dr. Marjan GOLOB, izr. prof., mentor, UM FERI – član,
− dr. Miran RODIČ, doc., UM FERI – član,
− dr. Igor ŠKRJANC, red. prof., UL FE – član.
Arnel GLOTIĆ, univ. dipl. inž. el., je oddal doktorsko disertacijo z naslovom »Optimizacija proizvodnje električne
energije z uporabo modificiranega algoritma diferenčne evolucije«.
Na predlog Inštituta za močnostno elektrotehniko je bil soglasno sprejet
13. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za oceno doktorske disertacije »Optimizacija proizvodnje električne
energije z uporabo modificiranega algoritma diferenčne evolucije« Arnela GLOTIĆA, univ. dipl. inž.
el., v sestavi:
4
38. SEJA SENATA FERI – 19. 12. 2014
−
−
−
−
dr. Gorazd ŠTUMBERGER, red. prof., UM FERI – predsednik,
dr. Igor TIČAR, red. prof., mentor, UM FERI – član,
dr. Jože PIHLER, red. prof., UM FERI – član,
dr. Rafael MIHELIČ, red. prof., UL FE – član.
Mag. Sašo VINKOVIČ, univ. dipl. inž. rač. in inf., je oddal doktorsko disertacijo z naslovom »Metodologija
modeliranja in tvorbe izvorne kode vmesnikov povezljivih vgrajenih naprav«.
Na predlog Inštituta za računalništvo je bil soglasno sprejet
14. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za oceno doktorske disertacije »Metodologija modeliranja in tvorbe
izvorne kode vmesnikov povezljivih vgrajenih naprav« mag. Saša VINKOVIČA, univ. dipl. inž. rač. in
inf., v sestavi:
− dr. Matjaž COLNARIČ, red. prof., UM FERI – predsednik,
− dr. Milan OJSTERŠEK, doc., mentor, UM FERI – član,
− dr. Borut ROBIČ, red. prof., UL FRI – član.
Komisija za oceno teme doktorske disertacije v sestavi dr. Matej ČREPINŠEK, doc., kot predsednik ter dr. Marjan
MERNIK, red. prof., in dr. Bogdan FILIPIČ, izr. prof., kot člana, je napisala pozitivno poročilo o temi doktorske
disertacije »Šahovski sistem rangiranja za primerjavo evolucijskih algoritmov« kandidatke Niki VEČEK, prof. mat. in
rač. Na predlog Inštituta za računalništvo je Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve obravnavala poročilo
Komisije za oceno primernosti predlagane teme doktorske disertacije ter predlog mentorja.
Na podlagi pozitivnega mnenja Inštituta za računalništvo sta bila soglasno sprejeta
15. SKLEP:
Skladno s 139. členom Statuta Univerze v Mariboru ter postopkom prijave doktorske teme
soglašamo s predlogom teme doktorske disertacije kandidatke Niki VEČEK, prof. mat. in rač., z
naslovom »Šahovski sistem rangiranja za primerjavo evolucijskih algoritmov«.
16. SKLEP:
Soglašamo s predlogom, da je mentor pri doktorski disertaciji kandidatke Niki VEČEK, prof. mat. in
rač., dr. Marjan MERNIK, red. prof.
Kandidatki Kaji ŽURAN, univ. dipl. medij. kom., je Senat Univerze v Mariboru dne 23. 9. 2014 potrdil temo
doktorske disertacije z naslovom »Zasnova modela merjenja in določanja stopenj medijske pismenosti. Raziskava
na primeru osnovnošolcev v zadnji triadi.« Za mentorja je bil imenovan doc. dr. Marko IVANIŠIN.
Mentorju, dr. Marku IVANIŠINU, je 29. 11. 2014 potekla izvolitev v naziv docenta, zato je Inštitut za medijske
komunikacije predlagal imenovanje nove mentorice, dr. Suzane ŽILIČ FIŠER, doc. Skladno z dejstvom, da je tema
doktorske disertacije interdisciplinarna, predlagajo tudi imenovanje somentorice, dr. Alenke VALH LOPERT, izredne
profesorice za področje slovenskega jezika.
Soglasno je bil sprejet
17. SKLEP:
Senat UM FERI soglaša s predlogom, da se kandidatki Kaji ŽURAN, univ. dipl. medij. kom., za
izdelavo doktorske disertacije z naslovom »Zasnova modela merjenja in določanja stopenj medijske
pismenosti. Raziskava na primeru osnovnošolcev v zadnji triadi.« imenujeta nova mentorica dr.
Suzana ŽILIČ FIŠER, doc., in somentorica dr. Alenka VALH LOPERT, izr. prof.
Aleš ČERNEZEL, univ. dipl. inž. rač. in inf., je oddal vlogo za odobritev teme doktorske disertacije z naslovom
»Razvoj metode za izbiro klasifikatorja«. Za mentorja predlaga dr. Ivana ROZMANA, red. prof.
Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve je obravnavala temo doktorske disertacije kandidata Aleša
ČERNEZELA, univ. dipl. inž. rač. in inf., in ocenila oz. ugotovila, da predlagani mentor dr. Ivan ROZMAN, red. prof.,
izpolnjuje pogoje za mentorja.
Soglasno je bil sprejet
5
38. SEJA SENATA FERI – 19. 12. 2014
18. SKLEP:
Potrjujemo Komisijo za oceno teme doktorske disertacije Aleša ČERNEZELA, univ. dipl. inž. rač. in inf.,
v sestavi:
− dr. Boštjan BRUMEN, izr. prof., UM FERI – predsednik,
− dr. Ivan ROZMAN, red. prof., mentor, UM FERI – član,
− dr. Vili PODGORELEC, red. prof., UM FERI – član,
− dr. Matjaž Branko JURIČ, red. prof., UL FRI – član.
Marko KOBAL, univ. dipl. inž. rač. in inf., je oddal vlogo za odobritev teme doktorske disertacije z naslovom
»Analiza zmogljivosti in funkcionalnosti omrežja InfiniBand v virtualiziranih superračunalnikih s porazdeljenim
pomnilnikom«. Za mentorja predlaga dr. Milana OJSTERŠKA, doc.
Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve je obravnavala temo doktorske disertacije kandidata Marka KOBALA,
univ. dipl. inž. rač. in inf., in ocenila oz. ugotovila ,da predlagani mentor dr. Milan OJSTERŠEK, doc., izpolnjuje
pogoje za mentorja.
Soglasno je bil sprejet
19. SKLEP:
Potrjujemo Komisijo za oceno teme doktorske disertacije Marka KOBALA, univ. dipl. inž. rač.
in inf., v sestavi:
− dr. Janez BREST, red. prof., UM FERI – predsednik,
− dr. Milan OJSTERŠEK, doc., mentor, UM FERI – član,
− dr. Andrej FILIPČIČ, red. prof., IJS Ljubljana – član.
Promocija doktorjev znanosti
Soglasno je bil sprejet
20. SKLEP:
Skladno s 157. členom Statuta Univerze v Mariboru ter kriteriji in merili UM FERI glede
zahtevane znanstvene aktivnosti kandidatov za pridobitev doktorata znanosti pred
promocijo predlagamo dekanu UM FERI, da za promocijo doktorjev znanosti predlaga
naslednje kandidate:
- Janjo SVEČKO, univ. dipl. inž. el.,
- Mateja KIRBIŠA, univ. dipl. inž. el.,
- Mirana ROŠERJA, univ. dipl. inž. el.,
- Daliborja KRANJČIČA, univ. dipl. inž. el.,
- Tomaža LOVRENČIČA, univ. dipl. inž. el., in
- mag. Simona PEVCA (Pevec), univ. dipl. inž. el.
Vloge za potrditev poteka študija na 3. stopnji
Študenti 1. letnikov doktorskega študija Elektrotehnika, Računalništvo in informatika ter Medijske komunikacije so
predložili v potrditev vloge za potrditev poteka študija na 3. stopnji, v katerih so skupaj z delovnimi mentorji izbrali
tri izbirne predmete in tri seminarje. Izbirni predmeti se bodo izvajali glede na število vpisanih študentov na
določen predmet. V primeru, da je študentov štiri ali več, se predmet izvede organizirano, sicer pa mentorsko s
konzultacijami.
Seminarje izbere študent pri učiteljih, ki so nosilci predmetov na doktorskem študiju. Seminarji se praviloma
opravljajo pri predmetih, ki jih je študent vpisal kot izbirne predmete. Seminar 1 se praviloma izbere pri mentorju,
seminarja 2 in 3 pa študent izbere praviloma pri drugih učiteljih.
Za morebitno kasnejšo spremembo predmetnika si mora študent priskrbeti soglasja nosilcev predmetov, ki jih bo
zamenjal in soglasje mentorja.
Soglasno je bil sprejet
21. SKLEP:
Senat FERI potrjuje vloge za potrditev poteka študija na 3. stopnji študentov 1. letnikov
doktorskega študija Elektrotehnika, Računalništvo in informatika ter Medijske komunikacije.
6
38. SEJA SENATA FERI – 19. 12. 2014
Habilitacijski postopki
(Sklepi v habilitacijskih postopkih so na vpogled v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve FERI.)
Dvoletno poročilo o raziskovalnem delu FERI
V izdelavi je dvoletno poročilo o raziskovalnem delu FERI »Binnal Report Research Activities 2013–2014«. K
sodelovanju so bili povabljeni vsi laboratoriji. Podaljšan je bil rok za oddajo materialov do 9. januarja 2015.
AD 6
Volitve v pedagoške in znanstveno-raziskovalne nazive
(Sklepi v habilitacijskih postopkih so na vpogled v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve FERI.)
AD 7
Poročilo Komisije za ocenjevanje kakovosti
Poročal je predsednik komisije dr. Jože PIHLER, red. prof.
Poročilo o delu KOK v študijskem letu 2013/2014
Komisija za ocenjevanje kakovosti (KOK) FERI je pripravila Poročilo o delu KOK za študijsko leto 2013/2014 in
predlaga Senatu, da poročilo sprejme. Poročilo je bilo predloženo vsem članom senata, predsednik komisije pa je
tekom leta sproti o aktivnostih komisije poročal Senatu FERI.
31. SKLEP:
Senat FERI sprejme podano Poročilo o delu Komisije za ocenjevanje kakovosti (KOK) za študijsko
leto 2013/2014.
Samoevalvacijsko poročilo UM FERI za študijsko leto 2013/2014
Komisija za ocenjevanje kakovosti je ob pomoči strokovnih služb, komisij Senata ter Študentskega sveta pripravila
predlog Samoevalvacijskega poročila UM FERI za študijsko leto 2013/2014 in ga posredovala v obravnavo in
sprejem Senatu FERI. Poročilo vsebuje naslednja poglavja:
- vpetost v okolje,
- delovanje visokošolskega zavoda,
- kadri,
- študenti,
- materialni pogoji,
- zagotavljaje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti.
- Dodane so priloge s podrobnejšimi podatki po študijskih programih.
Po potrditvi na Senatu FERI bo poročilo posredovano v obravnavo tudi Študentskemu svetu FERI in zboru delavcev
FERI.
Po predstavitvi poročila in krajši razpravi je bil soglasno sprejet
32. SKLEP:
Senat FERI potrjuje Samoevalvacijsko poročilo UM FERI za študijsko leto 2013/2014, ki se posreduje v
nadaljnji postopek organom Univerze v Mariboru.
AD 8
Poročilo Komisije za mednarodno sodelovanje
7
38. SEJA SENATA FERI – 19. 12. 2014
Poročala je predsednica komisije dr. Tatjana WELZER DRUŽOVEC, red. prof.
Trenutni podatki o izmenjavi študentov Erasmus+
1. decembra je bil rok za prijavo tujih študentov Erasmus+ za študij na študijskih programih FERI v poletnem
semestru 2014/2015. Trenutno je na FERI v okviru Erasmus+ in Erasmus Mundus 41 tujih študentov. V poletnem
semestru jih bo 37, 14 jih je bilo prijavljenih za celo leto, 6 se jih je odločilo za podaljšanje. V študijskem letu
2014/2015 bi naj bilo na FERI torej 60 prihajajočih Erasmus študentov, kar pomeni upad. Število odhajajočih
študentov na Erasmus izmenjavo bo poraslo na okrog 50.
Priprava na izmenjavo študentov Erasmus+ v študijskem letu 2015/2016
Na podlagi 33. sklepa 37. seje Senata FERI z dne 21. novembra 2014 je večina inštitutov pripravila ponudbo nabora
predmetov za študijsko leto 2015/2016. Komisija za mednarodno sodelovanje se je z dospelimi gradivi seznanila in
ugotovila, da je gradivo potrebno poenotiti in ga pripraviti za nadaljnjo obravnavo. Prav tako so ugotovljene še
določene nejasnosti.
Komisija bo poenoteno in urejeno gradivo v začetku januarja 2015 posredovala kot celoto inštitutom in študijskim
programom za morebitne dopolnitve in popravke. Končni seznam predmetov v programu Erasmus+ v študijskem
letu 2015/2016 bi tako po planu posredovala v obravnavo Senatu FERI predvidoma v januarju 2015. Časovno ne
bomo v zaostanku, saj bomo pravočasno objavili seznam predmetov za tuje študente, če bo objavljen v mesecu
aprilu 2015.
Po krajši razpravi je bil soglasno sprejet
33. SKLEP:
Senat FERI se je seznanil z aktivnostmi Komisije za mednarodno sodelovanje FERI in Mednarodne
pisarne FERI pri pripravi seznama predmetov, ki se bodo v programu Erasmus+ izvajali za tuje
študente v študijskem letu 2015/2016. Končni seznam predmetov, ki jih bomo ponudili tujim
študentom v programu Erasmus+ v študijskem letu 2015/2016 bomo obravnavali predvidoma v
januarju 2015.
AD 9
Potrditev nove članice KOK iz vrst študentov
Študentski svet FERI je na seji dne 28. novembra 2014 izvolil Špelo ČUČKO kot predstavnico iz vrst študentov v
Komisijo za ocenjevanje kakovosti na FERI.
Soglasno je bil sprejet
34. SKLEP:
Senat FERI ugotavlja, da je izvoljena nova članica Komisije za ocenjevanje kakovosti Senata FERI
študentka Špela ČUČKO.
Mandatna doba članov Senata iz vrst študentov traja eno leto.
Dosežki študentov in delavcev FERI
Podeljene so bile nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča za študijsko leto 2013/2014. Nagrajenca iz FERI sta:
- Martin PETRUN za doktorsko disertacijo Modeliranje in analiza magnetnih komponent v močnostnih DC-DCpetvornikih, pod mentorstvom prof. dr. Draga DOLINARJA;
- Tomaž REZAR za diplomsko delo Načrtovanje in vgradnje daljinsko vodenih ločilnih mest v omrežje Elektra
Celje, pod mentorstvom prof. dr. Jožeta PIHLERJA.
Na mednarodnem tekmovanju raziskovalnih projektov »CITA smart Collaboration Challenge 2014« na Dublin
Institute of Technology v Dublinu na Irskem je 1. mesto prejela raziskovalna skupina FERI, FG, LINEAL + MENSURA,
katere član iz FERI je Sašo PEČNIK.
8
38. SEJA SENATA FERI – 19. 12. 2014
Slovenski izumitelji so se novembra 2014 udeležili mednarodne razstave izumov v Kunšanu in mednarodnega
sejma inovacij v Seulu. Med prejemniki priznanj – bronaste medalje - je Iztok FISTER iz FERI za EASY TIME (to je
domensko specifični jezik za merjenje časa na športnih tekmovanjih).
Soglasno je bil sprejet
35. SKLEP:
Senat FERI izreka priznanje delavcem in študentom FERI ter njihovim mentorjem za dosežke v
Republiki Sloveniji in tujini.
Društvo avtomatikov Slovenije
Društvo avtomatikov Slovenije praznuje 25-letnico obstoja. Predsedovanje društvu je za novo mandatno obdobje z
letom 2015 prevzel doc. dr. Nenad MUŠKINJA iz FERI.
Seja je bila sklenjena ob 10.20.
ZAPISALA
Lidija Koludrovič
DEKAN
prof. dr. Borut Žalik
9