2015-16 informacija za studente ob el vpisu glede izbirnosti

Comments

Transcription

2015-16 informacija za studente ob el vpisu glede izbirnosti
UM FERI
IZVAJANJE IZBIRNOSTI MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI FERI IN ČLANICAMI UNIVERZE V MARIBORU V
OKVIRU KREDITNEGA ŠTUDIJA ZA BOLONJSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME
Kadar gre za izmenjavo študentov med študijskimi programi oz. med članicami Univerze in ko
študenti v okviru izbirnih predmetov, ki so sestavina študijskega programa, v katerega so vpisani,
izbirajo predmete drugih študijskih programov fakultete oz. članic univerze, mora ŠTUDENT ob izbiri
predmeta upoštevati:
 stopnjo študijskega programa (npr. visokošolski strokovni ali univerzitetni ali magistrski),
 semester izvajanja predmeta, v katerem se lahko predmet izbira oz. izvaja,
 število ECTS (izbrani predmet mora imeti najmanj takšno število ECTS kot je navedeno v
predmetniku, lahko tudi več),
 izpolnjevanje pogojev za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti učne enote,
ki so navedeni v vsaki učni enoti (pred vsebino).
Ob upoštevanju navedenih kriterijev študent predlaga izbiro predmeta. Postopek izvajanja izbirnosti
med članicami Univerze v Mariboru podrobno urejajo NAVODILA O IZVAJANJU IZBIRNOSTI MED
ČLANICAMI UNIVERZE V MARIBORU, objavljena na spletnih straneh Univerze v Mariboru.
NABOR PREDMETOV:
 Izbirnost med članicami Univerze v Mariboru
Nabor predmetov se nahaja na AIPS / Katalog bolonjskih predmetov. Pri predmetih je v
stolpcu »izbira« označeno, ali je predmet ponujen v izbiro štduentom drugih fakultet, v
stolpcu »kvota« je navedena omejitev glede števila študentov, ki lahko izberejo predmet.
 Izbirnost med študijskimi programi FERI
V primerih, ko študijski program to omogoča (kar je navedeno kot razlaga pri posameznem
sklopu pri elektronskem vpisu), če predmeta ni že na seznamu predmetov pri elektronskem
vpisu pri ponujenih izbirnih sklopih, in študent želi izbrati drug predmet iz študijskih
programov FERI, si lahko vsebine le-teh ogleda na AIPS / Katalog bolonjskih predmetov. Pri
izbiri predmeta mora upoštevati zgoraj navedene omejitve (stopnja študija, semester
izvajanja, ustrezno število ECTS in izpolnjevanje pogojev za vključitev v delo). Študent
posreduje Referatu za študentske zadeve vlogo, s katero zaprosi za odobritev takšnega
predmeta.
KOORDINATORJI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 1. STOPNJE ZA ŠTUDIJSKE PROGRAME FERI, ki preglejujejo
izbor predmetov po študijskih programih FERI, so:
E-avtomatika in robotika: Nenad Muškinja
E-elektronika: Tomaž Dogša
E-močnostna elektrotehnika: Anton Hamler
TK: Tatjana Kapus
GING: Marjan Golob
ITK: Vili Podgorelec
RIT: Božidar Potočnik
MK: Marjan Družovec
MEH: Aleš Hace
Maribor, avgust 2015
Prodekan za izobraževalno dejavnost
prof. dr. Bojan Grčar

Similar documents