Zapisnik 36. seje Senata FERI 24. 10. 2014

Transcription

Zapisnik 36. seje Senata FERI 24. 10. 2014
36. SEJA SENATA FERI – 24. 10. 2014
UM FERI
Z A P I S N I K
36. seje Senata Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerz e v Mariboru, ki je bila v petek,
dne 24. oktobra 2014, ob 8. uri v senatni sobi G2.
PRISOTNI
- člani Senata:
-
drugi:
ODSOTNI
- člani Senata:
Od 22 članov Senata FERI so bili prisotni: Zmago BREZOČNIK, Matjaž COLNARIČ, Denis
ĐONLAGIĆ, Aleš HACE, Zdravko KAČIČ, Klement KRALJ, Mateja MEH, Nenad MUŠKINJA, Iztok
PETERIN, Tina SCHWEIGHOFER, Tadej ŠTADLER, Mladen TRLEP, Tatjana WELZER DRUŽOVEC,
Milan ZORMAN, Borut ŽALIK, Suzana ŽILIČ FIŠER.
Bojan GRČAR – prodekan, Mateja GRUŠOVNIK – strokovne službe, Lidija KOLUDROVIČ –
strokovne službe, Gregor NIKOLIĆ – študent.
Drago DOLINAR, Arnel GLOTIĆ, Marjan HERIČKO – opr., Miro MILANOVIČ – opr., Milan
OJSTERŠEK – opr., Tatjana PETEK.
Po ugotovitvi sklepčnosti je bil soglasno sprejet naslednji
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
RED:
pregled sklepov in potrditev zapisnika 35. redne in 12. korespondenčne seje Senata FERI,
poročilo o sejah Senata Univerze v Mariboru,
delovna razmerja,
poročilo Komisije za študijske zadeve,
poročilo Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve
- podiplomski študij,
- habilitacijski postopki,
- pregled raziskovalnih rezultatov za leto 2013,
volitve v pedagoške in znanstveno-raziskovalne nazive,
poročilo Komisije za ocenjevanje kakovosti,
poročilo Komisije za mednarodno sodelovanje,
kadrovske zadeve
- imenovanje prodekana za študentska vprašanja,
- potrditev novih članov komisij Senata FERI iz vrst študentov,
razno.
Sejo je začel in vodil dekan dr. Borut ŽALIK, red. prof.
AD 1
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 35. redne in 12. korespondenčne seje Senata FERI
Poročala je ga. Lidija KOLUDROVIČ, dipl. upr. org.
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 35. seje Senata FERI
Iz predhodnih sej:
- 44. sklep 3. seje – Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve je bila zadolžena, da pregleda Priporočila za
ustanavljanje in delovanje laboratorijev FERI, sprejeta na Senatu FERI, dne 17. decembra 1999, ter pripravi
predlog za noveliranje. Sklep je v izvajanju.
- 40. sklep 29. seje – Pričnemo z aktivnostmi glede zasedbe prostorskih kapacitet na fakulteti in ustreznega
poimenovanja posameznih laboratorijev, ki ga uskladimo z dejanskim stanjem. Sklep je v izvajanju.
- 43. sklep 34. seje - V prvem tednu septembra 2014 posreduje predsednica Komisije za mednarodno
sodelovanje predstojnikom inštitutov podatke o številu izbranih predmetov prihajajočih Erasmus študentov za
1
36. SEJA SENATA FERI – 24. 10. 2014
študijsko leto 2014/2015. Sklep v postavljenem roku ni bil izveden, saj podatki še niso bili znani. Začasni podatki
o izbranih predmetih Erasmus študentov so bili posredovani prvi teden v mesecu oktobru, dokončni pa 15.
oktobra 2014.
35. seja
- 13. sklep – Sprejeta je bila sprememba nosilca učne enote Računalniška omrežja v 2. letniku VS Računalništvo in
informacijske tehnologije tako, da je bil namesto dr. Janeza STERGARJA, ki mu je prenehalo delovno razmerje,
določen novi nosilec dr. Andrej ŽGANK. Sklep ni bil posredovan v nadaljnji postopek Univerzi v Mariboru, saj bo
predlog novega nosilca podan v okviru današnje 4. točke dnevnega reda.
- 20. sklep – O dovoljenem številu manjkajočih izpitov ob prijavi teme študentov starih študijskih programov bo
razprava v okviru današnje 4. točke dnevnega reda.
- 22. sklep – Glasovanje o imenovanju Komisije za oceno doktorske disertacije je bilo prestavljeno na današnjo
sejo Senata, ko pridobimo informacijo, zakaj je ime disertacije v angleškem jeziku.
- Ostali sklepi so bili izvedeni oz. posredovani v nadaljnji postopek Univerzi v Mariboru oz. so dolgoročnejše
narave in so v fazi izvajanja.
Soglasno je bil sprejet
1. SKLEP:
Senat FERI potrjuje zapisnik 35. seje Senata FERI z dne 26. 9. 2014 ter podano poročilo o sprejetih
in izvedenih sklepih.
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. korespondenčne seje Senata FERI
Na 12. korespondenčni seji Senata sta bila soglasno sprejeta sklep o podelitvi internega naziva »gostujoči
strokovnjak« ter soglasje za delo pri izvedbi pedagoškega procesa po pogodbi za enega sodelavca. Sklepa sta bila v
nadaljnji postopek posredovana Univerzi v Mariboru.
Soglasno je bil sprejet
2. SKLEP:
Senat FERI potrjuje zapisnik 12. korespondenčne seje Senata FERI, z dne 9. 10. 2014 ter podano
poročilo o sprejetih in izvedenih sklepih.
AD 2
Poročilo o sejah Senata Univerze v Mariboru
Poročala sta člana Senata Univerze v Mariboru dr. Bojan GRČAR, red. prof., in dr. Borut ŽALIK, red. prof.
V času med zadnjima sejama Senata FERI se je Senat Univerze v Mariboru sestal na 35. redni seji. Izpostavljena je
bila naslednja problematika:
- Razpravljal je o sistemski ureditvi domene Univerze in pod-domen, ki jih naj uporabljajo članice. Sprejel je poziv
članicam, da prehod na novo domeno oz. poddomene čimprej uredijo.
- Sprejel je kazalnike kakovosti za spremljanje raziskovalne in umetniške dejavnosti Univerze, ki jih bo potrebno
vključiti v vsakoletno samoevalvacijsko poročilo.
- Podal je soglasja k izvolitvam pedagoških delavcev (iz FERI 1 kandidat).
- Sprejel je enotno ocenjevalno lestvico s kazalniki dosežkov, ki naj služi članicam kot priporočilo.
Na kolegiju rektorja z dekani je bila obravnavana naslednja problematika:
V okviru razprave o spremembah Statuta Univerze v Mariboru je bilo dogovorjeno, da se aktivnosti za
pripravo novega Statuta UM zaradi rektorskih volitev nekoliko zamaknejo in bodo aktualne v drugi polovici
leta 2015.
Predstavljena je bila informacija o prejetih finančnih sredstvih po Uredbi za leto 2014. Univerza je dobila 1,7
% manj denarja, tudi naša fakulteta prejme manj (1,54 %).
Soglasno je bil sprejet
3. SKLEP:
Senat FERI se je seznanil s podanim poročilom o delu Senata Univerze v Mariboru v času med
obema sejama Senata FERI.
2
36. SEJA SENATA FERI – 24. 10. 2014
AD 3
Delovna razmerja
(Sklepi glede delovnih razmerjih so na vpogled v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve.)
AD 4
Poročilo Komisije za študijske zadeve
Poročal je prodekan za izobraževalno dejavnost in predsednik komisije dr. Bojan GRČAR, red. prof.
Spremembe študijskih programov - spremembe nosilcev učnih enot
Komisija za študijske zadeve na podlagi vlog inštitutov predlaga spremembe nosilcev učnih enot:
VS ŠP 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije
Zap.
št.
Učna enota, letnik, študijski
program
1.
Razvoj aplikacij za internet
2 VS RIT
Računalniška omrežja, 2 VS RIT
2.
Nosilec
učne enote
TRENUTNO
dr. Borko BOŠKOVIĆ
PREDLOG
Nosilec učne enote
NOVI
dr. Milan OJSTERŠEK
dr. Andrej ŽGANK
dr. Milan OJSTERŠEK
Soglasno je bil sprejet
11. SKLEP:
Spremenita se nosilca učnih enot VS ŠP 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije:
- Razvoj aplikacij za internet v 2. letniku tako, da je namesto dosedanjega nosilca dr. Borka
BOŠKOVIĆA novi nosilec dr. Milan OJSTERŠEK,
- Računalniška omrežja v 2. letniku tako, da je namesto dosedanjega nosilca dr. Andreja ŽGANKA
novi nosilec dr. Milan OJSTERŠEK.
Sprememba velja s študijskim letom 2014/2015.
UN ŠP 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije
Zap. št.
1.
Učna enota, letnik, študijski
program
Spletno programiranje, 2 UN
RIT
Nosilec
učne enote
TRENUTNO
dr. Borko BOŠKOVIĆ
PREDLOG
Nosilec učne enote
NOVI
dr. Milan OJSTERŠEK
Soglasno je bil sprejet
12. SKLEP:
Spremeni se nosilec učne enote UN ŠP 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije:
- Spletno programiranje v 2. letniku tako, da je namesto dosedanjega nosilca dr. Borka
BOŠKOVIĆA novi nosilec dr. Milan OJSTERŠEK.
Sprememba velja s študijskim letom 2014/2015.
UN ŠP 1. stopnje Elektrotehnika
UN ŠP 1. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Elektrotehnika
MAG ŠP 2. stopnje Elektrotehnika
MAG ŠP 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Elektrotehnika
Zamenjava predmetov
Predlaga se zamenjava predmetov:
3
36. SEJA SENATA FERI – 24. 10. 2014
-
Dinamika EES, 6 ECTS, 3. letnik UN E-ME in UN GING-E izbirni, poletni semester in
Modeliranje in vodenje elektromehanskih sistemov, 6 ECTS, 1 MAG E-ME in MAG GING izbirni, poletni
semester,
saj sodijo vsebine predmeta Modeliranje in vodenje elektromehanskih sistemov v kompetence diplomantov prve
stopnje. Zamenjava predmetov se izvede po prehodnem obdobju:
Študijsko leto
3 UN ŠP Elektrotehnika
UN GING-E, izb.,
Dinamika EES
Trenutno
2015/2016
Modeliranje in vodenje
elektromehanskih sistemov
Modeliranje in vodenje
elektromehanskih sistemov
2016/2017
1 MAG ŠP Elektrotehnika
MAG GING-E, izb.
Modeliranje in vodenje
elektromehanskih sistemov
Modeliranje in vodenje
elektromehanskih sistemov
Dinamika EES
Soglasno je bil sprejet
13. SKLEP:
Zamenjata se predmeta:
- Dinamika EES, 3 UN ŠP 1. stopnje Elektrotehnika, smer Močnostna elektrotehnika in UN ŠP 1.
stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Elektrotehnika, izbirni predmet in
- Modeliranje in vodenje elektromehanskih sistemov, 1 MAG ŠP 2. stopnje Elektrotehnika, smer
Močnostna elektrotehnika in MAG ŠP 2. stopnje Gospodarsko inženirstvo, smer Elektrotehnika,
izbirni predmet.
Zamenjava predmetov se opravi v prehodnem obdobju tako, da se v:
- študijskem letu 2015/16 izvaja predmet Modeliranje in vodenje elektromehanskih sistemov na
UN in MAG ŠP Elektrotehnika in Gospodarsko inženirstvo, smer Elektrotehnika;
- študijskem letu 2016/17 in naprej izvaja predmet Modeliranje in vodenje elektromehanskih
sistemov na UN in Dinamika EES na MAG ŠP Elektrotehnika in Gospodarsko inženirstvo, smer
Elektrotehnika.
Sprememba določb o prehodih med programi
VS ŠP 1. stopnje Mehatronika
Na predlog Sveta študijskih programov Mehatronike z dne 13. 3. 2012 ter ob sprejemu predlaganega sklepa na seji
Senata FS z dne 29. 5. 2012, je predlagan sprejem sklepa še na Senatu FERI.
Soglasno je bil sprejet
14. SKLEP:
Senat FERI potrjuje, da je prehod v 2. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1.
stopnje Mehatronika mogoč za diplomante višješolskih študijskih programov (Zakon o višjem
strokovnem izobraževanju) iz sorodnih študijskih programov s širšega področja tehniških ved in
gospodarskega inženirstva, če izpolnjujejo pogoje za vpis v visokošolski strokovni študijski
program 1. stopnje Mehatronika. Pred vpisom v 3. letnik morajo opraviti naslednje diferencialne
izpite 1. letnika:
- Matematika za inženirje I (5 ECTS),
- Matematika za inženirje II (4 ECTS),
- Gradiva (6 ECTS),
- Tehniška mehanika za mehatronike (5 ECTS).
Sprememba pogojev za napredovanje po programu
VS ŠP 1. stopnje Mehatronika
Po dogovoru na Svetu Mehatronike se predlaga sprememba (povečanje) pogojev za napredovanje po programu VS
ŠP 1. stopnje Mehatronika:
4
36. SEJA SENATA FERI – 24. 10. 2014
-
Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi študijskimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 52 ECTS (do
sedaj 45 ECTS).
Pogoji za napredovanje v 3. letnik ostajajo nespremenjeni (vsi izpiti 1. letnika in še najmanj 45 ECTS z
opravljenimi izpiti 2. letnika).
Soglasno je bil sprejet
15. SKLEP:
Senat FERI potrjuje spremenjene prehodne pogoje za napredovanje v višji letnik na VS ŠP 1. stopnje
Mehatronika:
- Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi študijskimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj
52 ECTS.
Novi prehodni pogoji veljajo za generacijo študentov, vpisano v 1. letnik v študijskem letu
2015/2016.
UN ŠP 1. stopnje Mehatronika
Po dogovoru na Svetu Mehatronike se predlaga sprememba (povečanje) pogojev za napredovanje po programu
UN ŠP 1. stopnje Mehatronika:
-
Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi študijskimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 54 ECTS (do
sedaj 48 ECTS).
Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse izpite 1. letnika in zbere še vsaj 48 (do sedaj 45 ECTS) z
opravljenimi izpiti 2. letnika.
Soglasno je bil sprejet
16. SKLEP:
Senat FERI potrjuje spremenjene prehodne pogoje za napredovanje v višji letnik na UN ŠP 1.
stopnje Mehatronika:
- Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi študijskimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj
54 ECTS.
- Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse izpite 1. letnika in zbere še vsaj 48 ECTS z
opravljenimi izpiti 2. letnika.
Novi prehodni pogoji veljajo za generacijo študentov, vpisano v 1. letnik v študijskem letu
2015/2016.
Predlog izvajalcev predavanj v primerih, ko le-ti niso tudi nosilci učnih enot
Na predlog inštitutov za informatiko, računalništvo ter medijske komunikacije so za študijsko leto 2014/2015
predlagani naslednji izvajalci predavanj učnih enot v primerih, ko le-ti niso tudi nosilci učnih enot:
Učna enota, študijski
program
Mrežno usmerjeno
računanje
2 UN RIT, 2 UN ITK
Računalniška omrežja
2 VS RIT
Nosilec trenutno
Nastopanje v medijih
3 UN MK MP
Revidiranje informacijskih
sistemov
3 UN ITK
Načrtovanje
elektromagnetnih naprav
3 UN E, vse smeri
dr. Igor ŽAGAR
ŽNIDARŠIČ
dr. Aleš ŽIVKOVIČ
dr. Milan OJSTERŠEK
dr. Milan OJSTERŠEK
dr. Jožef RITONJA
Potrjen izvajalec
2014/2015
dr. Milan OJSTERŠEK,
dr. Janez STERGAR
Senat FERI 20. 6. 2014
dr. Janez STERGAR,
dr. Milan OJSTERŠEK
Senat FERI 20. 6. 2014
dr. Janja ŽMAVC
Senat FERI 26. 9. 2014
-
Predlog izvajalca
2014/2015
dr. Milan OJSTERŠEK
dr. Milan OJSTERŠEK
dr. Igor ŽAGAR ŽNIDARŠIČ
dr. Boštjan DELAK, doc.
dr. Ivan ZAGRADIŠNIK, red.
prof.
5
36. SEJA SENATA FERI – 24. 10. 2014
Soglasno je bil sprejet
17. SKLEP:
Senat FERI potrjuje predlagane izvajalce predavanj učnih enot 1. stopnje FERI za študijsko leto
2014/2015.
Poročilo o vpisih za študijsko leto 2014/2015
V študijskem letu 2014/2015 imamo skupno vpisanih 2137 študentov. 1505 študentov je vpisanih na ŠP 1. stopnje,
575 na ŠP 2. stopnje in 57 na ŠP 3. stopnje.
Prva stopnja
ELEKTROTEHNIKA
UN
VS
52+5PV
81+6PV
Avtomatika in robotika
Elektronika
Močnostna elektrotehnika
8+2PV
21+4PV
18+2PV
18+2PV
5+3PV
23+3PV
Avtomatika in robotika
Elektronika
Močnostna elektrotehnika
9
9
7
15
14
22
UN
VS
90+18PV
48+5PV
79+8PV
30+6PV
54
39
UN
VS
40+6PV
98+15PV
24+5PV
25+6PV
1. letnik
2. letnik
3. letnik
RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE
1. letnik
2. letnik
3. letnik
INFORMATIKA IN
TEHNOLOGIJE
KOMUNICIRANJA
1. letnik
2. letnik
3. letnik
Informacijski sistemi
15
Tehnologije komuniciranja
7
Sistemska podpora informatiki
in tehnologijam komuniciranja
Razvoj informac. sistemov
14
4
Tehnologije multimedijskega
komuniciranja
TELEKOMUNIKACIJE
8
UN
1. letnik
2. letnik
3. letnik
MEDIJSKE KOMUNIKACIJE
21+4PV
7
8
UN
63+1PV
1. letnik
2. letnik
Medijska produkcija
23+2PV
6
36. SEJA SENATA FERI – 24. 10. 2014
Vizualna komunikacija
31+3PV
Medijska produkcija
Vizualna komunikacija
22
24
3. letnik
MEHATRONIKA
UN
28(FS)+4PV
18+1PV(FS)
4+11(FS)
1. letnik
2. letnik
3. letnik
VS
30+2PV(FS)+1PV FERI
20(FS)+5+6PV
18+1(FS)
Druga stopnja
ELEKTROTEHNIKA MAG
REDNI
1. letnik
Avtomatika in robotika
Elektronika
Močnostna elektrotehnika
18
10
17+1PV
Avtomatika in robotika
Elektronika
Močnostna elektrotehnika
21
5
9
2. letnik
RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
MAG
1. letnik
2. letnik
INFORMATIKA IN TEHNOLOGIJE
KOMUNICIRANJA MAG
48+2PV
38
1. letnik
2. letnik
TELEKOMUNIKACIJE MAG
48+1PV
47
1. letnik
2. letnik
MEDIJSKE KOMUNIKACIJE MAG
2
10
1. letnik
2. letnik
GING - ELEKTROTEHNIKA
42+1PV
29
1. letnik
Avtomatika in robotika
Elektronika
Močnostna elektrotehnika
1
2
2. letnik
Avtomatika in robotika
Elektronika
Močnostna elektrotehnika
2
2
MEHATRONIKA MAG
1. letnik
2. letnik
15
6(FS)
Dokončanje študija za študente študijskih programov sprejetih pred 11. 6. 2004
7
36. SEJA SENATA FERI – 24. 10. 2014
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu v prvem odstavku 48. člena določa, da se lahko
študentje, ki so se vpisali v študijske programe pred uvedbo novih študijskih programov izobražujejo in končajo
izobraževanje pod pogoji, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona, vendar najdlje do izteka študijskega leta
2015/2016. Skladno z Zakonom o visokem šolstvu je 30. 9. 2016 zadnji rok za zaključek študija na starih študijskih
programih, sprejetih pred 11. 6. 2004.
Soglasno je bil sprejet
18. SKLEP: Zaključek študija omogočimo kandidatom, ki so bili vpisani v zaključne letnike študijskih
programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, in jim je do zaključka študija ostalo največ 5 neopravljenih
izpitov. Kandidate o tem obvestimo pisno, preko spletne strani.
Rok za prijavo teme diplomskega dela je 31. 3. 2015.
Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe 1. stopnje za študijsko leto 2015/2016
Za vpis v študijskem letu 2015/2016 predlagamo naslednje število vpisnih mest:
Študijski program
Elektrotehnika
Računalništvo in informacijske
tehnologije
Informatika in tehnologije
komuniciranja
Telekomunikacije
Medijske komunikacije
Mehatronika
Izobraževalno računalništvo
Univerzitetni študij
Visokošolski strokovni študij
Redni
80
Izredni
-
Redni
80
Izredni
-
100
-
80
-
80
-
100
-
30
60
30
15
5 (povezava s
FNM UM)
-
30
-
UN ŠP Gospodarsko inženirstvo, smer Elektrotehnika, ne razpišemo.
V skladu s 4. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 7/10, 3/11, 6/12) za
redni študij tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva razpišemo dodatno 10 % mest (glede na število
prostih mest za državljane RS in članice EU) za vpis v 1. letnik.
Prav tako razpišemo vpisna mesta po merilih za prehode za vpis v 2. in 3. letnik, saj bodo tisti študenti starih
študijskih programov, ki še niso izkoristili možnosti ponavljanja ali prepisa imeli možnost zaključiti študij na
prvostopenjskih študijskih programih.
Vpisnih mest za diplomante in vzporedni študij ne razpišemo.
Soglasno je bil sprejet
19. SKLEP: Senat UM FERI potrjuje predlagani Razpis za vpis za študijsko leto 2015/2016.
AD 5
Poročilo Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve
Poročal je prodekan za raziskovalno dejavnost in predsednik komisije dr. Denis ĐONLAGIĆ, red. prof.
Podiplomski študij
Doktorski študij
8
36. SEJA SENATA FERI – 24. 10. 2014
Prejeli smo pozitivno oceno doktorske disertacije Tomaža LOVRENČIČA, univ. dipl. inž. tel., z naslovom
»Vrednotenje kakovosti večmodalnih storitev v sodobnih telekomunikacijskih sistemih«.
Na predlog Inštituta za elektroniko in telekomunikacije je bil soglasno sprejet
20. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za zagovor doktorske disertacije »Vrednotenje kakovosti
večmodalnih storitev v sodobnih telekomunikacijskih sistemih« kandidata Tomaža
LOVRENČIČA, univ. dipl. inž. tel., v sestavi:
− dr. Borut ŽALIK, red. prof., UM FERI – predsednik,
− dr. Andrej ŽGANK, izr. prof., mentor, UM FERI – član,
− dr. Zdravko KAČIČ, red. prof., UM FERI – član,
− dr. Andrej KOS, izr. prof., UL FE – član.
Aloisius PAULIN, univ. dipl. medij. kom., je oddal doktorsko disertacijo z naslovom »Towards a Sustainable System
for Non-Bureaucratic Government«. Kandidat je aktiven v tujini, vključen je v mednarodne projekte v angleškem
jeziku.
Na predlog Inštituta za informatiko je bil soglasno sprejet
21. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za oceno doktorske disertacije »Towards a Sustainable System for
Non-Bureaucratic Government« Aloisiusa PAULINA, univ. dipl. medij. kom., v sestavi:
− dr. Jozsef GYÖRKÖS, red. prof., UM FERI – predsednik,
− dr. Tatjana WELZER DRUŽOVEC, red. prof., mentorica, UM FERI – članica,
− dr. Uroš PINTERIČ, doc., somentor, Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica –
član.
Mag. Simon PEVEC, univ. dipl. inž. el., je oddal doktorsko disertacijo z naslovom »Mikro-obdelava in mikro-naprave
iz optičnih vlaken temelječe na selektivnem jedkanju in dopiranju s P 2O5«.
Na predlog Inštituta za avtomatiko je bil soglasno sprejet
22. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za oceno doktorske disertacije »Mikro-obdelava in mikro-naprave
iz optičnih vlaken temelječe na selektivnem jedkanju in dopiranju s P 2O5« mag. Simona PEVCA,
univ. dipl. inž. el., v sestavi:
− dr. Dušan GLEICH, izr. prof., UM FERI – predsednik,
− dr. Denis ĐONLAGIĆ, red. prof., mentor, UM FERI – član,
− dr. Marko TOPIČ, red. prof., UL FE - član.
Iztok BLAZINŠEK, univ. dipl. inž. el., je oddal doktorsko disertacijo z naslovom »Zasnova modela dvorežimskega
komunikacijskega sistema ob upoštevanju prometa z elementi psevdo-naključnih pojavov«.
Na predlog Inštituta za elektroniko in telekomunikacije je bil soglasno sprejet
23. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za oceno doktorske disertacije »Zasnova modela dvorežimskega
komunikacijskega sistema ob upoštevanju prometa z elementi psevdo-naključnih pojavov«
Iztoka BLAZINŠKA, univ. dipl. inž. el., v sestavi:
− dr. Amor Haque CHOWDHURY, doc., UM FE – predsednik,
− dr. Zdravko KAČIČ, red. prof., mentor, UM FERI – član,
− dr. Anton PLETERŠEK, izr. prof., UL FE – član.
Marko KOČEVAR, univ. dipl. inž. el., je oddal doktorsko disertacijo z naslovom »Dvostopenjsko adaptivno
izboljšanje slike prstnega odtisa nizke kvalitete na osnovi upoštevanja kontekstne informacije«.
Na predlog Inštituta za elektroniko in telekomunikacije je bil soglasno sprejet
24. SKLEP:
Senat FERI imenuje Komisijo za oceno doktorske disertacije »Dvostopenjsko adaptivno
izboljšanje slike prstnega odtisa nizke kvalitete na osnovi upoštevanja kontekstne informacije«
9
36. SEJA SENATA FERI – 24. 10. 2014
Marka KOČEVARJA, univ. dipl. inž. el., v sestavi:
− dr. Amor Haque CHOWDHURY, doc., UM FE – predsednik,
− dr. Zdravko KAČIČ, red. prof., mentor, UM FERI – član,
− dr. Nikola PAVEŠIČ, red. prof., UL FE – član.
Matej MLAKAR, univ. dipl. inž. el., je oddal vlogo za odobritev teme doktorske disertacije z naslovom »Izboljšan
izračun zagonskih karakteristik trifaznega asinhronskega motorja s kratkostično kletko«. Za mentorja predlaga dr.
Ivana ZAGRADIŠNIKA, red. prof.
Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve je obravnavala temo doktorske disertacije kandidata Mateja
MLAKARJA, univ. dipl. inž. el., in ocenila oz. ugotovila, da predlagani mentor dr. Ivan ZAGRADIŠNIK, red. prof.,
izpolnjuje pogoje za mentorja.
Soglasno je bil sprejet
25. SKLEP:
Potrjujemo Komisijo za oceno teme doktorske disertacije Mateja MLAKARJA, univ. dipl. inž. el., v
sestavi:
− dr. Drago DOLINAR, red. prof., UM FERI – predsednik,
− dr. Ivan ZAGRADIŠNIK, red. prof., mentor, upokojen – član,
− dr. Damijan MILJAVEC, red. prof., UL FE – član.
Habilitacijski postopki
(Sklepi v habilitacijskih postopkih so na vpogled v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve FERI.)
Imenovanje strokovne komisije
Natečaj za najboljše raziskovalne dosežke študentov FERI za študijsko leto 2013/2014 – predlog ocenjevalcev
Na objavljen Natečaj za najboljše raziskovalne dosežke študentov FERI za študijsko leto 2013/2014 je prispelo
devet vlog. Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve predlaga tri ocenjevalce za vloge s področja elektrotehnike
ter tri ocenjevalce za vloge s področja računalništva in informatike.
Skladno s 7. točko Pravilnika o nagrajevanju najboljših raziskovalnih dosežkov študentov je bil s oglasno sprejet
33. SKLEP:
Ocenjevalci vlog, prispelih na Natečaj za najboljše raziskovalne dosežke študentov FERI za študijsko
leto 2013/2014 so
za področje elektrotehnike:
- dr. Peter PLANINŠIČ, izr. prof.,
- dr. Damjan VLAJ, doc., in
- dr. Janez RIBIČ, asistent;
za področje računalništva in informatike:
- dr. Milan ZORMAN, red. prof.,
- dr. Maja PUŠNIK, asistentka in
- Sašo KARAKATIČ, asistent.
Letni pregled raziskovalne dejavnosti FERI
Prodekan za raziskovalno dejavnost je podrobno predstavil Letni pregled raziskovalne dejavnosti FERI za leto 2013
s primerjavo za pretekla obdobja po poglavjih:
- raziskovalni potencial,
- število doktorandov po študijskih programih,
- raziskovalni projekti,
- struktura sredstev,
- bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti in
10
36. SEJA SENATA FERI – 24. 10. 2014
-
raziskovalna problematika.
Prodekan je izpostavil še, da so se na Javni poziv ARRS za oddajo prijav za povečanje financiranja raziskovalnih
programov prijavile le tri programske skupine FERI, ki so pridobile dodatno sofinanciranje, druge vlog niso dale.
AD 6
Volitve v pedagoške in znanstveno-raziskovalne nazive
(Sklepi v habilitacijskih postopkih so na vpogled v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve FERI.)
AD 7
Poročilo Komisije za ocenjevanje kakovosti
V odsotnosti predsednika Komisije za ocenjevanje kakovosti je poročala članica komisije Lidija KOLUDROVIČ.
Aktivnosti Komisije za ocenjevanje kakovosti v mesecu oktobru 2014 so:
- Komisija je zaprosila prodekana, strokovne službe in predsednike komisij Senata FERI za pripravo gradiva za
Smoevalvacijsko poročilo 2013/2014 do 10. novembra 2014. Prosimo, da do navedenega roka zaprošeni oddajo
gradivo!
- Člani Komisije za ocenjevanje kakovosti pripravljajo Analizo realizacije predvidenih aktivnosti v
Samoevalvacijskem poročilu 2012/2013. Postavljen rok je 10.11.2014.
- Na dan 31.10. bo Komisija za ocenjevanje kakovosti skupaj s Komisijo za študijske zadeve pripravila Analizo
vpisa in prehodnosti študentov po študijskih programih.
- Dne 17.10.2014 je izšel razpis za predloge priznaj FERI, ki se zaključi 5. 11. 2014. Komisija poziva in vabi k
sodelovanju in pripravi predlogov!
- Komisija za ocenjevanje kakovosti pričakuje, da se bodo v mesecu novembru izvedli letni pogovori
predpostavljenih s sodelavci UM FERI. Zadolženi so vodje na vseh nivojih.
- Komisija za ocenjevanje kakovosti predlaga, da se v mesecu novembru 2014 realizira sestanek vodstva s
predstavniki gospodarstva, ki so sodelovali na evalvacijah UM FERI (razgovor o pridobljenih kompetencah
diplomantov UM FERI) in z mentorji praks iz gospodarstva (zadolžen Boris Bizjak).
Soglasno je bil sprejet
37. SKLEP:
Senat se je seznanil z delom Komisije za ocenjevanje kakovosti.
AD 8
Poročilo Komisije za mednarodno sodelovanje
Poročala je predsednica komisije dr. Tatjana WELZER DRUŽOVEC, red. prof.
Trenutno je na FERI 40 prihajajočih tujih študentov, ki bodo obiskovali pedagoški proces v zimskem semestru, 38
jih je v okviru Erasmus+, 1 Erasmus Mundus in 1 Ceepus.
Obiskovali bodo 83 predmetov:
- Pri 55 predmetih se je priključil 1 ali 2 študenta,
- pri 28 predmetih so 3 ali več študentov. Največ tujih študentov pri enem predmetu je 8.
Prijava za poletni semester teče še do decembra. Za poletni semester pričakujemo podobno število tujih študentov
kot preteklo leto.
Komisija pripravlja podatke za samoevalvacijsko poročilo. Imeli smo 17 obiskov iz tujih institucij, izvedli smo 19
mobilnosti.
11
36. SEJA SENATA FERI – 24. 10. 2014
Kmalu bo objavljen razpis za učiteljsko mobilnost in mobilnost osebja za študijsko leto 2014/2015. Mobilnost
zaposlenih bo predvsem namenjena tistim, ki se ukvarjajo s programom Erasmus+, to je koordinatorjev in njihovih
namestnikov.
Pri učiteljski mobilnosti so nova merila glede razdalje v kilometrih od sedeža institucije. Financirajo se potni stroški
mobilnosti nad 100 km zračne razdalje od sedeža institucije.
Na sestanku koordinatorjev Erasmus na Univerzi so bile predstavljene problematike, dobre prakse.
Univerza je dobila preko 300 licenc za študente za učenje tujih jezikov na daljavo.
Soglasno je bil sprejet
38. SKLEP:
Senat se je seznanil z delom Komisije za mednarodno sodelovanje.
AD 9
Kadrovske zadeve
Imenovanje prodekana za študentska vprašanja
Senat FERI je na podlagi 335. člena Statuta Univerze v Mariboru, mnenja Študentskega sveta FERI z dne 9. oktobra
2014 in predloga dekana dr. Boruta ŽALIKA sprejel
39. SKLEP:
V postopku imenovanja prodekana za študentska vprašanja Senat FERI podaja pozitivno predhodno
mnenje k imenovanju Gregorja NIKOLIĆA za prodekana za študentska vprašanja FERI.
Potrditev novih članov komisij Senata FERI iz vrst študentov
Na 8. redni seji Študentskega sveta FERI dne 23. oktobra 2014 so bili izvoljeni naslednji člani Senata FERI študenti:
Tadej ŠTADLER, Klement KRALJ, Aleš BELE, Tina SCHWEIGHOFER in Gregor NIKOLIĆ.
Na isti seji je Študentski svet FERI izvolil kandidate za člane komisij Senata FERI študente. Manjka še en član
predstavnik študentov v Komisiji za ocenjevanje kakovosti ter Komisiji za znanstveno-raziskovalne zadeve.
Soglasno sta bila sprejeta
40. SKLEP:
Senat FERI ugotavlja, da so izvoljeni novi člani Senata FERI študenti:
- Tadej ŠTADLER,
- Klement KRALJ,
- Aleš BELE,
- Tina SCHWEIGHOFER in
- Gregor NIKOLIĆ.
Mandatna doba članov Senata iz vrst študentov traja eno leto.
41. SKLEP:
Senat FERI ugotavlja, da so izvoljeni novi člani komisij Senata FERI študenti:
- Komisija za študijske zadeve: Gregor NIKOLIĆ in Pia PREBEVŠEK,
- Komisija za ocenjevanje kakovosti: Aleksander CIMERMAN,
- Komisija za mednarodno sodelovanje: Mateja MEH in Pia PREBEVŠEK,
- Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve: Tina SCHWEIGHOFER.
Mandatna doba članov Senata iz vrst študentov traja eno leto.
AD 10
Ni bilo razprave.
12
36. SEJA SENATA FERI – 24. 10. 2014
Seja je bila sklenjena ob 9.30.
ZAPISALA
Lidija Koludrovič
DEKAN
prof. dr. Borut Žalik
13