Zapisnik 43. seje senata FERI 29. 5. 2015

Transcription

Zapisnik 43. seje senata FERI 29. 5. 2015
43. SEJA SENATA FERI – 29. 5. 2015
UM FERI
Z A P I S N I K
43. seje Senata Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ki je bila v petek,
dne 29. maja 2015, ob 8. uri v senatni sobi G2.
PRISOTNI
- člani Senata:
-
drugi:
Od 22 članov Senata FERI so bili prisotni: Zmago BREZOČNIK, Matjaž COLNARIČ, Drago
DOLINAR, Denis ĐONLAGIĆ, Marjan HERIČKO, Zdravko KAČIČ, Miro MILANOVIČ, Nenad
MUŠKINJA, Gregor NIKOLIĆ, Milan OJSTERŠEK, Tatjana PETEK, Iztok PETERIN, Tina
SCHWEIGHOFER, Tatjana WELZER DRUŽOVEC, Milan ZORMAN, Borut ŽALIK.
Bojan GRČAR – prodekan, Mateja GRUŠOVNIK – strokovne službe, Lidija KOLUDROVIČ –
strokovne službe, Jože PIHLER – Komisija za kakovost.
ODSOTNI
- člani Senata:
Aleš BELE, Aleš HACE, Klement KRALJ, Tadej ŠTADLER, Mladen TRLEP – opr., Suzana ŽILIČ FIŠER
– opr.
Po ugotovitvi sklepčnosti je bil soglasno sprejet naslednji
DNEVNI
RED:
1.
2.
3.
4.
5.
pregled sklepov in potrditev zapisnika 42. redne in 13. izredne seje Senata FERI,
poročilo o sejah Senata Univerze v Mariboru,
delovna razmerja,
poročilo Komisije za študijske zadeve,
poročilo Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve,
- podiplomski študij,
- habilitacijski postopki,
6. volitve v pedagoške nazive,
7. poročilo Komisije za ocenjevanje kakovosti,
8. poročilo Komisije za mednarodno sodelovanje,
9. poročilo o delu Študentskega sveta,
10. razno.
Sejo je začel in vodil dekan dr. Borut ŽALIK, red. prof.
AD 1
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 42. redne in 13. izredne seje Senata FERI
Poročala je ga. Lidija KOLUDROVIČ, dipl. upr. org.
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 42. redne seje Senata FERI
Iz predhodnih sej:
- 44. sklep 3. seje – Komisija za znanstveno-raziskovalne zadeve je bila zadolžena, da pregleda Priporočila za
ustanavljanje in delovanje laboratorijev FERI, sprejeta na Senatu FERI, dne 17. decembra 1999, ter pripravi
predlog za noveliranje. Sklep je v izvajanju.
- 40. sklep 29. seje – Pričnemo z aktivnostmi glede zasedbe prostorskih kapacitet na fakulteti in ustreznega
poimenovanja posameznih laboratorijev, ki ga uskladimo z dejanskim stanjem. Sklep je v izvajanju.
42. seja:
- Sklepi so bili izvedeni oz. posredovani v nadaljnji postopek Univerzi v Mariboru oz. so dolgoročnejše narave in so
v fazi izvajanja.
1
43. SEJA SENATA FERI – 29. 5. 2015
Soglasno je bil sprejet
1. SKLEP:
Senat FERI potrjuje zapisnik 42. redne seje z dne 24. 4. 2015 ter podano poročilo o sprejetih in
izvedenih sklepih.
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 13. izredne seje Senata FERI
- Izvedene so bile volitve dveh članov Senata UM iz vrst visokošolskih učiteljev FERI in volitve kandidata za dekana
FERI. Sklepi so bili posredovani v nadaljnji postopek Univerzi v Mariboru .
Soglasno je bil sprejet
2. SKLEP:
Senat FERI potrjuje zapisnik 13. izredne seje Senata FERI z dne 15. 5. 2015.
AD 2
Poročilo o sejah Senata Univerze v Mariboru
Poročal je član Senata Univerze v Mariboru dr. Borut ŽALIK, red. prof.
Senat Univerze v Mariboru je na izredni seji dne 7. 5. 2015 dal soglasje k Programu dela Univerze v Mariboru za
leto 2014.
19. redna seja dne 19. maja 2015 je bila kratka. Obravnavane so bile operativne zadeve, saj še ni konstituirana
nova ekipa. Senat je poleg pregleda zapisnika in sklepov:
- potrdil doktorske teme in mentorje in
- soglašal je z izvolitvami v pedagoške nazive, volil je rednega profesorja.
AD 3
Delovna razmerja
(Sklepi glede delovnih razmerjih so na vpogled v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve.)
AD 4
Poročilo Komisije za študijske zadeve
Poročal je predsednik komisije in prodekan za izobraževalno dejavnost dr. Bojan GRČAR, red. prof.
Priprave na študijsko leto 2015/2016
Za študijsko leto 2015/2016 potrebujemo nosilce in izvajalce predmetov / učnih enot. Prosimo predstojnike
inštitutov, da do 15. junija 2015 posredujejo sklepe inštitutov glede:
- morebitnih sprememb nosilcev predmetov in
- izvajalcev predavanj v primerih, kadar predlagani izvajalci niso tudi nosilci predmetov. (Izvajalce predmetov /
učnih enot v primerih, ko le-ti niso tudi nosilci, potrjujemo za vsako študijsko leto).
V kolikor so znane spremembe izvajalcev vaj – asistentov in tehniških sodelavcev pri posameznih predmetih,
prosimo tudi za te spremembe.
Predlagane nove nosilce in izvajalce predmetov bomo upoštevali pri izdelavi urnikov, ki bodo pripravljeni do konca
avgusta 2015.
Podaljšanje akreditacije študijskih programov 2. in 3. stopnje FERI
Univerzi v Mariboru smo v mesecu aprilu 2015 posredovali vloge za podaljšanje akreditacije študijskih programov
3. stopnje: Elektrotehnika, Računalništvo in informatika in Medijske komunikacije. V maju 2015 pa še vloge za
podaljšanje akreditacije študijskih programov 2. stopnje: Elektrotehnika, Računalništvo in informacijske
2
43. SEJA SENATA FERI – 29. 5. 2015
tehnologije, Informatika in tehnologije komuniciranja, Telekomunikacije in Medijske komunikacije. Po pregledu in
potrditvi vlog na Univerzi v Mariboru bodo le-te poslane NAKVIS-u. Obisk evalvatorjev lahko pričakujemo v letu
2016.
AD 5
Poročilo Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve
Poročal je predsednik komisije in prodekan za raziskovalno dejavnost dr. Denis ĐONLAGIĆ, red. prof.
Podiplomski študij
Doktorski študij
Mag. Edvard KOZEL, univ. dipl. inž. rač. in inf., zaradi interdisciplinarnosti teme prosi za imenovanje somentorja pri
pripravi doktorske disertacije z naslovom »Družbeni mediji kot dejavnik uporabe elektronskih storitev lokalne ravni
javne uprave«.
V vlogi navaja, da je v raziskovanju možnosti vplivov uporabe družbenih medijev na reševanje problematike nizke
uporabe storitev e-uprave prišel do ugotovitev, ki jih pri prijavi teme ni predvidel. Gre za visoko stopnjo
povezanosti in prepletenosti področij programskega inženirstva, informatike in upravljanja elektronskih storitev
javne uprave. V soglasju z mentorjem, dr. Gregorjem POLANČIČEM, doc., kot somentorja predlaga dr. Mitjo
DEČMANA, doc., s Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani.
Na podlagi pozitivnega mnenja Inštituta za informatiko sprejmemo
8. SKLEP:
Senat UM FERI soglaša s predlogom, da se kandidatu mag. Edvardu KOZELU, univ. dipl. inž. rač.
in inf., za izdelavo doktorske disertacije z naslovom »Družbeni mediji kot dejavnik uporabe
elektronskih storitev lokalne ravni javne uprave« imenuje somentor dr. Mitja DEČMAN, doc.
Magistrski študij
Toni ŠOKČEVIĆ, univ. dipl. inž. rač. in inf., je opravil vse izpite na podiplomskem študiju in prosi za potrditev teme
magistrske naloge in mentorja.
Na predlog Inštituta za informatiko je bil soglasno sprejet
9. SKLEP:
Senat FERI potrjuje temo magistrske naloge Tonija ŠOKČEVIĆA, univ. dipl. inž. rač. in inf., z
naslovom »Izvedljive specifikacije za sisteme v realnem času«. Za mentorja imenujemo dr. Domna
VERBERJA, doc.
Ivan VIDMAR, univ. dipl. inž. rač. in inf., je opravil vse izpite na podiplomskem študiju in prosi za potrditev teme
magistrske naloge in mentorja.
Na predlog Inštituta za informatiko je bil soglasno sprejet
10. SKLEP:
Senat FERI potrjuje temo magistrske naloge Ivana VIDMARJA, univ. dipl. inž. rač. in inf., z
naslovom »Študija primera izboljšave procesa upravljanja sprememb po referenčnem modelu
COBITÒ5«. Za mentorja imenujemo dr. Gregorja POLANČIČA, doc.
Radovan KRAJNC, univ. dipl. inž. rač. in inf., je opravil vse izpite na podiplomskem študiju in prosi za potrditev teme
magistrske naloge, mentorja in somentorja.
Na predlog Inštituta za računalništvo je bil soglasno sprejet
11. SKLEP:
Senat FERI potrjuje temo magistrske naloge Radovana KRAJNCA, univ. dipl. inž. rač. in inf., z
naslovom »Razvoj orodja za ugotavljanje stopnje abstraktnega razmišljanja učencev po
3
43. SEJA SENATA FERI – 29. 5. 2015
Neopiagetovi teoriji pri programiranju«.
Za mentorja imenujemo dr. Matjaža DEBEVCA, izr. prof., za somentorja pa dr. Jožeta RUGLJA, izr.
prof.
Andrej BAROVIČ KARPOV, univ. dipl. inž. rač. in inf., je opravil vse izpite na podiplomskem študiju in prosi za
potrditev teme magistrske naloge in mentorja.
Na predlog Inštituta za računalništvo je bil soglasno sprejet
12. SKLEP:
Senat FERI potrjuje temo magistrske naloge Andreja BAROVIČA KARPOVA, univ. dipl. inž. rač. in
inf., z naslovom »Umetni imunski sistem - s strani biologije navdihnjeno računanje«. Za mentorja
imenujemo dr. Marjana MERNIKA, red. prof.
Marjan HORVAT, univ. dipl. inž. rač. in inf., je opravil vse izpite na podiplomskem študiju in prosi za potrditev teme
magistrske naloge in mentorja.
Na predlog Inštituta za računalništvo je bil soglasno sprejet
13. SKLEP:
Senat FERI potrjuje temo magistrske naloge Marjana HORVATA, univ. dipl. inž. rač. in inf., z
naslovom »Uporaba hiper-hevrističnega pristopa pri ovrednotenju operatorjev evolucijskih
algoritmov«. Za mentorja imenujemo dr. Marjana MERNIKA, red. prof.
Lovro REPNIK, univ. dipl. inž. rač. in inf., je opravil vse izpite na podiplomskem študiju in prosi za potrditev teme
magistrske naloge in mentorja.
Na predlog Inštituta za računalništvo je bil soglasno sprejet
14. SKLEP:
Senat FERI potrjuje temo magistrske naloge Lovra REPNIKA, univ. dipl. inž. rač. in inf., z naslovom
»Implementacija infrastrukture za podporo pomenskemu rudarjenju v poslovnih informacijskih
sistemih«. Za mentorja imenujemo dr. Milana OJSTERŠKA, doc.
V nadaljevanju je dekan podal informacijo, da bo pomagala pri oblikovanju pravilnega slovenskega naslova
doktorskih in magistrskih tem ga. Darinka VERDONIK, ki je zaposlena na FERI in ima izobrazbo in izvolitev s
področja slovenskega jezika.
Habilitacijski postopki
(Sklepi v habilitacijskih postopkih so na vpogled v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve FERI.)
AD 6
Volitve v pedagoške nazive
(Sklepi v habilitacijskih postopkih so na vpogled v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve FERI.)
AD 7
Poročilo komisije za ocenjevanje kakovosti
Poročal je predsednik komisije dr. Jože PIHLER, red. prof.
Raziskava delovnega zadovoljstva
Komisija za ocenjevanje kakovosti je v času od 9. do 24. aprila 2015 izvedla anketo med zaposlenimi na FERI na
temo raziskave delovnega zadovoljstva. Na anketo je odgovorilo 44,8 % zaposlenih, kar je glede na delež
zaposlenih nekoliko manj kot v prejšnjih dveh letih. S podrobnejšimi rezultati po posameznih vprašanjih, kratko
analizo ter prejetih pobudah, predlogih in pripombah zaposlenih so bili člani Senata seznanjeni z objavljenim
gradivom na senatni spletni strani ter dodatno na seji Senata. Rezultati kažejo, da so zaposleni najbolj zadovoljni s
4
43. SEJA SENATA FERI – 29. 5. 2015
svojim delovnim okoljem, z varnostjo na delovnem mestu, da nimajo težav s prihodom/odhodom na fakulteto,
delovni čas je ustrezen in odnosi z neposrednimi sodelavci so dobri. Dobri so tudi odnosi z neposredno nadrejeno
osebo. Največ težav se ponovno kaže pri delu in nalogah zaposlenih, problemi, ki so bili zaznani v prejšnjih letih,
ostajajo enaki tudi v letu 2015. Razvidno je, da se povprečne ocene precej razlikujejo glede na delovno dobo
delavcev. Najslabše je ocenjeno vprašanje glede zadovoljstva s plačo, še posebej slabo oceno podajajo
administrativni delavci in tehnični sodelavci.
Soglasno je bil sprejet
15. SKLEP:
Senat FERI ugotavlja, da rezultati ankete o delovnem zadovoljstvu ne kažejo bistvenih razlik glede
na predhodno leto ter da povprečne ocene pri posameznem vprašanju ostajajo približno na isti
ravni. Rezultate ankete ter analizo posredujemo inštitutom, ki o njih razpravljajo in delujejo v
smislu izboljšanja v prihodnjem letu.
Dopolnitve Strategije UM FERI
Komisija za ocenjevanje kakovosti je s ciljem prilagajanja strategij članic Strategiji razvoja Univerze v Mariboru
2013-2020 pripravila predlog dopolnitve Strateških usmeritev FERI. Na poziv UM je komisija predlagala dopolnitev
veljavne Strategije UM FERI po področjih, za katera je UM izpostavila, da bi naj bila zajeta tudi v Strategijah članic.
Razvila se je razprava, v kateri je bilo izpostavljeno, da bi bilo smiselno predlagane usmeritve fakultete še
pregledati.
Soglasno je bil sprejet
16. SKLEP:
Pripravljen predlog dopolnitve Strategije UM FERI bomo dopolnili oz. dodelali. Pripombe zbira
predsednik Komisije za ocenjevanje kakovosti.
AD 8
Poročilo Komisije za mednarodno sodelovanje
Poročala je predsednica komisije dr. Tatjana WELZER DRUŽOVEC, red. prof.
Komisija je razpravljala o ocenjevanju aktivnosti v programu Erasmus+ v študijskem letu 2014/2015. Za pridobitev
statističnih podatkov in povratnih informacij bodo pripravljeni vprašalniki za prihajajoče in odhajajoče študente o
njihovih izkušnjah z mobilnostjo. Podoben vprašalnik bo pripravljen za učitelje FERI, ki so se udeležili mobilnosti.
Učitelje FERI, ki so izvajali pedagoške aktivnosti za Erasmus+ študente, bomo pozvali, da posredujejo podatke o
kontaktnih urah, mentorskih urah in aktivnostih asistentov oz. drugega osebja.
Podani so bili podatki o mobilnosti študentov v študijskem letu 2014/2015 in trenutnih oz. informativnih prijavah
za študijsko leto 2015/2016.
Soglasno je bil sprejet
17. SKLEP:
Senat FERI se je seznanil z delom Komisije za mednarodno sodelovanje in navedene aktivnosti
podpira.
AD 9
Poročilo o delu Študentskega sveta
Poročal je prodekan za študentska vprašanja g. Gregor NIKOLIĆ.
Študentski svet je izvedel redno in korespondenčno sejo. Podali so mnenja v postopku habilitacije, potrdili šolnine
za 2. in 3. stopnjo, pripravljajo fotografski natečaj na temo Študentsko življenje.
5
43. SEJA SENATA FERI – 29. 5. 2015
AD 10
Naslednja seja Senata FERI
Stekla je razprava o terminu junijske seje Senata FERI. Zavzeto je bilo stališče, da bo prihodnja redna seja Senata
FERI predvidoma v petek, 3. julija 2015. O nujnih sklepih v zvezi s kadrovsko problematiko in drugih nujnih zadevah
bo po potrebi sklicana korespondenčna seja.
Priznanje CIGRE za življenjsko delo
Dekan je seznanil prisotne, da je Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE podelilo priznanje za življenjsko
delo našemu upokojenemu profesorju dr. Jožetu VORŠIČU. Senat FERI nagrajencu izreka priznanje.
Seja je bila sklenjena ob 9.05.
ZAPISALA
Lidija Koludrovič
DEKAN
prof. dr. Borut Žalik
6