Vzorec kataloga informacij javnega značaja - Vrtec Krško

Transcription

Vzorec kataloga informacij javnega značaja - Vrtec Krško
Vrtec Krško
Prešernova cesta 13, Krško
Katalog informacij javnega značaja
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa:
Vrtec Krško, Prešernova cesta 13, 8270 Krško
Odgovorna uradna oseba:
Dušan Tomažin, univ. dipl. psih., ravnatelj
Datum prve objave kataloga:
28.8.2015
Datum zadnje spremembe:
31.8.2015
Katalog je dostopen na
www.vrtec-krsko.si
spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga
Katalog je dostopen v pisni obliki na sedežu vrtca, na naslovu: Vrtec
Krško, Prešernova cesta 13, 8270 Krško
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega
Vrtec Krško, Prešernova cesta 13, 8270 krško je vzgojno
področja organa:
izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Občina Krško. Izvaja
predšolsko vzgojo po javno veljavnem Kurikulu za vrtec.
Seznam vseh notranjih
Vrtec Krško, Prešernova cesta 13, 82702 Krško je sestavljen iz 6
organizacijskih enot
enot:
 Enota Ciciban, Prešernova cesta 13, 8270 Krško, tel. 07 62 05
400
 Enota Kekec, Delavska 10, 8270 Krško, tel. 07 49 22 808
 Enota Murenček, Zdole 18, 8272 Zdole, tel. 07 49 27 697
 Enota Tonček, Dolenja vas 55, 8270 Krško, tel. 07 49 20 646
 Enota Grič, Gubčeva ulica 6, 8270 Krško, tel. 07 49 27 260
 Enota Pravljica, Bohoričeva 1, 8270 Krško, tel. 07 49
Organigram organa
Povezava na ločen dokument
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
Dušan Tomažin, univ.dipl.psih., ravnatelj
Prešernova cesta 13, 8270 Krško
Telefon: 07 62 05 401
E-naslov: [email protected]
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi
Povezava na državni register predpisov:
http://www.zakonodaja.gov.si
Predpisi lokalnih skupnosti
Povezava na lokalni register predpisov:
http://www.krsko.si
Predpisi EU
Povezava na evropski register predpisov:
http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
 Povezava na državni ali lokalni register predpisov
 Povezava na EU portal
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in
 Letni delovni načrt vrtca
programskih dokumentov
 Finančni načrt vrtca
 Razvojni načrt vrtca
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi
 Sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših
organ
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
Zakon o vrtcih ZVrt-UPB2 (Ur.l.RS, št. 100/05) in spremembe Zvrt-D
(Ur.l.RS, št. 25/08)
 Evidenca vpisanih in vključenih otrok
 Evidenca plačil staršev
 Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk
 Publikacija vrtca
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih
sklopov informacij:
Osebni obisk na lokaciji Vrtec krško, Prešernova cesta 13, 8270
Krško od 7.00 do 14.30
 Po telefonu: 07 62 05 400
 Po e-pošti: [email protected]
Programi zavoda in druge informacije so podrobneje prestavljeni na
spletni strani zavoda: http://www.vrtec-krsko.si

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam desetih najpogosteje
zahtevanih informacij oziroma
tematskih sklopov (samodejno
generiran seznam, ki ga
določa povpraševanje po
posamezni informaciji)
1.
2.
3.
Prosta mesta v vrtcu
Plačilo vrtca
obrazci
podpis odgovorne osebe
Dušan Tomažin