Standardi za osebe

Transcription

Standardi za osebe
Stran
2496 / Št. 81 / 14. 11. 2014
Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Druge objave
Št. 007-5/2014
Ob-3933/14
Spremembe
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
zanjo župan mag. Miran Stanko, na podlagi Odloka
o oglaševanju v Občini Krško (Uradni list RS, št. 100/13),
objavlja spremembo javnega zbiranja ponudb za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine Krško, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 79 z dne 7. 11. 2014 ter na spletni
strani Občine Krško.
V javnem zbiranju ponudb za pridobitev pravice
uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti
Občine Krško se spremeni parc. št. 1240/2, k.o. 1321
Leskovec v parc. št. 1240/14, k.o. 1321 Leskovec in dopolni besedilo v 2 točki javnega zbiranja ponudb v delu,
ki se glasi:« Za obdobje volilne in referendumske kampanje občina oglaševalca oprosti plačila pogodbene obveznosti in občinske takse«.
Vse ostale določbe razpisa ostajajo nespreme­
njene.
Občina Krško
Ob-3885/14
Spremembe igralniških standardov
za osebe, ki morajo za delo v dejavnosti prirejanja
posebnih iger na srečo imeti dovoljenje – licenco
1. V Igralniških standardih za osebe, ki morajo za
delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo imeti
dovoljenje – licenco (Uradni list RS, št. 19/02 in 104/04)
se sedmi odstavek 4. točke spremeni tako, da se glasi:
»b) Navedba zahtevane izobrazbe in drugih pogojev
(a) za vodjo igralnice:
– uspešno dokončan izobraževalni program VII.
stopnje in tri leta delovnih izkušenj ali izobraževalni
program VI. stopnje in štiri leta delovnih izkušenj ali
izobraževalni program V. stopnje in pet let delovnih izkušenj kot imetnik licence za delo internega nadzornika,
pri čemer lahko vodja igralnice opravlja tudi dela internega nadzornika, če je tako določeno z internim aktom
koncesionarja;
– znanje dveh tujih jezikov, od tega vsaj enega od
uradnih jezikov EU.
(b) za krupjeja:
– uspešno dokončan izobraževalni program V. stopnje ali izobraževalni program IV. stopnje in pet let
delovnih izkušenj kot krupje ali opravljeno nacionalno
poklicno kvalifikacijo za poklic krupjeja, pri čemer lahko
krupje opravlja tudi dela vodje igralne mize, če je tako
določeno z internim aktom koncesionarja;
– znanje slovenskega ali enega od preostalih uradnih jezikov EU.
(c) za vodjo iger:
– uspešno dokončan izobraževalni program VI. stopnje in dve leti delovnih izkušenj kot imetnik licence
za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo,
pri čemer lahko vodja iger opravlja tudi dela internega
nadzornika, če je tako določeno z internim aktom koncesionarja;
– znanje slovenskega ali enega od preostalih uradnih jezikov EU.
(d) za internega nadzornika:
– uspešno dokončan izobraževalni program VI.
stopnje in tri leta delovnih izkušenj ali izobraževalni
program V. stopnje in tri leta delovnih izkušenj kot imetnik licence za delo v dejavnosti prirejanja posebnih
iger na srečo, ali za internega nadzornika na igralnih
avtomatih opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo
operater/operaterka na igralnih avtomatih, pri čemer
lahko interni nadzornik na igralnih mizah opravlja tudi
dela krupjeja ali vodje igralne mize, če je tako določeno
z internim aktom koncesionarja;
– znanje slovenskega ali enega od preostalih uradnih jezikov EU.
(e) za glavnega in pomožnega blagajnika:
– uspešno dokončan izobraževalni program pete
stopnje ali uspešno dokončan program četrte stopnje
in tri leta delovnih izkušenj kot blagajnik, ali opravljeno
nacionalno poklicno kvalifikacijo blagajnik/blagajničarka
v igralnici;
– znanje slovenskega ali enega od preostalih uradnih jezikov EU.«.
2. Datum in način sprejema
Spremembe standarda je 24. 10. 2014 sprejel Izvršilni odbor Združenja igralništva Slovenije pri Turistično
gostinski zbornici Slovenije. 85.a člen Zakona o igrah
na srečo (Uradni list RS, št. 14/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 108/12 in 11/14) določa, da morajo posamezne skupine igralniških delavcev imeti dovoljenje
– licenco za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger
na srečo.
Združenje igralništva Slovenije
Št. 352-11/2014
Ob-3882/14
Občina Zagorje ob Savi na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
47/13 – ZDU-1G, 50/14), 35. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) in 4.
dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2014, št. 410 – 1 / 2013 kot sestavni del
rebalansa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto
2014 (Uradni list RS, št. 66/14), ki ga je Občinski svet
Občine Zagorje ob Savi sprejel na 25. redni seji dne
8. 9. 2014, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Opis predmeta prodaje
Prodaja stvarnega premoženja, in sicer stanovanjskih prostorov s pripadajočo kletjo v večstanovanjski
stavbi na naslovu Ulica talcev 40, 1410 Zagorje ob Savi,
ki ima identifikacijsko številko 1886-921-109, v skupni
izmeri 40,40 m2, ki leži v I. nadstropju stavbe. Gre za
posamezni del št. 109 v stavbi 921, k.o. 1886-Zagorje-mesto, ki se nahaja na parc. št. 1427, k.o. 1886-Zagorje-mesto.

Similar documents