Ilona Hirvi KUUSI RYSKYEN KAATUU Luonnon poliittisuus Veikko

Transcription

Ilona Hirvi KUUSI RYSKYEN KAATUU Luonnon poliittisuus Veikko
Ilona Hirvi
KUUSI RYSKYEN KAATUU
Luonnon
poliittisuus
Veikko
Huovisen
teoksissa
Havukka-ahon
ajattelija,
Ympäristöministeri ja Puukansan tarina
Pro gradu -tutkielma
Itä-Suomen yliopisto
Kirjallisuus
Lokakuu 2015
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO – UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND
Tiedekunta – Faculty
Filosofinen tiedekunta
Osasto – School
Humanistinen osasto
Tekijät – Author
Ilona Hirvi
Työn nimi – Title
Kuusi ryskyen kaatuu. Luonnon poliittisuus Veikko Huovisen teoksissa Havukka-ahon ajattelija, Ympäristöministeri ja
Puukansan tarina
Pääaine – Main subject
Työn laji – Level
Päivämäärä –
Sivumäärä – Number of
Date
pages
Pro gradu -tutkielma X
Sivuainetutkielma
kirjallisuus
21.10.2015
78 s.
Kandidaatin
tutkielma
Aineopintojen
tutkielma
Tiivistelmä – Abstract
Tutkielman aiheena on Veikko Huovisen kirjallinen tuotanto. Työssä keskitytään kolmeen teokseen: romaaniin
Havukka-ahon ajattelija (1952), novellikokoelmaan Ympäristöministeri (1982) ja romaaniin Puukansan tarina (1984).
Tutkielmassa tarkastelen luonnon poliittisuutta mainituissa teoksissa lähtökohtanani se, että luonto ja sitä koskevat
moninaiset käsitykset ovat kaksi eri asiaa, mikä tekee käsitteestä poliittisen. Veikko Huovinen on suosittu,
luonnonläheiseksi humoristiksi profiloitunut kirjailija, ja siitä syystä on olennaista pohtia, millainen luonto hänen
teoksistaan heijastuu. Yleisellä tasolla kyse on kirjailijan kommunikaatiosuhteesta omaan aikaansa sekä fiktion
roolista ympäristökeskustelussa ja luontoa koskevien käsitysten muotoilijana.
Tutkielmassa kysyn, millaista luonnon politiikkaa näissä eri aikoina kirjoitetuissa ja eri lajeja edustavissa teoksissa
tehdään. Tarkoituksena on selvittää, millä tavalla teokset ottavat kantaa kysymyksiin luonnosta. Käsittelyssä
kiinnitän ensinnäkin huomiota aineistoni teoksissa risteäviin ja keskusteleviin sekä niiden kokonaisuuksina
välittämiin luontokäsityksiin. Toiseksi taustoitan ja täydennän analyysiani sitomalla teokset syntykonteksteihinsa
siten, että tarkastelen niitä suhteessa niiden edustamiin kirjallisiin perinteisiin sekä kulloinkin esillä olleisiin
yhteiskunta- ja ympäristöpoliittisiin keskustelunaiheisiin ja pohdin, millaisia puheenvuoroja luonnosta teokset
konteksteissaan ovat. Kolmanneksi tarkastelen teosten luontokäsityksiä lähemmin ja tutkin, millaisista osatekijöistä
ne muodostuvat.
Tutkielma sijoittuu ekokriittisen kirjallisuudentutkimuksen kehyksiin. Tutkielman keskeisimmät käsitteet ovat
luonto, ympäristö, luontokäsitys ja luontosuhde. Yhteiskunta- ja ympäristöpoliittista tarkastelua hyödynnän teosten
sitomisessa syntykontekstiinsa ja sen selvittämisessä, millaisia keskustelunaiheita ne kommentoivat. Käytän
tutkielmassa myös joitakin narratologisia käsitteitä. Lisäksi hyödynnän kirjallisuushistorian ja genreteorian
näkökulmia hahmotellakseni teosten taustalla vaikuttavia kirjallisia perinteitä, erityisesti suomalaisen kirjallisuuden
metsäistä traditiota.
Vaikka tarkastellut teokset ovat keskenään eri tyylisiä, niiden kaikkien voi katsoa versovan suomalaisen
kirjallisuuden metsäisestä perinteestä ja siten problematisoivan luontokirjallisuuden genreä, mikäli sellainen
mielletään olemassaolevaksi. Luonto on niissä kaikissa ilman muuta keskiössä, ja siitä käydään niissä sekä
implisiittistä että eksplisiittistä dialogia. Ne määrittelevät luontoa monella tavalla, pohtivat sen rajoja ja erittelevät
ihmisen suhdetta siihen. Toisaalta ihminen ja luonto erotetaan toisistaan, toisaalta tiedostetaan koko kysymyksen
ongelmallisuus ja selvän rajan piirtämisen mahdottomuus. Luonnon säilyttämisen ja suojelemisen teemat erottuvat
kaikista teoksista. Kaikki teokset ovat myös ajankohtaisia ja osallistuvat aikalaiskeskusteluun omalla tavallaan.
Avainsanat – Keywords
ekokritiikki, Havukka-ahon ajattelija, kirjallisuudentutkimus, luonto, Puukansan tarina, Veikko Huovinen,
Ympäristöministeri, ympäristöpolitiikka
ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO – UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND
Tiedekunta – Faculty
Philosophical Faculty
Osasto – School
School of Humanities
Tekijät – Author
Ilona Hirvi
Työn nimi – Title
Spruces crashing down. Nature Politics in Veikko Huovinen’s works Havukka-ahon ajattelija, Ympäristöministeri and
Puukansan tarina
Pääaine – Main subject
Työn laji – Level
Päivämäärä –
Sivumäärä – Number of
Date
pages
Pro gradu -tutkielma X
Sivuainetutkielma
literature
21 Oct 2015
78 p.
Kandidaatin
tutkielma
Aineopintojen
tutkielma
Tiivistelmä – Abstract
The subject of this master’s thesis is the literary production of Veikko Huovinen. The main focus is on three
works: on the novel Havukka-ahon ajattelija (1952), on Ympäristöministeri (1982), a collection of short stories, and on
the novel Puukansan tarina (1984). In the thesis I examine the nature politics of these works. My starting point is
that nature and multiple ideas of nature are two different things, which makes the concept political. Veikko
Huovinen is a popular author who is profiled as a nature-caring humorist, because of which it is essential to take a
closer look at the nature in his works. Generally, the question is about author’s communicative connection to their
time and the role of fiction in environmental discourse and in formulating ideas of nature.
In the thesis I ask what kind of nature politics it is made in these works, considering that they were written in a
different context and they represent different kinds of literature. The main point of the thesis is to find out in
what ways these three works of Veikko Huovinen editorialise questions about nature. To begin with, I take a look
at the ideas of nature that discuss and intersect in the material and that are transmitted by the works. Secondly, I
reinforce and provide a background for the analysis by connecting works to the contexts in which they were
written and published; I consider the literary traditions that they represent and the topics that were visible in social
and environmental politics. Then I reflect what kind of statements about nature the works are in their contexts.
Thirdly, I take a closer look at the ideas of nature and I examine how they are composed.
The theory that the thesis mainly discusses with is ecocriticism. The most important terms are nature, environment,
idea of nature and nature relationship. I utilise social and environmental political aspects when connecting the works to
their contexts and when finding out what kind of topics they comment. In the thesis I also utilise some
narratological terms. Additionally, to understand the literary traditions (especially the green tradition of Finnish
literature) that have an impact on the works I examine, I utilise aspects of history of literature and genres.
Although the examined works differ from one another by kind, they all are children of the green tradition of
Finnish literature and because of that they problematize the genre of nature literature if that sort of genre exists.
Nature is essential in all of them for sure, and that they discuss both implicitly and explicitly. They define nature in
many ways, reflect its limits and specify human’s relationship to it. On one hand human and nature are separated,
on the other hand it is known that the question is troubled and drawing the line is impossible. Themes of
conservating and preserving are visible in all three works. All of them are also actual and comment current topics
in their own way.
Avainsanat – Keywords
ecocriticism, environmental politics, Havukka-ahon ajattelija, literary studies, nature, Puukansan tarina, Veikko
Huovinen, Ympäristöministeri
SISÄLLYS
1. Johdanto
1
1.1. Veikko Huovinen
1
1.2. Tutkimuskysymysten määrittely ja aineiston rajaus
4
1.3. Teoreettinen viitekehys ja aiempi tutkimus
6
1.4. Tutkielman eteneminen
8
2. Tutkielman teoreettiset lähtökohdat
10
2.1. Aineiston kuvaus
10
2.2. Tutkimusmenetelmä ja aineiston lukutapa
13
2.3. Ekokritiikki ja ympäristöpolitiikka sekä niihin liittyvä keskeinen käsitteistö
17
2.4. Luonto suomalaisessa kirjallisuudessa ja genreteoriassa
21
3. 1940‒50-lukujen vaihde: Dialogissa agraari tiedonhalu ja urbaani tiede
26
3.1. Sodanjälkeinen Suomi yhteiskunta- ja ympäristöpolitiikan näkökulmasta
26
3.2. Havukka-ahon ajattelijan kirjalliset traditiot
28
3.3. Konsta Pylkkänen: Agraari ihminen, tiedonhalu ja luonto
29
3.3.1. Yksilö, poikkeusyksilö ja yhteisö
30
3.3.2. Älykäs, suojeleva ja vapauttava luonto
31
3.3.3. Rajoittava korpi
34
3.4. Maisterit Ojasto ja Kronberg: Urbaani tiedeihminen ja luonto
36
3.4.1. Luontosuhde ja tiede
36
3.4.2. Maistereiden erämaa
37
3.4.3. Idylli ja voima
39
4. 1970‒80-luvut: Ympäristötietoisuutta ja metsäpolitiikkaa
41
4.1 Ympäristöönsä herännyt Suomi yhteiskunta- ja
ympäristöpolitiikan näkökulmasta
41
4.2. Ympäristöministerin ja Puukansan tarinan kirjalliset traditiot
43
4.3. Ympäristöministeri: Dialogissa nauru ja huoli
46
4.3.1. Veikko Huovisen ekologiaa
46
4.3.2. Ympäristöhuolelle nauraminen
48
4.3.3. Huoli ympäristöstä ja ihmisestä
52
4.4. Puukansan tarina: Dialogissa metsä ja talousmetsä
55
4.4.1. Metsä
55
4.4.2. Talousmetsä
59
5. Dialogien päälinjoja ja päätöksiä
63
5.1. Luonnon rajat
63
5.2. Säilyttää ja suojella
65
5.3. Lopuksi
70
Lähteet
75
1. JOHDANTO
Pro gradu -tutkielmani on kurkistus luonnon poliittisuuteen Veikko Huovisen kirjallisessa
tuotannossa. Keskiössä ovat romaanit Havukka-ahon ajattelija ja Puukansan tarina sekä
novellikokoelma Ympäristöministeri. Teoksia ei tarvitse lukea tarkasti ymmärtääkseen, että
luonnolla on niissä merkittävä rooli ja että ne ammentavat siitä monin tavoin. Tämä on eräs
keskeinen seikka, joka liittää teokset kiinteäksi osaksi kirjailijan laajaa tuotantoa. Siksi minusta
on tärkeää pohtia, mitä ne itse asiassa luonnosta sanovat.
Tässä
luvussa
esittelen
ensin
kirjaiija
Veikko
Huovisen
ja
sitten
määrittelen
tutkimuskysymykseni ja aineistoni. Kerron tutkielmani teoreettisesta viitekehyksestä ja luon
katsauksen eräisiin tutkielmani aihepiiriä käsitteleviin ja sivuaviin tutkimuksiin. Lopuksi
kirjoitan auki tutkielmani sisällön pääkohdat.
1.1. Veikko Huovinen
Veikko Huovisen tuotanto on minulle monelta osin todella rakas. Se on luonnonläheistä, metsän
ja maiseman estetiikkaan syventyvää. Ihmisten kuvaamisessa Huovinen on tarkkanäköinen ja
joskus kiusallisen oikeassa. Pidän monista teoksista suorastaan huokuvasta havujen tuoksusta
ja nauran niiden kuivakalle huumorille, vaikka ylitsevuotaviin röhönauruihin Huovinen ei
teoksillaan pyrikään. Pikemminkin hän tuntuu tavoittelevan hykertelyä, naurahduksia ja
nyökkäyksiä, jotka kertovat lukijan ymmärtäneen vitsin ja arvostavan kirjailijan havaintoja
modernista
yhteiskunnasta
monenkirjavine
ilmiöineen
ja
vieläkin
kirjavampine
silmäätekevineen. En aina ole samaa mieltä Huovisen kanssa, mutta tämä ei lievennä
kiintymystäni, päinvastoin. Minusta Huovisen teoksissa on usein kyse dialogista ja
näkökulmilla ja mahdollisuuksilla leikittelystä, ja näin ollen jokainen teos tuntuu olevan valmis
avoimeen keskusteluun lukijansa kanssa. Tämä näkemys välittyy lukutavastani tutkielmani
kohdalla.
Veikko Huovisesta on ilmestynyt kaksi elämäkertaa, joista tuoreempi, vuonna 2012 julkaistu
Panu Rajalan Hirmuinen humoristi valottaa laajasti kirjailijan elämää sen loppuun asti, toisin
kuin Arto Seppälän vastaava, ja sitoo sitä yhteen hänen tuotantonsa kanssa. Kirjailijaesittelyssä
tukeudun siksi paljolti Rajalaan, mutta myöhemmin tässä tutkielmassa käyn enemmän dialogia
2
elämäkerran kanssa ja tuon esille erimielisyyteni hänen tekemistään Huovisen teoksia
koskevista
tulkinnoista.
Mielestäni
Rajala
toisinaan
turvautuu
yksinkertaistuksiin
hämmentävän keskeisissä seikoissa, mutta erityisesti kirjailijan elämää ja tuotannon päälinjoja
käsitellessään lähde on aivan validi.
Veikko Johannes Huovinen syntyi Simossa 7.5.1927. Hänen ollessaan vasta viiden kuukauden
ikäinen perhe muutti Sotkamoon, josta tuli hänen kotinsa ja jonne hän aina poissaollessaan
kaipasi. (Rajala 2012: 16–17.) Huovisen lähisuku eli metsästä: hänen isänsä oli metsänhoitaja
ja setänsä arvonimeltään metsäneuvos. Isän, äidin ja kolmen lapsen muodostaman perhekunnan
toimeentulo oli kapeahko mutta varma. (Mts. 17–16.)
Huovinen muutti Helsinkiin vuonna 1948 ja aloitti opinnot yliopiston maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa (Seppälä 1992: 64). Hän valmistui metsänhoitajaksi
loppuvuodesta 1952, minkä jälkeen hän oli valmis jättämään kaupungin, jossa ei koskaan
viihtynyt (mts. 107, Rajala 2012: 20). Huovinen aloitti kirjailijanuransa jo opiskeluaikanaan ja
tutustui alan vaikuttajiin, mutta yhtään kirjailijaa hän ei silloin pääkaupungissa tuntenut eikä
monta myöhemminkään (Seppälä 1992: 107). Hän kunnioitti kirjallista instituutiota, mutta
kaupunkielämä amerikkalaisine musiikkikulttuureineen, raitiovaunuineen ja eriskummallisine
rakennuksineen oudoksutti häntä; kiinnostavaa oli metsä, pihkantuoksu ja erämaiden asukkaat
(Rajala 2012: 22–23). Niinpä Huovinen palasi Kainuuseen. Siellä hän jatkoi kirjoittamista ja
teki metsänhoitajan töitä vuoteen 1957 asti (Seppälä 1992: 113, 138). Tämän jälkeen hänestä
tuli vapaa kirjailija, joka tarkkaili maailmaa valppaasti etäisemmiltä rannoilta käsin (Rajala
2012: 206). Veikko Huovinen kuoli Sotkamossa 4.10.2009 (mts. 295).
Veikko Huovisen kirjailijanura kesti lähes 60 vuotta. Hänen esikoisensa, novellikokoelma Hirri
ilmestyi
vuonna
1950.
Tuotanto
päättyi
tummiin
sävyihin
vuonna
2007,
kun
omaelämäkerrallinen Pojan kuolema julkaistiin. (Rajala 2012: 24, 292–293). Vuonna 2012
ilmestyi postuumisti kertomuskokoelma Luonnonkierto, johon on koottu hänen aiemmin
julkaisemattomia tai eri lehdissä julkaistuja tekstejään viideltä vuosikymmeneltä. Kaiken
kaikkiaan Huovinen kirjoitti noin 40 teosta, lähinnä romaaneja ja novellikokoelmia, joista
jälkimmäisten tekstejä kutsutaan usein lyhyiksi erikoisiksi. Mukaan mahtuu myös
muistelmateoksia, näytelmiä ja pamfletti. Lisäksi häneltä on julkaistu useita kokoomateoksia.
(Ks. Rajala 2012.)
3
Panu Rajala (2012: 25) nimeää Huovisen tärkeimmiksi kirjallisiksi matkaansaattelijoiksi Pentti
Haanpään ja Ilmari Kiannon. Rajalan mukaan hänen osakseen tavallaan tuli hoitaa kirjailijan
virkaa Kainuussa Kiannon jälkeen (mp). Arto Seppälä (1975: 109–113) valottaa Haanpään ja
Huovisen yhtäläisyyksiä. Hänen mukaansa ne ovat eksplisiittisimpiä Hirrissä, jossa ne tulevat
esille lähinnä aihepiireissä ja miljöössä: “Kotiseudun ihmiskohtalot ja niihin olennaisesti
vaikuttava tekijä, luonto, ovat kiinnostaneet kumpaakin” (mts. 109). Yhteistä heille on
Seppälän mukaan luonnon kuvaamisen “väkevä maalauksellisuus” (mp). Samoin Haanpäästä
muistuttavat Huovisen taaja kolmen pisteen käyttö ja muun muassa sanajärjestyksen
ilmaisuvoimalla rakennettu tietynlainen jutustelevuus tekstin rytmissä (mp). Huovisen toisessa
teoksessa, romaanissa Havukka-ahon ajattelija (1952), Haanpään selkeä esikuvallisuus karisee
osaksi pois, mutta luonto säilyy sen ja monien myöhempien Huovisen teosten tapahtumien ja
henkilöiden taustana ja suorastaan vahvana vaikuttajana, eikä pakinoitsevuus täysin katoa
teksteistä koskaan. Toisin kuin Haanpää, Huovinen kätkee ajankuvaustaan ja kritiikkiään halki
tuotantonsa joskus vahvankin fantasian naamion taakse. (Mts. 111–112.) Myöhemmin
Huovinen laajensi lukemisensa piiriä kotimaisen kirjallisuuden ulkopuolelle niin, että hän sai
vaikutteita maailmankirjallisuuden klassikoista. Esimerkiksi Nikolai Gogolia ja George
Orwellia hän hyödynsi rakentaessaan läpi uransa pasifismin sävyttämää poliittista satiiria muun
muassa teoksissa Ihmisten puheet (1955), Rauhanpiippu (1956), Kuikka (1963) (sekä muissa
saman vuosikymmenen kokoelmissa), Lampaansyöjät (1970) ja Veitikka (1971). (Mts. 122–
134, Rajala 2012: 189‒204.)
Veikko Huovinen on suomalaisen kirjallisuuden kentässä profiloitunut luonnonläheiseksi
humoristiksi, joka hyödyntää koko huumorin laajaa alaa: hän ”jutustelee ja iloitsee”, on
”äkkinäisen koominen”, kirjoittaa ”kovaa sarkasmia”, ”pistävää satiiria” ja ”monikasvoista
groteskia” (Liukkonen 1997: 8). Viimeinen kertoo huumorin olevan käsittämättömän absurdia,
sellaista, joka hulluudessaan järkyttää ja hymyilyttää samanaikaisesti. Osa siitä näyttäytyy
lukijalle jopa vaivaannuttavana ja pakottaa kysymään, saako kiusallisilta tuntuville,
uskomattomille ja poliittisesti epäkorrekteille kuvauksille ja käännekohdille lainkaan nauraa.
Kaikki eivät ole aina osanneetkaan nauraa eivätkä ole saaneet tulkinnallista otetta hänen
satiiristaan, vaan yleisö on ollut hämillään hänen huumorinsa edessä, pahoittanut mielensä ja
kokenut tulleensa petetyksi, kun suosikkikirjailija on yllättäen ryhtynyt pisteliääksi tai turhan
originelliksi (esim. Lahtinen 2008: 43–45 Ympäristöministeri-kokoelmasta, Rajala 2012: 197–
203 Rasvamaksa-kokoelmasta).
4
Huovisen tuotannon luonnonläheisyyteen vaikutti epäilemättä metsänhoitajan koulutus. Se toi
hänen teksteihinsä metsänvihreitä sävyjä ja yhdessä syrjäisen kasvu- ja työympäristön kanssa
antoi tiedostavan mutta rakastavan otteen luonnon kuvaamiseen. Hellien ja herkkien
luontokuvausten kääntöpuoli on harvakseltaan lähinnä tuotannon alkuvaiheissa esiin puskeva
naiivius (Kononen 2012). Luonto on merkittävässä osassa teoksia näyttämö ja vaikutin, niin
huumorin kuin lyyrisyydenkin alkulähde. Ihmisen suhde luontoon on koko Huovisen kirjallisen
tuotannon läpäisevä teema (Lahtinen 2008: 33).
1.2. Tutkimuskysymysten määrittely ja aineiston rajaus
“Metsä on Huovisen valtakunta”, kirjoittaa Rajala mahtipontisesti ja nimittää kirjailijaa
yksiselitteisesti luonnonkuvaajaksi (2012: 235, 295). Hänen on helppo todeta olevan ainakin
jossain määrin oikeassa, sillä Huovinen aloitti kirjailijanuransa vihreillä ja metsäisillä aiheilla
ja palasi niiden pariin uransa eri vaiheissa (ks. esim. Liukkonen 1997, Rajala 2012). Tällainen
profiloituminen ja varsinkin laaja profiloiminen innostavat kysymään, millainen luonto
Huovisen teoksista oikeastaan hahmottuu, siis mitä hän luontoa ja ihmisen suhdetta siihen
kuvatessaan itse asiassa kuvaa ja millaisia mahdollisuuksia ja toimintamalleja ihmiselle tässä
suhteessa annetaan. Jos metsä on Huovisen valtakunta, millainen tämä valtakunta on – millaisen
hän siitä kirjoittaa?
Luonto on käsitteenä moniulotteinen ja tulkinnanvarainen.
Yrjö Haila ja Ville Lähde
huomauttavat luonnon ja luontoa koskevien käsitysten eli siitä tehtyjen tulkintojen, olevan
kaksi eri asiaa (2003: 16). Markus Laineen ja Pekka Jokisen mukaan tulkintojen ja
mahdollisuuksien moninaisuudessa piilee asioiden politisoitumisen perusta ja ehto (2001: 53).
Tällöin niiden määrittelyssä ja niitä koskevissa toimintatavoissa joudutaan tekemään valintoja.
Politisoituminen
liittyy
tilanteeseen,
jossa
vallitseva
asiantila
tai
toimintatapa
kyseenalaistetaan, toisin sanoen jotakin halutaan määritellä uudelleen – tai yhtä lailla jonkin
halutaan pysyvän ennallaan (mp, Rossi 2010: 263). Luonnosta on tullut yhteiskunnassamme ja
kulttuurissamme poliittinen kysymys, jonka suhteen yksilöt ja yhteisöt ovat joutuneet ja
joutuvat tekemään valintoja tietyin perustein. Haila ja Lähde puhuvatkin nimenomaan luonnon
poliittisuudesta ja luonnon politiikasta (2003: 7‒36).
Pro gradu -tutkielmani pääkysymys koskee juuri tätä. Kysyn, millaista luonnon politiikkaa
5
eräissä eri aikoina kirjoitetuissa ja eri lajeja edustavissa Veikko Huovisen teoksissa tehdään.
Tavoitteenani on selvittää, millä tavoin hänen teoksensa ottavat kantaa kysymyksiin luonnosta.
Käsittelyssä kiinnitän ensinnäkin huomiota aineistoni teoksissa risteäviin ja keskusteleviin sekä
niiden kokonaisuuksina välittämiin luontokäsityksiin. Toiseksi taustoitan ja täydennän
analyysiani sitomalla teokset syntykonteksteihinsa siten, että tarkastelen niitä suhteessa niiden
edustamiin kirjallisiin perinteisiin sekä kulloinkin esillä olleisiin yhteiskunta- ja
ympäristöpoliittisiin keskustelunaiheisiin ja pohdin, millaisia puheenvuoroja luonnosta teokset
konteksteissaan ovat. Kolmanneksi tarkastelen teosten luontokäsityksiä lähemmin ja tutkin,
millaisista osatekijöistä ne muodostuvat. Haluan tutkimuskysymysteni kautta selvittää myös,
muuttuuko Huovisen teosten välittämä luontokäsitys hänen kirjailijanuransa edetessä. Yleisellä
tasolla kyse on kirjailijan kommunikaatiosuhteesta aikaansa sekä fiktion roolista
ympäristökeskustelussa ja luontoa koskevien käsitysten muotoilijana, sillä fiktion
osallistumisen keinot poikkeavat muiden tekstityyppien keinoista, esimerkiksi uutisista,
dokumenteista, raporteista ja pamfleteista.
Tutkimuskysymykseni Huovisen kirjallisen tuotannon tekemästä luonnon politiikasta on
relevantti,
sillä
hänen
teoksensa
ovat
miltei
1950-luvulta
lähtien
osallistuneet
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja onnistuneet herättämään sitä (Lahtinen 2008: 34). Huovisen
tuotanto kehottaa lukijaa katsomaan ympärilleen hyvin monessa mielessä. Ympäristöön ja
luontoon liittyviä näkökulmia Huovisen teokset nostavat esille jo paljon ennen
ympäristöherätyksen ja ekokriittisen tutkimuksen nousua, ja kirjailijana hän jatkaa
osallistumista tähänkin keskusteluun läpi ympäristöherätyksen ja sen jälkimaininkien. Haluan
ymmärtää, millaista tämä osallistuminen on ympäristökeskustelun kohdalla ollut. Taustalla on
haluni pohtia, miten ja millaiset seikat ja kulttuurin tuotteet vaikuttavat käsityksiimme
luonnosta ja millaisia seurauksia sillä voi olla toimintaamme yksilöinä ja yhteisönä. Tämän
vuoksi on mielestäni tärkeää tarkastella myös fiktion luomia kuvia luonnosta. Erityisen tärkeää
on pohtia juuri Veikko Huovisen kirjallisen tuotannon luontoa siksi, että hänen maineensa
jonkinlaisena vihreänä kirjailijana on varsin yleisesti hyväksytty, kuten Panu Rajalan ”Metsä
on Huovisen valtakunta” -kannanotostakin voidaan päätellä. Luonnon käsite on helppo ottaa
annettuna, itsestäänselvyytenä. Jos taas hyväksytään ajatus siitä, että luonto ja käsitykset
luonnosta ovat kaksi eri asiaa ja ymmärretään luonnon olevan mitä suurimmassa määrin
poliittinen kysymys, tällainen ”vihersokeus” ei käy.
Pro gradu -tutkielmani varsinainen aineisto koostuu kolmesta teoksesta: romaanista Havukka-
6
ahon ajattelija (1952), kertomuskokoelmasta Ympäristöministeri (1982) ja romaanista
Puukansan tarina (1984). Vertailuaineistonani käytän muuta Huovisen tuotantoa soveltuvin
osin, myös esimerkiksi ei-fiktiivistä, omaäänistä pamflettia Tapion tarhat (1969) sikäli, kun se
on mahdollista. Lisäksi viittaan muuhun tähän yhteyteen soveltuvaan, omalla tavallaan luonnon
merkityksiä vahvasti rakentavaan ja/tai yhteiskunta- ja ympäristöpoliittisia kannanottoja esille
tuovaan suomalaiseen aikalaiskirjallisuuteen tai perinteisiin vaikuttaneisiin, vanhempiin
teoksiin.
Varsinaisen aineistoni laajuus on noin 550 sivua, mikä on pro gradu -tutkielmaa ajatellen
riittävä. Teokset edustavat Huovisen tuotannon erilaisia puolia ja niissä on suuria eroja, mutta
toisaalta niissä on myös paljon samankaltaisuuksia. Luontoa voisi tutkia monissa muissakin
Huovisen teoksissa, mutta valitsin nämä teokset ensinnäkin niiden keskinäisten erojen, toiseksi
niiden kuvaamien ja kommentoimien aikojen ja ilmiöiden erojen ja toisaalta ilmeisten
yhtäläisyyksien ja kolmanneksi niiden tunnettuuden vuoksi. Havukka-ahon ajattelija ilmestyi
30 vuotta kahta muuta teosta aikaisemmin ja asettui hyvin erityyppiseen yhteiskuntaan ja
erilaiseen ympäristöpoliittiseen kontekstiin. Sen ajankuva on syntykontekstinsa mukainen.
Myös Ympäristöministeri-kokoelman novellien ajankuva vastaa suurimmaksi osaksi
syntykontekstiaan ja kommentoi siksi ja siitä käsin yhteenottoja luonnonsuojelun ja
teknokratian välillä, kuten Huovinen itse aikaa kuvaa (YM: 179). Kokoelma on satiiri.
Puukansan tarinan kuvaama aika taas on hyvin pitkä, reilut 100 vuotta, mutta se asettuu yhtä
lailla syntykontekstilleen tyypilliseen ympäristö- ja erityisesti metsäpoliittiseen keskusteluun.
Rajala kutsuu teosta luonnontieteelliseksi dokumenttiromaaniksi (Rajala 2012: 245).
Päästäkseni paremmin käsiksi mahdollisiin muutoksiin Huovisen luontoajattelussa ja hänen
teostensa
välittämissä
luontokäsityksissä
sekä
niiden
taustoihin
käytän
apuna
vertailuaineistoani.
1.3. Teoreettinen viitekehys ja aiempi tutkimus
Tutkielmani sijoittuu ekokriittisen kirjallisuudentutkimuksen kehyksiin. Toni Lahtinen ja
Markku Lehtimäki (2008: 7) nimeävät tutkimussuuntauksen kantavaksi ideaksi kirjallisuuden
ympäristöllisten merkitysten tutkimisen. Sovellan tutkielmassani myös ympäristöpolitiikan
piiriin kuuluvia näkökulmia sekä narratologisia käsitteitä tarpeen mukaan. Ympäristöpolitiikka
(tai yhteiskuntapolitiikka) on mukana teksti–konteksti-tyyppisen lähestymistavan kautta, ja sen
7
vuoksi otan metodologiassa huomioon myös kirjailijan kommunikaatiosuhteen aikaansa.
Narratologia taas on olennaista, koska fiktion tavat puhua luonnosta ja määritellä sitä ovat sillä
tavalla erityisiä, että niiden löytämiseen ja analysoimiseen tarvitaan täsmällistä, erikoistunutta
käsitteistöä. Otan huomioon myös genreteorian ja kirjallisuushistoriallisen näkökulman, koska
Veikko Huovisen teokset ovat osa suomalaisen kirjallisuuden metsäistä perinnettä ja
ammentavat siitä. Monet niistä sijoittuvat nähdäkseni luontokirjallisuuden tai eräkirjallisuuden
alueille sikäli, kun täsmällisiä rajauksia on mahdollista tehdä. Huovisen tuotannolle on
ominaista, että ajoittain tällaisia genrejä ja lajeja parodioidaan tai käännetään jollakin tavalla
päälaelleen.
Veikko Huovisen tuotantoa on tutkittu jonkin verran. Kuten tuli ilmi, kirjailijasta on ilmestynyt
kaksi elämäkertaa, Arto Seppälän Ajatus on hiirihaukka (1992/1975) ja Panu Rajalan
Hirmuinen humoristi (2012). Tero Liukkonen tarjoaa ”tulkitsevan kokonaisesityksen Huovisen
kaunokirjallisesta kerronnasta” 1950-luvulta vuoteen 1995 teoksessa Veikko Huovinen.
Kertoja, veitikka, toisinajattelija (Liukkonen 1997). Huovisen ja Arto Paasilinnan kirjallisesta
liikuskelusta huumorin ja satiirin rajamailla kirjoittaa H.K. Riikonen (2012: 330‒355) teoksessa
Satiiri Suomessa. Hän tuo esille heidän satiirinsa laajuuden ja monipuolisuuden ja osoittaa, että
heidän suosionsa valossa “suomalaisella lukijalla on kykyä ymmärtää satiiria, kykyä nauraa
poliitikoille, kunnanisille, kirkolle, jopa uskonnolle ja urheilullekin sekä kaikenlaisille
hupsuuksille”. Toni Lahtisen artikkeli Eko, heko. Saako ympäristöhuolelle nauraa? on harvoja
löytämiäni ekokriittisiä huovisluentoja. Siinä Lahtinen tarkastelee eräitä Ympäristöministerikertomuskokoelman
kaunokirjallisen
novelleja
tekstin
ja
pohtii
samalla
monimerkityksisyyteen.
ekokriittistä
(Lahtinen
tutkimusta
2008:
30–49.)
suhteessa
Toinen
tutkimuskehykseen asettuva artikkeli on Janna Kantolan Hanhikorppikotkia ja ronttosauruksia.
Eläinten osa Veikko Huovisen tuotannossa. Hän esittää, että Huovinen ensinnäkin painottaa
teoksissaan eläinten hyvää kohtelua ja toiseksi antaa niille satiireissaan roolin totuuden
kertojina ja näin kyseenalaistaa ihmisten ja eläinten kirjallisuudessa muuten suositut
rinnastukset (Kantola 2013: 225–241).
Ekokriittistä tutkimusta on Suomessa toistaiseksi ilmestynyt melko vähän. Ekokriittisiä
artikkeleita on kootusti julkaistu antologiassa Äänekäs kevät (2008). Samoin antologian Tapion
tarhoista turkistarhoille (2011) artikkeleissa luetaan suomalaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta
ekokriittisen tutkimuskehyksen sisällä. Niin ikään eräät Markku Lehtimäen artikkelit asettuvat
ekokriittisen kirjallisuudentutkimuksen kehyksiin (ks. esim. Lehtimäki 2013). Suomalaisista
8
kirjallisuuden tutkijoista ainakin Markku Varis (Ikävä erätön ilta, 2003), Pentti Sillanpää
(Aatos, eetos ja paatos, 2006), Kukku Melkas (Historia, halu ja tiedon käärme Aino Kallaksen
tuotannossa, 2006), Soile Ratavaara-Peltomaa ("Metsä vie mukanaan". Ylälappilainen erämaa
inarilaiskirjailija Martti Peltomaan kertomana, 2013) ja Toni Lahtinen (Maan höyryävässä
sylissä. Luonto, ihminen ja yhteiskunta Timo K. Mukan tuotannossa, 2013) kuuntelevat
väitöskirjoissaan ekokriittisiäkin ääniä. Niin tekee myös Teuvo Niemelä väitöskirjassaan Quo
vadis
Homo
sapiens?
(2012),
vaikka
tutkimus
sijoittuu
yhteiskuntatieteellisen
ympäristöntutkimuksen kenttään (mts. 25).
Suomalaisen kirjallisuuden luonnonläheisyyteen ylipäätään on tutkimuksessa kiinnitetty jonkin
verran huomiota. Jo mainitsemani Markku Varis (2003) kirjoittaa suomalaisesta
eräkirjallisuudesta, ja teoksessaan hän avaa hiukan myös eräitä Veikko Huovisen eränovelleja,
joista keskeisimmät on koottu yhteen niteeseen, teokseen Pylkkäs-Konsta mehtäämässä ja
muita erätarinoita (1975) (mts. 22, 266-267). Koomisemmaksi Huovinen yltyy erätarinoissaan
Variksen mukaan (mts. 269) joidenkin Ympäristöministerin novellien yhteydessä. Havukkaahon ajattelijaa ja Puukansan tarinaa Varis ei mainitse. Pertti Lassila tutkii luontoa
suomalaisessa kirjallisuudessa yleensä ja erityisesti sen romanttisessa perinteessä (ks. Lassila
2011). Hänkään ei kuitenkaan mainitse Huovista, sillä hänen teoksessaan Metsän autuus (2011)
tarkastelemansa ajanjakso päättyy hieman ennen Huovisen kirjailijanuran alkua. Myös Kai
Laitinen kirjoittaa metsistä kotoisin olevasta kirjallisuudestamme (ks. esim. Laitinen 1984).
1.4. Tutkielman eteneminen
Pro gradu -tutkielmani ensimmäinen luku on johdanto, jossa kerron hiukan omasta suhteestani
Veikko Huovisen kirjalliseen tuotantoon sekä esittelen lyhyesti hänen pitkää kirjailijanuraansa
siltä osin, kuin se tutkielmani kannalta on olennaista. Seuraavaksi esittelen tutkimukseni
pääkysymyksen ja osakysymykset, joiden kautta lähestyn aineistoani. Valotan hieman
motiivejani tehdä ekokriittistä tutkimusta ja nimenomaan ekokriittistä tutkimusta Veikko
Huovisen teoksista. Lisäksi rajaan aineistoni ja kerron, miksi olen valinnut tällaisen aineiston.
Lopuksi luen lyhyen silmäyksen tutkielmani kannalta relevanttiin, aiemmin tehtyyn
tutkimukseen sekä kerron tutkielmani etenemisestä.
Toisessa luvussa tuon esille tutkielmani teoreettiset lähtökohdat. Esittelen aineistoni nyt
9
yksityiskohtaisemmin ja kerron, mikä valitsemissani teoksissa on erityistä ja tässä yhteydessä
tarkastelemisen kannalta tärkeää. Toiseksi kerron tutkimusmenetelmästäni ja eksplikoin
lukutapani. Samalla pohdin kirjailijan kommunikaatiosuhdetta aikaansa. Kolmanneksi esittelen
tutkielmassani käyttämäni ekokriittisen ja ympäristöpoliittisen käsitteistön yrittäen rakentaa
käsitteiden
välille
hierarkian.
Neljänneksi
valotan
luonnon
roolia
suomalaisessa
kirjallisuudessa sekä tarkastelen sitä genreteorian kannalta yrittäen selvittää, millainen perinne
tai millaisia perinteitä Huovisella on takanaan, millaisiin raameihin hänen tuotantonsa on
mahdollista asettaa ja millainen on hänen suhteensa aikaansa.
Kolmas luku on tutkielmani ensimmäinen analyysiluku. Siinä perehdyn ajallisen kontekstin
osalta 1940‒50-lukujen vaihteeseen, jolloin lähemmin tarkastelemani teos on Havukka-ahon
ajattelija. Luku alkaa ajan yhteiskunta- ja ympäristöpolitiikan kuvauksella ja teoksen
kirjallisten traditioiden avaamisella, jotta vaikutelma kaunokirjallisen teoksen sitomisesta
kontekstiinsa ja sen tarkastelemisesta puheenvuorona olisi selkeämpi. Neljännessä luvussa
keskityn 1970‒80-lukuihin ja tarkastelen pääasiassa teoksia Ympäristöministeri ja Puukansan
tarina, molempia kuitenkin omissa alaluvuissaan niiden suurien erojen vuoksi. Myös tämä luku
alkaa ajan yhteiskunta- ja ympäristöpoliittisten keskustelunaiheiden esittelyllä ja teosten
kirjallisten traditioiden pohtimisella. Molemmissa luvuissa tarkastelen teoksia ja muuta
Huovisen tuotantoa ensinnäkin sen dialogin kautta, jota ne käyvät kontekstinsa kanssa, ja
toiseksi niiden dialogien kautta, joita teoksista itsestään voi hahmottaa.
Viides luku on synteesimäinen, koska tarkastelen siinä aineistoni teoksia kokonaisuuksina
yksittäin ja yhdessä. Kerron, millaisia päälinjoja niissä esiintyvistä dialogeista on mahdollista
hahmottaa ja millaisia reunaehtoja niissä asetetaan luonnolle sekä ihmisen ja luonnon suhteelle.
Tästä muodostuu poliittisia puheenvuoroja luonnosta. Viimeisessä alaluvussa kokoan vielä
johtopäätökseni yhteen ja reflektoin tutkimusprosessia.
10
2. TUTKIELMAN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT
Tämä luku sisältää pro gradu -tutkielmani teoreettisten lähtökohtien esittelyn. Vaikka esittelin
varsinaisen aineistoni lyhyesti jo aiemmin, kuvaan sen nyt tarkemmin ja erittelen jo hiukan
teosten dialogisuutta kertoakseni, mikä minua aineistossa kiinnostaa. Tutkimusmenetelmän ja
aineiston lukutavan esittelyssä kerron ensin lähiluvusta menetelmänä ja sitten siitä, mitä se ja
ekologinen lukutapa tämän tutkielman kohdalla tarkoittavat. Avaan myös dialogien kautta
lukemisen ja representaation merkitystä tutkielmassani sen kannalta, mitä on tarkastella
kirjallisuutta politiikkana. Jatkan ekokriittisen tutkimuskentän historian ja nykytilan
kuvaamiseen, ympäristöpolitiikan asemaan sen rinnalla tässä tutkielmassa ja käyttämieni
käsitteiden luonto, ympäristö, luontokäsitys sekä luontosuhde määrittelyyn. Viimeiseksi
käsittelen luonnon merkittävää roolia suomalaisen kirjallisuuden traditiossa ja pohdin sitä
genreteorian valossa. Tällöin kysymys on siitä, mikä on suomalaisen kirjallisuuden
luonnonläheisen ja metsäisen tradition jatkamista ja mikä genreytymistä, joka osaltaan loisi
tiettyjä odotuksia ja ohjaisi teoksista, tässä tapauksessa niiden luonnosta, tehtyjä tulkintoja.
2.1. Aineiston kuvaus
Tutkielmani pääasialliseksi aineistoksi valikoituneista teoksista varhaisin on vuonna 1952
ilmestynyt romaani Havukka-ahon ajattelija (viitteissä myöhemmin HA). Romaani on toinen
Huoviselta ilmestynyt teos, ja tyylillisesti sekä joidenkin henkilöidensä osalta se ammentaa
edeltäjästään, novellikokoelma Hirristä. Romaanin myötä Huovinen juurtui julkisuuteen, ja
nykyäänkin se on tunnetuimpia ellei jopa tunnetuin Huovisen teoksista; metsäntuoksu, salojen
pihkaiset ukot ja siniset ajatukset ovat jääneet monelle mieleen (ks. Seppälä 1992, Rajala 2012).
Ajallisesti kertomus sijoittuu sodanjälkeiseen aikaan noin 1940‒50-lukujen taitteeseen, jolloin
Suomi oli vielä maa- ja metsätalousvaltainen yhteiskunta (Karisto, Takala & Haapola 1997:
60).
Romaani kuvaa protagonisti Konsta Pylkkäsen Kainuun kauniissa kesässä elämää arkea
metsurin työnsä ja syvällisten, maailman tilaa, ihmistä ja luontoa koskevien pohdintojensa
parissa. Ajatuksista lennokkaimpia, luovimpia ja miellyttävimpiä Konsta kutsuu sinisiksi.
Tarinan edetessä Konsta lähtee matkalle, jonka määränpäänä on Lentua ja houkuttimena saada
työskennellä kahdelle helsinkiläiselle luonnontukijalle, Matti Ojastolle ja Putte Kronbergille,
11
jotka ovat maistereita ja keräävät aineistoa väitöskirjojaan varten mutta joita Konsta
akateemista maailmaa heikosti tuntevana kutsu “lisensseiksi”. Konsta auttaa maistereita
tutkimustyössä muun muassa toimimalla oppaana, ampumalla näille lintuja ja laittamalla
ruokaa. Työnsä ohessa hän pääsee kurkistamaan mikroskooppiin, vaikkakin salaa, kyselemään
miehiltä kaikenlaista ja keskustelemaan heidän kanssaan, mikä onkin hänelle suuri ilo ja
nautinto. Yhdentekevää se ei ole myöskään Ojastolle ja Kronbergille, joka eräänkin keskustelun
päätteeksi on “sisimmässään huvittunut, utelias ja hämmästynyt”, sillä “Konsta Pylkkänen
tarjoili hänelle savustettuja ajatuksia merkillisessä kastikkeessa” (HA, 156). Tarinan lopussa on
tullut syksy, ja Konsta saattaa työnantajansa ja ystävänsä asemalle, josta maisterit lähtevät
kolistelemaan junan kyydissä takaisin Helsinkiin laukut ja mielet pullollaan näytteitä ja
havaintoja erämaasta.
Konsta Pylkkäsen ja helsinkiläisten maistereiden kohdatessa syntyy dialogia hahmojen ja
heidän edustamiensa taustojen ja sisäisten maailmojen, Konstan agraarin mutta pohjattoman
tiedonhalun sävyttämän ja maistereiden urbaanin mutta luonnosta kiinnostuneen välille.
Kohtaamiset eivät aina suju lukijan näkökulmasta täysin ongelmitta varsinkaan silloin, kun
mukana on muita agraaria taustaa edustavia hahmoja, eivätkä henkilöt välttämättä ymmärrä
toistensa toimintatapoja. Kuten Tero Liukkonen (1997: 24) kirjoittaa, “keskeistä on kansan ja
sivistyneistön ristiriita”. Avoimilta konflikteilta tosin vältytään, ja tarinan sävy on muutenkin
kohtalaisen seesteinen ja kepeä. Kertomus etenee yksittäisiä takaumia lukuun ottamatta
kronologisesti ja on juoneltaan yksinkertainen. Muita melko keskeisiä henkilöhahmoja
teoksessa ovat Havukan tilaa pitävä ja Konstan majoittava pariskunta Anselmi ja Iita ja heidän
poikansa Nikke sekä Lentualla asuva Konstan vanha ystävä Mooses Pessi vaimoineen. Lisäksi
keskellä pimeintä korpea asuu mystinen Kuoliaaksinaurattajaksi kutsuttu mies tyttärensä
kanssa.
Ilmestymisjärjestyksessä
seuraava
tutkielmani
aineiston
teos
on
novellikokoelma
Ympäristöministeri (viitteissä myöhemmin YM), joka julkaistiin vuonna 1982. Kokoelman
alaotsikko on Ekotarinoita, joka kuvaakin novellien sisältöä suurimmaksi osaksi erittäin hyvin.
Alkulehdiltä löytyy myös lukuohje, jollaiseksi Toni Lahtinenkin katkelmaa kutsuu (2008: 34),
sitaatti vuonna 1951 ilmestyneestä Nykysuomen sanakirjasta: “Ekologia oppi elollisten
olentojen mukautumisesta luonnolliseen ympäristöönsä” (YM). Monelta osin kokoelma on
satiiri. Siinä Huovinen marssittaa esiin suuren joukon toinen toistaan eksentrisempiä ja
huvittavammin nimettyjä henkilöhahmoja. Kokoelman kenties mieleenpainuvimpia hahmoja
12
ovat tulisieluinen peruskoulun opettaja Edgar Jupikki, ammattihuolehtija Frans Moikipää ja
tarkemmin
nimeämätön,
uutukaista
työkenttäänsä
ja
-paikkaansa
hämmästelevä
ympäristöministeri. Novellien välillä on suuria eroja ja ristiriitojakin: osa on todella vahvaa,
osoittelevaa satiiria, joka ei välttämättä niinkään naurata, osa on leikitteleviä, pakinoivia ja
sävyltään kevyempiä, osa taas hämmentävänkin omaäänisiä ja vakavia.
Ajallisesti kertomukset sijoittuvat 1900-luvulle, varhaisin 1930-luvulle ja myöhäisimmät 1980luvulle, mutta tarkasti kaikkien novellien kuvaamaa aikaa ei ole mahdollista määrittää.
Monessa tapauksessa kommentoidaan kuitenkin 1970‒80-luvun tapahtumia, yhteiskunnallisia
keskustelunaiheita ja ilmapiiriä. Myös Huovinen itse sitoo kokoelman kommentoimaan tiettyä
aikaa liitteeksi sijoittamallaan omaäänisellä tekstillä Metsissä möyritään, josta käsin
kokoelman kertomuksia niin ikään voi hyvin tarkastella (YM, 179‒185). Aiheina ovat
rauhanaatteen monet kasvot, ympäristöhuolet ja ihmisen suhde luontoon, joita Huovinen
käsittelee useasta eri näkökulmasta. Keskiössä on keskustelu siitä, mikä on ihmisen paikka
luonnossa ja hänen moninaisessa ympäristössään, mitä tulee ja mitä saa tehdä sopeutuakseen.
Ajankohtaisuudessaan teos näyttäytyy dialogina ympäristöhuolesta ja pohtii sitä, mistä tulee ja
kannattaa olla huolissaan ja mistä ei. Kaikki novellit yhden kertomuksen eräitä osia lukuun
ottamatta sijoittuvat Suomeen, minkä voi päätellä muun muassa nimistöstä ja miljöön
kuvauksesta silloinkin, kun tapahtumapaikkaa ei ole selkeästi kerrottu. Siitä huolimatta osa
tarkoista tapahtumapaikoista on kuvitteellisia tai tarkoituksella häivytetty, kuten esimerkiksi
novellissa Pelko pois, jonka tapahtumapaikka on ydinjätteiden loppusijoituspaikan äärellä X:n
kunnassa syvällä Saakelinvuoren uumenissa (YM, 131‒140). Koska satiirille tyypillisesti
kokoelma kommentoi yhteiskunnallista tilannetta, on tärkeää, että lukija tässä tapauksessa
ymmärtää novellien kuvaavan juuri Suomea tavalla tai toisella (Kivistö 2012: 13).
Myöhäisin varsinaisen aineistoni teoksista on romaani Puukansan tarina (viitteissä
myöhemmin PT), joka ilmestyi vuonna 1984. Romaani kuvaa reilun sadan vuoden ajanjaksoa
alkaen 1700‒1800-lukujen vaihteesta ja päättyen 1920-luvulle. Tapahtumat saavat alkunsa, kun
nimeämättömäksi jäävä kuolemansairas mies lähtee yksinäisestä erämaamökistään metsän
suojiin odottamaan loppuaan. Kesän aurinko on hellinyt seutua, ja maasto on rutikuiva. Miehen
nuotio pääsee leviämään ja yltyy massiiviseksi metsäpaloksi, jonka seurauksena kuolee paitsi
mies itse myös kymmeniä neliökilometrejä ikimetsää eläinasukkeineen. Loppu on kuitenkin
tässä tapauksessa alku, sillä luonnontieteellinen dokumenttiromaani kuvaa tarkasti uuden
metsän kasvua, kasviston ja eläimistön asettumista, kuolemia ja muutoksia aina puuston
13
kliimaksivaiheeseen asti. Aluksi monet hyönteiset haistavat uuden mahdollisuuden, kuolevan
puun käyttämisen ravinnoksi. Seuraavana keväänä tuuli kuljettaa jo männynsiemeniä
paloalueen reunamilta. Vuodenajat vaihtuvat ja vuodet kuluvat. Kasvu on hidasta mutta
jatkuvaa, muutokset eivät useinkaan tapahdu silmänräpäyksessä. Romaanin protagonistiksi
nousee eräs mänty, kaunis vahva ja kartiolatvainen, oikea malliyksilö.
Ihmisiä tarinassa ei esiinny kovinkaan montaa, ja heidän käyntinsä kuvatulla palomaalla jäävät
lyhyiksi. Merkittävin käynti ajoittuu 1920-luvulle, jolloin taiteilijasieluinen metsähallituksen
avustava metsänhoitaja Adiel Sukeva saapuu paikallisten oppaidensa ja työtovereidensa kanssa
alueelle. Puuhuutokauppaan pitäisi saada materiaalia, ja näin ollen osalla paloalueen puista olisi
tapaaminen kirveen kanssa. Metsänhoitaja suorittaa leimaukset arvoihinsa tukeutuen. Hän
arvostaa kauneutta ja vahvaa metsää, eikä ole niin kovakätinen kuin virkamiehet toivoisivat.
Tähän näkyyn kertomus päättyy. Kertomus etenee kronologisesti ja on juonellisesti
yksinkertainen. Kuvattavaa on kuitenkin paljon, ja kerronta vuorotteleekin erilaisten
zoomausten ja panoraamojen välillä sekä tekstin ja tarinan ajan suhteen vaihteluilla (RimmonKenan 1991: 99–100, Chatman 1978: 68–84). Huomionarvoista on, että kertomuksessa kasvaa
paitsi metsää myös talousmetsää. Koen, että näin ollen teoksen dialogisuus pohjautuu metsän
ja talousmetsän tarkastelemiseen ja niiden perustelemiseen, sen luonnon tutkimiseen, jonka
varoja ihmisen on tarkoitus hyödyntää.
2.2. Tutkimusmenetelmä ja aineiston lukutapa
Pro gradu -tutkielmani tutkimusmenetelmänä käytän lähilukua. Jyrki Pöysän (2010: 331)
mukaan
lähiluku
viittasi
ennen
pelkästään
kirjallisuudentutkimuksen
uuskriittiseen
koulukuntaan, mutta sittemmin sen merkitys on väljentynyt huomattavasti. Nykyään sen
voidaan katsoa tarkoittavan “kaikkea huolellista ja ymmärtävää teoksen tulkintaa” (mp).
Lähiluku on elävä metodi. Sen tekstianalyysi on “avoin, jatkuvasti täydentyvä kokoelma
hyväksi koettuja käsitteitä ja tarkastelutasoja, joiden kohteena on konkreettisten tekstien
erittely”. Näin ollen tutkija saa suhteellisen vapaasti hyödyntää vain relevanteimpia käsitteitä
ja näkökulmia. (Mts. 335.) Uuskritiikkiin kuulunut ja tavallaan lähiluvun perusteleva mutta
kirjallisuuden nykyteorian kannalta ongelmallinen teosautonomian käsitekin on Pöysän
mukaan siirtynyt metodisten keskustelujen marginaaliin; vain “sisäisen evidenssin” eli
teoksesta välittömästi ilmenevän huomioiminen analyysissa katsotaan nykyisin verrattain
14
yksipuoliseksi lähestymistavaksi (mts. 336). Itse näen, että myös teoksen “ulkoisella
evidenssillä”, joksi W.K. Wimsatt ja Monroe C. Beardsley Pöysän mukaan nimittävät vaikkapa
tekijän elämää tai ‒ esimerkiksi tämän tutkielman tapauksessa ‒ yhteiskunnallista kontekstia,
voi olla teoksen tulkinnassa tärkeä rooli, eikä sen tarvitse olla ristiriidassa lähiluvun
menetelmän kanssa (ks. Pöysä 2010: 336).
Yksi lähiluvun perillisistä lienee ekokriittisen tutkimuksen tekemisen tapa, Garrardin (2004: 5)
muotoilema ekologinen lukutaito. Lahtinen ja Lehtimäki (2008: 15) katsovat sen viittaavan
tekstin luontokuvausten ja tekstissä luonnolle annettujen merkitysten erittelemiseen ja
analysointiin. Tällaisiin seikkoihin kiinnitän huomiota myös tämän tutkielman kohdalla, ja
nämä havainnot ovat analyysini perusta. Koska yksityiskohtaisia ohjeita mainitun kaltaiseen
luonnon lukemiseen ei kuitenkaan ole, tarkempi fokus ilmenee konkreettisiksi työvälineiksi
valitsemistani käsitteistä. Luen aineistoani siis ensinnäkin valitsemani käsitteistön läpi, jotta
tutkielman kannalta relevantit seikat paljastuisivat ja tärkeät havainnot olisivat helposti
jäsenneltävissä.
Toiseksi luen teoksia dialogien kautta. Tämäntyyppistä lukutapaa käyttää myös Elina Arminen
(2009) tutkiessaan Timo K. Mukan myöhäistuotannon suhdetta yhteiskunnallis-kulttuuriseen
keskusteluun. Yhtäältä dialogien kautta lukeminen näyttäytyy minunkin tutkielmassani teosten
ajalliseen kontekstiin syventymisenä. Pertti Karkaman (1998: 79) mukaan konteksti on
dialoginen prosessi, jonka rakentumiseen osallistuvat lukemattomat osat ja elämät, yhtä lailla
yhteiskunnalliset, kulttuuriset kuin vaikka kirjalliset diskurssit. Tässä dialogissa myös
yksittäisellä kaunokirjallisella teoksella on roolinsa, se on puheenvuoro keskustelussa, joka on
käynnissä jatkuvasti. Nyt kirjoitettavaa, julkaistavaa ja keskusteluun osallistuvaa teosta luetaan
myöhemmin silloin elettävän ajan kontekstissa. Tällöin teos nousee puheenvuoroksi yhä
uudelleen ja uudelleen mutta erilaisessa kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa dialogissa, jolloin
sen merkitys väistämättä muuttuu. Näin ollen konteksti ei ole pelkästään tausta, johon
kirjallisuus suhteutetaan tai joka määrää teosten ominaisuuksia, vaan kirjallisuus muovaa
kontekstia samoin kuin konteksti kirjallisuutta. (Mp.)
Elina Arminen (2009) näkee Timo K. Mukan teokset puheenvuoroina kulttuurisessa dialogissa.
Tässäkin tutkielmassa etsitään vastausta kysymykseen siitä, millaisia puheenvuoroja luonnon
poliittisuudesta pääasiallisen aineiston teokset konteksteissaan ovat sekä tarkastellaan sitä,
millaisia muutoksia Veikko Huovisen koko tuotannossa on siltä osin tapahtunut. Ymmärrän,
15
että tulokulmani Huovisen tuotantoon on erilainen kuin se olisi ollut teosten
ilmestymisajankohtina ja että tämä vaikuttaa siihen, millaisina ne näen. Tätä ei tietenkään voi
välttää, mutta tutkielmani kannalta keskeisissä kysymyksissä pitäydyn mahdollisuuksien
mukaan siinä dialogissa, joka oli käynnissä teosten ilmestyessä.
Pertti Karkaman (1991: 65) mukaan on kuitenkin liian mekaanista ajatella niin, että
kaunokirjallinen teos heijastaisi objektiivista todellisuutta. Hän sanoo, ettei tällainen ajatus edes
eri tavoin pehmennettynä “tee oikeutta taiteellisen toiminnan erityislaadulle” (mts. 66). Ei siis
voida ajatella, että vastaavuuksien etsintä todellisuuden ja teoksen väliltä riittää, vaan on
ymmärrettävä, että “teokset heijastavat maailmaa ja sen [kirjailijalle] asettamia tehtäviä siinä
määrin kuin maailma ilmenee toiminnan motiiveissa, tavoitteissa ja niitä toteuttavissa
keinoissa. Sanataide heijastaa maailmaa siltä osin kuin se tyydyttää tiettyjä, ilmeisestikin
etupäässä esteettisiä tarpeita”. (Mp.) Teoksen dialogisuutta on siis tarkasteltava toisaalta myös
siinä esiintyvän sellaisen dialogisuuden kannalta, jolla on esteettisiä tarpeita, siis niitä tapoja,
joilla se itsessään rakentaa dialogia.
Elina Armisen (2009: 57) mukaan Mihail Bahtinille romaani on dialogisin kirjallisuuden
muoto. Näin on siksi, että Bahtinin mielestä romaanikirjailija hyväksyy teokseensa monia eri
ääniä ja puhe- ja kirjakielen koko kirjavuuden. Esimerkiksi runoudessa on toisin, sillä runoilija
pelkistää kieltä niin, että sanojen ja muotojen yhteys moniin konteksteihin ja tarkoitteiden
kerroksiin katoaa ja tuloksena on yksi näkökulma. (Bahtin 1979: 117‒118.) Romaanissa ei tätä
tavoitella, vaan dialogi on mahdollista ja mahdollisuus, eri maailmankäsityksien rinnakkaiseloa
(mts. 112). Tällöin Armisen tulkinnan mukaan “merkitykset syntyvät erilaisten näkökulmien
kohtaamisesta” (Arminen 2009: 58). Bahtin näkee siis kielen kaiken dialogisuuden
alkulähteenä. Dialogia esiintyy romaanissa itsessään eri kielten, äänien ja tajuntojen välillä,
mutta yhtä lailla kielet sitovat teoksen sen ulkopuoliseen todellisuuteen. Armisen (mts. 59)
mukaan tämä korostaa myös teoksen suhdetta traditioon, siis käsitykseen siitä, mitä kirjallisuus
on.
Teoksissa esiintyvän dialogisuuden tutkiminen on aineistoni tapauksessa relevanttia, koska
kirjailijana Veikko Huovinen toimii mielestäni paljolti niin, että hän saattaa erilaisia
näkökulmia, usein konkreettisesti erilaisia henkilöitä, keskustelemaan keskenään. Asetelmat
ovat kuitenkin hyvin teoskohtaisia. Arminen jakaa dialogisuuden eksplisiittiseksi ja
implisiittiseksi dialogiksi. Eksplisiittisessä dialogissa ideat, maailmankatsomukset ja kielet
16
kohtaavat romaanissa näkyvästi, siis esimerkiksi henkilöiden välisessä vuorovaikutuksessa,
henkilöiden tai kertojan moniäänisyydessä tai viittauksina kirjallisuuden traditioon.
Implisiittisessä dialogissa keskustelun osapuolet eivät ole millään tavalla konkreettisia, vaan ne
nousevat esiin kysymyksinä, joihin lukijan odotetaan vastaavan. (Mts. 83.) Nähdäkseni
Huovinen hyödyntää kummankin tyyppistä dialogisuutta. Tässä tutkielmassa olen kiinnostunut
näkökulmien kohtaamisista siltä osin, kuin niiden tuloksena on luonnon määrittelyä. Luonnon
merkityksiä tuottavat yhtä lailla kieli kuin henkilönäkökulmatkin.
Kolmanneksi luen aineistoni teoksia representaatioiden kautta. Ymmärrän, että niistä
hahmottuva luonto ei ole luonto sinänsä, vaan esitys siitä tai jokin sitä edustava, representaatio
(Knuuttila & Lehtinen 2010: 14). Representaatio-käsitteen merkitys on osin kriisiytynyt ja eri
tieteenalojen näkemykset siitä eroavat toisistaan, mutta yleisesti ottaen se tarkoittaa objektia,
tilaa tai ominaisuutta, jonka tehtävänä on viitata johonkin itsensä ulkopuoliseen (mts. 8‒11).
Näin ymmärrettynä representaation osapuolia on kaksi: edustettava ja edustaja. Kuitenkin voi
ajatella myös niin, että representaation vastaanottajan eli tulkitsijan roolikin on merkittävä ja
vaikuttaa viittaussuhteeseen ja sen kohteisiin, jolloin representaatio on erilainen
vastaanottajasta riippuen (Veivo 2010: 143).
Laajin on Stuart Hallin (1997: 17) näkemys, jonka mukaan representaatio on jopa käsitteiden
merkityksen tuottamista, siis tuottava osa todellisuutta. Leena-Maija Rossi (2010: 265) tuokin
esille, että nykyään puhutaan representaatioista “aikaansaavina toistotekoina”.
Tutkielmassani ymmärrän representaation juuri näin. Näen, että representaatiot paitsi edustavat
ja esittävät myös tuottavat todellisuutta. Luen aineistoni teoksia siitä näkökulmasta, että
taiteilija,
tässä
tapauksessa
kirjailija
välittää
luonnosta
tietynlaisen
kuvan
tarkoituksenmukaisesti (Hall 1997: 25). Representoimisen poliittinen ulottuvuus nousee
tällaisesta merkitysten moninaisuuden mahdollisuudesta, kamppailusta merkityksistä, kuten
Rossi (2010: 262) sanoo. Barthesia (1994) mukaillen Rossi huomauttaa myös, että
representaatioiden poliittisuutta on niin ikään niiden tuottavuuden käyttö asioiden
luonnollistamiseksi, itsestään selviksi tekemiseksi (mts. 270). Näin ollen esimerkiksi kysymys
luonnon representaatioista on ehdottomasti poliittinen. Sen tarkasteleminen, millainen luonto
aineistoni teoksista hahmottuu ja miten se on rakennettu, on tutkielmani ydin.
17
2.3. Ekokritiikki ja ympäristöpolitiikka sekä niihin liittyvä keskeinen käsitteistö
Tutkielmani
tärkein
ympäristöpoliittisilla
teoreettinen
viitekehys
on
näkökulmilla.
Ekokritiikki
on
ekokritiikki,
varsin
nuori
jota
täydennän
tutkimussuuntaus
kirjallisuuden ja kulttuurintutkimuksen alalla; se on 1960-luvun ympäristöherätyksen
monitieteellinen ja varsinkin monisyinen perillinen. Siitä lähtien ekokritiikki on kiinnittynyt
useita vuosikymmeniä jatkuneeseen kiivaaseen keskusteluun ekologisista huolenaiheista. Sen
asema anglosaksisen kirjallisuudentutkimuksen kentässä vakiintui 1990-luvun alkuun
mennessä. (Lahtinen & Lehtimäki 2008: 10‒11.)
Ekokritiikin tarjoamat näkökulmat ovat nykyajassa tuoreita ja trendikkäitä (mts. 8), mikä on
ympäristön tila huomioiden sekä onnekasta että valitettavaa. Osittain kehyksen antamien
näkökulmien arvo perustuu uhkakuviin: ihmisen toiminnan aiheuttamat konkreettiset,
inhimillisen olemassaolon aineellista perustaa uhkaavat ongelmat ovat todellisia ja joissakin
tapauksessa sellaisia, ettei niitä pystytä etukäteen aavistamaan (Haila 2001: 9, 11).
Apokalyptiset sävyt ohjaavat poispäin antroposentrisyydestä ja pyytävät kääntämään katseen
siihen, mitä ihmisen ympärillä on. Greg Garrard (2004: 85) huomauttaa, että apokalyptisen
narratiivin liittäminen ympäristödiskurssiin on itse asiassa kiinnostavaa jo siksikin, että 3000
vuoden ajan ihmiskunta on kytkenyt maailmanlopun uskonnollisiin yhteyksiin.
Ekokritiikki on hajanainen suuntaus, joka käy jatkuvaa dialogia useiden muiden tieteenalojen
kanssa
(ks.
Garrard
2004:
16‒32).
Kirjallisuudentutkimus
kohtaa
sen
sisällä
ympäristödiskurssin muun muassa historian, filosofian, psykologian, taidehistorian ja etiikan
kautta. Ekokriittisessä kirjallisuudentutkimuksessa on kuitenkin aina keskeistä sen kiinnostus
kirjallisuuden ja fyysisen ympäristön suhdetta kohtaan (Glotfelty 1996: xviii). Sen piirissä
voidaan esimerkiksi kysyä, miten luonto teoksessa esitetään tai millainen rooli fyysisellä
ympäristöllä on juonen kannalta. Kantavana ajatuksena on tiivis kytkös ja vaikutussuhde
ihmisen ja hänen ympäristönsä välillä. (Mts. xix.) Idea on siis selvä, mutta Markku Lehtimäen
mukaan (2013) tutkimuksen tekemisen välineistö on vielä osin hatara. Hän kirjoittaa
esimerkiksi, että vaikka romaani on vallitseva kirjallisuudenlaji, ekokriittinen tutkimus ei vielä
ole kehittänyt sen analyysia riittävän pitkälle (mts. 373). Hänen mukaansa ekokritiikin
kiinnostuksen kohteena on ollut se, “mitä jokin realistinen teksti pyrkii sanomaan todellisesta
maailmasta ja millä keinoilla se saa lukijansa (tai katsojansa) vakuuttumaan muutoksen
tärkeydestä” (mts. 354). Näin ollen romaani on jäänyt tutkimuksessa paitsioon.
18
Greg Garrardin (2004: 3) mukaan ekokriitikot yleisesti sitovat kulttuurisen analyysinsa
vihreään moraaliin ja poliittiseen agendaan. Näin ollen ympäristöpolitiikan liittäminen
ekokriittiseen tutkimukseen on relevanttia. Ympäristöpolitiikka käsitteenä ja julkisen vallan
toimenpidealueena koskee sitä politisoitumisprosessia, jonka kohteeksi ympäristö on joutunut.
Yrjö Hailan (2001: 11) mukaan “asian ydin on, että ihmisten elinympäristöön sisältyvät ja sen
laatua määrittävät mitä moninaisimmat tekijät ovat nousseet poliittisten erimielisyyksien ja
kiistojen kohteeksi”. Ympäristöpolitiikan kehyksissä voidaan pohtia esimerkiksi, mitä
yhteiskunnassa tulisi ympäristön tuhoutumisen estämiseksi muuttaa tai mistä ympäristön
tuhoutuminen pohjimmiltaan kertoo ja ovatko siihen liittyvät ongelmat ratkaistavissa
konkreettisesti ja paikallisesti. Lisäksi kysytään, miten ihmiset voivat varautua ympäristön
vaaroihin ja onko julkisella vallalla kykyä ja halua vastata kansalaisten elinympäristön
terveellisyydestä ja viihtyisyydestä. (Mp.)
Ympäristöpolitiikan keskiössä ovat siis sekä nykyhetken että tulevaisuuden ekologiset
ongelmat. Esa Väliverronen (1996: 38) kuvaa niiden suhdetta yhteiskuntaan näin: “Ekologiset
ongelmat ovat ihmisen toiminnan ja yhteiskunnallisen päätöksenteon seurauksia. [--] Ne
liittyvät yhteiskunnassa vallitseviin sosiaalisiin suhteisiin ja valtarakenteisiin samalla tavalla
kuin muutkin yhteiskunnalliset ongelmat.” Garrard (2004: 5) kirjoittaa, että ekologinen
ongelma on normatiivinen väite siitä, miten asioiden tulisi olla. Esimerkiksi saastuminen
kiistatta mielletään ekologiseksi ongelmaksi, mutta samalla se on käsitys ja kannanotto siitä,
mikä on liikaa mitäkin ja missäkin. Toisenlaisten tulkintojen mahdollisuus taas tuo esille myös
ekologisten ongelmien poliittisen ulottuvuuden (ks. Laine & Jokinen 2001). Jos tarkastellaan
ekologisia huolenaiheita käsittelevää kirjallisuutta, kirjailija voi tuoda esille tällaisia poliittisia
kannanottoja, toisin sanoen esitellä ekologisia ongelmia. Vaikka kaunokirjallisuuden
kirjoittaminen on kulttuurityötä, se voi silti johtaa tietoisuuden lisääntymiseen, kuten Rachel
Carsonin vuonna 1962 ilmestynyt ympäristön saastumista käsittelevä teos Silent Spring: se oli
mukana luomassa ympäristöherätystä, sai aikaan ympäristölainsäädännön tiukennuksia ja
käynnisti
näin
kemikaalien kehittämisen harmittomampaan suuntaan. Ekokriittinen
kirjallisuudentutkimuskin voi siis hyvin auttaa hahmottamaan, tutkimaan ja jopa ratkaisemaan
ekologisia ongelmia. (Garrard 2004: 2, 5‒6.)
Pro gradu -tutkielmassani ekokritiikin ja ympäristöpolitiikan läsnöolo näkyy niihin liittyvien
käsitteiden käyttämisenä ja problematisoimisena. Ensimmäinen käsite on luonto, jolla on työssä
19
kattokäsitteen asema mutta joka laajuutensa vuoksi on vaikeasti konkretisoitavissa. Olennaista
on tiedostaa käsitteen moniulotteisuus ja pyrkiä näkemään, mitä missäkin yhteydessä luonnosta
puhuttaessa tarkoitetaan. Raymond Williams (2003: 44) kiteyttää melko lannistavasti, että
luonto on mitä tahansa riippuen siitä, mitä prosesseja tarkastellaan. Hänen mielestään jo
pelkästään käsitteen yksiköllinen muoto on ongelma, koska se kertoisi kyseessä olevan jonkin
tietyn laadun tai ominaisuuden määritelmä (mts. 41). Pohjalla on Roland Barthesin (1994/1957)
muotoilema pulma: jokin, tässä tapauksessa luonto, otetaan faktuaalisena, kun se itse asiassa
on semioottista. Pertti Lassila (2011: 11) ottaa lähtökohdaksi dikotomian ja arkikielen, jossa
“luonnolla tarkoitetaan yleensä luonnollisten olioiden ja ilmiöiden kokonaisuutta, jonka
vastakohta on kaikki ihmisen luoma ja rakentama. Sitä kutsutaan usein kulttuuriksi.”
Todellisuus ei kuitenkaan hänenkään mukaansa ole niin yksinkertainen kuin nämä kaksi sanaa
ja varsinkin käsityksemme niiden merkityksestä antavat ymmärtää (mp).
Neil Evernden (1992: xii) huomauttaa, ettei luonto ole niin itsenäinen ja annettu kuin luulemme.
Hänen mukaansa on tärkeää tehdä ero aktuaalisen ja kulttuurisen luonnon välillä. Aktuaalinen
luonto on hänen mukaansa koko planeetan kattava toiseuden massa kaikkialla, ja kulttuurinen
luonto on se luonnon malli tai systeemi, johon kussakin kulttuuripiirissä, tässä tapauksessa
länsimaissa, tukeudutaan. (Mts. xi.) Juuri tällaiseen ongelmaan käsitteen käyttämisessä ja
ymmärtämisessä perustuu hänen mukaansa ympäristökeskustelun tunteellisuus. Vaarassa ei ole
luonto sinänsä tai ainakaan vain se, vaan käsitys siitä, tietty sosiaalinen ihanne. Tässä valossa
ympäristökriisi paljastuu yhtä paljon sosiaaliseksi kuin fyysiseksi ilmiöksi. (Mts. 6‒7.)
Luonnon rinnalle nousee usein ympäristön käsite. Käsitteet on hankala erottaa toisistaan ja
lähteestä riippuen näyttää siltä, että niitä käytetään joskus jopa toistensa synonyymeina. Yrjö
Haila ja Ville Lähde (2003: 13‒14) tiivistävät niiden eron seuraavasti: Ympäristö ympäröi
ihmistä ja muodostuu siksi “heidän elinehtojaan määräävien konkreettisten tekijöiden
kokonaisuudeksi”. Se on yhtäältä aika- ja paikkasidonnainen käsite, toisaalta jotakin
yleisempää, koko ihmiskunnan ympäristöön viittaavaa. Luonto taas ei sijoitu minnekään eikä
mihinkään aikaan vaan on läsnä aina ja kaikkialla. Se kuitenkin hahmottuu ihmisille paikkaan
ja aikaan sidottujen kokemusten kautta, minkä vuoksi käsitys luonnosta on aina kulttuurisesti
värittynyt. Luonto sinänsä on silti laajempi kuin ihmisten kokemusten summa.
Arkiymmärryksemme ja esimerkiksi lainsäädönnön kieli tukevat tällaista erottelua. Suomen
perustuslain mukaan jokaisella on ympäristöperusoikeus. Se tarkoittaa, että laki turvaa ihmisten
20
oikeuden
“hyvään
ympäristöön”
ja
oikeuden
vaikuttaa
elinympäristöä
koskevaan
päätöksentekoon. (tieteentermipankki.fi.) Tämä kuulostaa ymmärrettävältä, mutta sen sijaan
saattaisi tuntua oudolta puhua jokaisen oikeudesta “hyvään luontoon”. Olisiko hyvä luonto
julkisen vallan taattavissa ‒ ja mitä se ylipäätään tarkoittaisi? Yhtä kaikki ympäristö on hyvin
antroposentrinen käsite, eikä se siksi sovellu käytettäväksi ainakaan luonnon synonyymina.
Tutkielmassani puhun nimenomaan luonnon poliittisuudesta siksi, että luonto on enemmän
kuin ympäristö, jonka käyttö tuntuisi liian kahlitsevalta jo lähtökohtaisesti kovin
ihmiskeskeisen näkökulman vuoksi.
Luontoa on yksinkertaisempaa lähteä hahmottamaan luontokäsitys-käsitteen kautta. Kun
tutkitaan luonnon representaatioita, siis eri tapoja, joilla se esitetään, tai seikkoja, jotka
edustavat sitä, tutkitaan luontokäsityksiä. Luontokäsitys on vahvasti konstruktionistinen käsite,
sillä niin kuin jo tuli ilmi, ymmärrys luonnosta on kulttuurisesti vähintäänkin värittynyt ja Greg
Garrardin (2004: 10) mielestä jopa kokonaan rakentunut. Luontokäsitys on jollekin yhteisölle
ominainen ja siksi kontekstista riippuva näkemys siitä, mitä tai mikä luonto on. Merkitseviksi
nousevat kysymykset esimerkiksi siitä, missä luonto on, mitä siihen kuuluu ja kuuluuko myös
ihminen sen piiriin. Tällaiset kysymykset paljastavat erään Neil Everndenin esille tuoman
seikan: luonto ei kuvaa pelkästään jotakin objektia, vaan se on myös suhdetta kuvaava termi.
Hänen mukaansa tuotamme käsitystämme luonnosta päivittäin ja sillä on yhteisössämme
tietynlainen rooli. Jos ja kun puhumme luonnosta ja luonnollisesta, myönnämme samalla, että
on olemassa luontoon kuulumaton ja luonnoton, jopa jotakin sitä vastaan asettuvaa. Tämä ei
olisi mahdollista, jos käsityksemme mukaan luonto olisi yksinkertaisesti kaikki, mitä
ympärillämme on ja mihin myös itse erottamattomasti kuulumme. (Evernden 1992: 21.)
Raymond Williams (2003: 40‒66) kirjoittaa luontokäsitysten historiasta ja niiden
muotoutumisesta yhteiskunnallisten murrosten ja tieteen saavutusten myötä. Hänen mukaansa
luonnon suhde niihin on kahtalainen; toisaalta sillä on tietty jatkuvuus, toisaalta käsitys
luonnosta muuttuu muiden käsitysten ja kokemusten muuttuessa (mts. 40). Luontokäsitysten
matka on silti ollut pitkä: ne ovat kulkeneet yhden, abstraktin ja henkilöidyn pyhän Äidin
kuvasta erilaisten polkujen kautta käsitykseen ikuisten lainalaisuuksien hallitsemasta
kokonaisuudesta, jonka osa ihminen ei ole (mt). Hän linjaakin, että “luontokäsityksiin sisältyy
poikkeuksellisen suuri määrä inhimillistä historiaa” (mts. 45). Osittain samanlaista
kehityskulkua hahmottelee myös Evernden, jonka mielestä suhdenäkökulma on seurausta siitä,
että luonto on käsityksissämme lakannut olemasta kaikki ja tullut olemassaolonsa
21
itsestäänselvyydestä irrotetuksi objektiksi, jota ihminen tarkastelee ulkoapäin, joksikin, josta
ylipäätään on mahdollista muodostaa tietynlainen luontokäsitys (Evernden 1992: 20‒21).
Yrjö Hailan ja Ville Lähteen mukaan (2003: 22) luontokäsitykset myös ilmentävät kulttuurissa
vallitsevia käsityksiä inhimillisistä mahdollisuuksista. Tämä käsitys taas vaikuttaa yhteisön
toimintaan ja päätöksentekoon esimerkiksi yksittäisten hankkeiden etujen ja haittojen
arvioimisen kautta. Näin ollen luonto on valintojen perustana sidoksissa politiikkaan pelkällä
läsnäolollaan ja herättää kiistoja, jotka koskevat jotakin paljon yksittäisen järven saastumista
tai lehdon hakkaamista laajempaa ja moniulotteisempaa (mts. 14‒16, 30). Näen
yhteentörmäykset keskusteluna luontokäsityksistä, kamppailuna merkityksistä.
Luontosuhde viittaa tutkielmassani yksilökohtaiseen ymmärrykseen luonnosta. Ympäristö- ja
ekopsykologian piirissä se hahmotetaan yksilön luontoon kohdistamasta toiminnasta, sen
perusteluista ja moraalisesta oikeutuksesta sekä luontoherkkyydestä (Salonen 2005: 46). Tämä
tapa kuitenkin sulkee Salosen mukaan ulkopuolelle sen tosiasian, että ihminen on väistämättä
fyysisesti osa luontoa: ihmisen elintoiminnot ovat tietynlaiset ajattelee niitä tai ei, ja ihminen
on riippuvainen muun muassa ilmasta, vedestä ja auringosta (mts. 47). Jo tällä perusteella
ihmisellä välttämättä on jonkinlainen luontosuhde.
On huomioitava, että vaikka luontosuhde on yksilöllinen, vallitseva luontokäsitys vaikuttaa
siihen ainakin seuraustensa kautta. Mikäli yhteisössä ihmisen mielletään olevan tietynlaisessa
suhteessa luontoon, siitä seuraa luonnon sen mukaista kohtelua (ks. esim. Williams 2003: 61 ja
Salonen 2006: 32‒44). Tämä taas vaikuttaa näkemykseni mukaan siihen, millaisiin
kokemuksiin luonnosta yksittäisen ihmisen luontosuhde pääsee perustumaan sekä siihen,
pyrkiikö yksilö rakentamaan vastakkainasetteluita itsensä ja luonnon välille. Samoin yksityiset
luontosuhteet ennen pitkää vaikuttavat yleiseen luontokäsitykseen. Vuorovaikutussuhde on
olennainen siksi, että tutkielmassani pyrin tavoittamaan laajempia näkemyksiä ja asenteita
yksilöiden ja pienempien osien kautta, teos- ja taustakohtaisia luontokäsityksiä luontosuhteiden
kautta muotoillen. Lähestyn siis luontokäsityksen käsitettä luontosuhteen käsitteen suunnasta.
2.4. Luonto suomalaisessa kirjallisuudessa ja genreteoriassa
Pertti Lassilan (2011: 12) mukaan kirjallisuuden ja luonnon käsitteen suhteessa ei ole olennaista
22
se, mitä käsitteellä filosofisessa merkityksessä tarkoitetaan, vaan se, miten sitä käytetään
kirjallisuudessa sanana ja millaisen merkityksen kirjallisuuden maailmankuvassa se saa.
Tällaisia kysymyksiä on erityisen hedelmällistä tarkastella suomalaisen kirjallisuuden kautta,
sillä sen traditiossa luonnolla on ollut ja lienee edelleen merkittävä rooli. Kai Laitisen (1984:
11) mukaan suomalaisen romaanin suuri traditio alkaa metsästä. Klassisen suomalaisen
romaanin maisemassa on enemmän metsää kuin peltoa ja maiseman jakajina välkkyvät järvet
ja muut vesireitit, joiden pinnasta heijastuvat ikikuuset ja sininen taivas. Lassila (2011: 7)
arvelee luonnon olevan niin tärkeä kirjallisuuden maailmankuvan tekijä ensinnäkin siksi, että
suomalainen kirjallisuus on nuorta ja sen ensimmäiset suuret saavutukset ovat syntyneet 1800luvulla romantiikan kauden aikana, jolloin luonnon ja ihmisen sisäisen maailman suhde oli
tärkeä. Toinen syy voi hänen mukaansa olla luonnon ja erityisesti metsän sidos luterilaiseen
uskonkäsitykseen. Siinä luonto on ollut hiljentymisen paikka ja näin ollen paitsi fyysinen myös
hengellinen turva. (Mp.)
Lassila (2011) kuvaa luonnon roolia suomalaisessa kirjallisuudessa aikavälillä 1700‒1950.
Hänen mukaansa aikahaarukka on hieman mielivaltainen mutta perusteltavissa. Suomalaisen
kirjallisuuden määrä alkoi kasvaa 1600-luvun lopulla ja varsinkin 1700-luvun alussa.
Päätösajankohta sen sijaan valikoitui aineiston perusteella, kun sen jälkeen luonnon rooli
suomalaisen kirjallisuuden maailmankuvassa näyttäisi merkittävästi muuttuneen. Tiivistetysti
Lassilan havainto on, että 1900-luvun puoliväliin asti luonto näyttäytyi eri tavoin ihmisen ja
kulttuurin vastakohtana. Sen jälkeen luonto on kuitenkin menettänyt siinä merkityksessä
uskottavuutensa sekä eksistentiaalisen ja aatteellisen painokkuutensa. (Lassila 2011: 20‒21.)
1700-luvun alun teksteissä luonnolla on runsaasti hengellistä arvoa, ja se kuvastaa täydellistä
jumalallista järjestelmää. Vähitellen jumalallinen rakkaus ja taivaan ikuinen kesä siirtyvät
tuonpuoleisesta reaalimaailmaan ja luonnosta tulee ensin aistinautintojen tyyssija ja sitten
jotakin, jonka äärellä hiljennytään elämän peruskysymysten äärelle. (Lassila 2011: 32‒59.)
Romantiikka tuo tullessaan käsityksen luonnosta tunteiden tulkkina, ja esimerkiksi J.L.
Runebergin luonnonrunoissa luonto heijastaa runon minän tunteita eikä luonnon ja ihmisen
välillä ole ristiriitoja. Runebergille luonto on kuin pyhä kirja ja “luonnossa on sama
jumalallinen ilmoitus kuin Raamatussa, jos sitä osaa kristillisen rakkauden avaamin silmin
tarkastella” (mts. 96). (Mts. 60‒101.) Romantiikan aikana pyrittiin kommunikoimaan luonnon
kanssa, mutta koska puut ja kivet eivät puhu, dialogi muuttui itsereflektioksi ja kuvauksen
kohdekin saattoi todellisen luonnon asemasta olla fantasialuonto. Moninaisuudessaan luonto
23
oli mystinen mutta sitäkin korvaamattomampi kumppani. (Mts. 105‒106). Zacharias
Topeliuksella luonnon ja isänmaan suhde on keskeinen teema ja isänmaan tuottamat esteettiset
luonnonelämykset opettavat rakastamaan Jumalaa. Lassilan mukaan Topelius itse asiassa loi
sittemmin tutuksi ja kliseiseksikin tulleen suomalaisen kesäluonnon myytin, sen, jota muun
muassa Kai Laitinen nähtävästi tarkoittaa puhuessaan klassisen suomalaisen romaanin
maisemasta. (Mts. 114‒115.) Topeliuksen arkaaisuus ja sadunomaisuus saavat jatkoa Aleksis
Kivellä, joka kuitenkin muuttaa luonnonkuvausta visuaalisemmaksi ja tuo luonnon uudella
tavalla esiin tilana, jossa ihminen on (mts. 127). Esimerkiksi Seitsemässä veljeksessä luonto on
kuin toinen todellisuus ja pakopaikka ja metsä tarjoaa mahdollisuuden toisenlaiseen elämään,
johonkin, mitä kyläyhteisö ei voi tarjota (mts. 122).
Moderniin asti maisema säilyy Lassilan mukaan suomalaisessa kirjallisuudessa isänmaan
symbolina ja Jumalan läsnäolon ilmentymänä (mts. 147). Sittenkin, kun luonto menettää
tämäntyyppisen ylevän sanomansa, sen asema esteettisten ja emotionaalisten elämysten
tuottajana ei vielä horju (mts. 147‒170). Luonnon ja ihmisen yhteys on ollut osa suomalaisen
kirjallisuuden traditiota ja tuntuukin pysyvän itsestään selvänä oletuksena 1900-luvun
puoliväliin saakka (mts. 200). Sittemmin se lakkaa hiljalleen näyttäytymästä pakopaikkana ja
turvana,
koska
kaupungistumiskehityksen
seurauksena
urbaanilla
ihmisellä
ei
kaunokirjallisuudessa sen paremmin kuin reaalimaailmassakaan ole myönteistä yhteyttä
luontoon. Luonto ei enää ole kulttuurin vaihtoehto ja avoin, uuden elämän mahdollisuus, vaan
suojelukohde ja kulttuurin vanki, kaupallistunutta nautintoainetta. (Mts. 232.) Toki luonto
aiheena ja teemana esiintyy suomalaisessa kirjallisuudessa 1950-luvun jälkeenkin, mistä
esimerkkinä Lassila mainitsee luontolyyrikko Risto Rasan ja minkä vuoksi myös Veikko
Huovinen on tässä mielessä kiinnostava kirjailija. Tiettyjä arvoja ja aatteita luontoon ei
kuitenkaan liitetä samalla tavalla kuin vanhassa suomalaisen kirjallisuuden traditiossa, mikä
Lassilan mukaan on havaittavissa dramaattisimmin Pentti Linkolan teksteistä ja kehityksestä,
“joka on luonnonsuojeluaktivismista johtanut älylliseen umpikujaan ja siksi irrationaaliin
epätoivoon ja massamurhaajien ihasteluun”. (Mts. 20‒21.)
Luonnon merkittävä rooli halki suomalaisen kirjallisuuden tradition houkuttelee tarkastelemaan
ilmiötä paitsi puhtaasti kirjallisuushistorian myös genreteorian kannalta. Veikko Huovisen
profiloituminen niinkin vihreäksi kirjailijaksi kuin johdannossa kuvasin pakottaa pohtimaan,
miksi hänen tuotannostaan ylipäätään voi muodostaa tällaisen kuvan sellaisenaan ja verrattuna
muuhun kirjallisuuteen. Miksi hänen teoksiaan luetaan niin vihreiden lasien läpi?
24
Genrejen olemassaolo on Alastair Fowlerin (1985: 5) mukaan historiallista kehitystä. Näin
ollen teosten genreytyminen on sekä osa kirjailijan oman tuotannon historiaa että pidempää ja
laajempaa traditiota. Teosten kytkeytyminen toisiinsa jollakin tavoin, toisin sanoen niiden
keskinäisen kaltaisuuden perusta on juuri kirjallisessa traditiossa (mts. 42). Silti kaikki samaan
genreen kuuluviksi katsottavat tekstit eivät eksplisiittisesti ole toistensa kaltaisia, vaan muutos
on osa genrejen luonnetta (mts. 18). Fowler huomauttaakin, että kaikilla samaan genreen
kuuluvilla teoksilla on liian vähän yhteistä, jotta ne voisi mieltää luokiksi; ne ovat enemmänkin
perheitä, joissa teokset liittyvät toisiinsa perittyjen piirteiden, vaikutusten ja koodien kautta
(mts. 40‒42). Hänen mukaansa genre ei olekaan luokittelun vaan kommunikaation ja tulkinnan
teoria, eivätkä genret vastoin yleistä käsitystä tarjoa luokittelun perusteita. Teoksen ja lukijan
välisessä kommunikaatiossa genre on aktiivisesti mukana teoksen tuottaman kokemuksen
muodostumisessa, sillä lukijan lukutapa ja reaktio ovat esimerkiksi farssin ja tragedian kohdalla
erilaiset. Tämä on osittain alitajuista. (Mts. 37‒38, 43.)
Lukija siis odottaa teokselta jotakin ja tiedostamattaankin kiinnittää huomiota seikkoihin, jotka
tukevat hänen odotuksiaan. Jos lukija odottaa johonkin Veikko Huovisen teokseen
tutustuessaan saavansa käsiinsä “luontokirjallisuutta” tai “huumorikirjallisuutta”, sellaista hän
tavallaan saa. Nähdäkseni tämä sokeuttaa lukijaa, mikä on ongelma silloin, kun kirjallisuutta
tarkastellaan politiikkana. Genreteoriaa vasten näen myös haastavana ymmärtää luonnon
merkittävää
roolia
suomalaisessa
kirjallisuudessa.
Missä
kulkee
esimerkiksi
luontokirjallisuuden raja, jos sellainen genre mielletään olemassaolevaksi, ja mikä on totuttua
metsäisen tradition jatkamista ‒ vai onko niillä mitään eroa?
Luontokirjallisuuden genren muotoilu on problemaattinen kysymys, josta ei olla yhtä mieltä.
Siitä näytetään puhuvan löyhästi silloin, kun viitataan teoksiin, joissa luonto on itsestäänselvästi
keskiössä tavalla tai toisella. (Ks. Varis 2003: 321.) Sen sijaan luontokirjallisuuden alagenret
ovat tarkkarajaisempia, ja yksi niistä on Huovisenkin tuotantoa jossain määrin sivuava erägenre
(mts. 320). Markku Variksen (mts. 13) mukaan suomalaisessa kirjallisuudessa on
poikkeuksellisen
suuri
määrä
eräaiheisia
tekstejä,
joista
varhaisimmat
esiintyvät
kansanrunoudessa. Nykyäänkin genre voi Suomessa erittäin hyvin (mts. 10). Hän lukee
erägenreen kuuluvaksi metsästystä ja kalastusta käsittelevän sanataiteen (mts. 309). Hänen
mukaansa genren piiriin lukeutuville teoksille on ominaista seikkailun läsnäolo ja vahva
juonellisuus, jolle muut tekijät, kuten henkilöiden lukumäärä ja persoonallisuus, ovat alisteisia.
25
Juonessa tärkein motiivi on saaliin pyytäminen. Eräkirjan henkilöhahmot ovat sankareita, usein
vieläpä viisaita, rehtejä ja rohkeita ja ennen kaikkea huumorintajuisia sellaisia. Lisäksi maisema
on tärkeä, koska juonen kannalta olennaisia aktiviteetteja voi harjoittaa ainoastaan kaukana
urbaanista ympäristöstä metsässä tai vesillä. Näin ollen on ymmärrettävää, että ihmisen ja
luonnon suhde on ehkä keskeisin eräkirjallisuuden teema. (Mts. 353‒364.) Veikko Huovisen
Varis liittää erägenreen sikäli, että tämän keskeisimmät metsästys- ja kalastuskertomukset on
koottu yhteen niteeseen ja lisäksi häneltä on ilmestynyt monia muita erä- ja luontoaiheisia
novelleja ja romaaneja. Lisäksi Huovinen on itse toimittanut yhden eräkertomuskokoelman.
(Mts. 266‒267, 261.) Näen, että toisinaan Huovinen myös käyttää erägenreä tuotannossaan
varioimalla sitä ja näin saattaa sen konventioita uuteen valoon. Muita aikalaiskirjailijoita, jotka
erägenren lisäksi liitetään vahvasti myös muuntyyppiseen kirjallisuuteen, ovat muun muassa
Pentti Haanpää, Kalle Päätalo ja Antti Tuuri (mts. 263‒277).
26
3. 1940‒50-LUKUJEN VAIHDE: DIALOGISSA AGRAARI TIEDONHALU JA
URBAANI TIEDE
Tässä luvussa perehdyn ensimmäiseksi sodanjälkeisen Suomen kuvaan ja toiseksi suomalaisen
kirjallisuuden metsäiseen traditioon siltä osin, kun se taustoittaa romaania Havukka-ahon
ajattelija. Niistä käsin keskityn agraariin, tiedonhalun sävyttämään luontokäsitykseen sekä
urbaaniin, tieteen muokkaamaan luontokäsitykseen ja niiden dialogiin romaanissa. Tavoittelen
luontokäsityksiä henkilöhahmojen luontosuhteiden kautta, ensinnäkin Konsta Pylkkäsen kautta
ja toiseksi Matti Ojaston ja Putte Kronbergin kautta. Romaanissa esiintyy runsaasti
eksplisiittistä
luontokäsitysten
dialogia,
sillä
käsityksiä
edustavat
henkilöhahmot
konkreettisesti kohtaavat tarinassa. Osa dialogista on silti myös implisiittistä, lukijan vastausta
odottavaa.
3.1. Sodanjälkeinen Suomi yhteiskunta- ja ympäristöpolitiikan näkökulmasta
Havukka-ahon ajattelija ei suoranaisesti ole yhteiskuntaromaani, eivätkä esimerkiksi
maaseudun muutoksen teemat näyttäydy siinä päällimmäisinä. Yhteiskunnan nykytilanne
vastakohtaisuuksineen ja sen muutosherkkyys kuitenkin näkyvät romaanista läpi. Kontekstista
tuleekin tässä yhteydessä tulkinnan kannalta merkittävä seikka. Yhteiskunnalliset asetelmat
tulevat romaanissa esiin erityisesti henkilöhahmojen kautta.
Romaanin tapahtumat sijoittuvat välittömästi toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan 1940- ja
1950-lukujen
vaihteeseen.
Suomi
oli
tuolloin
esimoderni
ja
kahtiajakautunut,
maatalousvaltainen yhteiskunta. Noin puolet ammatissa toimivasta väestöstä työskenteli maaja metsätaloudessa. Elinkeinorakenne oli huomattavan vanhakantainen ja esimerkiksi Ruotsia
ja Norjaa kymmeniä vuosia jäljessä. Yksipuolinen, puuhun perustuva teollisuus oli pitkään
pakottanut metsätalouden runsaaseen harjoittamiseen ja tukemiseen, ja maatalous taas eli
symbioosissa sen kanssa. (Karisto, Takala & Haapola 2003: 60.) Suomi myös suosi pienviljelyä
sosiaalipoliittisista syistä: sodan jälkeen maanviljelyllä katsottiin olevan yhteiskuntajärjestystä
vakauttava merkitys, rintamamiesten sotaponnistukset maksettiin maana ja siirtokarjalaiset
täytyi asuttaa (Alasuutari 1996: 54, 38). Vielä 1950-luvullakin pientilallisuutta pyrittiin
aktiivisesti edistämään (Karisto et al. 2003: 61).
27
Rakennemuutoksen paine kuitenkin kasvoi vuosi vuodelta. Suunnitelmista huolimatta
pientilojen tuotto ei useinkaan ollut riittävän suuri, jotta viljelijät olisivat voineet ansaita työllä
elantonsa (Karisto et al. 2003: 60). Koko maan mittakaavassa syntyi ylituotanto-ongelma 1950luvulla (Alasuutari 1996: 62). Maaseutu ei enää elättänyt asukkaitaan, ja kun maatalouden ja
metsäteollisuuden kytkentä höltyi, nopea koneellistuminen alalla alkoi ja teollisuuden
painopiste siirtyi metalliteollisuuteen sotakorvausvaateiden vuoksi, alkoi väkeä valua
maaseudulta kaupunkeihin työn perässä (Karisto et al. 2003: 61, 57). Muutoksista
dramaattisimmat kulminoituivat 1960- ja 1970-lukuihin, jolloin koettiin suureksi muutoksi
kutsuttu massiivinen muuttoliike (mts. 65).
Sotienjälkeisessä Suomessa maaseudulla ja kaupungeissa asuvat ja siksi hyvin erilaista työtä
tekevät identifioitiin valtion toimesta eri tavoin. Maanviljelijän työtä pidettiin identiteettityönä,
toisin kuin työtä teollisuuden parissa, jonka tekijältä kysyttiin vain työkykyä eli terveyttä ja
halua osallistua palkkatyöhön (Alasuutari 1996: 56, 79). Kansa jakautui selvästi tuottajiin ja
kuluttajiin, joista jälkimmäisillä ei enää ollut henkistä sidosta maaseutuun (mts. 61). Elämä ja
identiteetti muodostuivat siis hyvin erilaisiksi riippuen siitä, asuiko maaseudulla vai
kaupungissa. Näin myös vallitseva luontokäsitys muotoutui erilaiseksi eri puolilla maata
asuvien keskuudessa. Agraarin ja urbaanin luontokäsityksen dialogi tulee Havukka-ahon
ajattelijassa esille erilaisista taustoista tulevien henkilöhahmojen välityksellä: he paitsi
fyysisesti kohtaavat toiselle osapuolelle vieraammassa ympäristössä myös tuovat esille
ymmärrystään luonnosta konkreettisessa dialogissa tai sisäisessä puheessaan.
Asuinpaikan
lisäksi
luontokäsitykseen
vaikuttaa
koulutustaso.
Kansakoulun
osalta
koulunkäynti yleistyi Suomessa nopeasti vuonna 1921 säädetyn oppivelvollisuuden jälkeen.
Kaupungeissa koulutuksen lisääntyminen oli huomattavasti nopeampaa kuin maaseudulla.
Voimakas koulutusekspansio pienensi välimatkaa niin sanottujen parempien piirien ja huonoosaisten välillä. Yhteiskunnan jakautuneisuuteen se ei silti varsinkaan syrjäisten
maaseutualueiden osalta vaikuttanut, sillä kesti toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, ennen
kuin oppivelvollisuus pääsi vaikuttamaan koko kansakunnan lapsi-ikäluokkiin. (Rinne &
Kivirauma 2003: 55.) Myös kattavat jatkokoulutusmahdollisuudet yleistyivät maanlaajuisesti
vasta 1900-luvun jälkipuoliskolla (mts. 57). Siksi voidaan sanoa, että erot koulutiedon ja tieteen
vaikutuksessa paikallisesti vallitseviin luontokäsityksiin olivat pitkään merkittäviä. Koulutus
tai lähinnä sen jakautuneisuus toimiikin agraarin ja urbaanin vastakkainasettelun ohella
tärkeänä kontekstina Havukka-ahon ajattelijaa tarkasteltaessa. Koulutettua väestönosaa
28
edustavat tiedemiehet saapuvat teoksessa kaupungista maaseudulle ja kohtaavat korkeintaan
kansakoulun käyneitä kyläläisiä, joille sujuva kirjoitustaitokaan ei ole itsestäänselvyys (ks. HA,
27). Dialogista tieteen taustoittamien luontokäsitysten välillä tulee eksplisiittistä, suorastaan
konkreettista, kun Konsta Pylkkänen kiinnostuu maistereiden työstä ja tiedosta. Teos käy
tietodialogia myös Konstan hahmossa. Tästä kerron luvussa 3.3.
3.2. Havukka-ahon ajattelijan kirjalliset traditiot
Kuten on tullut ilmi, Veikko Huovinen mielletään luontokirjailijaksi, ja hänen Kainuuseen
kiinnittynyt elämäntarinansa kertoo hänen jatkuvasti kirjoittaneen niin sanotusti toinen jalka
metsässä. Ei tarvitse olla tarkka lukija huomatakseen, että Havukka-ahon ajattelija on omiaan
synnyttämään tämän mielikuvan ja elättämään sitä. Sitä, halusiko Huovinen romaanilla sekä
sitä edeltävällä ja ennakoivalla novellikokoelmalla Hirri kiinnittyä suomalaisen kirjallisuuden
metsäiseen traditioon, on mahdoton sanoa, mutta itse hän kuvaa novellien ja siinä sivussa
Konsta Pylkkäsen hahmon syntyä näin:
Kaupungin kiihkeä ja koreileva elämäntahti sytytti sisälläni tuleen rätisevän katajan, syntyi vertailuja,
ristiriitoja. [--] Kun seinän takaa kuului amerikkalaista swing-musiikkia, tuli minulle hurja halu kirjoittaa
pihkanhappamista salon ukoista ja kun raitiovaunun sininen kipinä häilähti yötaivaalla, sepustin tarinat
valkeasta kärpästä, siipirikkosorsasta ja varpuspöllöstä [--]. (Rajala 2012: 22.)
Luvussa 2.4. kerroin Kai Laitisen kuvailemasta suomalaisen romaanin maisemasta. Tämä on
myös Havukka-ahon ajattelijan maisema: romaanin tapahtumat sijoittuvat syvälle Kainuuseen,
Lentuan järven avariin näkymiin ja Kuhmon kuusikkoisiin korpiin. Suuntaa viittoo romaanin
vahvan visuaalinen aloitus, joka samalla on esimerkki panoraamanäkymästä, joita on sijoitettu
yksittäisten lukujen tai kohtausten alkuun ja loppuun. Rimmon-Kenanin klassisen
kertojafokalisoijan (1991: 99–100) sijainnista kirjoitetut panoraamat tarkentuvat hiljalleen
maiseman yksityiskohtiin, esimerkiksi siellä liikkuviin henkilöihin.
Heinäkuun aamun aurinko tähtäsi ovelan näköisenä kaukaisen Mykrävuoren huipulta, erään kuusen
latvasta. Soiden reunat sinersivät autereesta ja lampien pinnat liekehtivät. Kanahaukka söi viimeisen
lihanmurusen tappamastaan tavinrääpäleestä Huolainlammen rannalla ja lehahti sitten lentoon. Rauhallisin
siiveniskuin se huopaili vihreän metsän päällä puiden latvoja hipoen, nousi laiskannäköisenä Havukan
rinnettä ylöspäin, teki pari syöksyä hätääntyneen jäniksen perään, mutta ei viitsinyt kehittää hurjempaa
ajoa. Se lehahti Havukka-ahon veräjäntolpalle istumaan. [--]
Rauhallista oli ja kaunista. Konsta Pylkkänen istui kaivonkannella puhdistaen etusormellaan
varpaanvälejään mietteliään näköisenä. (HA, 5.)
29
Kaikessa metsäisyydessään Havukka-ahon ajattelija on luontogenren ja suomalaisen
kirjallisuuden tradition jatkamisen problematiikan ytimessä. Tarkkarajaisempi erägenrekään ei
tarjoa romaaniin sen parempaa tarttumapintaa, sillä agraari miljöö ja 1950-lukulainen
elämäntapa huomioiden metsästys ja kalastus lienevät tässä kontekstissa pikemminkin
sivujuonteita kuin itsetarkoituksia. Romaanin kantava voima on Konsta Pylkkäsen
henkilöhahmo, ja hänen persoonallisuutensa nousee esille tavalla, joka tuskin erägenren piirissä
tulisi kyseeseen. Romaanin juonen kannalta saaliin pyytäminen ei nouse tärkeäksi motiiviksi.
Havukka-ahon ajattelija ei siis ole eräromaani. Kertomuksessa ammutaan eläimiä, mutta
huvittavaa pyymetson tapausta lukuun ottamatta moinen ei nouse keskiöön, eikä siinäkään
tärkeintä ole saalistaminen (ks. HA, 157‒167). Pyymetsosta kerron luvussa 5.1. Kalastusta
kuvataan eräkertomuksen tyyliin romaanissa kerran:
Samassa riuhtaistiin voimakkaasti Konstan uistinsiimaa. Siima lennähti vauhdilla sivulle ja painui
sihahtaen pohjaan. Konsta riemastui ja kävi ankaraan taisteluun vesipetoa vastaan. [--]
Hän kiskoi väkivoimin taimenta, joka pieksi pyrstöllään järven pintaa. Teljon alta Konsta hamusi
kalakirveen. Hän riuhtoi taimenen ennakkoluulottomasti veneen viereen ja humautti kalakirveen sen
kylkeen. Lohi mätkähti veneen pohjalle ja naputti raivokkaasti pyrstöllään tervaisia laitoja. Se oli
kuparinruskea uljas taimen, koukkuleuka!
Pylkkäsen suu vetäytyi riemulliselle messingille. Hän noitui ripeästi julki suuren ilonsa ja latasi mielissään
piippunsa. [--]
- Puoli leiviskää punaista lohta, hän sanoi. - Näitä ei saakaan poikaset, näille on oltava omat ottajansa…
Kun nyt olisi turpea pullo viinaa… [--] Oli se tärskönen ja kävi äkkiä! (HA, 88.)
Veikko Huovinen mielletään paitsi luontokirjailijaksi myös humoristiksi. Juuri Havukka-ahon
ajattelija vaikutti tällaisen mielikuvan syntymiseen. Vaikka jo Huovisen seuraava teos Ihmisten
puheet on selvää satiiria, Konsta Pylkkäsen hahmossa on panostettu kansaanmenevyyteen.
(Riikonen 2012: 330.) Hän on rehti, huumorintajuinen kansanmies, jonka aivoituksille ja jopa
vakavoitumisen hetkille on helppo naureskella. Jotain silti pilkataankin, sillä kirves osuu paitsi
puunrunkoihin Pylkkäsen työmaalla myös kyräilevään ja juoruilevaan kyläyhteisöön ja ennen
kaikkea sotaan. Militarismin kritiikki on Huovisella osittain Pentti Haanpään peruja (mts. 331).
3.3. Konsta Pylkkänen: Agraari ihminen, tiedonhalu ja luonto
3.3.1. Yksilö, poikkeusyksilö ja yhteisö
Konsta on itseoppinut maaseutufilosofi, jolla luonnollisesti on myös yhteisössä tavallinen
30
ansiotyö metsätalouden parissa. Siltä osin hän on melko tyypillinen saloseudun asukas. Hänen
ammattitaitonsa ja -identiteettinsä ovat vahvat, ja useimmiten hän nauttii työstään.
Huomioon ottaen hänen sangen laajamittaisen ajattelu- ja tutkimustyönsä hänen saavutuksensa metsätöissä
olivat melkoiset. Hänen elämänvirtansa olikin itsepäisesti polveillut kymmeniä vuosia kuusikkoisissa
ryteiköissä ja korahtelevissa suoviemäreissä. Ja rosokaarnaiset, naavaoksaiset kuuset viehättivät häntä
vieläkin ihmeellisellä tavalla. Ainakin hän melkein joka aamu käyskeli siniselle salolle enemmän tai
vähemmän iloisena. Joskus hän karjui raivosta, kun näki oikein oksaisen ja suuren kuusen. Kun hän näki
keväällä viimeisen tukin uivan jokisuun vastuulle, hänen hartiansa hytkyivät sisäisestä riemusta ja suu
sulkeutui merkitsevään ivahymyyn. (HA, 20.)
Konsta ei kuitenkaan pidä puunhakkuuta päätyönään. Siniset ajatukset houkuttelevat häntä
pariinsa jatkuvasti ja selvittämättömien asioiden kuorma painaa hänen harteillaan kirvestä ja
kuusitukkeja enemmän (HA, esim. 28, 211). Hänen erikoista lähestymistapaansa ilmiöihin
kuvaa hänen synesteettinen taipumuksensa antaa ajatuksille värit:
Mutta se oli vain vihreä ajatus, kuin mädännyt hauki rantakivikossa. Kaikista mukavin hänestä on sininen
ajatus tai semmoinen kuin taivas on tulipalopakkasella, ei punainen eikä keltainen. Tai sitten sellainen,
kuin pontikka ruskeassa lasipullossa, jossa on vanhan konjakkiputelin korkki. (HA, 28.)
Ajattelussa sekoittuvat halu ja kyky ymmärtää sekä konkreettinen kokemusmaailma. Konsta
tietää, että arkipäiväisiä ilmiöitä voi käsitteellistää tarkasti ja poikkeavasti, eikä hän tyydy niitä
miettiessään perinteisiin, helppoihin ratkaisuihin: toukat eivät ole vain toukkia eikä tuli tulta,
vaan niillä on tehtävänsä Konstalle tutuissa ekosysteemeissä ja koko maailmassa (HA, 23‒24,
104). Konstan tavallista laajemman ymmärryksen sekä muista yhteisön jäsenistä eroavan
pysähtyneen ja pohdiskelevan elämänasenteen ovat huomanneet myös hänen majoittajansa
Havukka-ahon tilalla sekä hänen naapuripitäjässä asuva ystävänsä Mooses Pessi perheineen.
Konsta pitääkin mielellään huolen siitä, että yhteisön jäsenet tunnustavat hänen asemansa sinä
poikkeusyksilönä, jona hän epäilemättä itseään pitää:
Konsta valitsi kainaloonsa kartaston ja maantieteen oppikirjan. Muut kirjat hän asetteli huolellisesti
takaisin, läpsäytti kannen kiinni ja lukitsi matkalaukun. Avaimen hän solautti rahakukkaroonsa ja yskähti
hieman ylpeänä. Hän lähes punastui mielihyvästä nähdessään talonväen uteliaat katseet.
Hän asteli arvokkaasti Iitan luo ja ilmoitti virallisella, ystävällisellä äänellä:
- Tänään minulla on rokulipäivä, kun satelee vettä. Minä menen tuonne vintille lukemaan ja tutkimaan
isoja asioita. (HA, 38.)
Konstan luottamus omaan älyynsä ja muilta hankkimaansa arvostukseen ei kuitenkaan miellytä
kaikkia, eikä hänen asemastaan poikkeusyksilönä olla yhteisön keskuudessa aivan yhtä mieltä
ainakaan sanan positiivisessa merkityksessä. Havukan Iita kyseenalaistaa ärhäkästi Konstan
erikoislaatuisuuden, ja eräs naapuripitäjän pariskuntakin pitää häntä enemmän kylähulluna kuin
31
älykkönä (HA, 13, 119).
Konsta nauttii erityisasemastaan ja ajoittain saamastaan arvostuksesta yhteisössä, mutta
toisaalta hän myös tuntee itsensä ulkopuoliseksi. Hän kokee, etteivät muut maaseudun asukkaat
ole hänen vertaisiaan. Siksi he eivät voi tai edes halua haastaa häntä.
Mutta kaikesta huolimatta häntä tympäisi. Ei näille pysty hyvinkään puhelemaan, nämä kuuntelevat silmät
pallillaan kuin lehmikarja. Vasta sitten on keskusteltu nautinnollisia, kun joku tekee puoliteräviä
vastaväitteitä, mutta ystävällisesti, ja hän kumoaa niitä armotta. (HA, 76.)
Konsta onkin innoissaan, kun seudulle saapuu akateemisesti koulutettuja ihmisiä urbaanista
ympäristöstä. ”Hänestä tuntui, että kokonainen ihmisikä vietettynä tuollaisten miesten seurassa
olisi liian lyhyt aika”, romaani kertoo ja välittää Konstan suurta tiedonhalua ja kaipuuta
akateemiseen seuraan (HA, 92).
Konsta Pylkkänen on siis samaan aikaan hyvin tavallinen ja äärimmäisen epätavallinen
maaseudun asukas. Vaikka hän tietoisesti pyrkii käsitteellistämään ympäristöään ja
laajentamaan maailmankuvaansa, hän ei esimerkiksi ole koskaan liiemmin matkustellut
kotimaassaan, eikä hän eräiden yhteisön jäsenten sitkeistä luuloista huolimatta ole opiskellut
keskivertoa agraaria ihmistä enempää (HA, 202). Näin hän jää kokemuspohjansa ja
maaseutulaisen identiteettinsä ja luontokäsityksensä vangiksi. Toisaalta hänen tiedonhalunsa ja
henkiset harrastuksensa saavat aikaan sen, että Konstan henkilöhahmossa käyvät sekä
eksplisiittistä että implisiittistä dialogia agraari ja tieteen alkusysäys, halu ymmärtää. Hänen
luontosuhteessaan risteävät maaseutu ja tiedonhalu, joka näyttäytyy tietoisuutena logiikasta,
aavistuksesta luonnosta luonnon takana.
3.3.2. Älykäs, suojeleva ja vapauttava luonto
Konsta Pylkkäsen luontosuhteessa on merkillepantavaa luonnon älykkyyden vahva
arvostaminen. Hän näkee sen tarkoituksenmukaisuuden ja kunnioittaa tätä järjestelmällisyyttä
ja luonnon mutkikkaita kausaliteetteja. Luonto näyttäytyy Konstalle monimutkaisena
asiayhteyksien sokkelona, jossa on alati kiinnostavaa samoilla. Sen arvoitusten selvittäminen
on vaikeaa mutta niiden rationaalisuuden vuoksi mahdollista. “Luonto, se tietää”, toteaa Konsta
(HA, esim. 87) ja syventyy pohtimaan ekosysteemin rakennetta:
32
Arvattavasti tuo mato on jollakin asialla. -- Se mittailee, onko toinen mustikanlehti vähän pitempi kuin
toinen. [--] Saattaa olla, että toukalla on herkempi silmä tällaiseen näpertelytouhuun. Ja niin se varmasti
onkin!
Mutta onko asia jätettävä tähän? Ei, jos aikoo olla rehellinen toukkaa kohtaan! Sillä toukka on monen
elukan ja siivenheiluttajan herkkuravinto. Tämä, justiinsa tämä, on ilman ehtoja otettava huomioon,
muuten ei päästä perustotuuteen. (HA, 24.)
Luonto edustaa Konstalle paitsi älykkyyttä myös kaikkea tuttua, turvallista ja oikeaa. Hänen
kokemuksensa ovat kytköksissä maaseutuun ja metsäiseen ympäristöön, ja kaikki sen
ulkopuolinen
näyttää
hänestä
epämukavalta,
arvaamattomalta
ja
uhkaavalta,
jopa
irrationaaliselta. Kuten monille klassisen suomalaisen proosan henkilöille, kaupunki on
hänellekin vieras (Laitinen 1984: 13, 66–68). Myös hänen mielikuvansa Euroopasta on
yksipuolinen ja negatiivinen. Vaikka se tuoreine sotineen ja entisine sekä nykyisine
diktaattoreineen on kaukana, hänellä on luja mielipide siitä, etteivät asiat siellä ole kunnossa.
Sota ja muut väkivaltatoimet eivät hänestä ole perusteltuja ja oikeita, ja niihin nojaava ihminen
on inhimillisyydestä ja luonnosta vieraantunut. Toisen maailmansodan kauhut kummittelevat
hänen mielessään, eikä hän voi tai halua ymmärtää esimerkiksi Hitlerin holokaustia ja sen
raakoja seurauksia (HA, 152–153). “Ne on mölöjä pösilöitä, jotka ihmisveljensä pistävät
piikkilanka-aituukseen”, Konsta ilmoittaa ja näin julistaa ihmisvihamielisyyden järjettömäksi
ja vääräksi, luontoon kuulumattomaksi käyttäytymiseksi (HA, 153).
Toinen teoksessa esille tuleva sotaisuudessaan luonnonvastainen ja pelottava ilmiö on
atomipommi. Kylmä sota on kuvattuna aikana alkanut (Keegan 2005: 416). Kansainvälistä
tilannetta pidetään yleisesti kireänä (HA, 133). Konsta kokee tarvetta varautua ydinsotaan ja
rakentaa suunnitelmansa varmana pitämälleen pohjalle. Hän herkuttelee ajatuksella, kuinka hän
vaaran uhatessa suojautuisi läheisineen kalliossa olevaan luolaan ja parantelisi sitä niin ikään
luonnon elementeillä, puulla ja kivellä, muistuttamaan väestönsuojaa tai ylellisempääkin
rakennelmaa (HA, 40–43). Näin luonto nousee suojaksi muilta, lähinnä urbaaneilta ihmisiltä ja
heidän irrationaaliselta toiminnaltaan.
Hän jo silloin mieltyi oikein kovasti siihen onkaloon. Sinne tuli jostain vähän valoa, ja miten mukavasti se
joki solisikaan. Kalliotasanne oli kuin lattia tai pieni piha.
Hän ei kertonut kenellekään siitä luolasta.
Ja nyt, kun nämä huimat alkoivat poltella sitä atomimiilua, alkoi se luola kummitella hänen mielessään.
Sillä tottapa tuo Huuhkaimen kallio muutaman atomin kestää… (HA, 41–42.)
Luonto on siis Konstalle samanaikaisesti sekä koko maailma, hänen oma elämänpiirinsä, että
eräänlainen muuri, joka asettuu hänen ja muun maailman väliin. Se on älykäs ja suojeleva
33
liittolainen, jonka kanssa yhteistyötä tekemällä elämästä tulee helpompaa niin kotioloissa kuin
palkkatyössäkin. Hän tietoisesti ja halukkaasti sitoo elämänsä luontoon, jonka toimintatapoja
hän pitää huomattavasti urbaanin ihmisen ajatuksia loogisempina ja pasifistisempina (HA, 86).
Vaikka luonnossa on raakuutta ja eläimet syövät toisiaan, sillä on tarkoituksensa ja eläimillä on
omat tehtävänsä ekosysteemissä. Luonto on agraarin ihmisen elämä ja varallisuus, ja sen älyn
ja tarkoituksenmukaisuuden kanssa on tultava toimeen.
Viimein hän tuli pienelle luodolle, joka orpona istui keskellä selkää. [--] Hän veti veneen luodolle ja pukkasi
vesirajasta pari karkulaispropsia uimaan. Sitten hän etsi reppunsa sivutaskusta saippuan ja pesi kasvonsa ja
kätensä. Hän katsoi kelloaan, haukotteli ja asettui luodolle makaamaan selällensä. [--]
Havukka-ahon ajattelija makasi liikkumatta ja katseli taivasta läpitunkevasti.
- Jos maailmankaikkeus, hän ajatteli, jos avaruus olisi vähänkään suurempi kuin se nykyään on, niin se olisi
turhan iso… (HA, 77.)
Konsta Pylkkänen on metsäläisfilosofi sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä hän pohtii
mielellään luontoa luonnossa. Se on hänen ajatustensa alku- ja päätepiste. Koko hänen
elämänasenteensa on kytköksissä siihen tosiasiaan, että luonto on hänen olemassaolonsa
perusta. Se antaa hänelle paljon ajattelemisen aihetta sekä negatiivisessa että positiivisessa
mielessä. Hän tiedostaa tämän itsekin ja hakeutuu ympäristöön, jossa hän kokee ajattelevansa
selkeämmin. Tällaiseksi paikaksi hän mieltää erityisesti Lentuan järven luotoineen, avaran ja
liki asuttamattoman järvimaiseman, jossa “katse yltää pitemmälle” (HA, 28). Siellä hän
saavuttaa Salosen (2005: 67–68) kuvaileman kokemuksen jatkuvuudesta, siitä, että hänen omat
rajansa hetkeksi katoavat ja hän on yhtä paikan kanssa. Tällöin hän ymmärtää oman
pienuutensa suhteessa siihen, kuinka isoja luonto, maailma ja koko maailmankaikkeus hänen
ympärillään ovat. Maisema on kertomuksessa jopa analoginen Konstan henkilöhahmoon
nähden (Rimmon-Kenan 1991: 90, 86). Järvinäkymät ovat Konstan ajatusmaailman kaltaisia:
ystävällisiä, vapaita ja rajattomia. Toinen selkeä analogia liittyy eläinmaailmaan ja Havukan
perheen kissaan, josta Konsta pitää kovasti ja johon hän joskus tuntemuksiaan projisoi (HA, 7).
Kissan kohtelu ja sen reaktiot siihen saavat samoja piirteitä kuin se, millä tavoin ulkopuoliset
Konstaan suhtautuvat ja miten hän irvailut ja menneisyyteensä kohdistuvan epäluulon ottaa
(HA, 118–120). Havukan pojat kiusaavat kissaa samoin kuin kyläläiset joskus Konstaa, ja
kissan tavoin Konsta ryömii piiloon ja toteaa halveksuen: “Ilveilyä kaikki!” (HA, 39.)
Kunnioittava, tiedostava ja empaattinen eläinten kirjoittaminen on Veikko Huoviselle
muutenkin tyypillistä, niin kuin Janna Kantola (2013: 225–241) huomauttaa.
Luonto ruokkii Konstan mielikuvitusta myös agraarille kokemusmaailmalle tyypillisten
34
tarinoiden muodossa. Hän esimerkiksi kertoo Havukan isäntäperheen pojalle tarinan tuliketusta
ja metsän harmaasta ukosta, jotka ovat saloseutujen taruhahmoja. Tarinasta tulee Konstaa ja
Nikke-poikaa yhdistävä tekijä (HA, 195).
- Se on semmonen kettu, jolla on ensinnäkin punanen kuononkärki ja vaaleanpunaset silmät. [--] Mutta
tämä tulikettu on pimeänsokea. Ja sen kun on yöllä pimeässä tehtävä hartsuretket, niin sen luulisi juoksevan
pahki petäjiin ja kallioihin. Mutta eipä se juokse… Kuule nyt tarkasti, sillä on sellanen turkki, että se
pimeässä loistaa kuin karpiittilamppu. [--]
Metän elävistä harmaa ukko suosii eniten tulikettua ja antaa sille hanhet ja jouhtenet. Kuule, se ukko ottaa
oravankin pesästä poikaset ja tulikettu käy ne hakemassa hongalta. Silloin se metän äijä silittää tulikettua
ja kipunoita lentää mustaan yöhön. Ukkoa ei kukaan ole nähnyt, mutta kieltämättä se on olemassa, muuten
ei voi sydänmaan ihmeitä selittää. (HA, 17–18.)
Mielikuvituksen ruokkimisen lisäksi luonto tekee Konstasta vapaan tämän omassa
kokemusmaailmassa. Vaikka hän manaa sen asettamia rajoituksia, läpi teoksen kuitenkin
hahmottuu näkemys, jonka mukaan rajoituksia asettavat ihmiset, eivät luonto. Konsta
esimerkiksi haluaa siirtyä Havukka-aholta Lentualle paitsi sinne saapuneiden tutkijoiden
vuoksi myös siksi, että hänen kotonaan, kylällä ja työmaalla on liikaa ihmisiä, jotka esittävät
hänelle vaatimuksia pelkällä olemassaolollaan (HA, 28). Hän myös kritisoi holokaustia
nimenomaan siksi, että keskitysleireillä ihmisiltä riistetään heidän vapaa tahtonsa ja
arkipäiväiset askareensa ja heidät pakotetaan ahtaisiin oloihin yhteen paikkaan, jossa heidän
liikkeitään jatkuvasti vahditaan (HA, 153). Pahinta ei olekaan räikeä tasa-arvon rikkominen tai
järjestelmällinen ihmisten tuhoaminen, vaan heidän vangitsemisensa, se, että heidät alistetaan
“halvan karjan” tasolle (mp).
Vaatimukset ja vapauden puutteen Konsta siis yhdistää ennen muuta muihin ihmisiin. Vapaus
sen sijaan rinnastuu teoksessa aina ilmiöihin, joita voidaan syystä tai toisesta pitää
luonnontilaisina. Teoksen lopussa Konsta esimerkiksi vertaa klassikkositaatissa ajatuksen
vapautta hiirihaukan lentoon (HA, 211). Tällä hän tarkoittaa sitä, että linnun elinympäristö,
metsäinen maa, niityt ja avoin taivas, mahdollistavat yhtä lailla eläimen arvokkaan elämän kuin
ihmisen ajatuksen vapauden.
3.3.3. Rajoittava korpi
Vaikka Konstan luonnon arvostus on edellä kuvatun mukaisesti suurta, luontosuhde ei ole
täysin ongelmaton tai positiivissävytteinen. Tämä nousee siitä ulkopuolisuuden kokemuksesta,
35
joka hänessä syntyy suhteessa muihin agraarin yhteisön jäseniin, sekä työstä, joka on kyllä
sinänsä mieluista mutta jota hän ei aina osaa pitää mielekkäänä (HA, 76). “On tämäkin
elämäntehtävä, pieksää puita kirveellä”, Konsta tuumii ja kyseenalaistaa paikkansa ja
tehtävänsä yhteisössä (HA, 20). Hän myös kokee, ettei hänelle makseta riittävästi suuresta
työpanoksesta huolimatta: tukkikohtainen maksu on pieni ja verot kireät (HA, 25, 81, 99). Tämä
kielii ajan taloudellisesta tilanteesta sotakorvausvaatimuksineen. Lisäksi se kertoo
metsätalouden vähittäisestä koneellistumisesta, jonka myötä saatavien puukuutiometrien määrä
tiettyä aikaa kohden lisääntyy ja hinta laskee (Karisto et al. 2003: 61). Nähdään myös, että
teollisuuden painopiste on siirtymässä puusta metalliin (mts. 57).
Osin edellisistä syistä Konsta haluaisi vapautua metsätaloudesta ja keskittyä älyllisesti
vaativampaan työhön, mikä hänen mielestään olisi täysin mahdollista vain agraarin maailman
ulkopuolella. Konstasta hahmottuukin ajoittain käsitys, että luonto on hänestä jotakin pakollista
ja rajoittavaa. Kun sen ulkopuolelle siirtyy tai se lakkaa olemasta, avautuu ihmiselle uusia
mahdollisuuksia:
Olisipa soma vuuenkaan verran asua lisenssin nahan sisässä. Kurkkisi hänen silmillään maapallon asioita.
Olisi mukava yksi vuosi lueskella maaliman viisaimpia kirjoja ja reistata aivojaan. Hyvä kai se on heijän
hiippasta kivikatuja kirja kainalossa. Elukkamuseossa minä olisin aina ja tähtitornissa. Kyllä nämä toisille
uskoo vuueksi, nämä vuolurautanyrhit ja kirvestöheröt, jos eivät pieksä kallioon ja hän saapi taas ne tahkota.
(HA, 82.)
Konstaa luonnon rajoittavuus lähinnä ärsyttää, ja hänellä on jossain määrin mahdollisuus paeta
sitä, mutta selvimmin korven vangiksi on teoksessa joutunut Kuoliaaksinaurattajan groteski
henkilöhahmo. Hänen olemuksensa ja kotinsa henkivät kurjuutta ja eristyneisyyttä, jotka ovat
tulosta pitkästä elämästä metsään raivatulla elinkelvottomalla tilalla.
Hän oli arviolta viidenkymmenenviiden ikäinen, luurankomaisen laiha ukko. Näki heti, että miestä kalvoi
vakava sairaus, todennäköisesti keuhkotauti. Hänen kasvonsa olivat alakuloiset, ikään kuin kaikki
maailman murheet olisivat ukon harteilla. Kasvojen juomut suuntautuivat alaspäin, silmäluomet riippuivat
unisina ja raskaina. Ihon väri lähenteli siniharmaata. (HA, 183.)
Korpi on sairastuttanut ja köyhdyttänyt Kuoliaaksinaurattajan. Hän tiedostaa oman
alennustilansa jopa niin hyvin, että osaa käyttää sitä hyödykseen luomalla kontrasteja
kertomiensa tarinoiden ja oman persoonansa välille: jutut ovat mitä hauskimpia, varsinkin
kertojan persoonaan ja elämäntilanteeseen nähden, mutta kertoja itse on niin onnettomassa
jamassa, että väkisinkin naurattaa ‒ kuolemaan asti (HA, 184‒186). Tarkat sanankäänteet on
kuitenkin jätetty lukijan kuviteltaviksi. Kuoliaaksinaurattaja on korven lannistama ihmisraunio,
36
joka on tyttärineen kadottanut kosketuksen yhteisöön ja ihmisyyteen: vieraita ei käy, ainoa
seura isälle ja tyttärelle on koira, eikä pihalle ole rakennettu edes käymälää (HA, 182‒183).
Talo on homeessa, eikä siisteydestä jakseta pitää huolta (HA, 184). Näin romaani jälleen
luonnehtii henkilöhahmoa hänen ympäristönsä kautta, sillä syrjäinen sijainti, ränsistynyt talo ja
siivoton piha korostavat vanhan miehen fyysistä onnettomuutta ja rappiota.
Luonnon näkeminen pakollisena haittana tai rajoitteena sekä sen eristävä ja köyhdyttävä
vaikutus enteilevät nähdäkseni maaseudun murrosta ja laajempaa muutosta luontosuhteissa,
luontokäsityksen liikahdusta urbaanimpaan suuntaan. Ihminen joko tekee ympäristöstään
hänelle kannattavan tai muuttaa jonnekin, missä tarvittavat muutokset on jo tehty. Merkit
maaseudun tyhjentymisestä ja luontokäsityksen muuttumisesta näkyvät näinkin pienessä
mittakaavassa.
3.4. Maisterit Ojasto ja Kronberg: Urbaani tiedeihminen ja luonto
3.4.1. Luontosuhde ja tiede
Matti Ojaston ja Putte Kronbergin kohdalla kiinnostavin kysymys koskee heidän akateemisen
koulutustaustansa vaikutusta heidän luontosuhteeseensa. Maisterit ovat paitsi ehdottoman
urbaaneja myös korkeasti koulutettuja yksilöitä varsinkin ajan oloon ja teoksessa kuvattuun
maaseutuympäristöön nähden, mikä tekee dialogista heidän ja agraarin välillä kiinnostavaa.
Katseltuaan aina hetken suurennuslasilla kasvin tuntomerkkejä hän [maisteri Ojasto] asetti sen harmaiden
imupapereiden väliin puristumaan ja kirjoitti muistiin kasvin tieteellisen nimen, löytöpaikan ja muuta
tarpeellista. Silloin tällöin hän repäisi sammalesta lehden, asetti sen lasilevylle vesitippaan ja alkoi tutkia
lehteä pienellä mikroskoopilla, jonka peiliin taskulamppu antoi valoa. [--]
- Voi saakeli! sanoi Konsta hyvin hiljaa, mutta sitäkin innostuneemmasti. - Nyt kyllä heinän arvoitus
ratkeaa! (HA, 90.)
Tieteenharjoittajina maisterit eivät ole Kuhmossa pelkästään lomalla. He ovat ekologeja, jotka
teoksen kuvaamana kesänä keräävät aineistoa väitöskirjojaan varten ja erilaisia näytteitä
yliopiston kokoelmiin (HA, 99, 60). Lisäksi he tekevät linja-arvioinnin alueen kasvistosta ja
eläimistöstä (HA, 61). Tästä syystä he tarkastelevat luontoa ennalta määritellystä näkökulmasta
ja tavoitteellisesti, kuten ekologien Hailan ja Levinsin (1992: 98‒99) mukaan tulee tehdä.
Heidän työnsä siis pääsee määrittelemään sitä, millaisena he kulloinkin näkevät luonnon.
37
Tutkimustyössä yhdet seikat välttämättä korostuvat ja toiset painuvat työn kannalta
merkityksettöminä taka-alalle.
Vaikka maisterit epäilemättä pyrkivät tekemään moitteetonta ja täysin objektiivista ekologista
tutkimustyötä, monet seikat vaikuttavat siihen, ettei näin pohjimmiltaan pääse tapahtumaan.
Haila ja Levins (1992: 94) kutsuvat tätä puhtaan tutkimuksen myytiksi. Ekologinen tutkimus
on osa sosiaalisten yhteyksien verkkoa, jossa työstä eivät vastaa toisistaan eristäytyneet yksilöt
vaan sekalainen joukko tekijöitä. Tutkimusongelmat ovat sidoksissa aiempiin tutkimuksiin sekä
yhteiskunnallisiin haasteisiin ja ajattelutapoihin, joihin myös tutkimuskäytännöt kytkeytyvät.
(Mts. 94‒96.) Maistereiden kohdalla tämä tarkoittaa käytännössä vaikutusta siihen, että he
tekevät työtään juuri Kuhmossa, juuri sinä kesänä ja juuri niin pitkään kuin tekevät. Apurahojen
ja lomien riittävyys heijastelee heitä ohjailevaa urbaania luontokäsitystä (HA, 99, 204).
Kuhmon valitseminen fyysiseksi paikaksi, tutkimusongelman rajaaminen ja menetelmien
valinta kertovat alueen merkittävyydestä ekologisen tutkimuksen kannalta ja sopivasta
sijainnista resursseihin nähden. Seikat kertovat myös maistereiden henkilökohtaisesta
luontosuhteesta.
Yhteenvetona voi todeta, että maistereiden luontosuhde vastaa varmasti joiltakin osin kenen
tahansa urbaanin ihmisen luontosuhdetta. Heidän työnsä ja koulutustaustansa kuitenkin
vaikuttavat siihen, että heidän luontosuhteensa on tieteen koskettama. Heidän kauttaan
tavoitettavissa oleva luontokäsitys vastaa siis urbaanin tiedeihmisen ymmärrystä luonnosta.
Siinä kohtaavat urbaaniuden aiheuttama kokemattomuus luonnon suhteen ja henkisen sidoksen
puuttuminen sekä vankka akateeminen tietopohja luonnosta, sen ilmiöistä ja elementeistä.
3.4.2. Maistereiden erämaa
Suomenkielinen termi “erämaa” viittaa alun perin erätalouteen, mutta nykyään sen konnotaatiot
poikkeavat siitä ja esimerkiksi Raamatussa tutuksi tulleesta käyttöalasta. Termi on siirtynyt
luonnonsuojelun yhteyteen symboloimaan luonnon vaalintaa. Se viittaa asumattomaan ja villiin
ympäristöön, jossa eri elämänmuodot saavat rauhassa kehittyä ja kasvaa. (Haila 2003: 174–
175.) Pohjimmiltaan se tukeutuu subjekti–objekti-dualismiin, joka on modernin luontosuhteen
tyyppipiirre: ihminen on luonnon ulkopuolella ja päättää, mitä luonnolle tehdään tai tässä
tapauksessa ehkä jätetään tekemättä (mts. 189).
38
Ojaston ja Kronbergin luontosuhde henkii selkeää käsitystä luonnosta erämaana. Heille se on
jotakin heidän urbaanin elinympäristönsä ulkopuolella olevaa. Ekologeina he yrittävät tavoittaa
tästä ulkopuolella olevasta jotain konkreettista, todisteita siitä, että se todella on se erämaa,
jollaiseksi he sen omista lähtökohdistaan mieltävät. He pitävät Kuhmoa ja Lentuan järven
ympäristöä sopivana tutkimuskohteena niiden luonnontilaisuuden vuoksi. Tässä tapauksessa se
tarkoittanee erittäin harvaa asutusta ja elämänmuotojen runsautta ja tyypillisyyttä (HA, 179–
181). Heidän tutkimuksensa kannalta sopiva luonto on erämaan tavoin sivilisaation vastakohta.
Sivilisaation vastakohtana ja jonakin vieraana luonto näyttäytyy myös eräiden muiden
kertomuksen urbaanien henkilöhahmojen silmin. Maistereiden apuna vierailee kaksi
helsinkiläistä opiskelijaa, jotka haluavat lisäksi kalastaa, vaikka “he tietävätkin parhaan
lohensyönnin olevan ohi”. Heistä järvellä on “muutakin ihmeteltävää”, ja saaliiksi kelpaa yhtä
lailla “vapauden tunne, jonka saattaa säilötä vaikka sydämen vasempaan eteiseen, siihen
muistojen nelikkoon”. (HA, 57.) Tällainen asenne lähestyy jo luonnon näkemistä idyllinä.
Kiinnostavaa on tapa, jolla luontoa opiskelijoiden kohdalla kuvataan kaupunkilaisen silmin.
Tällöin kyse on fokalisaatiosta (Rimmon-Kenan 1991: 96–109). Kertomuksen tyypillisin
fokalisoija Konsta Pylkkänen tuskin kuvaisi luontoa näin runollisesti ja vieraana, hiukan
pelottavanakin. Ulkoinen fokalisointi vaihtuu kerronnan edetessä hiljalleen sisäiseen,
panoraamanäkymät simultaaniin fokalisointiin:
Iltamyöhällä he laskivat nuottatalon rantaan, ostivat täkymuikkuja ja pärhälsivät taas avarammille vesille.
Kohosiima venyi kohta laajaa selkää kohti.
Yöllä paloi heidän nuotionsa hiekkarannalla teltan edessä kahvia kiehutellen. [--]
Mustien metsien ympäröimä salojärvi oli mieliinpainuva näky. Oli usvaa, koleutta, selittämätöntä
yksinäisyydentunnetta ja onttoutta rinnassa. Aurinko oli poissa. Ilmassa oli eriskummallisia hajuja.
Kummallisin niistä oli rannan tuoksu, rannan, jolle oli ajautunut kaisloja, mätäneviä ruohoja, kuolleita
pikkukaloja, ja jolla monet liekopuut tai harmaat, veden syömät juurakot lahosivat. [--]
Kuin valkeat aaveet liitelivät lokit järven päällä yön verkkainen tahti siivissään. (HA, 58.)
Maisterit kiinnittävät luonnossa liikkuessaan ja toimiessaan huomiota myös luonnon vaalinnan
näkökulmiin. Heillä on epäilemättä koulutuksensa vuoksi tietoisuus siitä, että luonto on
arvokas. Koska sitä ei heidän mielestään ole kaikkialla, on sen säilyttämiseen kiinnitettävä
huomiota. Ojasto poimii tutkittavakseen vain yksittäisiä kasveja, ja maisterit pyytävät Konstaa
työskentelemään niin, että tämä häiritsisi luonnon järjestystä ja rauhaa mahdollisimman vähän
(HA, 113). Esimerkiksi lintujen ampuminen tutkimustarkoituksiin on tarkkaan säädeltyä:
39
Ojasto kertoi, että kanalintujen poikasia pitää ampua kaksi tusinaa. Metsoja ja teeriä kumpiakin seitsemän,
pyitä kuusi ja riekkoja neljä. [--]
Ojasto toivoi, että olisi ammuttava tasapuolisesti naaraita ja koiraita. Konsta kysyi, miten ne tähän aikaan
erottaa toisistaan. Lieneekö vielä koirailla omat tuntomerkkinsä? Ojastokin myönsi sen vaikeaksi. Parasta
on kai ampua kaikki linnut samasta poikueesta, niin pakostakin tulee saaliiksi molempaa sukupuolta. Siitä
olisi vielä sekin etu, ettei useampia poikueita turhan takia häirittäisi. (HA, 97–98.)
Maistereiden luontosuhteessa ovat kiinnostavia sen lähtökohdat. Urbaanin luontokäsityksen
taustatekijät ovat sellaiset, että erämaan pysyminen erämaana, toisin sanoen luonnontilaisena
esimerkiksi metsineen ja suurpetoineen, on mahdollista ilman ihmisen oman elämän
hankaloitumista. Vielä olemassa olevaa erämaata tai luontoa ei ole pakko saada toimimaan
hänen tahtonsa mukaisesti muokkaamalla sitä, vaan luonto on sitä kiinnostavampi, mitä
villimpi se on. Keskeiset muutokset on hänen pääasiallisessa elinympäristössään jo tehty.
Seuraukset lähestyvät kevyttä, paineetonta ja romanttissävytteistä luontosuhdetta, jossa luonto
nähdään idyllinä. Tätä analysoin seuraavassa alaluvussa.
3.4.3. Idylli ja voima
Greg Garrard (2004: 34) määrittelee idyllin käsitteen maaseudulle pakenemisen ja siellä
lepäämisen idean kautta. Kyse on tavallaan paluusta menneisyyteen ja jonkin alkuperäisen
pariin (mts. 35). Vaikka maisterit Ojasto ja Kronberg ensisijaisesti ovat maaseutuympäristössä
töidensä puitteissa, tämä maiseman vaihdos Helsingistä Kuhmoon myös tuntuu olevan heille
ehdottoman vapauttava ja voimia antava, luontosuhdetta parantava ja Salosen (2005: 64) tavoin
ilmaistuna elvyttävä kokemus. Hän (mts. 67–68) sanoisi, että tehdessään työtään omassa
tahdissaan saarella tai metsän keskellä maisterit kokevat samanlaisia rajattomuuden ja
myönteisen irrationaalisuuden tunteita kuin Konsta Pylkkänen mietiskellessään itselleen
läheisessä maisemassa. He myös Salosen (mts. 66) hengessä lumoutuvat uudesta
ympäristöstään eli he tahattomasti kiinnittävät tarkkaavaisuutensa johonkin innostavaan
kohteeseen kesken töidensä. Jälleen kyse on fokalisaatiosta:
Ojasto haukotteli ja harmitteli, että pitää tehdä yötöitä. No, ei auta. Ja järvi on taas kaunis. Tuuleekin sen
verran, etteivät sääsket tee pahemmin kiusaa. (HA, 92.)
Salosen (2005: 60) mukaan tutkimukset osoittavat, että kaupunkiympäristössä ihmisiä
jatkuvasti vaivaa pieni stressi, vaikka he ovat sopeutuneet elämään siellä. Kaupunkielämän
vaatimuksia ja tiukkoja normeja sekä niiden aiheuttamaa stressiä maisterit osittain näyttävätkin
40
lähteneen pakoon ja vetäytyneen idyllin suojiin telttamajoitusta myöten:
Sää oli niin ilahuttava, että Ojasto alkoi perustella telttamajoituksen etuja. Kun talven pitkän elää
kokoelmahuoneissa, kirjastoissa ja yleensä tiiviisti neljän seinän sisällä, niin on mukava tuulettaa kerran
kesässä itsensä kunnollisesti. Täälläkin olisi tietysti tilaisuus asua talossa, mikä työskentelyn kannalta olisi
monella tavalla eduksi, mutta etuja on myös telttamajoituksella. Ei ole näet sidottu talon tapoihin, vaan voi
lähteä minne ja milloin haluaa ja tulla mielivaltaisesti ruoka-ajoista välittämättä ja valmistaa ateriansa
näläntunteen mukaan. [--] Leirielämä on terveellistä, ja talven vaivat riepottelee kesäinen tuuli mennessään.
(HA, 115–116.)
Luonnon idylliksi mieltämisessä on romanttinen sävy, jota ei puutu myöskään maisterien
luontosuhteesta. Heillä tämä ilmenee luonnon ihailuna ja sen hyvien vaikutusten ja kauneuden
voimakkaana korostamisena. Kolikon kääntöpuolella piileskelee naiivius, ja välistä maisterit
käyttäytyvätkin kuin lapselliset, kaikki säännöt ja käytännön ohjeet unohtaneet kesälomalaiset.
Konstassa, kokeneessa eränkävijässä ihmetystä herättävät Kronbergin saappaat, jotka ovat
heikkoa tekoa ja siksi luonnonoloihin sopimattomat (HA, 117). Samoin Ojaston spontaani
reaktio hänet yllättäneeseen vapauden tunteeseen ja luonnon voimaan on mistä tahansa
näkökulmasta katsottuna lähinnä outo:
Viimein Ojastokin lopetti aherruksensa. Hän riisui itsensä alasti ja karkasi toisten hämmästykseksi ulos
sateeseen. Siellä hän huitoi ja hosui, hyppeli ja potkiskeli, voimisteli ja hoki koko ajan:
- Tämä se hyvää tekee, tämä on mainiota. Tämä se hyvää tekee!
Menipä hän vielä järveenkin ja uiskenteli hyökyjen seassa huudellen omia huutojaan. [--]
Konsta valvoi kauan ja mietiskeli. Hän aprikoi, että olikohan Ojasto pösilö. Niin tasainen mies päältäpäin,
mutta nyt alasti roikotti tuollaisessa myrskyssä… (HA, 135.)
Maistereista voi nähdä, että urbaani ihminen kaipaa luontoa: luontokäsitystä leimaavat
tavoitteellisuus, suunnittelu ja se, että luonto mielletään suurimmaksi osaksi olevan jossain
muualla kuin ihminen itse on. Maistereiden ylioppilasapulaiset sanovakin, että “opiskelijan
tekee mieli liikkua luonnossa, kun on joskus tilaisuus” (HA, 65). Näin he asemoivat luonnon
itsensä ja pääasiallisen elinympäristönsä ulkopuolelle ja tekevät luonnossa liikkumisesta
erillisen ja suunniteltavan aktiviteetin. Silti urbaani ihminen kokee tarvitsevansa luontoa ja
pitää sitä jonkinlaisena, vaikka hän ei käytännössä tiedä, millainen se on.
41
4. 1970–80-LUVUT: YMPÄRISTÖTIETOISUUTTA JA METSÄPOLITIIKKAA
Kontekstia
ja
tulkintakehystä
hahmotellakseni
perehdyn
tässä
luvussa
ensin
ympäristötietoisuuden nousuun sekä eräisiin metsäpoliittisiin keskustelunaiheisiin Suomessa.
Seuraavaksi tarkastelen Ympäristöministerin ja Puukansan tarinan taustalla vaikuttavia
kirjallisia traditioita sekä niitä Veikko Huovisen omaäänisiä tekstejä, jotka voidaan liittää tähän
aihepiiriin.
Luvussa
4.3.
käsittelen
Veikko
Huovisen
tulkintaa
ekologiasta
Ympäristöministerissä sekä siinä esiintyvää ympäristötietoista naurun ja huolen dialogia.
Luvussa 4.4. taas käsittelen Puukansan tarinaa metsän ja talousmetsän dialogina. Molemmissa
teoksissa suurin osa dialogista on implisiittistä, sillä keskustelun molempia osapuolia eivät
edusta konkreettiset hahmot samalla tavalla kuin Havukka-ahon ajattelijassa, vaan
maailmankuvien ja ideologioiden törmäykset ja keskustelut jätetään lukijan konstruoitavaksi.
Ympäristöministerissä hahmot kyllä pakotetaan edustamaan tiettyjä näkemyksiä käynnissä
olevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa, mutta eri näkemyksiä edustavat hahmot eivät
keskustele keskenään.
4.1. Ympäristöönsä herännyt Suomi ympäristöpolitiikan näkökulmasta
Veikko Huovisen teokset Puukansan tarina ja Ympäristöministeri ovat ilmestyneet 1980-luvun
alussa, ja niiden kontekstina ja tulkintakehyksenä on 1970–80-lukujen ympäristöönsä herännyt
Suomi.
Ympäristön
käsite
muotoutui
Suomessa
ympäristöherätykseksi
kutsutun
tapahtumasarjan seurauksena: 1960-luvun lopulta lähtien julkaistiin runsaasti ympäristöön
kohdistuvia uhkia esittelevää kirjallisuutta, ja vyöry ulottui lopulta myös muihin medioihin
(Haila 2001: 9–10, ks. esim. Väliverronen 1996). Perinteisen luonnonsuojelun, siis esimerkiksi
metsien, soiden ja uhanalaisten eläinten suojelun rinnalle nousi ajattelu, jota alettiin kutsua
ympäristönsuojeluksi. Ideana oli, että luonnon talouden ja ihmisen talouden vuorovaikutusta
tulisi tarkastella kokonaisuutena. Tällainen ajatusmaailma ja siihen liittyvä toiminta tulivat
1970-luvulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa tavalla, joka johti ympäristöpolitiikan syntyyn.
(Telkänranta 2008: 50.) Kuten toisessa luvussa tuli ilmi, ympäristöpolitiikka on julkisen vallan
toimenpidealue. Sen työkaluja ovat ympäristölait, jotka tosin ovat olleet ja edelleen ovat
jatkuvassa muutoksessa, koska ympäristönsuojelu on niin uusi alue yhteiskunnallisessa
toiminnassa (Haila 2001: 12).
42
Sen sijaan luonnonsuojeluaate on Suomessa vanha. Jo vuonna 1880 julkaistussa
kirjoituksessaan tutkimusmatkailija A.E. Nordenskiöld puhuu luonnonsuojelualueiden
perustamisesta, ja samoilla linjoilla oli myös Zacharias Topelius. Maamme kirjassa ihmetellään
myös suomalaisten tapaa käyttää metsiä: “Ei yksikään maa tarvitse niin paljon metsää kuin
Suomi, eikä yksikään kansa käytä metsää niin huonosti kuin Suomen kansa.” (Maamme kirja
1981/1875: 87.) Ensimmäisen kerran luonnon hyvinvointiin liittyvät näkökohdat tuotiin
itsenäisen Suomen lainsäädäntöön luonnonsuojelulain muodossa vuonna 1923. Laista tuli
pitkäikäinen, sillä se pysyi voimassa ja lähes ennallaan vuoteen 1997 saakka. (Leikola 2008:
39.) Suomen Luonnonsuojeluyhdistys perustettiin vuonna 1938 (mts. 41).
Moderni ympäristöliike syntyi Suomessa myöhemmin kuin muualla Länsi-Euroopassa (Haila
2001: 29). 1960-luvun ilmapiiri suosi yhteiskunnallista liikehdintää, kuten rauhanliikettä ja
tasa-arvon edistämistä, joten ympäristöliike voidaan nähdä osana laajempaa kuohuntaa (Hakala
& Välimäki 2003: 30). Vuoden 1970 eduskuntavaalien alla ympäristön pulmat nostettiin jo
esille useiden poliittisten puolueiden vaaliohjelmissa, mutta todellinen asiantuntemus loisti
poissaolollaan (Poutanen 2008: 49). Vielä 1970-luvullakin ympäristöasioista puhumista
pidettiin lähinnä häiriköintinä. Vuosikymmenen kuluessa tietoisuus ongelmista ja
luonnonvarojen rajallisuudesta kuitenkin kasvoi. Ympäristöliikehdinnän näkyvin käännekohta
koettiin vuonna 1979, kun aktivistit yrittivät estää Koijärven kuivatuksen. Aktivismi sai
runsaasti huomiota tiedotusvälineissä, mikä edisti vihreän liikkeen syntyä ja vakiintumista
poliittiseksi puolueeksi. (Hakala & Välimäki 2003: 29–30.) 1980-luvulle tultaessa
ympäristöasiat olivat jo vakavasti otettava puheenaihe, ja ympäristöhallinto kehittyi nopeasti:
ympäristöministeriö perustettiin vuonna 1983, ja kunnallinen ympäristöhallinto syntyi 1986
(Telkänranta 2008: 54; Hakala & Välimäki 2003: 30–31).
Tutkimusaineistoni kannalta erityisen tärkeitä kysymyksiä liittyy suomalaiseen metsätalouteen
ja metsien suojeluun, kaiken kaikkiaan metsän luonnolliseen, taloudelliseen ja kulttuuriseen
historiaan Suomessa, kuten Yrjö Haila muotoilee (1990: 92). On suorastaan kliseistä todeta,
että suomalaisilla on vahva suhde metsään, mutta ainakin kirjallisuuden tradition valossa tämä
pitää paikkansa. Se on totta myös taloudellisessa mielessä, sillä kuten Jakob Donner-Amnell
(1991: 265) kirjoittaa, “on kehittynyt kokonainen mytologia pienestä maasta, joka kovalla
työllä ja yhtä ainoaa luonnonvaraa jalostamalla on pystynyt synnyttämään menestyviä
metsäyhtiöitä ja ennen näkemätöntä vaurautta”.
43
Metsien laajalla hyödyntämisellä on Suomessa pidempi historia kuin voisi kuvitella: puun
jalostus on leimannut Suomen ulkomaankauppaa 1600-luvulta lähtien, ja ihmisen toimet
vaikuttivat metsä- ja suoluonnon köyhtymiseen etenkin Etelä- ja Länsi-Suomessa jo 1800luvun alkupuolella (Donner-Amnell 1991: 265). 1800-luvun lopulla ja 1900-luvulla puun tarve
kasvoi, ja vuosisadan puolivälistä alkaen avohakkuut yleistyivät, kuten myös metsien
uudistaminen istuttamalla. Metsätyön koneellistuminen ja metsäautotieverkoston laajeneminen
nopeuttivat tätä metsäluonnon kannalta varsin kyseenalaista kehitystä. Pian huomattiinkin, että
metsäisenä pidetyn maan luonnontilaiset ikimetsät voivat loppua. (Valste 2008: 66.) Tähän
reagoitiin siten, että 1970–80-luvuilla kansallisen luonnonpuisto-ohjelman keskeisimmäksi
tavoitteeksi nousi metsien ja erityisesti vanhojen metsien suojelu (mts. 69). Rahan painoarvo
näkyy kuitenkin siinä, että metsien suojelu on keskittynyt taloudellisessa mielessä täysin
tuottamattomille ja heikkotuottoisille maille Pohjois-Suomeen, kun taas rehevämmät
kasvupaikat ovat talouskäytössä. 2000-luvun Suomessa lähes 70 prosentilla maa-alasta kasvaa
metsää, mutta ongelmana on enemmän laatu kuin määrä. (Hakala & Välimäki 2003: 174.)
Donner-Amnellin (1991: 266) mukaan ympäristöliikkeen näkökulmasta metsäteollisuus onkin
Suomen suurin ympäristöongelma.
On siis todettava, että suomalaisten suhde luontoon ja erityisesti metsään on valtava erilaisista
kysymyksistä, ongelmista ja ristiriitaisuuksista koostuva vyyhti. Omalta osaltaan myös
suomalainen kirjallisuus tarkastelee ja ilmentää sitä. Siksi tässä luvussa keskiöön nousee se
dialogi, jota ympäristöstä ja ympäristöhuolesta sekä metsästä ja talousmetsästä Veikko
Huovisen teoksissa käydään.
4.2. Ympäristöministerin ja Puukansan tarinan kirjalliset traditiot
Novellikokoelma Ympäristöministeri ja romaani Puukansan tarina kantavat mukanaan samaa
suomalaisen kirjallisuuden metsäistä traditiota kuin Havukka-ahon ajattelija. Veikko Huovinen
kuvailee metsään kietoutuvaa kirjallisuuskeskustelua ja omaa näkemystään siitä:
Tässä äskettäin Aleksis Kivelle omistetun kirjallisen keskustelun yhteydessä eräät väsymättömät
kirjallisuuskeskustelijat sanoivat, että suomalaiset ovat metsäläiskansaa, että olemme vain hitaasti
irtaantumassa metsäläisyydestä (kirjallisuudessa ym.) ja että pitäisi jo hopusti päästä irti metsäläisyydestä.
[--] Mutta omasta puolestani sanoisin, että on erittäin luonnollista, että suomalaiset ovat metsän kansaa ja
että metsä on painanut sekä henkiseen että aineelliseen elämään lähtemättömät jälkensä. [--]
44
Minulle ja kirjalliselle työlleni metsä on paljon antanut. On ollut monenlaisia suhteita metsään; lapsuuden
metsä, erämetsä, esteettinen metsä ja ammatin takia propsi- tai tukkimetsä. (Huovinen 1960: 113–114.)
Lisäksi
myös
Ympäristöministerin
ja
Puukansan
tarinan
kohdalla
törmätään
luontokirjallisuuden genren problematiikkaan, mutta ongelma ei ole enää niin suuri, sillä
molemmat tarjoavat uusia välineitä genreteorian asettamiin kysymyksiin vastaamiseen. Samoin
metsäisen tradition rinnalle nousee molempien teosten tulkinnan kannalta merkittävä
kontekstuaalinen seikka: suomalainen ympäristöherätys.
Suomalainen kirjallisuus ei jäänyt edellisessä alaluvussa kuvatun ympäristöherätyksen
ulkopuolelle vaan reagoi siihen. Hyvä esimerkki tästä on, että Karoliina Lummaan (2008: 50)
mukaan Suomessa kirjoitettiin varsinkin 1970-luvulla paljon runoutta, joissa “linnut ennustavat
erilaisia ympäristöongelmia ja jopa lopullista ekokatastrofia sekä tulkitsevat ihmisen tunteita
mahdollisen
tuhon
kynnyksellä”.
Lummaa
tarkastelee
artikkelissaan
Risto
Rasan
luontolyriikkaa (mts. 50–72). Sen yhteyttä ympäristöongelmiin ei hänen mukaansa ymmärretty
lyriikan ilmestymisajankohtana vaan vasta 1980-luvun lopulla. Tämä johtuu siitä, ettei Rasan
lyriikka sisältänyt monen muun kirjoittajan lyriikan tavoin suoria poliittisia, ekologisia
kannanottoja vaan keskittyi tuokiokuviin. (Mts. 52–53.) Siinä mielessä Veikko Huovisen ja
Risto Rasan tuotannossa on yhteisiäkin piirteitä ilmeisistä eroavaisuuksista huolimatta; myös
Huovinen nähdäkseni varoo visusti ottamasta jyrkkää kantaa ympäristökysymyksiin, vaan
suhtautumista on etsittävä tarkemmin. Toni Lahtisen mukaan (2008: 156) myös esimerkiksi
Timo K. Mukka kirjoitti ympäristöherännäistä kirjallisuutta. Esikoisteoksessaan Maa on
syntinen laulu hän käyttää “pakanallista maaäidin kuvastoa” ja näin taistelee länsimaista,
dikotomioihin perustuvaa luontokäsitystä vastaan (mts. 157). Veikko Huovisen tuotannossa
tällaista trooppia maasta naisena ei esiinny, vaan esimerkiksi Ympäristöministeri saattaa
luontoon liittyviä dikotomioita toisenlaiseen valoon muilla keinoilla. Todettava kuitenkin on,
että siinä missä vaikkapa Risto Rasa ja Timo K. Mukka ovat ympäristöherätyksen
puolestapuhujia, Huovisen kanta on huomattavasti epämääräisempi.
Veikko Huovinen ottaa kantaa luonnon- ja ympäristönsuojeluun ja metsänhoitotoimiin omalla
äänellään
vuonna
1969
ilmestyneessä
metsäpamfletissaan
Tapion
tarhat
sekä
Ympäristöministerin loppuun sijoitetussa kirjoituksessaan Metsissä möyritään. Esimerkiksi
kritisoituja avohakkuita hän kertoo Tapion tarhoissa ensin karsastaneensa itsekin mutta
päätyneensä hyväksyvälle kannalle. Väärin perustein aiheesta tehtyjä johtopäätöksiä hän ei
julkisessa keskustelussa sulata: “Suuren yleisön ja osin luonnonsuojelijoidenkin vastustus on
45
ollut maisemahoidollista ja metsäesteettistä, usein välittömään tajuamiseen perustuvaa
kauhistelua.”
(Huovinen
1969:
104.)
Luonnonsuojelijoita
hän
kritisoi
myös
suhteellisuudentajun puutteesta – hänen mukaansa he “lapsellisesti olettavat, että jonkun
tuulihaukan tai harvinaisen suotyypin elämä on yhtä arvokas kuin ihmisen elintasoelämä” (mts.
129). Entisenä metsänhoitajana Huovinen “pitää selviönä, että metsäteollisuuden on Suomessa
tehokkaasti toimittava, mikäli aiomme jonkinlaista elintasoa ylläpitää” (YM, 180). Nämä ovat
selkeitä puheenvuoroja eräitä luonnon- ja ympäristönsuojelullisia toimia vastaan, mutta joitakin
huolenaiheita Huovinen myös puoltaa, sillä hän kritisoi esimerkiksi vesakkojen myrkytyksiä
(Huovinen 1969: 110; YM, 184). Tapion tarhat ja Metsissä möyritään toimivat hyvänä taustana
Ympäristöministerin ja Puukansan tarinan tulkintaan.
Yhtenä Ympäristöministerin merkittävänä kirjallisena traditiona toimii satiiri. Sari Kivistön
(2012: 13) mukaan satiiri on “purevaa ivaa ja kärjistetyn koomisin keinoin esitettyä kritiikkiä
ihmisten naurettavuutta ja paheita tai yhteiskunnan epäkohtia kohtaan”. Hän tähdentää, ettei
satiiri ole hyväntahtoista tai pelkästään huvittamaan pyrkivää, sillä hauskuuttamisen lisäksi sen
tarkoituksena
on
paheiden
osoittaminen
ja
niistä
rankaiseminen
(mts.
13–14).
Ympäristöministeri satiirina on erityisen hyvä kohde tämäntyyppiseen kontekstualisoivaan
tutkielmaan, koska satiiri paljastaa kulloinkin julkiseen keskusteluun nousseita poliittisia
virtauksia ja puheenaiheita (mts. 14). Osa kokoelman novelleista on selvästi viihdyttäviä, mutta
joistakin, sävyltään suorastaan vihaisista, on leikki kaukana. Novellissa Saastunut ihminen
(YM, 96–104) ahkera työläisnainen kohtaa loppunsa käsiteltyään ensin useita vuosia erilaisia
myrkkyjä ja syötyään antibioottikuureja, hormoneja ja luontaistuotteita. Liioittelu ja absurdiin
tukeutuminen on ilmiselvää, mutta hauskaksi novellia ei voi sanoa.
Puukansan
tarina
taas
on
luonteeltaan
varsin
erilainen,
luonnontieteellinen
dokumenttiromaani. Siinä on samaa maalauksellisuutta kuin Havukka-ahon ajattelijassa, mutta
mukaan sekoittuu dokumentaarisia, jopa oppikirjamaisia aineksia. Itse asiassa Puukansan
tarina muistuttaa tyylillisesti jonkin verran Zacharias Topeliuksen Maamme kirjaa
myöhempine lisäyksineen. Sen sijaan, että kerrottaisiin Suomesta, sen asukkaista ja heidän
työstään, kerrotaan puukansasta yleisesti ja eräitä yksilöitä ja kuriositeetteja esille nostaen.
Myös monet aiheet ovat samankaltaisia. Esimerkiksi hallan ja takatalven kuvaukset
muistuttavat toisiaan. Ensin mainitussa hyödynnetään ihmisen ja kansan näkökulmaa
nostamalla esille maanviljely, jälkimmäisessä yllättävän käänteen kokee suomalaisen
maanviljelijän sijasta metsä:
46
Alussa kasvikunnassa ei voi havaita mitään muutosta. Mutta sitä myöten, kun kuura sulaa ja auringon lämpö
nousee, tulee hävityskin näkyviin. Kaikkien arkojen kasvien – kukkien, papujen, herneitten, nauriitten ja lanttujen
lehdet ovat vaalenneet ja lerpallaan; perunan varret ovat mustuneet ikään kuin ne olisivat tulen kärventämiä.
(Maamme kirja 1981/1875: 94.)
Alkoi sataa lunta. Lumentulo oli harvinaisen runsasta, ei talvellakaan monesti sellaisia pyräköitä nähdä.
Kaksitoista tuntia kesti rajua kevättuiskua. Kun pilvet aamulla väistyivät, oli maassa parikymmensenttinen hanki.
Oli satanut lunta lehtivään koivuun. Mäntyjen latvukset olivat lumipuvussa aivan kuin talvella. Karmea takaisku
kesän tulolle. (PT, 71.)
4.3. Ympäristöministeri: Dialogissa nauru ja huoli
4.3.1. Huovisen ekologiaa
Ekologia on biologinen tiede, joka tutkii eliöiden suhteita niiden elolliseen ja elottomaan
ympäristöön (Haila 1990: 7). Tämä on ekologian nykyinen määritelmä, joka oli voimassa jo
Ympäristöministeri. Ekotarinoita -kokoelman ilmestymisvuonna 1982. Kokoelmakin alkaa
ekologian määritelmällä, mutta teoksen ilmestymisajankohdasta huolimatta Veikko Huovinen
on nostanut esille vanhemman selityksen vuoden 1951 Nykysuomen sanakirjasta: “Ekologia
oppi elollisten olentojen mukautumisesta luonnolliseen ympäristöönsä.” Määritelmillä on ero,
jonka myös Toni Lahtinen on huomannut: Huoviselle olennaista on suhteen luonne,
mukautuminen. Uudempi määritelmä ei tällaista näkökulmaa korosta. Lahtisen mukaan sitaatti
on asema, josta tekstejä on tarkasteltava. (Lahtinen 2008: 34.)
Kokoelmassa on novelleja, joissa teemaksi nousee juuri ihmisen mukautuminen ympäristöönsä
ja joissa protagonistit ovat ennen muuta sopeutujia. Kokoelman avausnovelli Talven selkää
taittamassa (YM, 7–16) esittelee erään tällaisen asetelman. Novellissa missimittelöissä
ansioitunut nuori nainen joutuu mallin töiden puutteessa muuttamaan talveksi isoäitinsä
vanhaan metsämökkiin. Aihe on Huoviselle tyypillinen; hänellä on useita kertomuksia, joissa
nuoret sankarittaret joutuvat omituisiin ympäristöihin mutta selviytyvät koettelemuksistaan
monta myönteistä kokemusta rikkaampina (Rajala 2012: 174). Sekä tämän tiedostaen että
aikakauslehdistön tyyliä kritisoiden Huovinen aluksi kontekstualisoi novellinsa: “Sarjassa
‘Kaunottaria yksinäisissä metsämökeissä’ esitellään nyt ihannetyttö Erja-Sinikka Ellipson.”
(YM, 7.)
Aluksi Erja-Sinikan on sopeuduttava muuttuneeseen taloustilanteeseen odotellessaan keväällä
47
tehtävää työmatkaa Pariisiin. Ongelman hän ratkaisee muuttamalla paikkaan, jossa
asumisjärjestelyistä ei tarvitse maksaa kenellekään. Metsässä asuminen ei olisi ongelma
missille, jonka edesmennyt isoäiti oli opettanut hänelle tarpeellisia taitoja ja painottanut, “että
tomera nainen vastaa viittä miehen ketkua ja tekee kymmenen huonon miehen työt” (YM, 9).
Hän hakkaa itselleen polttopuut, puhdistaa kaivon ja kunnostaa tönöä (mts. 9–10).
Työttömyyskorvaus kuluu työkalujen ja muun tarpeellisen ostamiseen, joten Erja-Sinikka
säästää ruokakustannuksissa syömällä edullisesti ja metsästämällä (mts. 10–11). Myös kaksi
moraaliltaan arveluttavaa miestä, Sigurd Siittämöisen ja Thor Tuottamukselan, “nuori
feministi” ajaa pois oveltaan aseella uhaten (mts. 11, 12). Hahmojen nimet ovat Huovisen
kertomuksille tyypillisen naurettavia ja kantajiaan kuvaavia, Rimmon-Kenanin sanoin
analogisia nimiä (Rimmon-Kenan 1991: 88–89). Selviytymisen kliimaksi ja novellin
juonellinen huippu on kuitenkin ahman ampuminen villin takaa-ajon päätteeksi, jonka
tiimellyksessä Erja-Sinikka riisuu liki kaikki vaatteensa ja hiihtää pedon kannoilla ylävartalo
paljaana (YM, 13). Tapaus on korostetun sankarillinen ja muistuttaa huvittavalla tavalla
ihmisen eläimellisyydestä ja saalistustaipumuksesta, jonka tieltä tarvittaessa sivistynyt ja
urbaanistunut käytös karsiutuu. Kevään korvalla Erja-Sinikka valmistautuu muuttamaan
takaisin kaupunkiin ja lähtemään Pariisiin – ja mukautuu jälleen uuteen ympäristöönsä: hän
päättää ostaa uusia vaatteita ja laitattaa lääkärillä kierukan Helsingissä, elämästä miesmallien
kanssa kun ei koskaan tiedä (mts. 15).
Päinvastainen ja yksisuuntainen prosessi kohdataan novellissa Hyvästi Luonto (YM, 116–122).
Genreltään novelli on kuin käänteinen erätarina, jossa päähenkilö kyllä tulee metsään ja
metsästää mutta inhoaa tekemisiään. Kaikkea, mitä erätarinoissa ihannoidaan ja mitä luonnossa
kulkevan voisi kuvitella rakastavan, päähenkilö kritisoi. Hänen mielestään puut ovat “rumia,
piikkisiä, karvaisia, pahanhajuisia ja pimentävät maiseman”. Ylipäätään luonto on hänestä
“mölkerömäinen ja tympeä”. (Mts. 117.) Metsästyskään ei etene totutulla tavalla kuvauksessa,
joka samalla irvailee eräkertomusten konventioille:
Eräkirjoista Ilari oli lukenut haltioituneita ylistyksiä kaadetulle riistalle, jota ei muka kauneudessa mikään ylittänyt.
Kirjojen erästäjät tuntevat mystillistä kiitollisuutta luojaansa sekä Mielikkiä kohtaan palvoessaan tapettua
riistaeläintä. Pahimmat juovat hirven ja karhun verta tuoreeltaan.
Mutta Ilarin mielestä tuo verinen mytty ryvettyneine höyhenineen oli ruma. (Mts. 119.)
48
Ilari Tepasto on kaupunkilainen, joka on päättänyt sopeutua urbaaniin elämään niin kiihkeästi,
että jättää jäähyväiset luonnolle. Asetelma on absurdi, ja analysoin sitä yksityiskohtaisemmin
myöhemmin. Kaupungissa Ilari myy autonsa, kävelee “onnesta hyristen” asfaltilla, “tassuttelee
hyvillä mielin tammiparketilla” ja “kuuntelee liikenteen dynaamista kohinaa” (mts. 122). Hän
sopeutuu vallitseviin oloihin sulkemalla silmänsä kaikelta ulkopuoliselta, jollaiseksi luonto
liioitellusti joutuu. Verrattuna Erja-Sinikka Ellipsonin tapaukseen tässä mukautumisessa ei
kuitenkaan ole iloa eikä kokemus ole positiivinen, vaan asetelma on pakotettu ja vihainen.
Pakkotilanteen eteen on asetettu myös Edgar Jupikki, “vastavalmistunut tulisieluinen
peruskoulunopettaja” (YM, 60). Ajan henki on pasifistinen, joten koulujen opetusohjelmaankin
on otettu uusi oppiaine, aseistariisunta. Edgar Jupikin ajatusmaailmaan tämä ei kuitenkaan sovi,
sillä hänestä maailmanpoliittinen tilanne on niin epävarma, että Suomen kaltaisen pienen maan
olisi viisainta panostaa väestönsuojeluun rauhanpyrkimysten sijasta (mts. 67). Novelli ei kerro,
mitä aseistariisunnassa pitäisi todellisuudessa opettaa, mutta varmaa on, ettei Edgar moiseen
ryhdy. Hänen oppitunneillaan riisutaan aseista kansan sijasta esimerkiksi ohjussiilo (mts. 62–
64). Hän kokee olevansa pakotettu taistelemaan opetussuunnitelmaa vastaan ja näin
mukautumaan ja auttamaan oppilaita mukautumaan uhkaaviin oloihin.
Sopeutumista korostavat novellit ja sopeutujahahmot tuovat esille ympäristön käsitteen
moniulotteisuuden. Ympäristö voi kertomuksissa olla yhtä hyvin luonnollinen kuin
kulttuurinen tai sosiaalinenkin. Ehdottomasti se on eri asia kuin luonto. Nähdäkseni novellit
tuovat 1970–80-luvuilla velloneeseen ekokeskusteluun vaihtoehtoisen näkökulman siitä, mitä
ekologia todellisuudessa tarkoittaa ja mitä on olla ekologinen. Se ei tarkoita pelkästään
ympäristönsuojelullisia toimia vaan ennen muuta mukautumista vallitseviin oloihin,
yllättävilläkin tavoilla.
4.3.2. Ympäristöhuolelle nauraminen
Toni Lahtinen käsittelee artikkelissaan Veikko Huovisen tapaa nauraa ympäristöhuolelle ja
ekokriittisen kirjallisuudentutkimuksen kosketuspintaa satiiriin (Lahtinen 2008: 30–49).
Nähdäkseni Ympäristöministerissä on sekä novelleja, joissa ympäristöhuolelle selvästi
nauretaan että novelleja, joissa se myönnetään aiheelliseksi – ja kaikkea siltä väliltä. Monissa
kokoelman novelleissa ja useissa Huovisen teoksissa ylipäätään pilkkakirves osuu
49
tasapuolisesti kaikkiin julkisen keskustelun osapuoliin. Panu Rajalan (2012: 242) mukaan
Ympäristöministeri on Lentsu-romaanin (1978) ohella Veikko Huovisen teoksista poliittisesti
ajankohtaisin ja näin ollen naurun ja huolen dialogiltaan välillä melko eksplisiittinen, vaikka
esiteltyihin ongelmiin ei anneta valmiita ratkaisuja.
Ehkä selvimmin ympäristöhuolta vihaisesti osoitteleva novelli on Huolehtija. Novelli kritisoi
julkista tiedottamista ja keskustelua, jonka päätavoitteena on huolenaiheiden nostaminen esille.
Vähänkö on ihmisellä huolia. [--]
Tuntuisi, että henkilökohtaisissa tai oman perheen huolissa on aivan tarpeeksi. [--]
Myös yleiset, nykyisin jopa globaaliset huolet käyvät aivan syrjäiselle, hyvinkin mitättömälle ihmiselle
taakaksi. Etteihän vain joku eskimo jännitä Grönlannissa: kunpa ei ohenisi ilmakehän otsonikerros.
Mielettömyyksiin paisunut tiedottaminen edestuo jättimäisiä ongelmia pienihmisille, joille sellaiset eivät
kuuluisi. Mitäs helkkaria vanhan eläkeläisen oikeastaan täytyy laskeskella, onko Neuvostoliitolla vai
Natolla enemmän ohjuksia Euroopassa. (YM, 123.)
Katkelmassa viitataan ympäristönsuojelun murtautumiseen laajemmin julkiseen keskusteluun.
Esa Väliverrosen mukaan (1996: 40–49) Andrew Jamison on hahmotellut ympäristöaktivismin
vaiheita. 1980-luvun alkupuolella ympäristönsuojelu ammattimaistui ja vihreät puolueet
alkoivat vaikuttaa politiikassa. Ympäristön- ja luonnonsuojelujärjestöt vahvistuivat ja saivat
hyvät tiedon hankinnan viestinnän välineet, minkä vuoksi ne pystyivät aikaisempaa laajemmin
vaikuttamaan median kautta yleisön mielipiteisiin ja lobbaamaan hallinnossa. Vaikka malli
käsittelee kansainvälistä kehitystä, se toimii Väliverrosen mukaan Suomessakin (mts. 49).
Katkelmassa näkyy myös kylmän sodan vaikutus suomalaiseen ajattelutapaan (ks. Telkänranta
2008: 55).
Huolehtijan protagonistin nimi on Frans Moikipää, ja hänen vaimonsa on Pia-Rätvänä. Jälleen
nimet ovat analogisia (Rimmon-Kenan 1991: 88–89). Chatmanin mukaan nimi niin ikään
kertoo jotakin kantajahahmostaan (Chatman 1978: 131). Myös nimeäminen on osa
kertomuksen arvomaailmaa ja kertomukselle ominaista, keskeistä periaatetta, joka on lukijan
konstruoitavissa. Tästä periaatetta Chatman kutsuu sisäistekijäksi (mts. 148–149). Koska
Veikko Huovisella hahmojen nimet ovat usein erikoisia ja analogisia, nähdäkseni hahmojen
nimeäminen indikoi ennen kaikkea kertomuksen sisäistekijän kantaa siihen, mitä kukin hahmo
edustaa. Frans Moikipää ei ole erityisen mairitteleva nimi, ja novelli muutenkin tyylillisesti
paljastaa, että siinä halutaan asettaa naurettavaksi koko paisunut tiedottamisilmiö ja se, että
“pienihmiset” haluavat puuttua heidän kannaltaan toissijaisiin asioihin. Chatman huomauttaa,
ettei kirjailijan ja sisäistekijän ääntä tule sekoittaa ilman vihjeitä (mts. 147). Mielestäni
50
Huovisen äänen rinnastaminen sisäistekijän ääneen alkaa kuitenkin tässä tapauksessa olla
perusteltua, sillä selvästi omaäänisessä Metsissä möyritään -liitteessä, siis aivan samojen
kansien sisällä, hän kritisoi joitakin samoja seikkoja, joita ympäristöliikettä edustavat hahmot
kannattavat. Tällainen ristiriita on myös omiaan paljastamaan kertomuksen satiiriksi.
Esimerkkinä on Koijärven tapaus, josta Huovinen liitteessä toteaa:
[--] minua ujostutti Koijärvi-operaatio viime kesänä. Ei niin ettenkö pitäisi järvenlaskua hieman
vanhanaikaisena agraaritoimena, ja kyllähän minä vesien siivekkäille soisin kaikkea hyvää. Mutta se kova
kohina! [--]
Ja tuollaisessa Koijärven tappelussa on toisena osapuolena sentään maanviljelijä, joka tuottaa viljaa ja
kermaa. (YM, 180.)
Huolehtijassa samasta tapauksesta puhutaan näin:
Frans on sorsien kaveri ja tavien, telkkien, tukkasotkien ja nokikanojen henkiystävä, vaikka ei
luonnonharrastaja sanan varsinaisessa merkityksessä olekaan. Mutta kun hän on televisiosta nähnyt, että
pienen järven lasku uhkaa näitä siivekkäitä, hän on henkeen ja vereen vesilintujen asialla. [--] Hän ei
paljoakaan ajattele järvenlaskun hankemiehiä, maanviljelijöitä, jotka ovat hänen mielestään ahneita
paskanhajuisia ihmisiä. (YM, 125.)
Ympäristöliikkeen piirissä vastustettiin ja vastustetaan edelleen ydinvoimaa. Vastustus alkoi jo
1970-luvun alkupuolella, ja 1979 tapahtunut Harrisburgin ydinvoimalaonnettomuus
Yhdysvaltain Pennsylvaniassa kiihdytti energiakeskustelua entisestään. Pinnalla oli sekä
vaatimuksia energian säästämisestä että nimenomaan ydinvoiman rajoittamisesta. Suomen
luonnonsuojeluliitto asetti vuonna 1982 päämääräksi, että Suomesta tulisi “uudistuvia
energianlähteitä käyttävä matalaenergiayhteiskunta, jossa kokonaiskulutus on nykyistä
vähäisempi”. (Reinikainen 2008: 201–250.) Frans Moikipäälläkin on aiheesta mielipide:
hänestä “Suomi ei tarvitse ydinvoimalaitoksia”. Hän ei tosin selitä, millä sähköä kehitettäisiin,
koska esimerkiksi koskiin ei saisi rakentaa voimalaitoksia. Hän suosittelee yksityishenkilöille
energian säästämistä, mutta novelli huomauttaa: “[--] häneltä jää huomaamatta, että suurehko
puuhiomo käyttää vuodessa saman verran sähköä kuin Helsingin kaupunki”. (YM, 129.)
Julkinen keskustelu näkyy näin ollen novellissa selvästi, ja se sekä ympäristöliikkeen ajamat
seikat asetetaan kyseenalaiseen, jopa huvittavaan valoon. Huolehtija poikkeaa useista
kokoelman muista novelleista sekä Huovisen lyhyistä kertomuksista ylipäätään siinä, että se on
melko omaääninen ja osoitteleva, ei iloitteleva ja liioitteleva eikä nuivan pakinoivakaan.
Ekokylän kuulumisia kritisoi niin ikään ympäristöaiheiden hellimistä median lempilapsina ja
ympäristöystävällisyydestä itsestäänselvästi saatavaa kunniaa. Huumoria rakennetaan toistolla,
51
ja novellin sävy on liioitteleva, mikä varsinkin kaikkinaisen kontekstin huomioiden saa
epäilemään, että kyse on ironiasta.
Ekokylät ovat edistyksellisiä kyliä.
Ekokylissä säästetään energiaa ja kasvatetaan puhtaita juureksia ja vihanneksia. Ekokylissä pidetään
mielenkiintoisia seminaareja. Ekokylät vetävät tiedotusihmisiä puoleensa kuin mesi mehiläisiä.
Ekoileminen on pop. [--]
Ekoihminen tulee tunnetuksi, hyväksytyksi ja suosituksi. [--] Ekoihminen ei haise pahalta, ja hän on
muutenkin mukava. (YM, 105.)
Novellissa osallistuva kertoja pääsee ryhmän mukana tutustumaan turistien iloksi rakennetun
ekokylän elämään. Novellissa paisutellaan yksityiskohtia ja näin rajusti pilkataan ekokylää.
Liioittelu tulee erityisen hyvin esille kylän energiantuotantokysymyksissä. Kylässä
“alkoholistien aggressiot on ohjattu hyötykäyttöön” esimerkiksi siten, että he juoksevat sähköä
kehittävässä pyörässä tietyn ajan ja ansaitsevat siitä pullollisen olutta (mts. 107). Kylässä on
käytössä muitakin luovia tapoja sähkön tuottamiseksi, ja jokainen niistä on edellistä
absurdimpi. Tämä asettaa energiantuotannosta ja energian säästämisestä käytävän keskustelun
naurunalaiseksi.
Novelli Hyvästi Luonto puuttuu nähdäkseni siihen, mitä ympäristöliikkeen ja yleisen
ympäristöasioista kohkaamisen taustalla on. Kuten mainittu on, novellin protagonisti Ilari
Tepasto asemoi luonnon itsensä ja urbaanin sivistyksen ulkopuolelle. Luonnon käsittämiseen
jonakin erillisenä ja tietynlaisena pikemmin kuin kaiken kattavana massana viittaa jo novellin
otsikko, jossa Luonto on kuin erisnimi. Tapa on sama kuin Neil Everndenillä (1992: xii), jolla
isolla kirjoitettuna Luonto tarkoittaa nimenomaan luonnon mallia tai systeemiä tietyssä
kulttuuripiirissä. Novellissa ei siis näyttäydy luonto itsessään vaan jokin, jota Ilari Tepasto pitää
luontona ja jolle hän näin ollen kuvittelee jättävänsä jäähyväiset. Ylipäätään asetelma olisi
mahdoton, jos hänen luontosuhteeseensa kuuluisi ymmärrys luonnosta jonakin kaiken
kattavana, jonka osa hän itsekin olisi. Mahdottomana ja absurdina novelli näyttäytyy siitä
huolimatta: mies tulee metsään, mesoaa siellä hetken, samoilee ja korostaa jatkuvasti, kuinka
paljon hän inhoaa kaikkea kokemaansa, kuten nuotiolla istumista, nokipannukahvin juomista
ja sammaleen tuoksua. Retkensä päätteeksi hän karjaisee: “Haista huilu, luonto. En ihaile
sinua!” (YM, 121.) Jätettyään jäähyväiset hän on onnellinen, ettei hänen enää tarvitse herätä
aamuisin “luontoon menoa varten” (mts. 122).
Käänteisyyden ja absurdiuden avulla Hyvästi Luonto kritisoi luontokäsitystä, jossa ihminen on
52
erotettu luonnosta ja jossa kaupunki asetetaan luonnon vastakohdaksi. Tällainen luontokäsitys
johtaa siihen, että itse asiassa luonnonsuojelu- ja ympäristöliikkeen piirissä yritetään pelastaa
jotakin keinotekoista, enemmän omaa käsitystä jostakin kuin todellisuudessa olemassa olevaa.
Ympäristöliikkeeseen novellin kytkee aukkohakkuiden käänteinen ja liioitellun kärkevä
kommentointi: “On hyvä, että ne hakkaavat metsät autioiksi [--]. Pitäisi vielä laskea asfaltti
aukkohakkausmaiden päälle.” (Mts. 117.) Lisäksi protagonistin sukunimi Tepasto on kylän
nimi
ja
viittaa
erääseen
ympäristötaistelun
näyttämöön.
Kylä
liittyy
Ounasjoen
rakentamispyrkimyksiin. Kemijoki Oy halusi rakentaa jokeen Tepaston ja Meltauksen altaat
sekä voimalaitoksia, mutta useita vuosia jatkunut kädenvääntö päättyi ympäristöliikkeen
voittoon ja joen suojelupäätökseen vuonna 1981. (Dahlström 2012: 107.) Näin nimetty
huvittava
ja
irrationaalisesti
käyttäytyvä
hahmo
asettaa
kehnoon
valoon
myös
ympäristöliikkeen.
Mainitut novellit osoittelevat ympäristöhuolta, sen taustoja tai lieveilmiöitä. Ne tuovat esille
paitsi huolen huvittavat piirteet myös aukot. Viime kädessä kyse tuntuu olevan yksilöiden
luontosuhteesta ja sitä kautta suuren yleisön luontokäsityksestä, jossa todellisen kosketuspinnan
puute pelkistyy yksityiskohtiin tarttumiseen. Tätä kokoelma ei sulata vaan lähinnä pilkkaa ja
pyrkii osoittamaan väärin tai puutteellisin perustein toteutettavia toimia ja ylläpidettyä
ideologiaa.
4.3.3. Huoli ympäristöstä ja ihmisestä
Edellisessä luvussa osoitin, että Ympäristöministerissä ympäristöhuolelle nauretaan. Siitä
huolimatta kokoelmassa on myös novelleja, joissa selvästi kannetaan huolta ympäristöstä ja
ihmisestä sekä siitä, millainen yhteiskunnastamme on tulossa. Huolenaiheista kenties suurin
koskee energiantuotantoa ja samalla ydinsodan uhkaa. Ydinsotaan varautui jo Konsta
Pylkkänen, joka valmistautui kätkeytymään laskeuman alta. Ympäristöministerissä kätketään
ihmisen sijasta ydinjäte, ylitsevuotavan pätevin ja juhlallisin vakuutteluin jätteen
vaarattomuudesta. Novellissa Pelko pois lievästi humaltunut tekniikan tohtori Osvald Friberg
esittelee median edustajille ja muulle yleisölle ydinjätteen loppusijoitusta X:n kunnan
Saakelinvuoressa. Saastekuiluun päätyy niin paksua lyijylevyä useiden tonnien edestä kuin
makuupusseja ja sienten perkkeitäkin – ja kaikilla niillä on tehtävänsä jätteen vaarattomaksi
tekemisessä. Lopuksi Friberg ilmoittaa, että “johan on helvetti jos säteily kummittelee vähän
53
vähääkään tällä kallionkinkamalla” (YM, 137). Näin ydinjäteongelmasta tehdään naurettava ja
korostetaan sen luomaa epävarmuutta. Kuitenkin novellissa sohitaan myös ydinvoiman
vastustajia ja piruillaan, kuinka Teollisuuden Väkivoiman aikeiden paljastuttua siihen asti
tuntematon Saakelinvuori “havaittiin erittäin kallisarvoiseksi luonnonihmeeksi” ja Friberg on
“leimattu valtakunnan suurrikolliseksi” (mts. 132, 133). Näin ollen koko ilmiö ja sen saama
suuri mediahuomio näyttäytyy novellissa vastenmielisenä.
Saasteista ja myrkyistä huolehtii myös novelli Saastunut ihminen. Ahkera työläisnainen Bertta
Tunkki on “aina lukenut hajamielisesti uutisia ympäristösaasteista ja muista aikamme
vaaroista”, koska hänestä tuntuu, etteivät ne “koske häntä vaan joitakin toisia” (YM, 96).
Kertoja kuitenkin jo aluksi huomauttaa hänen kulkevan kohti “tragediaa, äkillistä luhistumista”,
ja tästä näkökulmasta novellia on tarkasteltava (mp). Bertan arki on myrkyllisiä kemikaaleja
pullollaan, ja hän rakastaa suolaa, rasvaa ja sokeria. Lopulta hänen mahansa rupeaa kummasti
“rylkkyemmään”, ja eräänä aamuna hänen takapuolestaan pölähtää violetti savupilvi (mts.
101). Bertta kuolee, mutta ei turhaan, sillä “vesistöjen ja ilman suojelusta tulee täyttä totta” ja
“työsuojelu pääsee lapsenkengistään” (mts. 102). Kertojan ote on paikoin ironinen, joten on
vaikeaa tietää, kuinka todellista sisäistekijän huoli on. Veikko Huovinen kuitenkin oli
huolissaan esimerkiksi vesakkojen myrkyttämisestä ja olisi mieluummin suosinut mekaanista
torjuntaa (mts. 184). Siksi olisi perusteltua olettaa, että myös novellin arvomaailma olisi
ihmisen ja ympäristön puolella ja saastumisesta huolissaan. Näin ollen pilkka suuntautuu
jälleen kahtaalle, sekä ympäristömyrkkyjen huomiotta jättämiseen että suhteettomaan
kohkaamiseen
niistä.
Markku
Lehtimäki
lukee
artikkelissaan
ympäristötietoisia
nykyromaaneja, joiden dialogisessa asetelmassa jokin osapuoli on välinpitämätön
ympäristöllisiä riskejä tai ainakin niistä puhuvia kohtaan (2013: 361–363). On kiinnostavaa,
että Huovinen omalla nuivalla ja varautuneella tavallaan ennakoi tällaista asetelmaa ja vieläpä
näin varhain, vaikka hän ei ollutkaan varsinaisen ympäristöliikkeen puolestapuhuja.
Erilaisten luontosuhteiden ja suuren yleisön luontokäsityksen jäljillä ollaan novellissa Metsän
poika. Siinä kannetaan huolta siitä, millaiseen suuntaan moderni ja urbaanistunut luontokäsitys
on menossa. Novellissa Panu Rajalan (2012: 235) Veikko Huovisen alter egoksi nimittämä
metsänhoitaja Aku Kolmisoppi hiihtää katsomaan majavien pesimäseutua edustamansa yhtiön
omistamassa metsässä. Hän on ahdistunut, sillä julkisuudessa hän näkemyksineen on tullut
ympäristöliikkeen jyräämäksi. Ympäristöliikettä ja sen saamaa mediahuomiota hän
kommentoi:
54
Aku Kolmisoppea oli jo kauan hämmästyttänyt se fanaattisuus, millä ympäristönsuojelijat kävivät
metsänhakkuiden ja puunhankinnan kimppuun. Oli kuin ei olisi käsitetty, että hyökätään valtakunnan tärkeintä
vientiteollisuutta ja suurta työnantajaa vastaan ja koetetaan tehdä tämä toiminta kyseenalaiseksi ja epäilyttäväksi.
Erityisen kummallista oli, että ympäristöliikkeen kohtuuttomat, vääristelevätkin väitteet näyttivät saavan
ihmeellistä vastakaikua tiedotusvälineissä, etenkin televisiossa. (YM, 162.)
Aku Kolmisoppi ihmettelee ympäristönsuojelijoiden heikkoa tietämystä metsänhoidosta ja
metsäekosysteemistä. Hänestä “pitäisi tehdä selväksi metsän kiertoajan käsite, samoin se, että
metsissä aina täytyy olla paitsi vanhoja metsikköjä myös uudistusaloja ja taimikkoja” ja
“hakkuumurtojen ryvettämää metsämaata pitäisi verrata rakennustyömaahan” (YM, 165).
Tapion tarhoissakin kritisoitu “välittömään tajuamiseen perustuva kauhistelu” on siis
jokseenkin turhaa (Huovinen 1969: 104). Hänestä olisi tärkeää, että välitetty luontokäsitys
perustuisi tietoon ja harkintaan, ei ilmiselvään havaintoon. Aku Kolmisopen luontosuhde sallii
luonnon hyödyntämisen yhteiskunnan edun nimissä, mutta hän myös nauttii luonnosta, sillä
hän iloitsee linnuista, reippaasti kasvaneista nuorista männyistä ja tulen tekemisestä
tervaskantoon. Kolmisopen hahmossa käydään selvää dialogia ympäristöstä huolehtimisen ja
ympäristöhuolen kummastelun ja jopa kritisoinnin välillä.
Luontokäsitystä pohditaan myös kokoelman niminovellissa. Siinä nimettömäksi jäävä
ensimmäinen ympäristöministeri tulee tutustumaan työtiloihinsa ja pohtii samalla uutta
pestiään. Hän on ympäristöpolitiikan ja siksi myös luonnon poliittisuuden ytimessä todetessaan,
että hänen työkentällään “omistaminen ja ikimuistoinen nautinta, saavutetut edut ja eri
elinkeinojen vaatimukset törmäävät yhteen muutoksiin pyrkivän politiikan kanssa” (YM, 171).
Hän miettii, millainen ympäristöministerin tulisi olla. Hänestä ympäristöministerissä pitäisi olla
jotain samaa kuin ihmiskasvoisissa kallioveistoksissa, jotka kuin kasvavat maasta ja
tarkkailevat maailmaa tuimina mutta ymmärtäväisinä. Ylevät kuvitelmat kuitenkin pelkistyvät
ministerin vaatimukseen, että toimistoon on tuotava “ruukkukukkia, viherkasveja, akvaario ja
terraario” sekä “ainakin kolme Wrightin lintumaalausta” (mts. 175). Novelli tuntuu näin
ilmaisevan huolensa siitä, millaisiin seikkoihin yksilöiden luontosuhde ja sitä kautta yleinen
luontokäsitys perustuu ja millaisia seurauksia sillä on. Jos ympäristöministerin ensimmäinen
käsky on, että hänen huoneeseensa on tuotava kasveja, mitä se kertoo hänen suhteestaan
luontoon ja miten hänen luontosuhteensa vaikuttaa hänen työhönsä?
Panu Rajala lukee kokoelman niminovellin niin, että siinä ympäristöministeri nostetaan suureen
arvoon
(2012:
243).
Minä
taas
näkisin,
että
kertomuksessa
kyseenalaistetaan
55
ympäristöministerin toimi ja työn idea ja leimataan tämäntyyppinen työkenttä hiukan
keinotekoiseksi. Tällaisen rajauksen syntyminen kuin tyhjästä ja uuden ympäristöministerin
hämmennys sen edessä kertoo luontokäsityksestä sen, että luonto mielletään melko lailla
irralliseksi monista muista työkentistä ja prosesseista. Edellisessä alaluvussa kirjoitin, että
novelli Hyvästi Luonto kritisoi käänteisyyden ja absurdiuden avulla ihmisen erottamista
luonnosta. Näkisin, että novellien viesti on samankaltainen, joskin se on ilmaistu eri tavalla.
Huoli ympäristöstä on novellikokoelmassa huolta ihmisten suhtautumisesta ja suhteesta siihen.
Nähdäkseni kokoelma pyrkii kyseenalaistamaan sitä, miten luonto on alkanut keskustelussa
muuttua ympäristöksi, siis tavallaan ulkoapäin tarkastelluksi erilliseksi elementiksi. Lisäksi se
kyseenalaistaa sen, mitä ympäristön käsitteellä oli alettu tarkoittaa, nimittäin “inhimillisen
olemassaolon aineellista perustaa, jota uhkaa ihmisen omien toimintojen seurauksena tuho”
(Haila 2001: 9, kursivointi minun). Tällaista tuhoutumisen uhkaa kokoelma ei välitä, vaan esille
nostetaan yksittäisiä uhkakuvia ja epäkohtia, jotka esitetään pikemminkin järjenvastaisina ja
vastenmielisinä kuin vaarallisina.
4.4. Puukansan tarina: Dialogissa metsä ja talousmetsä
4.4.1. Metsä
Olen joskus tuuminut, että metsässä yksinään, ilman ihmistä, olisi kerrakseen kirjan aihetta. Metsä on
valtavan väkirikas puukansa, ja joskaan se ei liiku, niin se elää silti arvoituksellista, vivahderikasta elämää.
En tiedä mitään niin lohdutonta näkyä kuin laajat, metsättömät tasangot. (Huovinen 1983/1960: 118.)
Näin pohtii Veikko Huovinen metsän merkittävää roolia teoksessa, jonka ilmestymiseen olisi
vielä yli 20 vuotta. Luonnehdinta muistuttaa Markku Lehtimäen (2013: 355) kuvailemasta
ekokriitikko Lawrence Buellin halusta lukea kirjallisuutta realistisiin piirteisiin keskittyen, niin,
että sen kautta voitaisiin tarkastella maailmaa ja todellisuutta. Lehtimäen mukaan lukemisen
tavoitteeksi muodostuu tällöin “ihmiskeskeisestä kerronnasta” irtautuminen (mp). Tarina, joka
lähtökohtaisesti on kirjoitettu kannattelemaan itseään pelkästään metsän voimalla, tarjoaa
tällaista lukutapaa kuin tarjottimella ja jo itsessään ratkaisee ihmiskeskeisyyden pulman.
Chatman (1978: 113) huomauttaa, ettei ole olemassa tarinaa ilman hahmoja. Puukansan tarinan
kohdalla tämä on ongelmallista, sillä millaisia hahmoja voisi olla luonnontieteellisessä
56
dokumenttiromaanissa, jossa ihmisiä ei juuri esiinny? Kertomuksen keskiössä on
metsäekosysteemi. Merkittävintä roolia näyttelee tietyn alueen puusto, jonka vaiheita romaani
seuraa suuresta metsäpalosta kliimaksivaiheeseen saakka, syntymästä likelle jonkinlaista
kuolemaa, ajallisesti yli sata vuotta. Luonnon kohottamisessa henkilöhahmon kaltaiseksi
subjektiksi hyödynnetään panoraamojen ja erilaisten zoomausten vaihtelua. Zoomata voidaan
joko puihin, muihin kasveihin tai metsän eläimiin, kuten tässä:
Metsän siivekkäistä tikat olivat suuria rakentajia. Moni heikkonokkainen käytti hyväkseen kovapäisten,
jänteväniskaisten hakkurien tekemisiä koloja. Tikkojen koloissa kävivät tai pesivät oravat ja näädät,
lukemattomat pikkulinnut, monet pöllöt ja vesilinnuista telkkä ja koskelo. Näin hyödytti taitava
ammattimies ahkeruudellaan suurta siivekkäiden yhteiskuntaa ja loi pesäpaikkoja, joista jotkut kestivät
vuosikymmeniä. [--]
Siis toimeen! Jäntereinen selkä ja niska sinkosi lujan pään ja kovan nokan melkoisella voimalla puun
kylkeen. Iskuja sateli satakunta minuutissa. Kaarna ja sälöt lentelivät, jälkeä syntyi. (PT, 98.)
Myös personifioinnilla on merkittävä rooli metsäluonnon rakentamisessa hahmoksi. Luonnosta
tehdään subjekti: romaanissa luonto esimerkiksi “kylvää”, “kirjoittaa historiaa” ja “elää kaikin
keinoin” (mts. 17, 18, 40). Eläimistä tehdään inhimillisiä luomalla niiden toiminnalle motiiveja
ja sanoittamalla niiden mahdollisia ajatuksia; toukan ruoakseen löytänyt palokärki “pitää
kekkereitä lähes kyyneleet silmissä, sillä on se vain niin hyvä ja suuri toukka” (mts. 113).
Ajoittain luonto kokonaisuutena tai jokin yksittäinen luonnollinen elementti rinnastetaan
ihmiseen, kuten edellä siteeratussa katkelmassa. Siinä tikasta puhutaan kuin ammattia
harjoittavasta ihmisestä, joka työskentelee paitsi oman toimeentulonsa vuoksi myös
yhteiskunnan hyväksi.
Raymond Williamsin mukaan tärkeää luontokäsitysten kehityksessä on ollut tietyn
olemuksellisen periaatteen etsiminen luonnosta. Osaksi tätä kehitystä on tullut ymmärrys
luonnosta lainalaisuuksina, mikä on johtanut luonnon tarkastelemiseen ihmisestä erillään.
(Williams 2003: 40‒66.) Tätä tarkastelen lähemmin seuraavassa alaluvussa. Kuitenkin
romaanista on nähtävissä puhetapa, jonka mukaan luonnolla on omat lakinsa mutta joka ei
kuitenkaan suoraan sulje ihmistä luonnon ulkopuolelle. Lainalaisuuksien tuominen esille
korostaa metsäluonnon kohottamista subjektiksi ja sen rakentumista hahmoksi. Metsän
kasvamisesta todetaan esimerkiksi, että “kaikki kävisi niin kuin luonnonlaeissa on säädetty”
(PT, 17).
Romaanilla ei ole kovin selvää, taajaan tarinassa esiintyvää protagonistia. Sellaiseksi voisi
kuitenkin kutsua erästä männyntainta, joka esitellään lukijalle ensimmäisen kerran puiden
57
siementämistä ja itämistä tarkastelevassa luvussa. Taimi on ensimmäinen itänyt siemen
alueellaan, ja sen emopuu on seudun valioita, “vieläkin kartiolatvaisena, sopusuhtaisena,
kahdenkymmenenviiden metrin pituisena kaunis” (PT, 25). Siemen on hyvän vuoden satoa, ja
se päätyy erinomaiseen kasvupaikkaan. Se on satojen samanlaisten taimien joukossa
voimakkain ja tulee kasvamaan muita korkeammaksi (mts. 26). Kerronnassa zoomataan
taimeen ja sittemmin puuhun eri kasvuvaiheissa. Puita ja varsinkin tätä mallimäntyä kuvataan
romaanissa erittäin hellästi:
Se kaunis, onnen suosima mänty eli juuri sillä paikalla, mihin kerran pieni siemen oli lentänyt. [--]
Mallimänty oli kaksikymmentäyhdeksän metriä pitkä, terve puu. Sen runko oli suora ja sukean
sopusuhtainen. Oksatonta runkoa oli kuusitoista metriä, ja vielä silläkin korkeudella oli rungon läpimitta
yli kymmenen tuumaa. Se oli näiden salojen komein puuvartinen kasvi, ylivertainen elollinen olento.
Sillä kohdalla piili maassa ihmeellinen kasvattava voima, sillä jättipuun ympärillä humiseva männikkö oli
kauttaaltaan järeää. (Mts. 129.)
Mallimännyn ja sen ympärilä kasvavien samanmoisten järeiden puuyksilöiden loppu on
onnellinen ja kohtalaisen avoin: ne säästyvät romaanin lopussa tapahtuvalta metsän
leimaukselta ja rauhoitetaan, sillä niiden kauneus miellyttää hankkeesta vastaavaa
metsänhoitajaa (PT, 154). Nähdäkseni romaani ottaa näin kantaa metsänhoitotoimenpiteisiin ja
ilmaisee, että metsällä ja luonnolla kokonaisuutena voi olla myös itseisarvoa, eikä niitä tule
tarkastella pelkästään resurssina. Ihmisen näkökulmaa metsäluontoon tunnutaan muutenkin
hiukan vähättelevän, erityisesti silloin, kun tarkastellaan metsän kasvuun kuluvaa aikaa. Metsä
on “yhtä luonnon kanssa, se on luontoa” eikä “tutki historiaansa suhteessa aikaan” (mts. 18).
“Luonnolla ei ole kiirettä”, mutta ihminen “touhottaa” (mts. 17, 18). Ihmisen käsitys metsästä
kyseenalaistetaan, samoin sen pelkistäminen tieteellisiin korulauseisiin, ja romaani kysyy:
“Kemiaako, kasvifysiologiaako kaikki vain?” (Mp.) Näin romaani asettuu kannalle, että luonto
on enemmän kuin kaikkien ihmisyksilöiden kokemus siitä.
Kerronnassa tapahtumia tarkastellaan metsän näkökulmasta. Suuren määrän puustoa
hävittänyttä metsäpaloa kutsutaan tuhoksi ja erilaisia kasvitauteja, tuholaisia ja ennen kaikkea
ihmisiä puita vaaniviksi vaaroiksi (PT, 8, 122). Silti kertoja ottaa etäisyyttä puihin ja kysyy
vastausta vaille jääviä kysymyksiä (esim. mts. 18). Kertoja vertaa ihmisiä ja puita toisiinsa kuin
todetakseen, että niiden välimatka on valtava ja että aina tulee olemaan seikkoja, joita ihminen
ei ymmärrä. Yleisemmällä tasolla kyse on ihmisen ja luonnon suhteen pohtimisesta. Jälleen
tullaan siihen lopputulokseen, että luonto on enemmän kuin ympäristö ja enemmän kuin
yksilöiden kokemukset siitä.
58
Ei aivoja, ei korkeampaa tietoisuutta, ei haaveita, tulevaisuudensuunnitelmia, hellyyttä, huolenpitoa,
tuskinpa vihaa, juonittelua, tuskinpa masennusta tai elämänikäistä katkeruutta. Ei mitään luonteenpiirteitä,
joihin ihmisen sanoilla, ihmisen kielellä voisi kajota, ellei sitten turvautunut satuihin. Tiedemiesten
tutkimustyö, monien vuosisatojen mittainen, tuskin osoittaisi, tunteeko puu mitään tai miten se tuntee.
Tieteen edistyessä metsän fysiologia, puun rakenne, elämä ja kasvu selvitettäisiin yhä tarkemmin ja
yksityiskohtaisemmin. Kuitenkin suuri puu metsän kumpareella tulisi aina olemaan arvoitus,
umpimielinen, sulkeutunut elävä olento… (Mts. 55.)
Puukansan tarina tukeutuu vahvasti metsän estetiikkaan. Yrjö Sepänmaan mukaan (2003: 15)
metsä synnyttää ihmisessä elämyksiä, minkä vuoksi sillä on arvoa kauneuden kannalta, ei
pelkästään sen omistajalleen tuottaman rahallisen hyödyn tähden. Hänestä metsän kauneudessa
on olennaista paitsi pinta myös se, miten metsä ekosysteeminä toimii. Metsän estetiikan
erityispiirteisiin kuuluu niin ikään koettu välimatka ihmisten ja metsän välillä, taju siitä, että
kun ollaan tekemisissä metsän kanssa, tarkastellaan jotain todella erilaista kuin artefakteja ja
eletään eri ajassa kuin se (Rolston 2003: 32). Holmes Rolston III kuvaa metsän synnyttämää
esteettistä kokemusta ja sen pohjaa seuraavasti:
Metsässä puut kohoavat kohti taivasta, lintuja liitelee ja eläimiä juoksee maan pinnalla, ajasta aikaan, lähes
kaksi miljardia vuotta vanhan geneettisen kielen pakottamina. On kamppailua ja kuntoisuutta joka
mukautuu; energia ja evoluutio keksivät hedelmällisyyden ja urheuden. Sukupolvet vaihtuvat ja lajit
eriytyvät, on lihaksia ja rasvaa, tuoksuja ja haluja, laki ja muoto, rakenne ja prosessi. On valo ja pimeys,
elämä ja kuolema, olemassaolon arvoitus. Nämä kuuluvat esteettiseen kokemukseen, mutta perustaksi
tarvitaan tiedettä. (Rolston 2003: 38.)
Lainaus voisi olla Puukansan tarinan kuvaus. Romaani perustuu tieteen ja eläytymisen
vuorotteluun, siihen, että lukijalle luodaan esteettinen kokemus metsästä. Se kutsuu
kuuntelemaan nimenomaan metsän ääntä ja astumaan metsään sen sijaan, että sitä tutkisi
kaukaa ja pelkästään objektiivisesti.
Romaani rakentuu luvuista, joista jokainen käsittelee jotakin seikkaa metsän elämänkaaressa
tai sen kannalta välttämätöntä yksityiskohtaa. Luvut on otsikoitu kuvaavasti ja
dokumentaarisuutta korostavasti, esimerkiksi “Aurinko, hiili ja vesi”, “Metsä vilisee elämää”
ja “Kierros umpeutuu” (PT, 40, 88, 123). Hiukan taiteellisempaa otetta edustavat kalevalainen
“Mäet kylvi männiköiksi” ja runollinen “Metsän tuulia” (mts. 16, 56). Romaanin
tietopohjaisuus ei ole poikkeavaa, sillä kuten Panu Rajala (2012: 244) huomauttaa, monilla
Veikko Huovisen teoksilla on tarkka faktapohja. Erikoista on se tapa, jolla teoksessa
punoutuvat yhteen tieto- ja kaunokirjallisuus, luennoiminen, kuvaileminen ja eläytyminen.
Koko romaanin rakenne perustuu siihen, että keskiössä on metsäekosysteemi, eivät esimerkiksi
59
kuvatulla paloalueella kohtalaisen satunnaisesti vierailleet ihmiset. Hyvä esimerkki tästä on se,
että tarinaan ilmestyy ensimmäinen nimetty ihminen vasta puolivälissä. Hänen käyntejään
paloalueella kuvataan tyylillisesti samalla tavoin kuin esimerkiksi karhuperheen vierailua
ennen talven tuloa. Jeremias Haverinen varautuu talveen metsästämällä lintuja ja suolaamalla
lihat, emokarhu etsii pesäpaikkaa itselleen ja poikasilleen.
Puukansan tarina etenee monilta osin niin sanotusti luonto edellä ja ilmaisee, että metsä on
itsessään
arvokas.
Metsäekosysteemi
näyttäytyy
romaanissa
vahvasti
omana
kokonaisuutenaan, joka on tulvillaan tarinoita. Metsän äänen lisäksi romaanissa kuitenkin
vaikuttaa myös toinen ääni, jota tarkastelen seuraavassa alaluvussa.
4.4.2. Talousmetsä
Puukansan tarina on ilman muuta kertomus metsästä. Silti se on myös kertomus
talousmetsästä, sen pohjasta ja synnystä. Talousmetsä on puuraaka-aineen tuottamiseen
käytettävää metsäaluetta (Hakala & Välimäki 2003: 313). Tässä ymmärrän, että talousmetsä on
myös sellainen metsä, jota tarkastellaan ensisijaisesti ihmisen näkökulmasta ja ihmisen
käsitystapa edellä. Metsän näkeminen mahdollisena resurssina ja ihmisen hahmottaminen
luonnossa liikkuvana toimijana ennakoi talousmetsän syntyä ja muodostaa sen pohjan.
Huolimatta siitä, että romaanissa varsinaiset ihmishahmot ovat marginaalissa, siinä annetaan
verrattain paljon sijaa ihmisen toiminnalle metsässä. Lisäksi tapa, jolla metsää romaanissa
tarkastellaan, on antroposentrinen.
Edellisessä alaluvussa otin esille Raymond Williamsin kannanoton siitä, että luonnon
tarkasteleminen lainalaisuuksina merkitsee ihmisen näkemistä luonnosta irrallisena. Tällöin
luonnon prosesseja voidaan kuvata niiden omissa rajoissa. Luontoa, joukkoa objekteja,
tarkastelee erillinen tietoisuus. (Williams 2003: 54.) Tämä näkyy Puukansan tarinassa
erinomaisesti sen dokumentaarisen otteen vuoksi. On helppo huomata, että tapahtumia kertoo
erillinen tietoisuus, ekstradiegeettinen kertoja (Rimmon-Kenan 1991: 120). Kertoja on sikäli
kaikkitietävä, että hän voi liikkua ajasta toiseen ja tietää paitsi sen, mitä kulloinkin tapahtuu
myös sen, mitä tulee tapahtumaan tai mitä olisi voinut tapahtua (PT, esim. 88, 122, 124).
Rimmon-Kenan puhuu kertojan havaittavuuden asteista (Rimmon-Kenan 1991: 122–127).
Romaanissa kerronta vaihtelee silkasta referoinnista ja miljöön kuvaamisesta luonteen
60
määrittelyyn ja jopa henkilöiden sanomatta tai ajattelematta jättämisen raportointiin, joista
jälkimmäinen kohdistuu, merkillistä kyllä, sekä puihin että kertomuksessa esiintyviin ihmisiin:
“Mutta eipä puukansa tiennyt, että pahin vihollinen jo hioi kirveitään.” (PT, 122.) Kertoja voi
myös etääntyä tarkastellusta kohteesta kuin verratakseen sitä johonkin muuhun. Seuraava
sitaatti on niin ikään hyvä esimerkki romaanin faktapohjaisuudesta ja tarkkuudesta.
Metsän puut olivat suuria elollisia olioita. Ne olivat jättiläisiä ihmiseen verrattuna, isompia kuin norsut ja
valaat. Näissä metsissä keskipituus vaihteli viidestätoista kahteenkymmeneen metriin, soiden puut olivat
pienempiä. Jossakin vehmaassa notkossa kasvoi kolmekymmentä metriä pitkiä kuusia. Paloaukealle oli
jäänyt pari lähes kolmenkymmenen metrin pituista petäjää. Kaukana Kaliforniassa elää Sequoia,
mammuttipetäjä, joka kasvaa yli sadan metrin korkuiseksi. Suurin mitattu douglaskuusi on ollut 115 metriä
pitkä, ja sen kuutiosisältö on ollut 280 m3. Suurimmat ihmiset ovat olleet vähän yli kahden ja puolen
metrin pituisia. (PT, 19–20.)
Katkelmassa verrataan puita ja ihmisiä toisiinsa. Edellisessä alaluvussa kirjoitin, että näin
tapahtuu romaanissa myös muissa kohdissa ja siten korostetaan ihmisten ja puukansan
erilaisuutta ja henkistä välimatkaa toisiinsa. Se voi olla kannanotto paitsi metsän myös ihmisen
puolesta, koska tällöin ihmistä tarkastellaan luonnosta erillisenä. Romaanissa todetaan, että
puilla ei ole tunteita eikä luonteenpiirteitä (PT, 55). Inhimillisiä tuntemuksia ja piirteitä ei siis
projisoida luontoon, eikä metsällä ja ihmisellä ole mitään
yhteistä. Tällaisessa
luontokäsityksessä nähdäkseni annetaan ihmiselle huomattavasti enemmän toiminnan
mahdollisuuksia suhteessa luontoon kuin silloin, jos ihminen nähtäisi osana luontoa. Se
vaikuttaa päätöksentekoon pohdittaessa esimerkiksi, mitä tietylle metsäalueelle pitäisi tehdä ja
miksi. Talousmetsääkin tarkastellaan tällöin eri näkökulmasta, koska ympäristön muuttaminen
ei ole enää ongelma sinänsä.
Metsäekosysteemin kehityksen kannalta ovat välttämättömiä monenlaiset häiriötilat, kuten
tulipalot, myrskyt, taudit ja hyönteiset. Häiriöt pitävät yllä monimuotoisuutta, ja metsän
kiertokulussa on tyypillistä, että eri lajit ovat hallitsevina eri vaiheissa. Luonnonmetsissä puita
myös kuolee koko ajan. (Hakala & Välimäki 2001: 318.) Kaikki nämä ilmiöt ovat edustettuina
myös Puukansan tarinassa, ja metsän luontainen kierto on romaanin kokonaisuuden kannalta
merkittävässä roolissa, suorastaan kertomuksen keskiössä. Uusi metsä saa alkunsa vanhan
palamisesta ja käy rauhassa läpi erilaiset vaiheet, kunnes se lopulta saavuttaa tietynlaisen
loppuasteen ja tasapainotilan eli kliimaksin. Kertoja kurkistaa menneisyyteen, paloalueen
metsän edeltäjään, joka ennen kuloa “oli parhaat päivänsä jo kokenut, eläen ja kituuttaen kuin
piruuttaan [--], tekemättä hyvää hedelmää tai mitään uutta, pikemminkin jarruttaen kynsin
hampain uuden polven tuloa” (PT, 123). Sitten kuitenkin “vanha pyyhkäistiin pois uuden tulla”
61
(mts. 124). Vastaavasti uusi metsä elää “parhainta miehuusikäänsä” (mts. 123).
Merkillepantavaa on, että metsän kierron loppuvaiheisiin perehdytään juuri ennen kuin
paloaluetta aletaan vetää kohti ihmistä. Metsässä vierailee koko ajan enemmän ihmisiä ja sinne
rakennetaan myös tie (PT, 136). Näin ympäristön muuttaminen alkaa. Lopulta alueelle saapuu
metsänhoitaja Adiel Sukeva, jonka vastuulle on annettu tukkirunkojen hankkiminen alueelta
(mts. 138–139). Metsästä tulee talousmetsää. Puita leimataan suunnaton määrä, mutta komeita
männiköitä kauneuden päälle ymmärtävä metsänhoitaja suosii ja hiukan säästelee.
Leimaustapaansa hän kutsuu mielessään “ikisalon säilytysasennoksi” tai “ahneuden
torjumisasennoksi” (mts. 154). Aikansa saloilla samoiltuaan Adiel Sukeva tapaa myös
kertomuksen päähenkilön:
Kun hän katsoi ylös pitkin sen suuren männyn runkoa, hänen päätään huippasi, ja latvuksen syvä vihreys
ja taivaan pilvien tuuliset hiukset ylhäällä sinerryksessä saivat hänet vapisemaan. Hän heittäytyi selälleen
mättäälle välittämättä maan kosteudesta. Kauan hän katseli ylös, eikä hänellä ollut ajatuksia, vaan hän oli
vain ja hengitti syvään varpujen tuoksua. (Mts. 154.)
Kohtaaminen päättyy mallimännyn ja sen järeärunkoisten tovereiden kannalta suotuisasti, kun
elämäntapataiteilija Sukeva päättää rauhoittaa hehtaarin verran tätä poikkeuksellisen komeaa
metsää. ”Joka tästä rungonkaan kaataa, se hirtetään”, julistaa metsänhoitaja työmiesten
myönnellessä (mts. 155–156). Arnold Berleantin (2003: 195‒203) mukaan estetiikka, jonka
merkityksen Adiel Sukeva tuntuu ymmärtävän, onkin olennaista myös talousmetsää
tarkasteltaessa. Hän esittää, että metsänhoidon eri käytännöt tuottavat eri ympäristöjä ja
syntyneillä uusilla ympäristöillä on alkuperäisestä poikkeavia mutta sinänsä esteettisiä
ominaisuuksia (mts. 197). Näin tulee epäilemättä käymään kuvatulla metsäalueella: osa puista
kaadetaan, jolloin esimerkiksi valo-olosuhteet muuttuvat ja komea männikkökin pääsee
paremmin esille. Talousmetsää puolustetaan sillä, että sitä hoidettaessa ja hyödynnettäessä
otetaan huomioon paitsi taloudelliset myös esteettiset näkökohdat ja että vakavana tavoitteena
on myös säilyttää, ei vain tuhota.
Metsän kierron loppuvaiheet nostetaan esille voimakkaasti myös lukujen otsikoiden tasolla,
sillä “Metsän leimaus” on romaanin viimeisen luvun otsikko (PT, 138). Metsän leimaaminen
ja sitä myöten hakkaaminen on otsikoinnin perusteella metsän kierrossa samanarvoinen
tapahtuma kuin esimerkiksi puiden siementäminen ja itäminen. Tämä on kertoo
luontokäsityksestä talousmetsän idean takana. Metsän kiertoon katsotaan näin kuuluvan se, että
62
ihminen puuttuu siihen metsänhoitotoimenpitein. Puukansan tarinassa metsän kuvaamisesta
siirrytään konkreettisesti talousmetsän kuvaamiseen varsin yhtäkkisesti. Muutosta kuvataan
näin:
Puukansa oli vaitelias, aivan kuin vähän ylpeäkin. Sen turva oli maan ja metsien laajuus ja suuri väkiluku.
Sitä koeteltaisiin, vaan se ei sortuisi. Ihminen alkoi hoitaa ja lypsää metsiä. Se kylvi ja istutti ja torjui
tuholaisia. (Mts. 156.)
Romaani kuvaa myös metsän tulemista valvonnan piiriin (PT, 87). Metsä alkaa hahmottua
omaisuutena, joka kuuluu jollekin, tässä tapauksessa valtiolle. Williams (2003: 53) huomauttaa,
että pitkään on ollut olemassa yksimielisyys siitä, että omaisuus ei kuulu luonnontilaan. Vaikka
paloalueen metsä saa kuvatun tapahtuman jälkeen vielä kasvaa luonnontilaisena, se ei siis sitä
enää ole. Dialogissa talousmetsän ääni kohoaa ja muuttaa ihmisen ja luonnon suhdetta.
1970–80-luvuilla metsien hakkuut kiinnostivat luonnon- ja ympäristönsuojeluliikkeitä sekä
suurta yleisöä. Metsäkeskustelussa yhdistyivät taloudelliset, ekologiset ja kulttuuriset arvot
(Väliverronen 1996: 80). Näen, että Puukansan tarina kiinnittyy tähän keskusteluun vahvasti,
vaikka siinä ei olekaan nähtävillä samanlaisia ilmiselvästi poliittisia elementtejä kuin
esimerkiksi Ympäristöministerissä. Romaani antaa äänen ja arvon paitsi metsälle sinänsä myös
talousmetsälle. Romaani näyttää talousmetsän hyvät puolet: metsä ei kidu, kuten kuvattu vanha
metsä, vaan ihmisen hoitamana kasvaa ja tuottaa hyvin ja säästyy joiltakin tuholaisilta.
Siirtymällä äkillisesti metsän kuvaamisesta talousmetsän kuvaamiseen kertomus pyrkii
oikeuttamaan talousmetsän idean metsän luonnollisella kierrolla, johon se saumattomasti liittää
metsänhoitotoimet. Edellä siteeratussa katkelmassa puolustetaan hakkuita myös metsien
suurella määrällä. Hakkuista päättävästä metsänhoitajasta on romaanissa tehty miellyttävä,
lukijaan menevä ja metsän esteettisten arvojen päälle ymmärtävä hahmo, minkä tarkoituksena
on nähdäkseni herättää lukijan sympatiat metsien hakkuista päättäviä ja niitä tekeviä kohtaan.
63
5. DIALOGIEN PÄÄLINJOJA JA PÄÄTÖKSIÄ
Tässä luvussa lyön tutkielmassa tarkastellut dialogit agraaristi ilmaistuna halki, poikki ja
pinoon. Ensimmäiseksi pohdin, miten dialogien perusteella rajautuu se luonto, joka teoksissa
on ja mihin ihminen sijoittuu suhteessa siihen. Seuraavaksi kerron dialogeista erottuvista
luonnon säilyttämisen ja suojelemisen teemoista. Dialogien päälinjat ovat poliittisia
puheenvuoroja luonnosta, se, mitä tehtyjen valintojen jälkeen on jäänyt jäljelle ja mitä niistä on
seurannut. Aivan viimeiseksi summaan vielä yhteen johtopäätökseni ja pohdin tutkielmani
roolia ekokriittisen kirjallisuudentutkimuksen kentässä sekä tutkimusprosessia.
5.1. Luonnon rajat
Tarkastelluista teoksista Havukka-ahon ajattelijan ja Puukansan tarinan miljööksi ja
henkilöhahmojen
toimintaympäristöksi
tulee
ehdottomasti
hahmottaneeksi
luonnon.
Ympäristöministerin kohdalla taas on selvää, että vaikka muitakin teemoja on löydettävissä,
kokoelman keskiössä on luonto. Näin on siitä huolimatta, että miljöö ei kaikissa novelleissa
edusta arkiymmärryksemme mukaista kuvaa luonnosta. Millainen konkreettinen luonto
teoksiin siis on valikoitunut?
Kaikista teoksista välittyy ymmärrys luonnosta alueena, joka on säästynyt ihmisen
muutostoimilta joko kokonaan tai osittain. Havukka-ahon ajattelijassa huomioidaan kyllä
metsätalouden ja maanviljelyn luonnossa aiheuttamat muutokset, mutta niiden ympärille piirtyy
valtavia, liki koskemattomia alueita, jotka edustavat parasta alustaa niin Konsta Pylkkäsen
sinisille ajatuksille kuin maistereiden työnteollekin. Puukansan tarina kuvaa suurimmaksi
osaksi metsäekosysteemiä sellaisena kuin se on ilman metsänhoidollisia toimenpiteitä.
Ympäristöministerissä asetetaan toisinaan vastakkain kaupunki ja luonto, vaikka osa
asetelmista on selvästi ironisia, kuten novellissa Hyvästi Luonto. Talven selkää taittamassa
saattaa missin tiettömien taipaleiden taakse pieneen metsämökkiin, ympäristöön, jossa
merkitystä on korostetusti eri taidoilla kuin kaupungissa: kameran edessä esiintyminen vaihtuu
nikkarointiin ja muodin mukainen pukeutuminen metsästykseen. Novellissa hyödynnetään
vanhaa kaavaa, jossa ihminen uudistuu palattuaan luontoon (Lahtinen 2008: 35). Teokset kuin
houkuttelevat kutsumaan miljöötä luonnontilaiseksi, vaikka Haila (2003: 183) huomauttaakin,
ettei luonnontilaisuudelle ole olemassa yleisiä kriteerejä. Teosten kohdalla määritelmä on
64
antroposentrinen: luonnontilaisuus tarkoittaa ihmisen toiminnan vähäisyyttä tai puuttumista
tietyllä alueella.
Biosentrisyyttäkin teokset silti tavoittelevat. Ympäristöministerin tulkinta-avain ja perusajatus
pohjautuu biosentrisyyteen, sillä lähtökohtaisesti ihmistä ei eroteta luonnosta, vaan hän
mukautuu luonnolliseen ympäristöönsä siinä missä muutkin olennot. Sekä ympäristöhuolelle
nauravista että sitä osoittelevista novelleista, lähinnä kokoelman niminovellista ja
kertomuksesta Hyvästi Luonto voidaan lukea ihmisen luonnosta erkaantumisen ja
luontokäsityksen muuttumisen kritiikkiä. Kun vastaavasti tarkastellaan luontoon palaamista
novellissa Talven selkää taittamassa ja ihailevaa luonnonkuvausta ja luonnosta elämistä
novellissa Metsän poika, on helppo tulla siihen lopputulokseen, että kokoelma katsoo liiallisen
urbaanistumisen iskevän kiilaa ihmisen ja luonnon väliin ja vaikuttavan yksilön
luontosuhteeseen ja yleiseen luontokäsitykseen negatiivisesti. Tämän ajatuksen kehittelyä
jatkan alaluvussa 5.2. Puukansan tarinassa ihmisen rooli metsän muuttumisessa esitetään
rinnakkain monen muun metsän kehitysvaiheen kanssa. Toisaalta se on ihmisen toimintaa
korostavaa, toisaalta ihminen luetaan näin osaksi luontoa siinä missä muutkin metsään
vaikuttavat tekijät. Havukka-ahon ajattelija taas päättyy näkyyn, jossa ihminen, kertomuksen
protagonisti Konsta Pylkkänen sulautuu luonnonmaisemaan fyysisesti, jolloin jyrkkä
vastakkainasettelu ihmisen ja luonnon välillä voitetaan.
Taivas leimusi ja kyti. Miehen hahmo mäellä oli sysimusta.
Lähti tuosta laskeutumaan kuin maan sisään. Jalat katosivat, jo upposi ukko vyötäisiä myöten, ja kohta enää
pää heilahteli palokankaan laella, mutta ei kauan. (HA, 212.)
Luonto on teoksissa kytköksissä myös ihmisten keskinäisiin suhteisiin ja rauhalliseen elämään
yhteisössä ja yhteisönä. Havukka-ahon ajattelija puhuu luonnollisesta ja luonnottomasta
toiminnasta yhteyksissä, jotka liittyvät Toisen maailmansodan tapahtumien kommentointiin.
Konstan mielestä sotiminen ja keskitysleirit, muiden ihmisten alistaminen ja heidän vapautensa
riistäminen, ovat epäinhimillisyydessään luonnottomia tekoja. Luonto ja vapaus rinnastuvat
toisiinsa, samoin luonnon poissaolo ja sota. (HA, 152–154.) Yhtä suoraa rinnastusta ei
Puukansan tarinassa ja Ympäristöministerissä esiinny, joskin viimeksi mainittu kommentoi
aihetta omalla tavallaan. Kokoelmasta, jota on tarkoitus lukea ekologian näkökulmasta, löytyy
pasifistisia novelleja. Näen, että kokoelman kontekstissa tällainen kytkös liittyy juuri
tietynlaisen luontokäsityksen kritiikkiin esittelemällä sen seurauksia: ihminen etääntyy
luonnosta ja toisesta ihmisestä, mistä seuraa sotaa. Novelli Muodonmuutoksia on sävyltään
65
vihainen, groteski kuvaus pojan kasvamisesta sotilaaksi (YM, 87–95). Elämänsä alkutaipaleella
hän on yksilö, jonka ensimmäinen hymy kirjataan muistiin, jonka touhut muistetaan ja jolla on
omia ajatuksia ja haaveita. “Valtiomiesten solmiman liittolaissuhteen takia” hän joutuu
sotimaan Pohjois-Afrikkaan, jonne kenraali tilaa suuret määrät miehiä, koska “kulutus on
suuri” (mts. 92, 93). Sotilas kuolee, ja tämän näyn rinnalle kertoja nostaa jossain kaukana lapsia
synnyttäviä ja hoivaavia naisia (mts. 95). Novellissa ihmisen näkeminen resurssina näyttäytyy
luonnottomana, kuten myös ympäristö, joka edellyttää sotimista ja johon ihmisen on
mukauduttava.
Luonto mielletään usein sivilisaation, kulttuurin ja sivistyksen vastapooliksi (Williams 2003:
59, Haila 2003: 176). Nykyään on suosittua hahmottaa luonto myös yksittäisinä ja yksinäisinä
paikkoina, kaikkena, mikä ei ole ihmistä (Williams 2003: 55). Teoksissa luonto on ilman muuta
sivilisaation vastakohta, mutta kulttuurin ja sivistyksen vastakohtana se ei näyttäydy,
päinvastoin. Havukka-ahon ajattelijassa protagonistin rikas henkinen elämä on hänen agraarin
ja luonnonläheisen elämänpiirinsä tulosta. Edellisessä kappaleessa osoitin myös, että ihmisten
keskinäisiin suhteisiin liittyvä sivistys on nimenomaan luonnon – tai paremminkin
luonnollinen – ominaisuus. Erityisesti Puukansan tarina liputtaa eräänlaisen luonnon
sivistyksen puolesta: metsäekosysteemi näyttäytyy tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena,
jossa ei tapahdu mitään ylimääräistä.
Luonnon ja sivistyksen vastakkainasettelu siis kuivuu tarkastelluissa teoksissa kasaan. Tämä
on merkittävä puheenvuoro siinä keskustelussa, jota luonnosta erilaisten dikotomioiden kautta
ja avulla käydään. Ihmisen ja luonnon suhdetta pohditaan teoksissa kuitenkin tavalla, joka
edellyttää näiden kahden näkemistä välillä myös erillään toisistaan. Ihminen ei itsestäänselvästi
ole osa luontoa, vaan luontoa voi tarkastella myös erillinen tietoisuus. Seuraavassa alaluvussa
otan tällaisen näkökulman.
5.2. Säilyttää ja suojella
Luontosuhdetta voi tarkastella sen kautta, millaisia aikeita ihmisellä luonnon suhteen on.
Teuvo Niemelän (2012: 55) mukaan Leena Vilkka pohtii, onko tarkoituksena suojella luontoa
ihmisen käytöltä vai ihmisen käyttöä varten. Niemelä sanoo, että Vilkka erottaa kolme erilaista
luontosuhdetta: konservationistinen eli säilyttävä, preservationistinen eli suojeleva ja
66
konsumptionistinen eli kuluttava (mp). Leena Vilkka käyttää luontosuhteen käsitettä paljolti
samalla tavalla kuin itse käytän luontokäsitystä, joten on perusteltua olettaa, että hänen
mielestään tällaiset luontoon kohdistuvat aikeet ja ymmärrys luonnosta eivät koske pelkästään
ihmisyksilöitä vaan ovat yksilöiden kautta myös yleistettävissä luontokäsityksiksi. Niemelä
huomauttaa, että luonto on Vilkan mukaan inhimillisen toiminnan keskeinen päämäärä (mp).
Se, miksi näin on ja miten se toiminnassa valintojen kautta ilmenee, on poliittinen kysymys.
Vilkka
muistuttaa,
että
ympäristöongelmissa
on
kyse
ihmisen
luontosuhteen
oikeuttamiskriisistä, siitä, mitä ihminen saa tehdä luonnolle ja mitä ei (Vilkka 1993: 15–16).
Kuten tutkielmassa on tullut ilmi, aiheesta käydään dialogia myös Veikko Huovisen teoksissa.
Konservationismissa eli säilyttämisessä on kyse luonnon säästämisestä myöhempää käyttöä
varten. Toiminnan lähtökohdat ja tavoitteet ovat pääasiassa taloudellisia. (Vilkka 1993: 34.)
Sen puitteissa ajatellaan siis, että esimerkiksi ilman tai veden saastuttaminen tai vääränlainen
metsänhoito on tuhlausta ja näin ollen pahaksi paitsi meidän sukupolvemme myös jälkipolvien
toimeentulon kannalta. Se ei kuitenkaan sulje pois luonnonvarojen käyttöä. Mielestäni Veikko
Huovisen teoksissa tämäntyyppinen luontokäsitys korostuu. Havukka-ahon ajattelijassa
romaanin sisäistekijän suosikkihahmo Konsta Pylkkänen on metsätyömies, ja luonnonvarojen
hyödyntäminen on osa teoksen arvomaailmaa. Luonto on muidenkin teoksen henkilöhahmojen
työtä, joskin agraarien ja urbaanien ihmisten työ on erilaista sekä syiden että seurausten osalta.
Molemmat teoksen ihmisryhmistä ovat kuitenkin yhdistäneet työnsä ja omat voimansa
luontoon, ja näin ollen sen vastuuton käyttö olisi heidän kannaltaan kohtalokasta. Williamsin
(2003: 64) mukaan myös ihmiset ovat tietyssä mielessä ympäristönsä tuotteita, mikä Konstan
ja maistereiden tapauksessa pitää paikkansa: heidän työnsä on heidän elinympäristöönsä
kuuluvaa ja sen sanelemaa, vaikka he romaanin kuvaamana aikana ovatkin päätyneet tekemään
sitä fyysisesti samaan paikkaan. Töiden lähtökohtien erilaisuus aiheuttaakin teoksessa
huvittavia ristiriitoja:
Keväisten tulvavesien kostuttamalla luhdalla oli Ojasto näkevinään mielenkiintoisen kasvilajin. Hän lähti
sinne suurennuslasi kädessään. [--]
- Ja löytyhän se heinä, totesi Mooses epämääräisellä äänenpainolla. - Tuolla niitä on paljonkin puron
varressa… Minä kerran uistelin rannalta käsin, niin löysin sellaista luonnonheinää ettei paremmasta väliä.
[--]
- Voi pirunpaska kitalaessa! Herrat oli heinänteossa! Yhen heinän löysi peltipurkkiin… Siinä lehmällä turpa
molskaa kamalalla tavalla! (HA, 113–114.)
Ympäristöministerissä on novelleja, joissa nauretaan luonnonvarojen liialliselle suojelulle ja
energian säästämiselle. Huolehtija-novellin Frans Moikipää kirjoittaa yleisönosastoihin
67
tavoitteenaan kiinnittää yleisön huomio milloin aukkohakkuualueisiin, milloin vesistöjen
kuntoon, ja novellin sisäistekijä pilkkaa häntä estoitta. Tapahtumia, joita Frans Moikipää on
kirjoitettu vastustamaan, kommentoi Veikko Huovinen Metsissä möyritään -liitteessä. Lisäksi
on hämmentävän omaääninen novelli Mietteitä Alattiossa (YM, 150–158). Siinä
kommentoidaan Norjan Alattionjoen vesivoimalaitoshanketta, joka vuonna 1981 kohtasi laajaa
vastustusta Suomessakin (Telkänranta 2008: 223). Novellissa tuodaan esille taloudellisia
näkökohtia voimalaitoksen rakentamisen puolesta, koska olemassa on muita vastaavia
luonnonkohteita, jotka voidaan tarvittaessa suojella.
Aivan ilmeisesti on laskettu, että sähkön tarve tällä kulmakunnalla on niin suuri, että voimalaitos on
rakennettava.
Ollapa niin, että Alattionjoki olisi Norjan ainoa suurjoki ja ainoa luonnonnähtävyys. Mutta kun tämä
saatanallisten kalliolouhujen tunturiselänne työntää putousta ja elvaa tuhansia rotkoja pitkin maailman
rikkinäisimmän rannikon satoihin vuonoihin ja pienempiin poimuihin! Tämä on värisyttävä luonnonnäky
koko maa, kivinen maa, josta suurinkaan moukari ei saa kuin pienen sirun irti. Voiko tätä luontoa tuhota
edes atomipommilla. (YM, 153.)
Puukansan tarina perustuu metsän ja talousmetsän dialogille. Teos pyrkii nähdäkseni
oikeuttamaan talousmetsän idean ja esittämään sen positiivisessa valossa. Siinä ihminen alkaa
“hoitaa ja lypsää metsiä” (PT, 156), toisin sanoen pitää niistä huolta saadakseen taloudellista
hyötyä nyt ja tulevaisuudessa. Panu Rajala huomauttaakin, että Huovinen ei tällä teoksellaan
eikä muuten liity “romanttiseen metsänihailun perinteeseen”, vaan hän on “rationalisti ja
talousajattelija” (Rajala 2012: 237). Teoksissaan Huovinen kyllä ihailee koskematonta luontoa
mutta ei hänen mukaansa vaadi sen säilyttämistä sellaisenaan, suojelemista (mts. 238).
Tarkastelluissa Huovisen teoksissa korostuu taitavan luonnonvarojen käyttämisen ihanne,
luontoa koskeva tietotaito. Nähdäkseni tämä kuuluu konservationistiseen käsitykseen
luonnosta. Hahmot, joiden puolella teosten sisäistekijät ovat, ovat kokeneita luonnossa
liikkujia ja luonnon käyttäjiä. Näin he tuntuvat ansaitsevan itselleen luonnon käyttämisen
oikeuden. Malliesimerkki tästä on metsänhoitaja Aku Kolmisoppi Ympäristöministerin
novellissa Metsän poika. Hän edustaa uuden ajan luontoammattilaista ja metsäasiantuntijaa,
mutta vanhempi, agraari versio hänestä on Puukansan tarinassa esiintyvä uudisasukas
Jeremias Haverinen. Hänen tapansa liikkua luonnossa ja hyödyntää luonnonvaroja, tässä
tapauksessa metsää, herättää ihailua eräissä muissa romaanin ihmishahmoissa. Hän esimerkiksi
selostaa seikkaperäisesti, millainen on hyvä suksipuu, mitä alueella vieraileva metsäkonduktööri kummastelee.
68
Jeru selitti laajasti suksipuiden salaisuuksia. Konduktööri pani merkille, miten tarkan asiantuntemuksen
perimätieto ja käytäntö olivat antaneet kansanmiehelle puun ominaisuuksista yleensä. Kirveskansa, joka
oli iät ajat tehnyt itse rekensä, hevosen luokit, hirsitalot, veneet, puuastiat, huonekalut, kirvesvarret ja
pärevasut, tiesi käytännössä uskomattoman paljon puusta. Kansalla vain oli omat nimityksensä ja
käsitteensä, jotka poikkesivat senaikaisten tiedemiesten kielenkäytöstä. (PT, 86–87.)
Suksien tekemisen lisäksi Jeremias harjoittaa kaskiviljelyä ja metsästää riistalintuja sekä
turkiseläimiä. Hänen metsästysretkestään paloalueen metsissä romaani toteaa: “Jerun käynti
siellä oli kuin muurahaisen vilistely tiheässä kanervikossa. Mikään ei ollut muuttunut.” (PT,
84.) Kertoja kuin puolustelee Jerun tekoja, mikä luo mielikuvaa teoksen arvomaailmasta
luonnon hyödyntämisen ja muuttamisen hyväksyvänä. Luonnon muuttaminen ja muuttuminen
lienee suhteellista, mutta selvää on, että ihmisen toiminnan ei ainakaan katsota tuhoavan
luontoa. Oikeastaan ajatus luonnon tuhoamisesta onkin absurdi, koska luonnon, ympäristöksi
asettuneiden raamien on aina oltava olemassa jollakin tavoin (Haila & Levins 1992: 21).
Panu Rajalan mukaan Jeremias Haverisen hahmo kuvaa “luonnollista vuorovaikutusta”
luonnon kanssa (Rajala 2012: 245). Mielestäni näkemys on hiukan yksipuolinen ja kertoo
romaanin kritiikittömästä lukemisesta sen suhteen, millaiseksi ihmisen ja luonnon suhde siinä
kirjoitetaan ja millainen luontokäsitys siitä kokonaisuudessaan välittyy. Kaskiviljelyn ja muun
puun ja metsäekosysteemin hyödyntämisen kutsuminen luonnolliseksi vuorovaikutukseksi
kuvaa kiinnostavasti paitsi Huovisen tuotannon lukemista vihreiden lasien läpi myös agraarin
yhteiskunnan luonnonvarojen käyttämisen arvottamista urbaanin ja modernin yhteiskunnan
vastaavien yläpuolelle. Kyse on luonnon hyväksikäytön ja muuttamisen automaattisesta
hyväksymisestä romaanissa, kuluttamisen vähintään ajoittaisesta asettamisesta säilyttämisen ja
suojelemisen yläpuolelle.
Puhtaasti välineellinen luontokäsitys on kuitenkin ristiriitainen (Haila & Levins 1992: 27).
Tämä johtuu siitä, ettei luonnon ja ihmisen suhde ole katkaistavissa noin vain (Williams 2003:
94). Se on nähtävissä tarkastelluissa teoksissa paitsi säilyttämisen ideologiassa myös suojelua
lähestyvissä sävyissä. Suojeleminen eli preservationismi tarkoittaa luonnon suojelemista
ihmiseltä sen itsensä takia, ei myöhemmän käytön vuoksi. Tarkastelluissa teoksissa ei luontoon
suoraan kohdisteta tiettyjen alueiden suojelua edistäviä toimia tai oteta sen puolesta kantaa.
Silti suojelemisen arvopohja, luonnon pitäminen sellaisenaan arvokkaana, kyllä näkyy niissä.
Luonnonympäristöjen ja erityisesti metsän kauneutta ja kykyä tuottaa mielihyvää käsitellään
kaikissa teoksissa: niin Konsta Pylkkäsellä kuin maistereillakin on silmää maiseman
kauneudelle Havukka-ahon ajattelijassa, Ympäristöministerissä esimerkiksi tulen tekeminen
69
tervaskantoon ja luonnossa liikkuminen on metsänhoitaja Aku Kolmisopelle valtavan
mieluista, ja Puukansan tarinassa metsän kuvaus itsessään on niin eläytyvää ja
kauneudentajuista, että esteettinen kokemus tulee lähelle, ja lisäksi paloaukean männyt
päätetään jättää hakkuiden ulkopuolelle nimenomaan maiseman hengästyttävän upeuden
vuoksi.
Myös luonnon näkeminen ehdottoman turvallisena on kannanotto luonnon itseisarvon
puolesta. Konsta Pylkkänen rakentaisi kernaasti suojaluolan kallioon, ja Puukansan tarinassa
karhuperhe löytää suojan talveksi ja ihmisiltä kirjaimellisesti metsän sisältä, puiden
juuristoista. Tekstin aika hidastuu, kun emokarhu etsii pesäpaikkaa ja lopulta kaivaa kolon
harjuun. Kuvaus on kaunis, suorastaan liikuttava:
Emokarhun syystalven uni olisi levotonta, jos se nyt vielä oikeaa unta olikaan. Huoli pennuista oli koko
luomakunnan kattava huoli. Lumisadetta kesti kolme päivää, tuli pakkasta ja suojaa. Vettä tippui
karhunpesään, mutta maapohja imi sen sisäänsä. Lumi ei sulanut kokonaan. Se jäi pysyväksi. Metsän
sydämessä, hiekkakankaassa nukkui karhuperhe. Talven edistyessä lumi peitti suuaukon yhä pienemmäksi,
kunnes kinoksen poskessa oli enää pieni hengitysreikä. Tositalven tultua emokarhukin raukeni syvään
uneen, metsän sylissä, valkean lumen alla. (PT, 64–65.)
Varautumisen ja suojautumisen aiheet ja teemat ovat Huoviselle rakkaita. Niiden paras
ilmentymä on hänen tutkituin teoksensa, romaani Hamsterit (Rajala 2012: 142). Arto Seppälä
kirjoittaa, että myös sen lähtökohtana on luonto, erityisesti se, miten luonto varustautuu talveen
(Seppälä 1992: 142). Hamsterit julkaistiin vuonna 1957, joten teema on säilynyt Huovisen
kirjallisessa tuotannossa pitkään. Jopa hänen viimeisessä romaanissaan, Havukka-ahon
ajattelijan jatko-osassa Konsta Pylkkänen etsii kortteeria (2004) varaudutaan talven tuloon:
eläkeikään ehtinyt Konsta etsii talveksi ja vanhuutensa päiviksi sopivaa asumusta, joka ennen
ensilumia löytyykin.
Edellisen lainauksen suloisuus muistuttaa myös eläinten kuvaamisesta ja niiden erilaisista
rooleista Veikko Huovisen tuotannossa. Janna Kantola toteaa (2013: 227), että teoksista kautta
linjan erottuu kirjailijan myötämielinen suhtautuminen eläimiin ja eläimet saavat teksteissä
paljon sijaa. Esimerkiksi teoksessa Koirankynnen leikkaaja (1980) päähenkilö ymmärtää
poikkeuksellisella tavalla eläinten tuskaa ja teksti tarttuu ihmisten ohella koiran näkökulmaan
ja ajatuksiin (mts. 236–237). Huomionarvoista on sekin, että jo Tapion tarhoissa Huovinen
ennakoi
huomattavasti
myöhemmin
käynnistynyttä
yhteiskunnallista
keskustelua
tuotantoeläinten huonoista oloista ja kritisoi niitä (ks. Huovinen 1969). Huovinen tuntuukin
70
olevan eläinten puolella niiden itsensä vuoksi eikä niiden ihmisille tuoman hyödyn tähden,
mikä on ilman muuta preservationistinen kannanotto.
Luonnon säilyttämisen ja suojelemisen teemat erottuvat dialogin päälinjoina niin tarkastelluista
Veikko Huovisen teoksista kuin hänen muusta tuotannostaan. Vilkka (1993: 36) huomauttaa,
että konservationismi ja preservationismi ovat molemmat sinänsä antroposentrisiä
luontokäsityksiä, eikä Huovinenkaan pyri siitä eroon. Sitä, mitä luonnolla voi tehdä ja mikä
siinä on kaunista ja hyvää, tarkastellaan teoksissa tavalla tai toisella ihmisestä käsin.
5.3. Lopuksi
Pro gradu -tutkielmani tarkoituksena on ollut pohtia luonnon poliittisuutta Veikko Huovisen
tuotannossa sekä selvittää, millä tavoin teokset Havukka-ahon ajattelija, Ympäristöministeri ja
Puukansan tarina ottavat kantaa kysymyksiin luonnosta. Tähän olen pyrkinyt hahmottelemalla
ne luontokäsitykset, jotka teoksissa risteävät ja ovat dialogissa keskenään. Lisäksi olen
miettinyt, millaista luontokäsitystä teokset kokonaisuutena välittävät. Luontokäsityksiä olen
tavoitellut paitsi yksittäisten henkilöhahmojen luontosuhteiden kautta myös kaikkinaisesta
luonnon kirjoittamisesta käsin. Teosten sisäisen dialogin lisäksi olen tarkastellut
keskusteluyhteyttä, joka niillä on ajalliseen syntykontekstiinsa sekä kirjallista perinnettä, josta
ne ammentavat.
Havukka-ahon ajattelijassa kiinnostavaa on agraarin ja urbaanin kontrasti sekä se, millä tavalla
henkilöhahmojen taustat vaikuttavat heidän luontosuhteisiinsa ja heidän edustamiinsa
luontokäsityksiin. Olennaista on myös tiedonhalun ja tiedon rooli luonnon ymmärtämisessä.
Erilaiset luontokäsitykset saatetaan eksplisiittiseen dialogiin keskenään henkilöhahmojen
kautta: Konsta Pylkkänen ja maisterit Matti Ojasto ja Putte Kronberg rakentavat kesäisellä
retkellään ymmärrystä luontoa ja maailmaa koskevissa kysymyksissä. (Luku 3.) Koko
romaanin luontokäsitys on luettavissa sen dialogin kautta (luku 5). Ympäristöministeri
näyttäytyy ympäristöhuolelle nauramisen ja luonnosta ja ihmisestä huolehtimisen dialogina.
Tärkeää on myös tarkastella teosta ekologian kautta ja novelleja kuvauksina ihmisen
mukautumisesta kaikkinaiseen ympäristöönsä. Olen osoittanut, että kokoelma on poliittisesti
ajankohtainen ja että sen osallistuminen keskusteluun luonnon poliittisuudesta on varsin
eksplisiittistä. (Luku 4.3.) Osallistuminen on erilaista kuin esimerkiksi Havukka-ahon
71
ajattelijan kohdalla: siinä missä HA ammentaa yhteiskunnallisesta ilmapiiristä yleisemmin ja
tukeutuu henkilöhahmoihin, YM nostaa esille aitoja yksityiskohtia julkisesta keskustelusta ja
pakottaa monet hahmot konkretisoimaan tiettyjä näkemyksiä. Vielä omanlaistaan on
Puukansan tarinan osallistuminen, joka tukeutuu dokumentaarisuuteen. Osoitin, että romaani
on silti ajankohtainen ja kiinnittyy vahvasti metsäpoliittiseen keskusteluun, vaikkakin dialogi
on siinä muita teoksia huomattavasti implisiittisempää. PT on metsän ja talousmetsän dialogia,
jossa talousmetsän ääni kuitenkin nousee metsän ääntä voimakkaammaksi ja jossa pyritään
puolustamaan talousmetsäajattelua. (Luku 4.4.)
Vaikka tarkastellut teokset ovat keskenään eri tyylisiä, niiden kaikkien voi katsoa versovan
suomalaisen
kirjallisuuden
metsäisestä
perinteestä
ja
siten
problematisoivan
luontokirjallisuuden genreä. Luonto on niissä kaikissa ilman muuta keskiössä. Ne määrittelevät
luontoa monella tavalla, pohtivat sen rajoja ja erittelevät ihmisen suhdetta siihen. Toisaalta
ihminen ja luonto erotetaan toisistaan, toisaalta tiedostetaan koko kysymyksen ongelmallisuus
ja selvän rajan piirtämisen mahdottomuus. Luonnon säilyttämisen ja suojelemisen teemat
erottuvat kaikista teoksista. Eniten teokset puhuvat silti luonnon säilyttämisestä myöhempää
käyttöä varten ja rationaalisen luonnon hyödyntämisen puolesta. Luonto näyttäytyy muutenkin
melko antroposentrisenä käsitteenä. Suojelemisen tematiikka nousee luonnon sinänsä
arvokkaina nähdyistä ominaisuuksista, lähinnä kauneudesta ja turvallisuudesta, sekä eläinten
roolista Huovisen tuotannossa. (Luku 5.) Näin ollen teosten vihreys on aavistuksen
kyseenalaista, kuten myös Veikko Huovisen rooli vihreänä kirjailijana. Olen osoittanut, että
Huovisen teoksissa – Aleksis Kiven sanoin – kuusi ryskyen kaatuu.
Huovisen kirjailijanuran edetessä hänen teostensa välittämä luontokäsitys ei tämän aineiston
perusteella näytä juuri muuttuvan. Inhimilliselle toiminnalle suhteessa luontoon annetut
mahdollisuudet pysyvät samoina, samoin seikat, joiden vuoksi luonto on itsessään arvokas.
Luonto on kaunis ja turvallinen, mutta samaan aikaan taloudellisesti hyödynnettävissä. Toki
ympäristökeskustelu lyö leimansa myöhemmin ilmestyneiden teosten tapaan puhua luonnosta,
mutta luonnon merkitykset eivät muutu.
Ekokriittisen kirjallisuudentutkimuksen kannalta koko Veikko Huovisen laaja tuotanto ja
erityisesti tutkielmassa tarkemmin eritellyt teokset ovat kiinnostavia. Ne nostavat esille
sellaisia luontoa koskevia kysymyksiä ja teemoja, jotka mielletään erityisen ajankohtaisiksi
nyt, kun ympäristökeskustelu on tietyllä tavalla valtavirtaistunut. Vaikka Huovinen ei
72
kirjailijana kenties olekaan niin vihreä kuin esimerkiksi Panu Rajala antaa ymmärtää, hän
käsittelee paitsi fiktiossaan myös omaäänisissä teksteissään monipuolisesti luontoa sekä
ympäristöllisiä ja ekologisia huolenaiheita kauan ennen ympäristöherätystä ja siitä versonutta
keskustelua, jota tutkielmassani olen kuvannut. Pohditaanhan jo Havukka-ahon ajattelijassa
yksilöiden erilaista tulokulmaa luontoon näyttämällä erityyppisiä luontosuhteita ja niiden
vaikutuksia heidän toimintaansa samalla, kun taustalle luodaan kuva muuttuvasta,
kaupungistuvasta ja siten fyysisesti eräistä luonnollisista elementeistä irtautuvasta Suomesta.
Markku Lehtimäki käsittelee artikkelissaan (2013) kertomuksen ja luonnon suhdetta,
tarkemmin sanottuna eräitä nykyromaanin tapoja reagoida ekologisiin ongelmiin. Hänen
mukaansa
(mts.
359–360)
monet
merkittävistä
nykykirjailijoista
ovat
liittyneet
ympäristökeskusteluun paitsi itsenään myös kirjallisella tuotannollaan, kirjoittamisella, jota
hän kutsuu “ympäristötietoiseksi romaanikirjallisuudeksi”. On jännittävää, että Veikko
Huovisen nimen varovainen tarjoaminen tähän samaan yhteyteen on mahdollista ja erittäin
perusteltua.
Edellä mainitussa artikkelissa Lehtimäki (2013: 373) kirjoittaa, ettei ekokriittinen
kirjallisuudentutkimus ole vielä kehittänyt riittävästi otettaan romaanin tutkimisessa.
Tutkielmani osallistuu tähän keskusteluun, sillä kaksi varsinaisen aineistoni teoksista on
romaaneja ja kolmaskin on novellikokoelma, siis jotain muuta, kuin ekokriittisen
kirjallisuudentutkimuksen perinteisesti suosimia luontodokumentaareja, ympäristötietoista eifiktiota tai luontorunoutta (mts. 354). Koen, että varsinkin Puukansan tarina kaikessa
realistisuudessaan
on
omiaan
asettumaan
ekokriittiselle
tutkimukselle
tyypillisten
kysymyksenasettelujen kohteeksi. Itsessään se osoittaa, kuinka romaanin lajin rajat voivat
venyä ja millaisia ulottuvuuksia venyttäminen luonnosta puhumiseen tuo. Teosta ei missään
tapauksessa voi pelkistää dokumentaariksi sen faktapohjaisuudesta huolimatta. Aineiston
toisenlainen kulma, Ympäristöministeri ajankohtaisine ja pisteliäine novelleineen taas näyttää
romaaniin verrattuna tiiviin ilmaisun ja kontekstuaalisten viitteiden voiman merkitysten
rakentamisessa. Veikko Huovisen teokset tuntuvat ylipäätään väistävän itsestäänselviä
tulkintoja ja helppoja vastauksia luontoa käsitellessään – ja muutenkin. Näin ollen ekokriittisen
tutkimuksen
tekemisen
välineistö
päätyy
myös
Huovista
luettaessa
ehdottomasti
suurennuslasin alle. Tutkielmassani testasin ympäristöpoliittisten ja narratologisten käsitteiden
käyttöä ekokriittisen analyysin välineinä ja täydensin käsittelyä suomalaisen kirjallisuuden
tradition ja genreteorian pohdinnalla.
73
Luonnon poliittisuus osoittautui tutkimusprosessin edetessä relevantiksi aiheeksi Veikko
Huovisen tuotantoa ajatellen. Lähdin siitä, että luonto ja luontoa koskevat käsitykset ovat kaksi
eri asiaa, ja aineistosta paljastuikin useita erilaisia käsityksiä luonnosta. Käyttämäni keskeinen
käsitteistö pysyi ennallaan loppuun asti, sillä minusta tuntui, että se sopi aineistolle. Dialogien
hahmottaminen aineistosta toimi muuten melko hyvin, mutta Ympäristöministerin satiirin
kohdalla se lähemmässä tarkastelussa osoittautui haastavaksi. Kokoelman ironia on eksyttävää,
eikä lukija voi olla täysin varma siitä, millaisia kannanottoja novellit pinnan alla ovat. Silti ja
ehkä juuri siksi myös niiden tapauksessa luonnon representoinnissa tehtyjen valintojen ja
luonnon
poliittisuutta
luovien
puheenvuorojen
pohtiminen
on
tärkeää,
onhan
Ympäristöministeri poliittisesti erittäin ajankohtainen teos.
Ekokriittisen tutkimuskehyksen hajanaisuus nähdäkseni sallii tutkimuksen käsitteistön ja
lukutavan suhteellisen vapaan muotoilun, mikä oli sekä antoisaa että ahdistavaa. Tunsin siis
nahoissani ekokriittisen tutkimuksen tekemisen haasteet, mutta olen siitä huolimatta iloinen,
että uskalsin tarttua niihin. Analyysin täydentäminen kirjallisuuden historian ja genreteorian
näkökulmilla tuntui kyllä toimivalta, mutta niiden sujuva kuljettaminen läpi tutkielman ei
tuntunut niin luontevalta kuin kenties olisi voinut. Vertailukohtia olisi varmasti voinut nostaa
esiin enemmänkin jopa pro gradu -tutkielman suppeissa puitteissa. Siitä huolimatta oli
kiinnostavaa pohtia sitä, mitä ekokriittisellä kirjallisuudentutkimuksella on vastassaan
nimenomaan suomalaista kirjallisuutta lähestyttäessä. Vaikuttaa siltä, että suomalaisen
kirjallisuuden tradition kuljettamia luontokuvia voi ja kannattaa ekokriittisten näkökulmien
esiinmarssin myötä tarkastella uudella tavalla.
Kokonaisuutena pro gradu -tutkielman tekeminen on ollut mielenkiintoista. Haasteellista oli
alituinen rajankäynti kirjallisuudentutkimuksen ja yhteiskunta- ja ympäristöpolitiikan välillä,
enkä ollut varma, kuinka paljon kontekstuaalisia seikkoja on missäkin yhteydessä käsiteltävä.
Materiaalia kootessani ajattelin, että ongelma on sama kuin suomalaisissa metsissä 2000luvulla: määrästä ei ole pulaa, vaan pikemminkin laadusta. Materiaalia kertyi siis runsaasti,
mutta sen jäsentely ja nivominen yhteen harmoniseksi kokonaisuudeksi oli vaikeampaa kuin
olin etukäteen luullut. Näin ollen pelasin niin sanotusti varman päälle ja valitsin melko suppean
tavan käsitellä aineistoa ja tutkimuskirjallisuutta, mikä lieneekin tutkielmani leimaa-antava
piirre. Jos aloittaisin tutkielman tekemisen nyt, nostaisin ensinnäkin esille enemmän
vertailukohtia suomalaisesta kirjallisuudesta yleensä ja Veikko Huovisen tuotannosta
varsinaisen aineistoni ulkopuolelta. Jatkossa ja pro gradu -tutkielmaa avarammissa puitteissa
74
Huovisen kirjoittamaa luonnon politiikkaa voisi helposti tarkastella koko hänen tuotantonsa
osalta, jolloin aineisto olisi kattavampi ja toisi esiin seikkoja, jotka eivät tässä tutkielmassa
tarkemmin eritellyissä teoksissa näkyneet. Toiseksi liittäisin tutkielmaani rohkeammin
teoreettista keskustelua ekokriittisen tutkimuksen pulmakohdista ja luonnon käsitteen
moniulotteisuudesta. Kaikenlainen luonnon representoiminen on kiinnostava ja tärkeä
tutkimusaihe, varsinkin, jos uskotaan representaatioiden sekä versovan todellisuudesta että
tuottavan sitä. Kaiken kaikkiaan tutkielmani on kevyt pintaraapaisu kaikesta siitä, mitä
ekokriittisellä tutkimuksella voi tehdä, miten sen avulla voi vaikuttaa ja mitä se ehkä voi
paljastaa lukemastamme, ympäristöstämme ja meistä.
75
LÄHTEET
Tutkimusaineisto
HUOVINEN, VEIKKO 1952: Havukka-ahon ajattelija. HA. Helsinki: WSOY.
HUOVINEN, VEIKKO 1982: Ympäristöministeri. Ekotarinoita. YM. Helsinki: Suuri
Suomalainen Kirjakerho Oy.
HUOVINEN, VEIKKO 1984: Puukansan tarina. PT. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.
Tutkimuskirjallisuus
ALASUUTARI, PERTTI 1996: Toinen tasavalta. Suomi 1946–1994. Tampere: Vastapaino.
ARMINEN, ELINA 2009: Keskeltä melua ja ääntä. Timo K. Mukan myöhäistuotanto,
kirjallisuuskäsitys ja niiden suhde 1960-luvun yhteiskunnallis-kulttuuriseen keskusteluun.
Helsinki: SKS.
BAHTIN, MIHAIL 1979/1975: Kirjallisuuden ja estetiikan ongelmia. Käänt. Kerttu KyhäläJuntunen ja Veikko Airola. Moskova: Kustannusliike Progress.
BARTHES, ROLAND 1994/1957: Mytologioita. (Mythologies, 1957.) Käänt. Panu
Minkkinen. Helsinki: Gaudeamus.
BERLEANT, ARNOLD 2003: Metsänhoidon estetiikka: Metsän käsittely maisemaarkkitehtuurina. Teoksessa Metsään mieleni. Toim. Yrjö Sepänmaa, Liisa Heikkilä-Palo ja
Virpi Kaukio. Helsinki: Maahenki Oy. 195–203.
CHATMAN, SEYMOUR 1978: Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and
Film. Ithaca and London: Cornell University Press.
DAHLSTRÖM, HARRI 2008: Kosket ja joet tarvitsevat suojelua. Teoksessa Laulujoutsenen
perintö. Suomalaisen ympäristöliikkeen taival. Toim. Helena Telkänranta. Helsinki: WSOY.
102–107.
DONNER-AMNELL, JAKOB 1991: Metsäteollisuus yhteiskunnallisena kysymyksenä
Suomessa. Teoksessa Ympäristökysymys. Ympäristöuhkien haaste yhteiskunnalle. Toim. Ilmo
Massa ja Rauno Sarinen. Helsinki: Gaudeamus. 265–306.
EVERNDEN, NEIL 1992: The Social Creation of Nature. Baltimore & London: The Johns
Hopkins University Press.
FOWLER, ALASTAIR 1982: Kinds of Literature. An Introduction to the Theory of Genres
and Modes. Oxford: Clarendon Press.
GARRARD, GREG 2004: Ecocriticism. London & New York: Routledge.
GLOTFELTY, CHERYLL 1996: Introduction: Literary Studies in an Age of Environmental
Crisis. Teoksessa The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology. Toim. Cheryll
Glotfelty ja Harold Fromm. Athens & London: University of Georgia Press. xv–xxxvii.
HAILA, YRJÖ 1990: Vihreään aikaan. Kirjoituksia ihmisen ekologiasta. Jyväskylä:
Gummerus.
HAILA, YRJÖ & LEVINS, RICHARD 1992: Ekologian ulottuvuudet. (Humanity and
Nature. Ecology, Science and Society, 1992.) Käänt. Yrjö Haila. Tampere: Vastapaino.
HAILA, YRJÖ 2001: Johdanto: Mikä ympäristö? Teoksessa Ympäristöpolitiikka. Mikä
ympäristö, kenen politiikka. Toim. Yrjö Haila ja Pekka Jokinen. Tampere: Vastapaino. 9–20.
HAILA, YRJÖ & LÄHDE, VILLE 2003: Luonnon poliittisuus: Mikä on uutta? Teoksessa
Luonnon politiikka. Toim. Yrjö Haila ja Ville Lähde. Tampere: Vastapaino. 7–36.
HAILA, YRJÖ 2003: ‘Erämaa’ ja ympäristöajattelun moniulotteisuus. Teoksessa Luonnon
76
politiikka. Toim. Yrjö Haila ja Ville Lähde. Tampere: Vastapaino. 174–204.
HAKALA, HARRI & VÄLIMÄKI, JARI 2003: Ympäristön tila ja suojelu Suomessa.
Helsinki: Gaudeamus.
HALL, STUART 1997: Representation: Cultural Representations and Signifying Practices.
Teoksessa Representation. Cultural Representations and Signifying Practices. Toim. Stuart
Hall. London: Sage Publications.
HUOVINEN, VEIKKO 1983/1960: Kirjailijan metsä. Teoksessa Pylkkäs-Konsta
mehtäämässä ja muita erätarinoita. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 111–118.
HUOVINEN, VEIKKO 1986/1969: Tapion tarhat. Teoksessa Kootut teokset 7. Helsinki:
WSOY. 21–150.
KANTOLA, JANNA 2013: Hanhikorppikotkia ja ronttosauruksia. Eläinten osa Veikko
Huovisen tuotannossa. Teoksessa Kiviaholinna. Suomalainen romaani. Toim. Vesa Haapala
ja Juhani Sipilä. Helsinki: BTJ Finland Oy. 225–241.
KARISTO, ANTTI & TAKALA, PENTTI & HAAPOLA, ILKKA 2003/1997: Matkalla
nykyaikaan. Elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. 1.–3. painos.
Helsinki: WSOY.
KARKAMA, PERTTI 1998: Kontekstualismin haasteet. Tutkija ja konteksti. Teoksessa
Konteksti - tutkimuksen avainsana. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 51, osa 1.
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
KARKAMA, PERTTI 1991: Teos tekijäänsä kiittää. Kirjallisuuden teoriaa. Helsinki:
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
KEEGAN, JOHN 2005/1993: Sodankäynnin historia. (A History of Warfare, 1993.) Käänt.
Jouni Suistola. Jyväskylä: Ajatus Kirjat, Gummerus Kustannus Oy.
KIVISTÖ, SARI 2012: Mitä on satiiri? Teoksessa Satiiri Suomessa. Toim. Sari Kivistö ja
H.K. Riikonen. Helsinki: SKS.
KNUUTTILA, TARJA & LEHTINEN, AKI PETTERI 2010: Johdanto: Representaatio tiedon kivijalasta tieteiden työkaluksi. Teoksessa Representaatio. Tiedon kivijalasta tieteiden
työkaluksi. Toim. Tarja Knuuttila ja Aki Petteri Lehtinen. Helsinki: Gaudeamus, Helsinki
University Press. 7‒31.
KONONEN, SUONNA 2012: Veikko Huovinen – Luonnonkierto. Savon Sanomat 7.5.2012.
31.3.2014. http://www.savonsanomat.fi/viihde/kirjat/veikko-huovinenluonnonkierto/1193147
LAHTINEN, TONI 2008: Eko, heko. Saako ympäristöhuolelle nauraa? Ekokarnevaali Veikko
Huovisen Ympäristöministerissä. Teoksessa Äänekäs kevät. Toim. Toni Lahtinen ja Markku
Lehtimäki. Helsinki: SKS. 30–49.
LAHTINEN, TONI 2008: Sylissä höyryää elävä maa. Maa naisena Timo K. Mukan teoksessa
Maa on syntinen laulu. Teoksessa Äänekäs kevät. Toim. Toni Lahtinen ja Markku Lehtimäki.
Helsinki: SKS. 156–182.
LAHTINEN, TONI & LEHTIMÄKI, MARKKU 2008: Johdatus ekokriittiseen
kirjallisuudentutkimukseen. Teoksessa Äänekäs kevät. Toim. Toni Lahtinen ja Markku
Lehtimäki. Helsinki: SKS. 7–28.
LAINE, MARKUS & JOKINEN, PEKKA 2001: Politiikan ulottuvuudet. Teoksessa
Ympäristöpolitiikka. Mikä ympäristö, kenen politiikka. Toim. Yrjö Haila ja Pekka Jokinen.
Tampere: Vastapaino. 47‒65.
LAITINEN, KAI 1984: Metsästä kaupunkiin. Esseitä ja tutkielmia kirjallisuudesta. Helsinki:
Kustannusosakeyhtiö Otava.
LASSILA, PERTTI 2011: Metsän autuus. Luonto suomalaisessa kirjallisuudessa 1700-1950.
Helsinki: SKS.
LEHTIMÄKI, MARKKU 2013: Kertomus ja luonto. Romaani ekologisten ongelmien
aikakaudella. Teoksessa Romaanin historian ja teorian kytköksiä. Toim. Hanna Meretoja ja
77
Aino Mäkikalli. Helsinki: SKS. 351–377.
LEIKOLA, ANTO 2008: Luonnonsuojelun tulo Suomeen. Teoksessa Laulujoutsenen perintö.
Suomalaisen ympäristöliikkeen taival. Toim. Helena Telkänranta. Helsinki: WSOY. 34–41.
LIUKKONEN, TERO 1997: Veikko Huovinen. Kertoja, veitikka, toisinajattelija. Helsinki:
SKS.
LUMMAA, KAROLIINA 2008: Risto Rasan surulliset linnut. Ekokriittisen tulkinnan
mahdollisuuksia. Teoksessa Äänekäs kevät. Toim. Toni Lahtinen ja Markku Lehtimäki.
Helsinki: SKS. 50–72.
NIEMELÄ, TEUVO 2012: Quo vadis Homo sapiens. Luonnonrauha ja sen uhanalaisuus
inarilaisnuorten käsityksissä. Rovaniemi: Acta Universitatis Lapponiensis 226.
POUTANEN, TERHO 2008: 1960-luvun ympäristöherääminen. Teoksessa Laulujoutsenen
perintö. Suomalaisen ympäristöliikkeen taival. Toim. Helena Telkänranta. Helsinki: WSOY.
46–49.
PÖYSÄ, JYRKI 2010: Lähiluku vaeltavana käsitteenä ja tieteidenvälisenä metodina.
Teoksessa Vaeltavat metodit. Toim. Jyrki Pöysä, Helmi Järviluoma ja Sinikka Vakimo.
Joensuu: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura.
RAJALA, PANU 2012: Hirmuinen humoristi. Veikko Huovisen satiirit ja savotat. Helsinki:
WSOY.
REINIKAINEN, TAPIO 2008: Energia on avainkysymys. Teoksessa Laulujoutsenen perintö.
Suomalaisen ympäristöliikkeen taival. Toim. Helena Telkänranta. Helsinki: WSOY. 200–205.
RIIKONEN, H.K. 2012: Huumorin ja satiirin rajamailla: Veikko Huovinen ja Arto Paasilinna.
Teoksessa Satiiri Suomessa. Toim. Sari Kivistö ja H.K. Riikonen. Helsinki: SKS. 330–355.
RIMMON-KENAN, SHLOMITH 1991/1983: Kertomuksen poetiikka. (Narrative Fiction:
Contemporary Poetics, 1983.) Käänt. Auli Viikari. Helsinki: SKS.
RINNE, RISTO & KIVIRAUMA, JOEL 2003: Koulutuksen ja syrjäytymisen muuttuva
yhteys. Teoksessa Koulutuksellista alaluokkaa etsimässä. Matala koulutus yhteiskunnallisen
aseman määrittäjänä Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. Toim. Risto Rinne ja Joel Kivirauma.
Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura. 13–78.
ROLSTON, HOLMES III 2003/1998: Esteettinen kokemus metsissä (Aesthetic Experience in
Forests, 1998). Teoksessa Metsään mieleni. Toim. Yrjö Sepänmaa, Liisa Heikkilä-Palo ja
Virpi Kaukio. Helsinki: Maahenki Oy. 31–47.
ROSSI, LEENA-MAIJA 2010: Esityksiä, edustamista ja eroja: Representaatio on politiikkaa.
Teoksessa Representaatio. Tiedon kivijalasta tieteiden työkaluksi. Toim. Tarja Knuuttila ja
Aki Petteri Lehtinen. Helsinki University Press. 261–275.
SALONEN, KIRSI 2005: Mieli ja maisemat. Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma.
Helsinki: Edita.
SEPPÄLÄ, ARTO 1992/1975: Ajatus on hiirihaukka. Veikko Huovinen, humoristi. Helsinki:
WSOY.
SEPÄNMAA, YRJÖ 2003: Metsän kauneus. Teoksessa Metsään mieleni. Toim. Yrjö
Sepänmaa, Liisa Heikkilä-Palo ja Virpi Kaukio. Helsinki: Maahenki Oy. 13–17.
TELKÄNRANTA, HELENA 2008: Uusia ratkaisuja uusiin ongelmiin. Teoksessa
Laulujoutsenen perintö. Suomalaisen ympäristöliikkeen taival. Toim. Helena Telkänranta.
Helsinki: WSOY. 50–55.
TELKÄNRANTA, HELENA 2008: Tiedotusvälineiden muuttuva maailmankuva. Teoksessa
Laulujoutsenen perintö. Suomalaisen ympäristöliikkeen taival. Toim. Helena Telkänranta.
Helsinki: WSOY. 222–225.
Tieteen termipankki: Ympäristöperusoikeus. 10.9.2014.
http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:ymp%C3%A4rist%C3%B6perusoikeus
TOPELIUS, ZACHARIAS 1981/1875: Maamme kirja. Ennen ja myöhemmän ajan lisäyksiä
uudelleen kuvitettuna. Paavo Cajanderin suomennoksen pohjalta toim. Vesa Mäkinen.
78
Helsinki: WSOY.
VARIS, MARKKU 2003: Ikävä erätön ilta. Suomalainen eräkirjallisuus. Helsinki: SKS.
VEIVO, HARRI 2010: Representaation muodot ja mahdollisuudet kirjallisuudessa. Teoksessa
Representaatio. Tiedon kivijalasta tieteiden työkaluksi. Toim Tarja Knuuttila ja Aki Petteri
Lehtinen. Helsinki: Gaudeamus, Helsinki University Press. 135–157.
VALSTE, JUHA 2008: Selluksi, pelloksi vai suojeluun? Teoksessa Laulujoutsenen perintö.
Suomalaisen ympäristöliikkeen taival. Toim. Helena Telkänranta. Helsinki: WSOY. 66–69.
VILKKA, LEENA. 1993: Ympäristöetiikka. Vastuu luonnosta, eläimistä ja tulevista
sukupolvista. Helsinki: Yliopistopaino.
VÄLIVERRONEN, ESA 1996: Ympäristöuhkan anatomia. Tiede, mediat ja sairas
metsäkertomus. Tampere: Vastapaino.
WILLIAMS, RAYMOND 2003/1997: Luontokäsitykset. (Ideas of Nature. Teoksessa
Problems in Materialism and Culture, 1997.) Käänt. Mikko Lehtonen. Teoksessa Luonnon
politiikka. Toim. Yrjö Haila ja Ville Lähde. Tampere: Vastapaino. 40–66.