Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, pk Turvallisuusalan perustutkinto

Transcription

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, pk Turvallisuusalan perustutkinto
Koivistontien toimipiste
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, pk
Bärman Theo August Rafael
Eriksson Oskar Johannes
Hakala Joonas Jussi-Tapio
Karppanen Henri Kilpi Olavi
Korhonen Leevi Jesse Juhani
Korpela Hannes Heikki Eemeli
Kuokkanen Eetu Valtteri
Kuronen Julius Valentin
Kyyhkynen Riku-Matti
Laakkonen Jesse Jari-Pekka
Lahti Keijo Juhani
Lankinen Joni-Jarkko Kristian
Lötjönen Iida Anniina
Mäkelä Juho Hermanni
Niemi Mika Juho Joonas
Nieminen Aapeli Sakari
Paalanen Leevi Oliver
Palkee Jere Johannes Aleksander
Peltonen Marko Jere Samuel
Piipponen Joonas Mikael
Rantala Venni Ville Oskari
Reinikainen Niko Aku Oskari
Rintamäki Harry Daniel
Ristiniemi Åke Sakari
Salmi Eetu Santeri
Salonen Jere Juhani
Sartolahti Juho Viljami
Siiki Henna Lilja Orvokki
Tanila Lassi Kristian
Taskinen Samu Aapeli
Toivola Teemu Jaakko
Turppa Markus Veli-Juhani
Valli Jimmy Henry Tapani
van Woerden Alexander Johannes Fredrikus
Äijälä Jere Markus
Turvallisuusalan perustutkinto, pk
(opetus tapahtuu Kangasalan toimipisteessä)
Arilampi Kati Milja Marika
Eronen Aleksi Kristian
Hakkarainen Iina Mari Annukka
Ismail Samu Sebastian
Juvonen Veeti Valtteri
Kivelä Eerik Jussi Olavi
Kylliö Miko Martti Juhani
Laas Cassandra
Laine Aleksi Mika Einari
Lamminpohja Rasmus Kalevi
Lassila Jenny Erika
Lehtotie Niko Jesse Kristian
Murtonen Saana Helena
Pesonen Olavi Mikael
Salomäki Jere Petteri
Savilahti Aaro Tuomas
Sundell Japer Seppo Santeri
Toivola Erkki Mikael
Turunen Julius Kasimir
Vaskalainen Jenni Anna-Maria
Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, vaatetusala
Englund Veera
Hakala Nea
Kallio Annika
Lintunen Nancy
Niemi Anna
Nurminen Jade
Pasanen Julia
Toivanen Jose
Vahlsten Maria
Vainio Anni
Åkerman Laura
Laboratorioalan perustutkinto pk/yo
Ahola Joonas
Hyvönen Krista
Ketonen Noora
Laponogova Tanja
Mäkiranta Miko
Pasanen Suvi
Porri Heikki
Uitto Krista
Prosessiteollisuuden perustutkinto
Karanka Mikko
Kemppainen Henna
Kolehmainen Roope
Koskela Anni
Nieminen Jussi
Salmela Petri
Virtanen Niko
Välimäki Vilma
Rakennusalan perustutkinto, pk
Abdulahi Morteza
Adel Juwry Zakaria
Ahvenainen Erkki
Al-Menshedaui Hasan
Asp Valtteri
Bakhshi Amir
Diouf Seny
Görgin Cengiz
Hakanen Tino
Helminen Jarkko
Helminen Jere
Hietikko Sami
Hilden Miikka
Isoeskeli Jerry
Juntunen Aleksi
Kivelä Aku
Kivistö Julia
Koskinen Matti
Kosunen Mikko
Kotajärvi Jimi
Kotiranta Aaron
Kulma Valtteri
Kylmäniemi Jesse
Lahti Juuso
Lahtinen Jere
Lehtinen Topi
Lindroos Daniel
Lyytikäinen Ilari
Mäkinen Aleksi
Myllykallio Valtteri
Myllynen Pekka
Nappari Jonne
Niemenpää Mikko
Niemi Corey
Noory Ramez
Nurmio Visa
Paananen Juho-Pekka
Ruuhonen Joona
Salomäki Santeri
Siili Juuso
Sila Santeri
Taekrathok Sittichai
Tähtinen Tomi
Tarikka Elmeri
Terkko Elmo
Tikka Leevi
Tiusanen Ville
Tuohisaari Antti
Vaahtera Suvituuli
Vänninmaja Jesse
Vihavainen Lassi
Virtanen Juhani
Wallenius Jami
Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja, pk
Bäck Alex
Haavisto Jere
Huida Eetu
Kettunen Kalle
Leponiemi Jere
Lindén Riku
Matinlompolo Casper
Nurmela Matias
Rangell Kim
Rontu Ville
Salmela Daniel
Sirén Joni
Siuko Santeri
Valkama Topi
Valtonen Roope
Viitanen Samuli
Talotekniikan perustutkinto, pk
Abdulahi Mehdi
Alanen Markus
Blom Toni
Hyvönen Valtteri
Jakubi Hussain
Johansson Niko
Jokela Oiva
Keränen Riku
Kiho Arttu
Kivekäs Lauri
Kohtamäki Aku
Koivunen Valtteri
Konttinen Samuel
Korpela Lassi
Kujala Ville
Kulpakko Joonatan
Kyyhkynen Justus
Laasonen Verneri
Laukkanen Joni
Laulajainen Eemeli
Liinavuori Viljami
Lintula Oskari
Lähteenmäki Riku
Metsävirta Ossi
Niinimäki Aapo
Nikki Topias
Nikula Eero
Oksi Lauri
Pelkonen Nelli
Penttilä Ville
Pohjalainen Miska
Pulkkinen Tarmo
Pöysti Markus
Reijonen Joni
Rönkkö Jonathan
Simi Eetu
Vessari Otso
Vesterlund Miro
Vidal Miklos
Vihriälä Niklas
Viitanen Ville
Wiklund Rasmus
Virta Konsta
Vähäoja Nicke
Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti
Annala, Paavo
Heikkilä, Juuso
Hettula, Elvis
Huovinen, Roosa
Kaipainen, Juuso
Kivelä, Tatu
Koskinen, Riku
Kulo, Maria
Metsälä, Jutta
Niemelä, Kalle
Niemi, Tobias
Nieminen, Samuli
Nieminen, Tommi
Rajala, Anton
Solja, Leevi
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto, yo
Hautaviita, Maija
Hostikka, Meri
Jokilahti, Jenni
Juuti, Laura
Kemppinen, Katja
Klimova, Irina
Lahtinen, Laura
Laine, Veera
Mannila, Laura
Niemelä, Juuli
Ranua, Eija
Savolainen, Helinä
Turvallisuusalan perustutkinto, pk
Ahlstedt Atte Antero
Ahtiainen Leevi Oskari
Arajärvi Jenni Julia
Arppe Matias Joonatan
Haikansalo Eveliina Maria
Havisalmi Alexandra Elena
Heikkinen Saku Kalevi
Hossaini Hamidullah
Hälikkä Matti Nestor
Ikonen Tony Henrik
Järvinen Niko Kristian
Karasti Kim Kasperi
Ketola Joni Heikki Aleksi
Kotamäki Eemi Valtteri
Kristiansson Paavo Johannes
Kuhanen Noora Iina Maria
Lähteenmäki Samuel Heikki Matias
Marhala Tatja Minerva
Markunmäki Tuomas Samuel
Marttila Otto Artturi
Neejärvi Tatu Matias
Ovasta Iris Maura
Paavola Teemu Aleksi Vesanpoika
Palo Janina Susanna
Pelander Nina Kristiina
Pulakka Rebecca Amanda
Ronkainen Joni Hermanni
Rosario Ulloa Elwin Andres
Salmenoja Riikka Maria
Salmi Niklas Mikael
Savikko Venla Heleena
Siamak Ehsan
Soini Niilo Jyry Mikael
Soini Ville Valtteri
Tenkanen Arttu Juho Veikka
Tilus Tatu Elias
Toivonen Jere Mikael
Valkama Leevi Sakari
Viitaniemi Niko Daniel
Vilppola Eetu Juhani
Vaatetusalan perustutkinto, pk
Happonen Anna
Jokinen Meiju
Juntunen Jade
Kataja-aho Elli
Lahdenperä Noora
Lehto Ilari
Markkula Roosa
Martin Peppi
McSherry Daniella
Ojala Minna
Pham Huynh
Polat Yasemin
Polvinen Sanna-Kristiina
Rautio Heidi
Rimminen Ada
Rosengrén Jade
Salmi Peppi
Selestö Jessica
Säynäjoki Jenna
Tekonen Minja
Wivolin Jonathan
Ånäs Sara