Kehitysyhteistyön eurooppalaisen teemavuoden Metro

Transcription

Kehitysyhteistyön eurooppalaisen teemavuoden Metro
presidentti
Tarja Halonen
jossa kaikilla on oikeus
turvalliseen elämään.
Hossni Boudali, kehitysyhteistyön
eurooppalaisen teemavuoden lähettiläs
jossa kaikki maailman
lapset pääsevät kouluun.
Paleface
muusikko
Diandra, kehitysyhteistyön
eurooppalaisen teemavuoden lähettiläs
www.kehys.fi
Poistaa köyhyys sen
kaikissa muodoissa
kaikkialta.
Poistaa nälkä,
saavuttaa ruoka­
turva, parantaa
ravitsemusta ja
edistää kestävää
maataloutta.
Taata terveellinen
elämä ja hyvinvointi
kaiken ikäisille.
”Olemme saavuttaneet ratkaisevan
hetken inhimillisessä historiassa”
Taata kaikille avoin,
tasa-arvoinen ja
laadukas koulutus
sekä elinikäiset
oppimismahdolli­
suudet.
Saavuttaa suku­puolten välinen
tasa-arvo sekä
vahvistaa naisten ja
tyttöjen oikeuksia
ja mahdollisuuksia.
Varmistaa veden
saanti ja kestävä
käyttö sekä
sanitaatio kaikille.
YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon totesi kestävän kehityksen
huippukokouksessa syyskuussa.
Kokouksessa YK:n jäsenmaat allekirjoittivat ennennäkemättömän laajat uu­
det kestävän kehityksen tavoitteet. New Yorkiin oli kokoontunut ihmisiä kaik­
kialta maailmasta vahvistamaan tavoitteet ja juhlistamaan päätöstä sekä YK:n
70-vuotista taivalta.
Kunnianhimoisen kestävän kehityksen ohjelman ja sen sisältämien tavoittei­
den on tarkoitus ohjata maailman kehityksen suuntaa seuraavat 15 vuotta. Ne
tulevat voimaan ensi vuoden alussa.
Varmistaa edullinen,
luotettava, kestävä
ja uudenaikainen
energia kaikille.
Edistää kaikkia
koskevaa kestävää
talouskasvua, täyttä
ja tuottavaa työlli­
syyttä sekä säällisiä
työpaikkoja.
Rakentaa kestävää
infrastruktuuria sekä
edistää kestävää
teollisuutta ja
innovaatioita.
Ohjelman 17 kestävän kehityksen tavoitetta jatkavat vuosituhattavoitteiden
myötä aloitettua työtä äärimmäisen köyhyyden hävittämiseksi ja nälän poista­
miseksi. Niissä otetaan vahvasti huomioon myös ympäristön kantokyky ja se,
että rauha ja turvallisuus ovat tärkeitä kehityksen edellytyksiä.
Tavoitteena on muun muassa, että vuonna 2030 ei ole enää köyhyyttä eikä
nälkää, sukupuolten tasa-arvo on saavutettu ja kaikille taataan koulutus. Tär­
keintä on, että kaikkien maailman maiden – myös Suomen – tulee tehdä töitä
näiden tavoitteiden toteutumisen eteen niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.
Syyskuun huippukokouksessa ja sen jälkeen alkaneessa 70. yleiskokouksessa
uusia tavoitteita kiitettiin laajalti. Ääneen kokouksissa ja 70-vuotisjuhlallisuuk­
sissa pääsivät paitsi päättäjät ja kansalaisyhteiskunta, myös muun muassa
paavi ja hyvän tahdon lähettiläät.
Vähentää eriarvoi­
suutta maiden sisällä
ja niiden välillä.
Taata turvalliset ja
kestävät kaupungit
sekä asuinyhdyskun­
nat.
Varmistaa kulutusja tuotantotapojen
kestävyys.
”Uudet kehitystavoitteemme ovat kunnianhimoiset.
Mutta [--] ne ovat saavutettavissa – jos teemme töitä
yhdessä, jos kannamme vastuumme toisiamme kohtaan.
Uskon siihen. Viime vuosien edistys antaa meille toivoa.
Tiedämme mikä toimii. Tiedämme mitä tehdä.”
Yhdysvaltain presidentti Barack Obama
Toimia kiireellisesti
ilmastonmuutosta
ja sen vaikutuksia
vastaan.
Edistää rauhanomaisia
yhteiskuntia ja taata
kaikille pääsy oike­
uspalveluiden pariin;
rakentaa tehokkaita ja
vastuullisia instituu­
tioita kaikilla tasoilla.
Säilyttää meret ja
merten tarjoamat
luonnonvarat sekä
edistää niiden
kestävää käyttöä.
Tukea vahvemmin
kestävän kehityksen
toimeenpanoa ja
globaalia kumppa­
nuutta.
Suojella maaeko­
systeemejä,
palauttaa niitä
ennalleen ja edistää
niiden kestävää
käyttöä; edistää
metsien kestävää
käyttöä; taistella
aavikoitumista
vastaan; pysäyttää
maaperän köyhty­
minen ja luonnon
monimuotoisuuden
häviäminen.
”Kokemukset viimeisen 70 vuoden ajalta – YK:n
perustamisesta lähtien –, ja erityisesti tämän
vuosituhannen ensimmäisten 15 vuoden ajalta,
paljastavat, kuinka tehokasta kansainvälisten normien
täysi soveltaminen on ja kuinka tehotonta on niiden
puutteellinen täytäntöönpano.”
Paavi Franciscus
”Jokaisella lapsella on oma ääni, mutta liian usein heitä
ei kuulla. [--] Jokaisella lapsella on sama unelma
paremmasta tulevaisuudesta. Nyt, kun maailma keskittyy
uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin, meillä on toivoa
tehdä tästä unelmasta totta.”
YK:n hyvän tahdon lähettiläs David Beckham
EU ON…
… MAAILMAN SUURIN
KEHITYSYHTEISTYÖN RAHOITTAJA
0
oo p
Eur
ka
en
sia
ka ,
l ä- &
olin a
erik ia
frik ia
t Aa
Ete Aasia
lä­puAfrikk jois-Aki-Aas
unu
-AmOsean
t
e
s
s
i
t
s
i
i
l
h
e
o
s
l
o
j
&
n
Po & Ke
kk
Teo
Poh
ara
Ka a
si
S ah
L än
pa
3%
5%
LIA
JÄ
0 ,4
RA
3,1
3%
VE
NÄ
RJ
ST
A
DA
3, 5
RA
NO
I-A
UD
AU
B IA
%
I7
,3
PA
N
US
SA
50
JA
100
A
EU
55,33%
150
3, 5
19
,9 %
200
9%
250
NA
300
KA
… SUURI RUUAN HAASKAAJA
3%
jätettä
henkeä kohti
kg/vuosi
EU ON…
n
aine
inal kka
LatAmeri
… HUONO
HUOLEHTIMAAN
MERISTÄÄN
93 %
EU EI KALASTA LÄHIMERI­ALUEILLAAN
KESTÄVÄSTI. 93 % VÄLIMEREN JA 86 %
MUSTANMEREN KALAKANNOISTA
ON LIIKAKALASTUKSEN KOHTEENA.
86 %
VÄLIMERI
… MAAILMAN SUURIN
KAUPANKÄVIJÄ
EU KÄY ENEMMÄN KAUPPAA
KUIN MIKÄÄN MUU ALUE.
Myös BKT:ta ja suoria investointeja
mittaamalla EU on edelleen maailman
ykkönen.
JAPANI 4,9
Prosenttia maailman
tavaroiden ja palveluiden
kaupasta
KIINA 13,0
USA 13,8
EU 16,5
MUSTAMERI
… HUONO PITÄMÄÄN VEROISTAAN KIINNI
… KASVAVA UUSIUTUVAN
ENERGIAN KÄYTTÄJÄ
15%
8,3%
EU:STA KARKAA JOKA VUOSI
1 000 000 000 000
EUROA VEROPARATIISEIHIN.
-04
-06
-08
-10
-12
TAVOITTEET KOSKEVAT MYÖS EUROOPAN UNIONIA
EU
on viime vuosien kriiseistä ja haasteista
huolimatta edelläkävijä monilla ihmisten
hyvinvoinnin, ympäristön ja talouden mittareilla
mitattuna. Tämä antaa sille valtaa ja vastuuta
kansainvälisillä areenoilla yhteisistä asioista so­
vittaessa.
Kun uusista kestävän kehityksen tavoitteista
neuvoteltiin YK:ssa, pysyi EU:n linja yhtenäisenä.
Joissain kysymyksissä EU:n kannat olivat ristirii­
taisia kehitysmaiden enemmistön kanssa. On toki
luonnollista, että EU-maat ajavat omaa ja kan­
salaistensa asiaa, mutta kokonsa vuoksi EU:lla
on myös velvollisuus huolehtia osaltaan planeet­
tamme tulevaisuudesta. Ja siitä, että myös muilla
mailla on mahdollisuus pitää huolta niin ihmisistä
kuin ympäristöstä.
Uudet tavoitteet koskevat kaikkia maailman
maita. Tarvitaan johdonmukaista politiikkaa, joka
ottaa huomioon päätösten vaikutukset niin itselle
kuin muille. EU:n kauppa- ja maatalouspolitiikat
vaikuttavat esimerkiksi ruokaturvaan Suomessa.
Samalla ne kuitenkin vaikuttavat myös siihen,
Uusiutuvan energian osuus
EU:n kulutuksessa kasvaa
tasaisesti. TAVOITTEENA ON
SAAVUTTAA 20 % RAJA
VUOTEEN 2020 MENNESSÄ.
Nykyisellä kasvu­v auhdilla tavoite voisi
hyvin olla vielä kunnianhimoisempi.
minkälaiset mahdollisuudet maailman köyhim­
millä on huolehtia omasta toimeentulostaan ja
ruokaturvastaan.
Uudet tavoitteet ovat kaikki tärkeitä itsessään,
mutta kaikkein tärkein on kuitenkin niiden muo­
dostama kokonaisuus. Tavoitteet liittyvät tiiviisti
toisiinsa. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hal­
linto ovat esimerkiksi kestävän kehityksen edel­
lytyksiä. Kestävän kehityksen toteutuessa vah­
vistuvat kuitenkin myös edellytykset rauhalle ja
turvallisuudelle, niin täällä kuin muuallakin.
9.11.2015 mennessä oikein vastanneiden kesken arvotaan
kaksi elokuvalippua. Vastaukset osoitteeseen [email protected] otsikolla "Ristikko".
Tänä vuonna vietetään kehitysyhteistyön eurooppalaista teemavuotta! Vuoden aikana kerrotaan
EU:n ja sen jäsenmaiden tekemästä kehitysyhteistyöstä ja sen tuloksista sekä innostetaan
erityisesti nuoria pohtimaan globaaleja kehityskysymyksiä.
SINÄKIN voit toimia paremman maailman puolesta juuri sinulle sopivalla tavalla:
OSALLISTU
teemavuoden
#haluanmaailmankampanjaan ja kerro
millaisessa maailmassa
sinä haluaisit elää!
Kerro näkemyksesi
tageilla #haluanmaailman,
#EYD2015 ja
@haluanmaailman.
TEE VIDEO
nuorten
#haluanmaailmanvideokilpailuun, jos
olet 13–19-vuotias.
Ks. palkinnot
ja lisätietoja:
kehys.fi/videokilpailu
TULE
teemavuoden
päätöstilaisuuteen Helsinkiin
joulukuun alussa! Pääset
mm. tutustumaan uusiin
kestävän kehityksen
tavoitteisiin juhlatunnelmissa!
Lisätietoja tulossa:
europa.eu/eyd2015/fi/events
KERRO
oma Maailman paras
uutisesi osoitteessa
yk.fi/yk70v
TUE
kehitysyhteistyö­järjestöjen
työtä vapaaehtoisena tai
lahjoituksin! Löydät esimerkiksi
38 kehitysyhteistyötä tekevää
järjestöä: kehys.fi/jasenjarjestot
Kehitysyhteistyön eurooppalaista teemavuotta vietetään jokaisessa EU-maassa ja Suomessa siitä vastaa Kehys ry yhteistyössä ulkoministeriön kanssa.
Kuluva vuosi onkin merkittävä kehityskysymysten kannalta: syyskuussa sovittiin YK:ssa uusista kestävän kehityksen tavoitteista ja joulukuussa käydään
ilmastoneuvottelut. Lisäksi YK:n 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Suomen YK-liitto toteuttaa Maailman parhaat uutiset -kampanjan.
Lisätietoja: europa.eu/eyd2015/fi, www.kehys.fi ja www.maailmanparhaatuutiset.fi
Tämä materiaali on tuotettu Euroopan unionin tuella. Sen sisällöstä vastaa yksin Kehys ry, eikä sen voida katsoa edustavan Euroopan unionin mielipiteitä.