Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit

Transcription

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit
Lapsiperheiden kotipalvelun ja
perhetyön kriteerit
2015
Sisällys
1 .LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU................................................................................................................. 2
1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö ........................................................................................................ 3
1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen .............................................................................................. 3
1.3 Lapsiperheiden kotipalvelun maksut....................................................................................................... 4
1.4 Mihin tilanteisiin lapsiperheiden kotipalvelua ei ole tarkoitettu ............................................................ 5
2 PERHETYÖ ................................................................................................................................................... 5
1
1 .LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU
Lapsiperheiden kotipalvelun ohjeistuksella on tarkoitus selkiyttää palvelujen kohdentamista
kotipalvelua tarvitseville perheille. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden
tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu asuinalueesta ja taloudellisesta tilanteesta
riippumatta. Näin tuetaan perheiden hyvinvointia. Muhoksella lapsiperheiden kotipalvelussa on
kolme työntekijää.
Lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin
turvaamiseksi. Kotipalvelua
annetaan toimintakykyä alentavan
syyn,
kuten
sairauden,
synnytyksen, vamman tai uupumuksen vuoksi, tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.
Erityisellä perhetilanteella tarkoitetaan esimerkiksi perheenjäsenen kuolemaa, vanhempien eroa
tai tilannetta, jossa toinen vanhemmista on vankilassa. Elämäntilanne voi aiheuttaa tuen tarvetta
myös muun omaisen tai läheisen vaikean sairauden tai poismenon johdosta. Erityinen
perhetilanne voi olla myös perheessä, joissa on vammainen lapsi, kaksoset tai aikuinen omainen
hoidettavana.
Lapsiperheiden kotipalvelua voi siis saada
- Raskauden loppuvaiheessa sekä synnytyksen jälkeen.
- Perheille, joissa on tilapäinen ja lyhytaikainen avuntarve. Näissä perheissä
avuntarve on suhteellisen rajattu kuten esim. vanhempien lääkäri- ja terapiakäynnit.
- Perheille, joiden elämässä on tapahtunut äkillinen tai kriisiluontoinen muutos esim.
avioero, vanhemman uupumus, sairastuminen tai kuolema.
- Perheille, joissa on mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Perheessä vanhempien
voimavarat ovat vähäiset tai puuttuvat kokonaan, ja ulkopuolinen apu on
välttämätön.
- Perheille, joilla on lastensuojeluasiakkuus ja/tai huoltajuuteen liittyviä ongelmia.
Perheissä esiintyy monenlaista riskikäyttäytymistä, jotka ovat haasteena lasten
hyvinvoinnille ja terveydelle. Nämä perheet ohjautuvat perhetyöhön yleensä
sosiaalitoimiston kautta.
2
1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö
Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon sekä toimintakyvyn ylläpitoon
kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalvelu on arjen
sujumisen vahvistamista, joka sisältää kodin siistimistä esim. pyykkihuolto, tiskit ja ruoan
valmistus. Kotipalvelu on myös ohjaamista ja tukemista itsenäiseen kodinhoitoon.
Kotipalvelu on myös apua ja tukea lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin
jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa ja toiminnoissa. Kotipalvelun tavoitteena on aktivoida
perheen voimavaroja, vahvistaa vanhemmuutta ja löytää kantavia verkostoja perheen tueksi.
Kotipalvelu tukee ja ohjaa vanhempia löytämään omia voimavaroja. Vahvistaa vanhemman uskoa
hänen omiin voimavaroihin. Ohjaa lapsen kasvatukseen liittyvissä asioissa esim. lapsen
vuorokausirytmin luominen ja vuorovaikutustaidot sekä tukee vanhempien osallistumista eri
toimintoihin (esimerkiksi kerhoihin) lasten kanssa etenkin, jos perheen sosiaalinen verkosto on
rajallinen.
Kotipalvelu on myös asiakkaan rinnalla kulkemista, keskustelemista ja haasteiden selvittämistä.
Toisinaan kotipalvelua tarvitaan myös perheiden tukiverkoksi, kun niiden luonnolliset verkostot
ovat rajoittuneet Kotipalvelua, kuten myös perhetyötä, tukihenkilöitä ja -perheitä sekä
vertaisryhmätoimintaa, on saatavilla ilman lastensuojelun asiakkuutta. Kotipalvelun tukipalvelut
ovat myös lapsiperheiden käytettävissä silloin kun palvelulle asetetut kriteerit ja tarve täyttyvät.
Tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata oikea-aikainen tuki perheille.
Kotipalvelun asiakaskäyntien yhteydessä voidaan asiakkaita ohjata mm ajanvarausasioissa esim.
neuvolaan/lääkäriin, erilaisissa yhteiskunnallisissa asioissa ohjaaminen ja tukeminen kuten
asioinnit Kelassa ja työvoimatoimistossa. Kotipalvelu tekee myös tarvittaessa yhteistyötä muiden
perheen tukemiseen osallistuvien tahojen kanssa, esim. neuvolan, mielenterveystoimiston,
sosiaalityön, koulun ja päivähoidon kanssa.
1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen
Kotipalvelu
aloitetaan
asiakassuunnitelmalla.
kirjallisella
palvelutarvearviolla,
Palvelutarvearvio
sisältää
3
jota
yhteenvedon
tarvittaessa
asiakkaan
täydennetään
tilanteesta
ja
sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeen (tilapäinen, toistuva, pitkäaikainen), johtopäätökset
asiakkuuden edellytyksistä, asiakkaan mielipiteen ja näkemyksen palvelutarpeesta sekä asiakkaan
ja työntekijän mielipiteen mahdollisesta omatyöntekijän tarpeesta. Palvelutarpeen arviota voidaan
tarvittaessa
täydentää
asiakassuunnitelmalla.
Palvelutarpeen
arvioinnissa
kartoitetaan
mahdollisuudet käyttää kunnan muita palveluja sekä yksityisiä palveluja, vapaaehtoistoimintaa ja
lähipiirin osallistumismahdollisuuksia. Tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon avun tarpeen
kiireellisyys ja mahdollisuus saada muuta apua.
Tilapäisen palvelun kestosta ja toteutuksesta palveluohjaaja sopii asiakkaan kanssa huomioiden
asiakkaan tarpeet ja työntekijöiden työtilanteen. Tilapäistä palvelua voidaan sopia yksi tai
muutama käyntikerta kerrallaan.
Palvelu on säännöllistä silloin, kun asiakas saa palvelua vähintään kerran viikossa, ja palvelusta
sekä sen tavoitteista on tehty yhdessä asiakkaan kanssa kotipalvelun tai perhetyön
asiakassuunnitelma. Suunnitelmaa arvioidaan yhdessä sovitun aikataulun mukaisesti tekemällä
väliarviointi tai päätösvaiheessa tehtävä loppuarviointi ja asiakaspalaute. Palveluaika ja sen tiheys
riippuvat yhteisesti asetetuista tavoitteista.
Vanhustyönjohtaja tekee viranhaltijapäätöksen palvelun myöntämisestä tai hylkäämisestä.
1.3 Lapsiperheiden kotipalvelun maksut
Kotipalvelu on perheille maksullinen palvelu. Se noudattaa kotipalvelusta säädettyjä
asiakasmaksuja.
Säännöllistä kotipalvelua saavan perheen maksu muodostuu tulojen mukaan
Tilapäisen palvelun kustannukset ovat palvelun kestoon sidottuja
Tilapäinen palvelu
alle 2h 9,30€
2-4h 15,20€
yli 4h 22,90€
4
1.4 Mihin tilanteisiin lapsiperheiden kotipalvelua ei ole tarkoitettu
- pelkkään siivoukseen
- sairaan lapsen hoito, jos vanhemmalla oikeus jäädä kotiin hoitamaan lasta
- etätyöhön tai opiskeluun
- omiin harrastuksiin tai arjen asioilla käyntiin, esim. kaupassa käynti
- parisuhteen hoitoon
2 PERHETYÖ
Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla
tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakaan hoidosta vastaava henkilö tarvitsevat
tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen
parantamiseksi (SHL 18§).
Perheessä tehtävä perhetyö voi olla perhetyöntekijän antamaa
keskusteluapua ja tukea erilaisissa arjen toiminnoissa.
Tehostettu lastensuojelun perhetyö tehdään yhteistyössä perheen ja lapsen asioista vastaavan
sosiaalityöntekijän kanssa asiakassuunnitelman mukaisesti. Perhetyöllä voidaan muun muassa
tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään, tehdä vanhemmuuden arviointia ja järjestää
lapselle hänen hyvinvointiaan tukevaa toimintaa. Perhetyö on usein käytännön avun ja
psykososiaalisen tuen yhdistelmä.
Tavoitteena on perheen itsenäinen selviytyminen arjen
haasteista. Lastensuojelun perhetyötä tehdään yhdessä tehden, ohjaten sekä tukien perhettä
voimavarat huomioiden. Keskeistä työssä on lapsen edun turvaaminen. Perhetyö tekee yhteistyötä
perheen ympärillä toimivien eri ammattiryhmien kanssa. Perhetyön tarvetta arvioidaan sovitusti
ja säännöllisesti.
Perhetyö on maksutonta.
5