Arola - Turun yliopisto

Comments

Transcription

Arola - Turun yliopisto
Abipäivän opotilaisuus 15.1.2015
Katja Arola
AJANKOHTAISTA TURUN YLIOPISTOSSA
• Abien vanhempien infoilta järjestettiin marraskuussa
2014 toista kertaa. Luentotallenne utu.fi-sivuilla.
• Opiskelijalähettiläät (4 kpl) jatkavat toimintaansa myös
kevätlukukaudella: mahdollisuus tilata opotunnille
puhumaan. Tilauslinkki utu.fi-sivuilla.
• Lukiolaisten päivä tiistaina 14.4.2015.
• Turun yliopiston hakijasivujen rakennetta uudistettu.
AJANKOHTAISTA TURUN YLIOPISTOSSA
• Turun yliopiston hakijasivujen rakennetta uudistettu.
TURUN YLIOPISTO YLPEÄNÄ ESITTÄÄ
• Hakijoiden opintoneuvonta:
suunnittelija Maria Henninen
[email protected]
puh. 050 562 8097
Neuvontaa ja ohjausta
hakijoille
ja yliopisto-opintoja harkitseville
Hakijoille
• Hakijapalvelut
• Tiedekunnat
Yliopistoopintoja
harkitseville
• Mitä lukion jälkeen? Mikä ala voisi
olla minulle sopiva? Minkälaisiin
tehtäviin näiltä aloilta voi päästä?
• Henkilökohtainen ohjaus
• Pienryhmät, teemapäivät / kurssit,
vierailijaryhmät yliopistolle
• Verkkosivujen kehittäminen, ohjausta
verkossa?
• Mitä muuta?
AJANKOHTAISTA TURUN YLIOPISTOSSA
Opiskelijavalinta 2015
• Hakijasuman purku / toinen vuosi (biotekniikka,
filosofia, hammaslääketiede, kauppatieteet, logopedia,
luokanopettajakoulutus, psykologia)
• Sisäänottomäärissä ei muuten merkittäviä muutoksia.
• Terveyden biotieteet ► Biolääketiede
• Politiikan tutkimus ► Poliittinen historia ja valtio-oppi
OPINTOPOLKU JA KEVÄÄN YHTEISHAKU
• Opintopolku käytössä Turun yliopiston hauissa ensimmäistä
kertaa tänä keväänä.
• Koulutusten kuvaustavoissa yliopistokohtaista vaihtelua.
Vuoden 2016 yhteishakuun mennessä tavoitteena
yhtenäiset kuvaustavat.
• TY:ssä kaksiportaiset tutkinnot (alempi + ylempi) kuvattu yhtenä
koulutuksena, esim. ”Tietotekniikka, tekniikan kandidaatti 180
op ja diplomi-insinööri 120 op, 300 opintopistettä”
• ÅA:ssa kuvattu erikseen alempi ja ylempi tutkinto, esim.
”Informaatioteknologian koulutusohjelma, tekniikan kandidaatti
tai luonnontieteiden kandidaatti, 180 opintopistettä” ja esim.
”Sulautetut järjestelmät, diplomi-insinööri, 120 opintopistettä”
• Hakijan on oltava tarkkana, ettei hae vahingossa suoraan
pelkkään ylempään tutkintoon! Järjestelmä ei estä hakemista
sellaiseen koulutukseen, johon pohjakoulutus ei riitä.
OPINTOPOLKU JA KEVÄÄN YHTEISHAKU
Yhteishaku 17.3.-9.4.2015 klo 15
Hakemuksen täyttäminen Opintopolussa
•
•
•
•
•
Yksi hakulomake, vaikka kaksi yhteishaun hakuaikaa: voi hakea
enintään kuuteen koulutukseen yhteensä.
Hakulomaketta voi hakuajan puitteissa muokata kirjautumalla Oma
opintopolku -palveluun. Kirjautumiseen tarvitaan vahvaa
tunnistautumista, esim. verkkopankkitunnuksia. Suositeltava tapa!
Jos ei voi kirjautua Oma Opintopolku -palveluun, on otettava
yhteyttä sellaisen yliopiston tai ammattikorkeakoulun
hakijapalveluihin, jonne on hakenut tai on hakemassa. Virkailija
tekee pyydetyt muutokset.
Opintopolkua koskevaa neuvontaa voi pyytää jostain niistä
korkeakouluista, joihin on hakemassa.
Hakuajan päättymisen jälkeen hakemuksen peruminen tapahtuu
korkeakoulun virkailijan kautta.
OPINTOPOLKU JA KEVÄÄN YHTEISHAKU
• Tulokset julkistetaan 1.7.2015
• Korkeakoulupaikka otettava vastaan ennen 15.7. klo 15.
Paikan vastaanotto vahvan tunnistautumisen kautta
Opintopolussa.
• Hakijan kannattaa seurata Oma Opintopolun kautta oman
tilanteensa edistymistä sijoittelussa.
• Lisäksi kannattaa seurata korkeakoulujen tiedotteita.
Tiedottamista tehostetaan mahdollisten ongelmatilanteiden
varalta.
KORKEAKOULUJEN VALINTAUUDISTUS, II VAIHE
•
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja
ammattikorkeakoululain muuttamisesta tehty marraskuussa 2014.
Eduskunta ei ole vielä päättänyt lakimuutoksista. Päätöstä odotetaan
lähiaikoina.
• Lähdettävä siitä, että lakimuutokset toteutuvat.
Hakijoiden kannalta olennaisimmat muutokset:
• Korkeakoulujen tulee varata yhteishaussa osa opiskelupaikoista
niille, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet korkeakoulututkintoa tai
vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskeluoikeutta.
• Säädetään korkeakoulujen velvollisuudesta ottaa siirto-opiskelijoita.
Opiskelijan saadessa uuden opiskeluoikeuden hän menettää siirron
perusteena olevan alkuperäisen opiskeluoikeutensa.
• Opiskelija voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon
johtavan opiskelupaikan lukukautta kohti.
• Hakemuksen käsittelymaksu muun kuin EU/ETA-alueen valtioiden tai
Sveitsin koulutusjärjestelmiin kuuluvan korkeakoulukelpoisuuden
tuottavan koulutuksen suorittaneilta hakijoilta.
OPISKELUOIKEUTTA KOSKEVAT MUUTOKSET
Hallitus esittää, että
• Yliopiston tai ammattikorkeakoulun opiskelija voisi jatkossa
ilmoittautua ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelupaikan
vastaanottamisen jälkeen poissa olevaksi, jos hän suorittaa
asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta
asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua, on äitiys-,
isyys- tai vanhempainvapaalla tai on oman sairauden tai
vamman vuoksi kyvytön aloittamaan opintojaan.
• Muista kuin lakisääteisistä syistä johtuvaa poissaoloaikaa, jota ei
lueta opintojen suorittamisaikaan, lyhennettäisiin kahdesta
lukuvuodesta yhteen lukuvuoteen.
Välivuoden viettäjät voivat siis jatkossakin ottaa paikan vastaan,
mutta heidän tulee ilmoittautua läsnä olevaksi (mikäli em.
lakisääteiset syyt eivät tule kyseeseen) ja opintoaika alkaa kulua
heti.
LISÄTIETOA
• Lisätietoa valintauudistuksesta löytyy mm. Opetus- ja
kulttuuriministeriön verkkosivuilta www.okm.fi ->
http://www.okm.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/vireilla_k
oulutus/opiskelijavalinnat/
• Ministeriö on laatinut myös oman listan usein kysytyistä
kysymyksistä (pdf).
• www.utu.fi/hae > hakeminen ja opiskelijavalinta >
yhteishaku > usein kysyttyä TAI haku muuttuu, miten ja
milloin?
KIITOS!
[email protected]
(1.2.15 alkaen [email protected])
Kuva: Turun yliopisto / viestintä
uva: Turun yliopiston viestintä