tonttiesite ja tontinvarauslomake

Comments

Transcription

tonttiesite ja tontinvarauslomake
17.6.2015
KALMAANRANNANALUEEN
OMAKOTITONTTIESITE
Ikaalisten kaupunki
Kaavoitus- ja mittaustoimi
Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen
(03) 45011
UUSIEN TONTTIEN VARAAMINEN JA OSTAMINEN
Yleistä:
Uusia, syksyllä 2014 ensi kertaa varattaviksi tulleita Ikaalisten kaupungin
tontteja on tarjolla ostettavaksi Kalmaanrannan alueelta. Tontit sijaitsevat
Kyrösjärventien päässä sekä Kallinkadun ja Gyllinginkadun varrella.
Tontit ovat vain noin 1,8 km Ikaalisten keskustaajamasta koilliseen lähellä
vanhan, historiallisen Kalman talouskeskuksen aluetta. Varattavissa olevat
tontit on merkitty maastoon numeroiduin tunnuskilvin, joissa on tontin numero.
Tontteja palveleva kunnallistekniikka rakennetaan tarpeen mukaan.
Varaaminen:
Esitteessä mainittuja tontteja voi varata välittömästi.
Varaajiksi tulee merkitä kaikki ne henkilöt, jotka ovat tulossa tontin ostajiksi !
Tontinvarauksen vahvistus käsitellään kaupunginhallituksessa varausmaksun,
200 €, maksamisen jälkeen.
Hyväksytty tontinvaraus on voimassa enintään 3 kk, ellei tonttikauppaa synny
em. aikana varaajasta johtuvista syistä, tai varaus peruutetaan, varausmaksu jää
kaupungille korvauksena asian käsittelykuluista.
Tontinvaraushakemuslomake on tämän esitteen viimeisenä sivuna, josta sen voi
repäistä käyttöön. Lomakkeita ja esitteitä on myös saatavilla kaavoitus- ja
mittaustoimen kansliasta tai tilaamalla puhelimitse numerosta 044-7301 522.
Tontinvaraushakemukset palautetaan kaavoitus- ja mittaustoimistoon, osoite
Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen.
Tontin hinta:
Tonttien hintatiedot ilmenevät tonttikohtaisesti tässä esitteessä. Ikaalisten
kaupunginvaltuusto päätti tonttien hinnoittelun ja myyntimenettelyn
kokouksessaan 2.6.2014.
Ostaminen:
Kun hyväksytty tontinvaraaja haluaa tehdä kiinteistökaupan, tulee hänen ottaa
yhteyttä mittausteknikko Esko Hukkaseen, yhteystiedot alla. Kauppa on
mahdollista, kun kaupunginhallituksen tontinvarauksen hyväksymispäätös on
lainvoimainen. Muussa tapauksessa kaupungin puolesta otetaan asiasta yhteyttä,
kun tontinvarauksen hyväksytty aika on loppumassa.
Ostajan tulee hakea kaupantekopäivästä lukien 6 kk:n sisällä saannolleen
lainhuutoa Maanmittauslaitokselta. Lainhuudatuksen jälkeen tontti on
välittömästi kiinnitys- ja panttauskelpoinen.
Kaupan ehdot
Tonttikaupan keskeisenä ehtona on sitoutua rakentamaan tontille seuraavan
kolmen vuoden sisällä vähintään yksiasuntoinen ja 100 kerros-m²:n suuruinen
asuinrakennus. Kauppakirjamalli on nähtävillä kaavoitus- ja mittaustoimessa,
josta saa myös muita tarkempia ohjeita. Rakennuslupaa tontille voi hakea
välittömästi omistus- ja hallintaoikeuden siirryttyä ostajalle.
Muuta:
Lisätietoja tonttien varaamisesta, esittelystä yms. antavat
mittausteknikko Esko Hukkanen, puh. 044-7301 231
rakennustarkastaja Mika Wallin, puh. 044-7301 239
kaavoitusarkkitehti Esko Hyytinen, puh. 044-7301 263
Tekniset palvelut /
kaavoitus- ja mittaustoimi, sekä rakennusvalvonta
Osoite: Kolmen airon katu 3, 39500 Ikaalinen
Puh: (03) 45011, fax (03) 4501 373, www.ikaalinen.fi, e-mail: [email protected]
Alla mainituissa tehtävissä Sinua auttavat ensisijaisesti seuraavat palveluhenkilöt:
- tontinvaraus ja tonttikauppa: .................. mittausteknikko Esko Hukkanen.. ...................... 044 7301 231
toimistonhoitaja Sirpa Hinkkanen.. .................... 044 7301 522
- rakennuslupa- ja rakennusvalvonta- ....... rakennustarkastaja Mika Wallin. ........................ 044 7301 239
asiat ja valtion asuntorahoitus: ............. tstonhoitaja-asuntosihteeri Sirkku Ahokas ........ 044 7301 519
- vesi- ja viemäriliittymisasiat: ..... ........... Ikaalisten Vesi Oy, www.ikaalistenvesi.fi ......... 050 585 0022
- jätehuolto:............................................... Pirkanmaan Jätehuolto Oy ................................. (03) 240 5111
- paloturvallisuus: ..................................... palotarkastaja Kimmo Saunaluoma …………. 040 773 4319
(Pirkanmaan pelastuslaitos) [email protected]
Ikaalinen on vireä koulutus-, kulttuuri- ja kylpyläkaupunki, jossa on hyvä asua ja elää.
Toivomme, että voisit löytää täältä itsellesi mieleisen tontin, rakentaa sinne unelmiesi talon
ja viihtyä Ikaalisten kauniissa ympäristössä!
KALMAANRANNAN TONTTIEN SIJAINTI
KALMAANRANNAN ALUEEN ESITTELY
Kalmaanrannan tontit sijaitsevat n. 1,8 kilometrin päässä Ikaalisten keskustasta koilliseen
Kyrösjärventien päässä sekä Kallinkadun ja Gyllinginkadun varrella Kyrösjärven rannan läheisyydessä.
Tonteilta on vain muutaman kymmenen metrin matka niiden itäpuolella olevaan Kalmaan yleiseen
venevalkamaan. Tonttien läheisyydessä on historiallisen Kalman tilan vanha talouskeskus, joka
antaa omalta osaltaan alueelle rauhallisen ja arvokkaan yleisilmeen. Tonttialueiden vierestä kulkee
merkitty luontopolku opastetauluineen.
Varattavaksi tarjottavat seitsemän omakotitonttia ovat kaikki pääosin entisen havumetsän aluetta ja
kauttaaltaan hyvin kantavalla maaperällä. Osalta tonteista on näköyhteys Kyrösjärvelle.
KALMAANRANNAN ALUEEN TONTTIEN MYYNTIHINNAT
Kaupunginvaltuusto päätti 2.6.2014 tonttien hinnat, kaupunginhallitus päättää tonttien varaajien
hyväksymisestä. Tonttien luovutuksen yhteydessä kauppahintaan lisätään tontin lohkomisen maksu,
joka on 850 euroa.
Liittymäjohtojen sekä liittymämaksujen hinnat jäljempänä.
Seuraavassa tonttien hinnat:
K-osakorttelitontti
Käyttötarkoitus
Pinta-ala
m²
Hinta
€/m²
Rakennusoikeus
km²
1 605
Tontin
hinta
€
44 940
4-143-1
Asuinpientalo
28,00
562
4-143-2
Asuinpientalo
1 608
56 280
35,00
562
5-41-1
Erillispientalo
1 170
25 740
22,00
292
5-41-2
Erillispientalo
1 100
30 800
28,00
275
Erillispientalo
1 160
32 480
28,00
290
5-42-1
Erillispientalo
1 330
33 250
25,00
333
5-42-2
Erillispientalo
1 350
33 750
25,00
338
5-41-3
tilanne
myyty
Asemakaava Kiviniemi 4, kortteli 143 sekä keskeiset kaavamääräykset
Tonttijakokartta
Korttelin 4-143 rakennusten lattiakorkeuden tulee olla vähintään +91.00 (N60 järj)
Asemakaava Hakala 5, korttelit 41 ja 42 sekä keskeiset asemakaavamääräykset
Havainnekuva
Tonttijakokartat
TONTTIEN RAKENTAMISOHJEET
Tontin käsittelyä koskevat ohjeet
Tontti tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisessa korkeudessa ottaen kuitenkin huomioon
kadun mahdollinen poikkeaminen siitä.
Tontilla oleva puusto tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan. Niille tonteille, joilla ei ole
riittävästi luonnollista puustoa, tulisi sellaista istuttaa erityisesti rakennuksen ja katualueen väliselle
alueelle.
Rakennukset
Asuinrakennus:
Omakotitalojen sijoittumista ohjaa asemakaavan rakennusalan merkintä. Naapuritontin rajasta
rakennuksen etäisyyden tulee pääsäännön mukaan olla vähintään neljä metriä, jollei rakennusvalvontaviranomainen, yleensä naapurin suostumuksella, erityisesti hyväksy rakentamista sitä
lähemmäksi. Asemakaavalle on esitetty ohjeellisena tonttien rakennusten sijoittuminen. Samoin
asemakaavaa seuraavassa havainnekuvassa on esimerkinomaisesti sijoitettu tonteille rakennukset.
Kullekin tontille saa rakentaa yhden, enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen. Rakennukset
saavat olla enintään kaksikerroksisia. Rakennuksen pääjulkisivumateriaalina tulee olla puu ja
värisävyn perinteisiä murrettuja sävyjä ja katon tumma harmaa. Päärakennuksessa tulee käyttää
harjakattoa 1:3 tai jyrkempi. Rakennuksen muodon tulee olla riittävän yksinkertainen ja sopeutua
viereisten kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten yhteyteen.
Piharakennukset:
Omakotirakennukseen tulevat aputilat voidaan rakentaa joko asuntorakennuksen yhteyteen tai
erilliseksi piharakennukseksi, joka sisältää esim. autotallin, -katoksen, varaston, puuvajan tms.
Tällöin piharakennus tulisi yleensä rakentaa samoista materiaaleista kuin asuinrakennuskin ja niissä
tulisi käyttää asuinrakennusten värisävyjä.
Tonttien aitaaminen
Tontit suositellaan aidattaviksi istutuksin tai rakenteellisin aidoin yhtenevästi laajasti
korttelialueella. Avoimille tontinosille tulisi istuttaa puita vähintään 1 kpl/150 m².
Suositeltavia puita ovat esim. rauduskoivu muunnoksineen, kotipihlaja ja metsävaahtera.
LIITTYMÄT JA KAUPAN KESKEISIMMÄT EHDOT
Tontin kauppahinta on pelkän tontin maapohjan hinta ilman kunnallisteknisiä maksuja.
Kaupan yhteydessä Ikaalisten kaupunki perii myös myydyn tontin osalta lohkomismaksun,
jonka perusmaksu on enintään 2 000 m²:n tontista 850 € (al-veroton) ja suuremmasta tontista
950 €.
Esimerkki erikseen perittävistä kunnallisteknisistä yms. liittymämaksuista 1 000 m²:n
tontilla olevalle 150 kerros-m²:n suuruiselle yksiasuntoiselle omakotitalolle. Laskelma
perustuu 1.1.2013 voimassa olleisiin taksoihin ja on tarkoitettu vain suuntaa antavaksi.
Emme vastaa mahdollisista muutoksista tai virheistä.
Liittyminen Ikaalisten Vesi Oy:n vesijohtoverkkoon sekä jäte- ja hulevesi-viemäriverkkoon:
Vesijohtoverkko:
Jätevesiviemäriverkko:
Hulevesiviemäriverkko:
Liittymismaksu 1 200 € (al-veroton)
Liittymismaksu 1 400 € (al-veroton).
Liittymismaksu 500 € (al-veroton).
Lisäksi verkostolaitos (uusilla alueilla Ikaalisten Vesi Oy ja vanhoilla alueilla Ikaalisten
kaupunki perii taloliittymien liitosjohtojen rakentamisesta viemärin ja vesijohdon osalta
800 € (alv 0 %) ja hulevesiviemärin osalta (sade- ja kuivatusvesiä varten) 300 € (alv 0 %).
Lisätietoja: Ikaalisten Vesi Oy, puh. (03) 458 7717
Poppelikatu 7, 39500 Ikaalinen
www.ikaalistenvesi.fi
Liittyminen Leppäkosken Sähkö Oy:n sähkönjakeluverkkoon ja Leppäkosken Energia Oy:n
maakaasu- ja kaukolämpöverkkoon:
Sähköverkko: Liittymismaksu alkaen 1 900 € (alv 0%) pääsulakkeen ollessa 3 x 25 A.
KWh-mittarin ja talokohtaisen liittymiskaapelin hinta ei sisälly liittymismaksuun.
Maakaasu- ja kaukolämpöverkko: Tarkista liittymismahdollisuus yhtiöstä.
Lisätietoja: Leppäkosken Sähkö -konserni, puh. (03) 45 031,
Eino Salmelaisen katu 23, 39500 Ikaalinen
www.leppakoski.fi
Liittyminen Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy:n valokuitu- ja kaapeli-TV-verkkoon:
Tarkista liittymisehdot yhtiöstä.
Lisätietoja: Ikaalisten-Parkanon Puhelin Oy, puh. (03) 45051
Vanha Tampereentie 15-17, 39500 Ikaalinen
www.ipp.fi
Luovutuskirjan ehtona kaupassa on vaatimus tontin rakentamisesta rakentamistapaohjeiden
mukaisesti kolmen vuoden kuluessa kaupan voimaantulosta. Poikkeamisista ja muista
ehdoista voi neuvotella rakennustarkastajan ja kaavoitusarkkitehdin kanssa.
Luovutuskirjan malliin voi tutustua kaavoitus- ja mittaustoimessa.
_______________________________________________________________________________
Seuraavalla sivulla on tontinvaraushakemus.
Täytetyn ja allekirjoitetun hakemuksen voi tuoda tai lähettää kaavoitus- ja
mittaustoimeen seuraavaan osoitteeseen:
Ikaalisten kaupunki
Tekniset palvelut / kaavoitus- ja mittaustoimi
Kolmen airon katu 3, 39500 IKAALINEN
Puh. 044 7301 522
TONTINVARAUSHAKEMUS
Ikaalisten kaupunki, Kaavoitus- ja mittaustoimi
Kolmen airon katu 3,
39500 IKAALINEN
Kaupunginosa/kylä
Kortteli/tila
Tontti/RN:o
VARATTAVA TONTTI
VARAAJA (= tuleva ostaja / ostajat):
Täyd. nimi 1. _______________________________________________ hlö-tunnus __________________
(kaikki etunimet)
2. _______________________________________________ hlö-tunnus __________________
Ammatti
Osoite
1. ____________________________________ / 2.____________________________________
____________________________________________________________________________
Puhelin kotiin _____________________________________ työhön ________________________________
Sähköposti
____________________________________
_____________________________________
Suunniteltu rakentamisvuosi ________________________
Tulevaan asuntoon on muuttamassa ruokakuntaan kuuluvina alle 18 vuotiaita lapsia _____ henkilöä.

Olen tietoinen, että varaajan tulee maksaa 200 €:n suuruinen varausmaksu (=käsiraha) ennen
kuin varaushakemus käsitellään kaupunginhallituksessa.
Maksu jää kaupungille, jos peruutan varaukseni tai jos tonttikauppaa ei tehdä 3 kk:n sisällä
varauksen hyväksymisestä. Varaukseni katsotaan myös peruuntuneeksi, ellen ole maksanut
varausmaksua viimeistään varausmaksulaskun eräpäivänä.
Hakemuksessa olevia tietojani saa luovuttaa rakennus- ja kiinteistönhoitoalan suoramarkkinointia, mielipidetai markkinatutkimusta ja muuta vastaavaa henkilötietolain 19 §:ssä tarkoitettua tarkoitusta varten, ellen sitä
erikseen kiellä.
Kiellän henkilötietolain 19 §:n nojalla luovuttamasta tietojani.
Muuta _______________________________________________________________________________
______________________________ , ______ . ______ . 20____
paikka
päiväys
_______________________________________
allekirjoitus
______________________________________
allekirjoitus
============================================================================
Viranomaisten merkintöjä varten:
Tontin osoite
____________________________________________
Luovutusehtojen määrittäminen
kvalt ___________________ § / __________________
Lasku varausmaksusta lähetetty / maksettu
_____. _____. 20____
Varaus hyväksytty / peruutettu
khall ___________ § /_______ / peruttu ____________
Varaus voimassa
_____ . _____ . 20____ saakka
Kauppakirja allekirjoitettu
___________________________
Tontti rakennettava
___________________________ mennessä
/
_____ . _____ . 20____
Myönnetty pidennystä rakentamisvelvollisuuteen _________________________ saakka