Esite - Naisten Valmiusliitto

Transcription

Esite - Naisten Valmiusliitto
NAISTEN VALMIUSLIITON
HARJOITUS
23.–25.9.2016
Kainuun prikaati
Kajaani
Tule mukaan NASTAharjoitukseen parantamaan
arjen turvallisuustaitojasi!
Harjoitus on avoin kaikille naisille. Siihen voi
osallistua ilman ennakkotaitoja eikä osallistuminen
edellytä minkään järjestön jäsenyyttä.
Harjoituksen tavoitevahvuus on 400 naista.
Toiminta ei ole sotilaallista.
Harjoitus koostuu kymmenestä kurssista,
joista osallistuja valitsee yhden. Kurssit ovat
1. MSO-etsintä
2. Suomalainen nainen maanpuolustajana
3. Katuturvallisuus
4. Viestinnän peruskurssi
5. Kansalaisen kyberturvallisuus
6. Maastotaidot
7. Vesiturvallisuus
8. Kenttälääkintä
9. Elämyskurssi erityisryhmille
10. Kouluttajavalmennus
Lisätietoja:
www.naistenvalmiusliitto.fi
Turvallisuustaidot kuuluvat kaikille naisille!
23.–25.9.2016
Kainuun prikaati
Kajaani
NASTA-harjoitukset ovat valtakunnallisia naisille kohdennettuja valmiusharjoituksia, jotka järjestetään vapaaehtoisten naisten voimin. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kurssikokemusta
tai ennakkotietoja tai -taitoja valitun kurssin aiheesta. Harjoitukseen osallistuminen vaatii normaalia terveyttä ja kuntoa. Koulutus on luonteeltaan kaikille naisille soveltuvaa peruskoulutusta.
Hoikka 2016 -harjoitus järjestetään 23.–25.9.2016 Kajaanissa. Kainuun prikaatissa
pidettävän harjoituksen käytännön järjestelyistä vastaa Naisten Valmiusliiton Oulun alueneuvottelukunta johtajanaan Riitta Törn-Säkkinen. Harjoitus toteutetaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseina. Harjoitus alkaa perjantaina 23.9.2016 klo 12.00 ja päättyy
sunnuntaina 25.9.2016 klo 15.00. Harjoitusalueen ilmoittautumispiste avataan klo 10.00.
Harjoituksen tavoitteet
• Vahvistaa osallistujien arjen turvallisuustaitoja ja toimintakykyä poikkeusoloissa
• Harjoituttaa naisia toimimaan johto-,
organisointi-, huolto- ja kouluttajatehtävissä
Ilmoittautumisohjeet
Ilmoittautumisaika alkaa 25.4.2016
klo 8.00 ja päättyy 19.8.2016 klo 24.00.
Ilmoittautuminen tapahtuu internetissä:
www.naistenvalmiusliitto.fi/hoikka.php
Harjoitukseen voi ilmoittautua puhelimitse vain, jos sähköpostia ei ole käytettävissä ja ilmoittautuminen internetin kautta
ei ole mahdollista: Kainuun KOTU-päällikkö Timo Toivonen, puh. 040 7377 886,
timo [email protected]fi
Voit ilmoittautua vain yhdelle kurssille.
Osallistumismaksu on 66 euroa sisältäen:
• Opetuksen ja opetusmateriaalin
• Muonituksen
• Tarvittaessa tulo- ja paluukuljetuksen
välillä Kajaanin lentokenttä/linja-autoasema /rautatieasema – Kainuun
prikaati
• Majoituksen kasarmin tuvissa (maastotaidot -kurssi yöpyy teltoissa)
Kouluttajavalmennus -kurssin osallistumismaksu on 33 euroa.
Yleisiä ohjeita
Ajankohtaiset tiedot harjoituksen valmisteluista löydät osoitteesta
www.naistenvalmiusliitto.fi/hoikka.php
Harjoitukseen hyväksytyille lähetetään
noin kuukautta ennen harjoitusta kirje,
jossa kerrotaan tarkemmin jaettavista
varusteista, aikataulusta ja ajo-ohjeesta.
Maksuohjeet lähetetään osallistumismaksun suorittamista varten aikaisintaan 21
päivää ennen harjoitusta sähköpostitse tai
e-kirjeenä. Osallistumisen peruuttaminen
tätä ennen ei aiheuta kustannuksia.
Naisten Valmiusliiton alueneuvottelukunnat järjestävät yhteiskyytejä harjoitukseen
eri puolelta Suomea, kysy lisää alueesi
puheenjohtajalta. Yhteystiedot löydät:
www.naistenvalmiusliitto.fi/alueneuvottelukunnat.php
Lisätietoja
• www.naistenvalmiusliitto.fi
• Harjoituksen johtaja
Riitta Törn-Säkkinen, p. 050 536 1634,
[email protected]
• Naisten Valmiusliiton pääsihteeri
p. 040 561 1655
HOIKKA 2016 -harjoitus koostuu
kymmenestä kurssista, jotka ovat
Keskusrikospoliisin mukaan
vuosittain tehdään
noin 1 000 katoamisilmoitusta.
Suurin osa kadonneista löytyy, mutta vuosittain noin
10–15 ihmistä jää
selittämättömästi
kadoksiin.
MSO-etsintä
Tavoitteena on antaa tietoa
siitä, miten viranomaiset ja eri
pelastusorganisaatiot toimivat
etsintätilanteissa sekä kehittää
osallistujan valmiutta toimia
mukana etsinnässä ja kadonneen henkilön pelastustehtävässä. Kurssilla harjoitellaan
etsintätoimintaa MSO-menetelmällä, hätäensiapua ja suunnistusta.
Suomalainen nainen
maanpuolustajana
Päämääränä on tutustua
sotiemme ajan naisten kriisinsietokykyyn vaikuttaneisiin
tekijöihin ja siirtää heidän
henkistä perintöään nuoremmille sukupolville. Kurssilla käsitellään suomalaisten naisten
merkitystä sotiemme kotirintaman selkärankana ja rintamatehtävissä, sekä naisten roolia
sotien jälkeisessä yhteiskunnan
jälleenrakennuksessa. Kurssilla
perehdytään myös nykyajan
vapaaehtoiseen naisten maanpuolustus- ja turvallisuustyöhön.
Talvi- ja Jatkosodan aikana lähes
40 000 lottaa työskenteli armeijan apuna huolto- ja esikuntatehtävissä sekä ilmavalvonnassa.
Katuturvallisuus
Tavoitteena on kehittää osallistujan valmiutta varautua
henkilökohtaista turvallisuutta
uhkaaviin tekijöihin ja antaa
osallistujalle varmuutta toimia itsepuolustustilanteessa.
Kurssilla käydään läpi turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, voimankäytön keinoja
ja lainsäädäntöä. Kurssilla
harjoitellaan itsepuolustuksen
perusasioita aina äänenkäytöstä kuristusotteesta irrottautumiseen hyvin käytännönläheisesti.
Fyysisessä harjoittelussa opetellaan myös ottamaan kontaktia toisiin kurssilaisiin.
Hätävarjelu oikeuttaa
puolustautumaan
hyökkäykseltä.
Rikoslain mukaan
teko voidaan oikeuttaa hätävarjeluna,
mikäli se on välttämätön välittömästi
uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen
torjumiseksi.
Viestinnän peruskurssi
Tavoitteena on antaa kurssilaisille valmiuksia toimia tiedottajana esimerkiksi järjestöissä ja
tapahtumissa sekä ymmärtää
tiedottamisen perusteet. Kurssilla käydään läpi maanpuolustustyön erityispiirteitä tiedottamiselle ja kurssin käyneillä on
mahdollisuus suorittaa MPK:n
sosiaalisen median koulutusohjelman taso 1.
Sosiaalinen media on tärkeä osa
viestintää ja valokuvalla voi vaikuttaa
helposti, mutta viestinnän rajoitteet
(kuten tekijänoikeudet) on osattava
ottaa huomioon viestittäessä.
Hätäensiavulla tarkoitetaan henkeäpelastavaa
toimintaa. Hätäensiavulla pyritään estämään
potilaan menehtyminen eli turvaamaan loukkaantuneen hengitys, verenkierto ja tajunta
siihen asti, kunnes ammattiapua saadaan
paikalle tai henkilö alkaa itse hengittää.
Kyberympäristöön kohdistuvat uhkat ovat
tietoturvauhkia, jotka toteutuessaan vaarantavat tietojärjestelmän oikeanlaisen tai
tarkoitetun toiminnan.
Kansalaisen kyberturvallisuus
Tavoitteena on kehittää osallistujan tietoisuutta kyberturvallisuudesta. Kybermaailma - mitä
se on ja mistä se on tullut?
Kyberuhat - mitä, kuka ja missä?
Millaisia uhkia kohdistuu verkottuneeseen tietoyhteiskuntaan
ja sen toimijoihin? Ketkä ovat
uhkien takana? Miten varautua
yksilönä omassa arkielämässä?
Maastotaidot
Tavoitteena on kehittää osallistujan valmiutta liikkua maastossa
ja selviytyä luonnon olosuhteissa. Kurssilla harjoitellaan
jokamiestaitoja ja suunnistusta
sekä yövytään teltassa kasarmin
läheisyydessä.
Avotulen teko
maastoon ja polttopuiden otto eivät ole
jokamiehenoikeuksia. Retkikeittimen
käyttöä ei katsota
avotuleksi, joten sillä
voi aina valmistaa
aterian.
Vesiturvallisuus
Tavoitteena on kehittää osallistujan valmiutta ja asennetta liikkua
turvallisesti vesillä sekä toimia
hätätilanteessa vesillä. Kurssilla
tehdään paljon käytännön harjoitteita vedessä. Osallistuminen
edellyttää kohtuullista uimataitoa
sekä fyysistä kuntoa.
Suomessa hukkuu keskimäärin 170 ihmistä
vuodessa. Kysymyksessä on lähes aina
onnettomuus, ja alhainen veden lämpötila
vaikuttaa hukkumisriskiin. Kylmä kangistaa
nopeasti veden varaan joutuneen.
Kenttälääkintä
Tavoitteena on kehittää ja vahvistaa osallistujan ensiaputaitoja poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kurssilla harjoitellaan ensiaputaitoja
käytännön tilanteiden kautta (mm. äkillisiä
sairastumistapauksia ja loukkaantumisia)
sekä tutustutaan kenttälääkinnän erityispiirteisiin. Kurssi on käytännönläheinen ja vaatii
kohtuullista kuntoa.
Elämyskurssi erityisryhmille
Tavoitteena on antaa erityisryhmien osallistujille mahdollisuus olla mukana arjen turvallisuutta lisäävällä kurssilla, joka sisältää positiivisia,
turvallisuuden tunnetta lisääviä harjoitteita.
Kurssi soveltuu hyväkuntoisille lievästi vammaisille ja kaikenikäisille naisille. Mikäli mietit
kurssin soveltuvuutta itsellesi tai läheisellesi,
kysy rohkeasti lisätietoja.
Turvallisuus kuuluu kaikille ja elämyskurssilla
tarjotaan mahdollisuuksia erityisryhmien edustajille osallistua NASTA-harjoitukseen turvallisessa
ympäristössä kokeneiden ohjaajien kanssa.
Kouluttajavalmennus
Päämääränä on antaa kurssilaisille kouluttamisen perusvalmiuksia ja valmentaa
toimimaan kouluttajina esimerkiksi NASTAharjoituksissa ja muissa varautumis- ja turvallisuuskoulutuksissa. Kurssi on tarkoitettu
oman koulutusaiheensa perusasiat osaaville, joita kouluttajatehtävät kiinnostavat.
Seuraa myös Facebook-sivua:
www.facebook.com/naistenvalmiusliitto
– näillä turvaamme huomisen!
www.naistenvalmiusliitto.fi
p. 040 519 0162
[email protected]fi
Naisten Valmiusliitto
järjestää kaksi valtakunnallista NASTA-harjoitusta
vuodessa, joihin tarvitaan
naisia erilaisiin tehtäviin.

Similar documents