- Motivan hankintapalvelu

Comments

Transcription

- Motivan hankintapalvelu
Energiatehokkuuden parantaminen
korjausten ja muutosten yhteydessä
Miten julkiset hankinnat voivat tukea rakentamisen cleantechratkaisuja? Motiva / Syke, 10.2.2015
Yli-insinööri
Jyrki Kauppinen
Suomen rakennuskanta on melko nuorta
2000-10
1991-00
1981-90
CO2 emissions
1971-80
Purchased energy
Floor area
1961-70
-1960
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Jyrki Kauppinen /ympäristöministeriö
2
Affect of the Northern conditions is a challenge
Average heating and cooling degree days in EU-27
6000
Heating degree days
Cooling degree days
5000
4000
3000
2000
1000
Lisäksi auringonsäteilyn matalasta kulmasta johtuva jäähdyttämisen tarve on useita
kuukausia vuodessa. Lämpösäteilyn aiheuttamaa ylilämpenemistä voidaan hillitä
passiivisilla keinoilla kuten lipat , kaihtimet, istutukset ja alhainen g-arvo ikkunoissa.
Jyrki Kauppinen / Ministry of the Environment
GRC
PRT
ESP
ITA
FRA
EU-15
BLG
EU-27
GBR
IRE
BEL
NLD
HUN
ROM
GER
SVN
AUT
LUX
SVK
CZE
DNK
POL
LTU
LVA
SWE
EST
FIN
0
YM asetus energiatehokkuuden parantamisesta
korjaus ja muutostöissä (4/13) koskee
luvanvaraista rakentamista
4/13
Ympäristöministeriön asetus
rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä
Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013
——————
Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttöja rakennuslain (132/1999) 117 g §:n nojalla, sellaisena kuin se
on laissa 958/2012:
• sovelletaan rakennuksiin, joissa käytetään energiaa
• valaistukseen, tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen tai jäähdytykseen tarkoituksenmukaisten sisäilmastoolosuhteiden ylläpitämiseksi ja
• joissa tehdään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan rakennus- tai toimenpideluvanvaraista
korjaus- tai muutostyötä tai joiden käyttötarkoitusta muutetaan. ( 1§, 1mom)
Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö
Toteuttamiskelpoisten energiatehokkuutta
parantavien toimenpiteiden arviointi osana
suunnitelmallista kiinteistönpitoa.
• Rakennusosiin tehtävät energiansäästötoimenpiteet tehdään pääsääntöisesti
silloin, kun kyseisissä rakennusosissa on muutakin korjaustarvetta tai
rakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan.
• Energiatehokkuuden parantamisen ratkaisut korjausrakentamisen yhteydessä
on suunniteltava ja toteutettava niin, että niistä ei aiheudu esimerkiksi
sisäilmastoa huonontavia kosteus- ja homevaurioita.
• Otettava huomioon yleiset sisäilmasto-olosuhteet, jotta voidaan välttää
mahdolliset haittavaikutukset kuten riittämätön ilmanvaihto
• Rakennuksen energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet parantavat myös:
•
•
•
•
asumis- ja käyttömukavuutta,
sisäilmastoa sekä
pienentävät käyttökustannuksiin kohdistuvia nousupaineita
huolellinen suunnittelu ja toteutus parantavat rakentamisen loppulaatua
Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö
EU:n tavoitteet nyt ja jatkossa -EU 2030
tavoitteiden kehysesitys tuli komissiolta 2014
Rakennusten
energiatehokkuusdirektiivi
(EPBD)
Uusiutuvien energia-lähteiden
edistämistä koskeva direktiivi
(RES)
2020 tavoitteet
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 %
Uusiutuvat energialähteet 20 %
Energiatehokkuuden parantaminen 20 %
Energiatehokkuusdirektiivi (EED)
Jyrki Kauppinen / Ympäristöministeriö
2030 tavoitteet
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 40 %
Uusiutuvat energialähteet 27 %
Energiatehokkuuden parantaminen 30 %
Ekosuunnittelu- ja
tuotemerkintädirektiivit
Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman kirjaus
”Pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta”
Parlamentaarinen komitea: Tiekartta 2050 saakka, valmis 2014
2007-2010, -30%
2012 (-20%)
kokonaisenergiamalli, E-luku
2013 YM:n asetus
4/13 rakennuksen
energiatehokkuuden
parantamisesta
korjauksien ja
muutosten yhteydessä
Valtioneuvoston kansallinen energia- ja ilmastostrategia 2013
2015 Lähes
nolla
valmistelutyö
alkaa
uusiutuvan
energian
osuuksineen .
Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö
”Lähes nolla 2017”
31.12.2018 jälkeen
viranomaisten käytössä
ja omistuksessa olevat
ja 31.12.2020 jälkeen
kaikki uudet
rakennukset. 1/14
HE 82/2014
Hallituksen esitys
ilmastolaiksi, 6§
2050 mennessä
kokonaispäästöt
ilmakehään
-80%
Lähes nolla 2017 valmisteluaikataulu
Syksy 2014
1.1.2016
• Säädösvalmistelu alkaa
• Esitysluonnokset valmiit lausunnolle
1.9.2016
• HE Eduskuntaan
1.1.2017
• Voimaantulo
1.1.2018
• Soveltaminen
8
Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD)
Jäsenvaltioiden on lisäksi
• julkisen sektorin esimerkki huomioon ottaen
• kehitettävä toimintatapoja ja
• toteutettava toimenpiteitä kuten asetettava tavoitteita
• edistääkseen kunnostettavien rakennusten muuntamista lähes
nollaenergiarakennuksiksi
• kansallisiin suunnitelmiin on sisällyttävä seikat, jotka koskevat
uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöä
olemassa olevissa rakennuksissa, joihin tehdään laajamittaisia
korjauksia.
Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö
Korjausrakentaminen – minimivaatimuksia
parempi taso on mahdollinen osassa hankkeita
• Osassa rakennuskantaa on potentiaalia vaatimustasoa
parempaan.
• Kuinka nämä rakennukset tunnistetaan?
• Kuinka kannustetaan matalaenergia- ja lähes nollatasoon?
• Kustannustehokkuus
• Investointikustannus/ käytön- ja asumisenkustannus
• Myönteiset vaikutukset asuin- ja käyttökustannuksiin sekä
käyttömukavuuteen olisi pystyttävä tunnistamaan
• Huollon hyvä taso ja uusimisten sekä korjausten määrän minimointi
Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö
Lopuksi
Uusilla ratkaisuilla voidaan vaikuttaa rakennuksen
energiatehokkuuteen myönteisesti myös erillisinä toimenpiteinä.
• Tarvitaan sovellettavissa oleva yhteinen konsepti
• Mahdollisten jälkeenpäin asennettavien laitteiden sijoittelun suunnittelu
korjausten yhteydessä
• Korjattavien rakennuksen osien tai rakennusosien korjausten vaatimuksia
parempi taso
• Varautuminen tuleviin asennuksiin korjausten yhteydessä
• Esimerkiksi kaapeloinnit, putkitukset ja
• Läpiviennit sekä jalustat
• Automatiikan mahdollistaminen / lisääminen
• Etähallinta l. järjestelmien seuranta, säätö / -ohjaus
• Rakentamisen yhteydessä nyt tehtävillä päätöksillä on vaikutusta
useiden vuosikymmenien päähän, joskus pidemmällekin.
Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö
Kiitos mielenkiinnosta!
www.ym.fi/rakentamismaaraykset
www.korjaustieto.fi
www.ekosuunnittelu.fi
Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö,
puh. 050 364 7356, [email protected]
Jyrki Kauppinen / ympäristöministeriö