LUT Kouvola 18.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016

Comments

Transcription

LUT Kouvola 18.11.2015 Toimintasuunnitelma 2016
Khej 25.11.2015 liite numero 1 asia 4
LUT Kouvola
18.11.2015
Toimintasuunnitelma 2016
LUT Kouvola profiloituu erityisesti tuotantotalouden osaajana kärkialoihin: rautatielogistiikka ja teknologia- ja
liiketoimintainnovaatiot. LUT Kouvolan tehtävänä on edistää rautatielogistiikkaan liittyvää tutkimusta, kehittämistoimintaa ja yritysyhteistyötä sekä yritysten liiketoimintoja ja julkisen sektorin tuottavuutta kehittävää avointa innovaatiotoimintaa.
Kouvolan kaupunginhallituksen elinkeinojaoston lokakuussa 2015 tekemien linjausten mukaisesti Lappeenrannan teknillinen yliopisto huomioi vuoden 2016 toiminnassaan eritysesti seuraavat asiat:
Rautatielogistiikan kehittäminen ja erikseen määriteltävät osatehtävät Kouvola RRT-hankkeessa
Kouvolan RRT –hanke on raide- ja kumipyöräliikenteen solmukohdan terminaalialue. Kohde on EU:n TEN-T
ydinverkon RRT (Rail Road Terminal) ainoa solmupiste Suomessa. Hankealue sijoittuu Kouvola–
Lappeenranta radan ja valtateiden 6 ja 15 rajaamalle osittain jo rakennetulle logistiikka-alueelle, jota laajennetaan ja lisätään kapasiteettia sekä parannetaan sen toiminnallisuutta. Kouvolan ratapihaan tukeutuvaa teollisuus- ja logistiikka-aluetta laajennetaan rakentamalla valtatien 15 itäpuolelle Kullasvaaran alueelle uusi intermodaalikuljetusten terminaalialue. Tavoitteena on hankkeen rakentaminen ja alueen perusinfrastruktuurin ja
yhdyskuntatekniikan toteuttaminen vuosina 2017(2018)–2020 siten, että alueelle sijoittuvat yritykset kykenevät
toteuttamaan omia yrityskohtaisia hankkeitaan kaavoitetuilla tonteilla.
LUT Kouvola tuo tähän kehittämistyöhön kansainvälistä liiketoimintaympäristöä ja teknologian kehittymistä
koskevaa osaamista ja yhteyksiä. LUT valmistelee sekä toteuttaa RRT-hankkeen johtoryhmässä/työryhmissä
erikseen sovittavia toimenpiteitä.
Energia-alaan liittyvät toimenpiteet sekä käytännön yhteistyön lisääminen LUT School of Energy Systems:n ja kaupungin ja Kouvola Innovation Oy:n välillä.
Uusiutuvan energiaan liittyvä kehittämistoiminta ja kehitys- kokeiluhankkeet Kouvolassa.
Uusiutuvaan energiaan ja yleensä energia-alaan liittyvä suora yhteistyö Kouvolan/Kinnon ja LUT:n välillä; yhteyshenkilön/yhteyshenkilöiden nimeäminen LUT:ssa.
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Lappeenranta University of Technology
Kouvolan yksikkö
Kouvola Unit
www.kouvola.lut.fi
Prikaatintie 9
FI-45100 Kouvola
tel +358 5 353 0226
fax +358 5 344 4009
Y-tunnus 0245904-2
ALV/VAT FI 02459042
Khej 25.11.2015 liite numero 1 asia 4
Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman 2012-2020 tavoitteena on lisätä paikallisesti tuotettujen biopolttoaineiden osuutta kaupungin ajoneuvoissa ja julkisessa liikenteessä. Tavoitteena on myös lisätä uusiutuvan
energian osuutta kaupungin omien rakennusten lämmityksessä ja jäähdytyksessä 60 %:iin ja poistaa öljylämmitysjärjestelmät kaupungin kiinteistöistä kokonaan vuoteen 2020 mennessä. (kouvola.fi)
LUT jalkauttaa Kouvolan alueelle monipuolista energia-alan osaamistaan. Yhteistyötä toteutetaan jo parhaillaan Kouvola Innovation Oy:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston välillä muun muassa Energiaopintojen
elinkaaripolku -hankkeen (2015-2016) puitteissa. Tavoitteena on hankkia rahoitus kokonaisuudelle, jossa LUT
tuottaa Kouvolan elinkeinotoiminnan kehittämistä tukevan Energiatarve ja -kehitys selvityksen LUT:ssa tehdyn
Uusiutuva Suomi 2050 skenaarion pohjalta.
Osallistuminen muihin, Kouvola Innovation Oy:n Biolaakso-teemaan liittyviin toimenpiteisiin
Sitran mukaan resurssien kierron tehostaminen tarjoaa Suomen kansantaloudelle 1,5 – 2,5 miljardin euron
vuotuisen kasvupotentiaalin vuoteen 2030 mennessä. Biolaakso etsii keinoja, joiden avulla tähän kakkuun
päästään käsiksi. Yritysten energia- ja materiaalitehokkuudessa on aineksia tämän päivän Sammoksi. Yritysverkostojen avulla tuotannon ylijäämämateriaalit on mahdollista ottaa tehokkaaseen uusiokäyttöön. Sivuvirroista voi sukeutua erittäin varteenotettavaa liiketoimintaa, kuten esimerkiksi metsäteollisuudessa on huomattu
jo kauan aikaa sitten. Resurssitehokkuuden edistämisen lisäksi Biolaakso viestii ekorakentamisen puolesta.
Kouvolan seutua hyödyttäviä uusia tapoja käyttää puuta haetaan aktiivisesti vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja toimintaverkostoissa (kinno.fi).
LUT:n tutkimus keskittyy ajankohtaisiin tekoja vaativiin asioihin: ilmastonmuutoksen hillitseminen, tuuli- ja aurinkovoiman edistäminen, ravinteiden ja jätteiden kierrätys, puhtaan veden ja energian jatkuva saatavuus ja
kestävään liiketoiminta. Biotalous ja kiertotalous ovat vahvoja LUT:n osaamisaloja. Tätä osaamista tuodaan
vuoden 2016 aikana Kouvolaan hankeyhteistyön ja muiden toimenpiteiden kautta. Kartoitetaan yhteistyössä
Kouvola Innovation Oy:n kanssa uusia mahdollisia avauksia ja toimenpidekokonaisuuksia, jotka hyödyntävät
alueen elinkeinorakenteen uudistumista ja pk-sektorin kehittymistä ja joille olisi hyvä hankkia kv-rahoitusta.
Käynnissä olevaan, Kouvola Innovation Oy:n koordinoimaan hankkeeseen Vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja toimintaverkosto (2015-2016), LUT tuottaa case-tarkastelujen kautta uutta tietoa ja materiaalia Kouvolan puurakentamiseen sekä kehittää elinkaarikustannus/tuottolaskentamallia Kouvolan puurakentamisen
kohteisiin. Kouvola Innovation Oy:n koordinoimassa InnoPak-Pakkausalan innovaatiokeskittymä -hankkeessa
(2015-2016) LUT toteuttaa selvityksen alueen pienten elintarviketuottajien pakkaustarpeista ja ratkaisuista
sekä case-tarkastelut. Kyselyn tulokset, yhteenveto ja johtopäätökset ovat vuoden 2016 alussa Kouvola Innovation Oy:n käytössä, elinkeinotoiminnan kehittämisen tukena.
”Sininen biotalous”, vesivarantoihin liittyvää LUT-osaamista siirretään Kouvolaan sellaisen arvioinnin ja selvittelyn pohjaksi, jolla vesiteknologian/-liiketoiminnan mahdollisuuksia edistetään.
Khej 25.11.2015 liite numero 1 asia 4
Tiedon ja mallien tuominen kaupunkikeskustan vetovoimaisuuteen, vuorovaikutteisuuteen ja näitä
tukevien digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen esim. kansainvälisenä projektiyhteistyönä

Kävelykatu Manskin peruskunnostus toteutetaan kesällä 2016 ja alkuvuodesta 2017.

Samaan aikaan on käynnistymässä myös kiinteistönomistajien toteuttamia hankkeita.

Alentunut vuokrataso on lisännyt kiinnostusta Kouvolan ydinkeskustan liikehuoneistoihin.

Keskustaa kehitetään myös tiivistämällä yritysten yhteistyötä.
Muun muassa käynnissä oleva laaja, kansainvälinen C3PO (Yhteistyöalusta kaupunkilaisten yhteistyölle) –
hanke (2014-2017) tukee tätä kehittämistyötä ja tuo verkostoja, uusinta tutkimustietoa ja malleja kaupungin
kehittämiseen. Partnereita (kaikkiaan 22) hankkeessa on Belgiasta, Turkista ja Suomesta (Kouvolan kaupunki, Oulun kaupunki, useita yrityksiä (esim. Oulusta ja pääkaupunkiseudulta), VTT ja LUT). Partnerit kokoontuivat Kouvolan kaupungintalolla kesäkuussa 2016. Hankkeessa toteutetaan aktiivista yhteistyötä Kouvola Innovation Oy:n ja Kouvolan kaupungin toimijoiden kanssa (noin 10 henkilöä mukana). Hankkeen rahoituslähde on Tekes/ITEA3. Suomen osuutta koordinoi VTT.
Lisäksi käynnissä oleva laaja kansainvälinen Accelerate – A Platform for Acceleration of go-to market in the
ICT industry- hanke (2013-2016) tukee digitaalisten ratkaisujen kehittämistyötä. Hankkeessa on mukana 18
partneria. Hankkeen rahoituslähde on Tekes/ITEA2. Suomen osuutta koordinoi VTT.
LUT Kouvola kartoittaa uusia kv-projektiyhteistyömahdollisuuksia.
Muita toimenpiteitä
Tavoitteena on tuoda alueelle EU/Tekes-tutkimusrahaa, joilla kehitetään alueen tutkimusta, teknologiakehitystä ja innovointikykyä.
EU-hankevalmisteluosaamisen tuominen ja siihen liittyvän yhteistyön tehostaminen (LUT, Kinno, muut toimijat) valittujen painopistealueiden kehittämisessä.
Yhteyksien avaaminen ja yhteydenpidon kehittäminen kaikkiin LUT:n school-alueisiin, tutkimusalustoihin ja
yksiköihin.
Älylogistiikka tutkimus- ja kehittämisaihiot
Avustaminen ja verkottaminen tulevissa lähialueohjelmissa, kuten Central Baltic ja Baltic Sea Region. Sekä
näihin osallistuminen. Marraskuulla 2015 alkaa EDU-Rail –hanke (EU Central Baltic), jossa mukana KRAO,
Tallinnan ammattikorkeakoulu ja Riikan ammattikorkeakoulu LUT Kouvola lupautunut toimimaan hankkeen
hyväksi ohjausryhmän puheenjohtajan roolissa.
Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa -hanke (EAKR, 2015-2017), yhteistyössä
Metsätehon ja LUT Savon kanssa.
Khej 25.11.2015 liite numero 1 asia 4
Eurooppalainen avoimen innovaation akateeminen verkosto (OI-Net) on EU:n yhteisrahoitteinen hanke, joka
edistää eurooppalaisten korkeakoulujen, yliopistojen ja julkishallinnon välistä yhteistyötä ja rakentaa avoimen
innovaation ajatuksiin nojaavaa opetusta ja opinto-ohjelmia. LUT Kouvola johtaa ja koordinoi hanketta.
OI-Net-hankkeessa on mukana 51 partneria 35 maasta. Hanke päättyy syyskuussa 2016.
Uusi, H2020-rahoitteinen hanke “INtegrated Support of oPen Innovation pRofessionalization initiative” käynnistyy vuonna 2016.
Joonatan Naukkarisen Innovaatiot finanssialalla –diplomityö valmistuu vuonna 2016.
LUT Kouvolan tutkija Yulia Panovan väitöskirja: ”Public-Private Partnership Investments in Dry Ports – Russian Logistics Markets and Risks. Tavoite, että väitöstilaisuus on alkuvuonna 2016. Työn ohjaaja on OlliPekka Hilmola. DI-töitä vuonna 2016 aihealueelle vähintään kaksi.
LUT Kouvolan tutkijan Justyna Dabrowskan väitöskirja ”The role of culture in open innovation”, Tavoite, että
valmistuu 2016. Työn ohjaaja on Marko Torkkeli.
LUT Kouvolan tutkijan Ekaterina Albatsin väitöskirja ”University-industry collaboration in Russia and Europe:
performance assessment” Tavoite, että valmistuu 2017. Työn ohjaaja on Marko Torkkeli.
LUT Kouvolan tutkijan Melina Maunulan väitöskirja ”Building Resilient Innovation Systems to Cope with
Structural Change”. Tavoite, että valmistuu vuonna 2017. Työn ohjaaja on Marko Torkkeli.
LUT Kouvola on aktiivinen Kasarminmäen osaamiskehittymän kehittäjä Kouvolassa ja tukee osaamisellaan
tämän verkoston toimintaa sekä kehittää toimijoiden omaa osaamista ja valmiuksia. LUT kehittää yhdessä
muiden toimijoiden kanssa rautatiealan korkeakoulutasoisen koulutuksen ja tutkimuksen saatavuutta alueella.
Toimitaan RuokaKouvola 2020 kumppanuusverkostossa. Tuodaan LUT:n monialaista osaamista (vesi, pakkaukset, logistiikka, liiketoimintapotentiaali, liiketoimintamallit, kaupallistaminen, avoin innovaatio). Laajemmin Luonto-, ruoka- ja tapahtumamatkailun kehittämisen tukeminen
Tuodaan Kaakkois-Suomen Venäjä-klusteriin osaamista.
LUT Kouvolan kansainvälisen toiminnan muotoja ovat muun muassa: tutkimus- ja kehittämishankeyhteistyö,
lausunnot tieteellisiin aikakauslehtiin, väitöskirjan esitarkastajan tehtävät, vastaväittäjänä toimiminen, konferenssien järjestelytoimikunnissa toimiminen, tieteellisten aikakauslehtien toimittajakunnissa toimiminen, vierailevana professorina ja/tai dosenttina toimiminen ulkomaalaisissa ja kotimaisissa yliopistoissa, konferenssipuheenvuorot.

Similar documents