liite 2: esitetyt uudet ja lakkautettavat nimikkeetja kelpoisuusehdot

Transcription

liite 2: esitetyt uudet ja lakkautettavat nimikkeetja kelpoisuusehdot
1
Vuoden 2016 henkilöstösuunnittelu
UUDET NIMIKKEET JA KELPOISUUSEHTOMUUTOKSET (hallitukseen menevät)
NIMIKE
Apuvälinehuoltaja
PERUSTELUT
Nimikkeen palauttaminen nimikelistaan.
Nimike kuvaa parhaiten tehtävää.
Apuvälineompelija
ESITYS UUDEKSI KELPOISUUSEHDOKSI
Soveltuva koulutus tai riittävä kokemus alalta.
VANHA KELPOISUUSEHTO
-
HUOM!
Uusi nimike. Esitetty Hyksistä, Sisätaudit
ja kuntoutus.
Kustannusvaikutus
0
Apuvälineiden valmistusta, muutos- ja
Soveltuva keskiasteen tutkinto
korjaustöitä toteuttaa Apuvälinekeskuksessa
kaksi ammattimaista ompelijaa. He ovat
aikaisemmin olleet apuvälinehuoltaja vakanssinimikkeellä, mutta koska kyseessä
on selkeästi oma osaamisalueensa ja
ammattinsa, esitetään oman nimikkeen
perustamista.
-
Uusi nimike. Esitetty Hyksistä, Sisätaudit
ja kuntoutus.
0
Hankinta-asiantuntija
Hankinta-asiantuntija on laajasti julkisen Soveltuva korkeakouluasteen tutkinto tai
hankintatoimen alueella käytetty nimike keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan
henkilöillä, joiden tehtävään kuuluu
tehtävistä
suunnitella, valmistella ja toteuttaa
julkisia hankintoja.
-
HUS:n nykyisistä käytössä olevista
nimikkeistä ei mikään vastaa
tehtävää. Esitetty HUS-Logistiikasta.
Ei kustannusvaikutuksia
Laitoshuoltaja
Kelpoisuusehtojen täydennys, ei
nimikemuutosta.
Laitoshuoltajan
ammattitutkinto
Laitoshuoltajan ammattitutkinto
kestää 1,5 vuotta edellyttäen
työkokemusta. Toimitilahuoltajan
tutkinto kuuluu kotityö- ja
puhdistyspalvelualan tutkintoihin,
joissa opinnot kestävät 3 vuotta
sisältäen sairaalapuhtaanapidossa
edellytettävät perusosaamiset.
Kumpaankiin tutkintonimikkeeseen
voidaan kouluttaa myös
oppisopimuksella. Esitetty HUSDesikosta.
Ei kustannusvaikutuksia
Laitoshuoltajan ammattitutkinto tai
toimitilahuoltajan perustutkinto.
2
UUDET NIMIKKEET JA KELPOISUUSEHTOMUUTOKSET (hallitukseen menevät)
NIMIKE
PERUSTELUT
ESITYS UUDEKSI KELPOISUUSEHDOKSI
VANHA KELPOISUUSEHTO
HUOM!
Kustannusvaikutus
Lääketeknikko
Nykyistä nimikettä farmanomi ei enää
ole käytössä tutkintorakenteessa, vaan
henkilöt valmistuvat lääketeknikoiksi.
Soveltuva koulutus tai riittävä kokemus alalta
Lääkealan perustutkinnon vain nimike muuttuu (farmanomi
Ei kustannusmukainen farmanomin tai poistetaan). Esitetty HUS-Apteekista. vaikutuksia
lääketeknikon tutkinto
Opintoasiankoordinaattori
Helsingin yliopistossa käytössä oleva nimike.
Nimikkeen tulee olla yhtenäinen sekä HY ja
HUS:sissa, opetuksen suunnittelu tehdään
yhteistyössä eri alojen professoreiden,
kliinisten opettajien sekä muiden
opintoasioidenkoordinaattoreiden kanssa.
Opintoasiainkoordinaattori on opiskelijoiden
yhteyshenkilö sairaaloissa. Hän avustaa mm.
opiskelijoiden informoinnissa ja tenttien
valvonnassa ja koordinoi mm. amanuenssien
harjoittelujaksoja ja avustaa
väitöstilaisuuksissa sekä erilaisissa
koulutustilaisuuksissa.
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain
(559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään
soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä
nimikesuojattua ammattinimikettä.
Tutkimushoitaja
Tutkimusapulaisen nimike ei sovellu
erikoissairaanhoitoon enää. Mm.
tutkimuspotilaiden keskittäminen
tutkimuspoliklinikalle vaatii
terveydenhuollon ammattihenkilön
osaamista. Tutkimushoitajan nimikettä
pystytään hyödyntämään laajemman
osaamisen kautta erikoissairaanhoidossa
paremmin.
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain
(559/94) mukainen oikeus käyttää tehtävään
soveltuvaa asetuksella (564/94) säädettyä
nimikesuojattua ammattinimikettä. Lisäksi
vaaditaan tutkimushoitajan 15 opintopisteen
pätevyys.
Varastopäällikkö
Logistiikkakeskuksen varastosta vastaava Soveltuva alin korkeakouluasteen tutkinto tai
nimike (työnjohtaja) ei vastaa tehtävää. keskiasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan
Nimike on alalla yleisesti käytössä.
tehtävistä
Uusi nimike. Esitetty Hyksistä, Tukielin- ja 0
plastiikkakirurgia. Osastonhoitajan
vakanssi lakkautetaan eläköitymisen
myötä ja perustetaan tätä tarkoitusta
varten uusi vakanssi, johon rekrytoidaan
henkilö.
Tutkimusapulainen:
tehtävään soveltuva
koulutus tai riittävä kokemus
alalta.
Uusi nimike. Esitetty Hyksistä Tukielin- ja 0
plastiikkakirurgia. Vakanssi on jo
olemassa ja siinä henkilö, joka täyttää
uuden nimikkeen kelpoisuushedot.
-
HUS:n nykyisistä käytössä olevista
nimikkeistä ei mikään vastaa
tehtävää. Nimike on ollut aiemmin
käytössä HUS:ssa. Esitetty HUSLogistiikasta.
Ei kustannusvaikutuksia
3
UUDET NIMIKKEET JA KELPOISUUSEHTOMUUTOKSET (hallitukseen menevät)
NIMIKE
Yhteistyökoordinaattori
PERUSTELUT
Tehtävä on Vantaan kaupungin ja Husin
yhteistyötehtävä, jonka avulla lisätään
yhteistyötä perusterveydenhuollon ja
erikoisairaanhoidon välillä. Vantaa maksaa
kustannuksista puolet. Tehtäväkohtainen
palkka 4900 €.
Yhteyspäällikkö
Tehtävänimike vastaa tehtävää. Nykyisin Soveltuva ylempi korkeakouluasteen tutkinto
tehtävää hoidettu koulutuspäällikön
ja riittävä kokemus alan tehtävistä.
nimikkeellä.
LAKKAUTETTAVAT NIMIKKEET
Farmanomi
Tutkimusapulainen
Valmiuspäällikkö
ESITYS UUDEKSI KELPOISUUSEHDOKSI
Kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi
korkeakouluasteen tutkinto ja terveydenhuollon
ammattihenkilöistä annetun lain mukainen
(599/94) laillistus sekä mielenterveys- ja
päihdehuollon laaja työkokemus
VANHA KELPOISUUSEHTO
-
HUOM!
Uusi nimike. Esitetty Hyksistä, Psykiatria.
Tyhjänä olevan ylihoitajan viran
muuttaminen yhteistyökordinaattorin
tehtäväksi.
Uusi nimike. Esitetty
Yhtymähallinnosta Hallintoylilääkärin
ryhmästä.
Kustannusvaikutus
2450 €.
Kustannukset
katetaan Psykiatrian
muilla henkilöstömuutoksilla.

Similar documents