TOP ktt - Alfa-Kem

Transcription

TOP ktt - Alfa-Kem
Sivu 1 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
TOP
(vanha nimike Alfa Top)
Päiväys: 1.4.2014
Edellinen päiväys: 12.10.2012
1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1
1.1.1
Tuotetunniste
Kauppanimi
TOP
(vanha nimike Alfa Top)
1.1.2
Tunnuskoodi
100016, 100017, 100018, 100019
1.2
1.2.1
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus
Metallinpesuaine, soveltuu myös laimeana liuoksena alumiinille.
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
Oy ALFA – KEM Ab
1.3
1.3.1
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Postiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Telefax
Sähköposti
1.4
1.4.1
Rataskatu 5
15700 LAHTI
PL 1
15701 LAHTI
03 – 878 250
03 – 878 2550
[email protected]
Hätäpuhelinnumero
Numero, nimi ja osoite
suora 09 - 471 977 (24h), vaihde 09 - 4711
Myrkytystietokeskus Helsinki,
PL 790, 00029 HUS
2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1
Aineen tai seoksen luokitus
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
1272/2008 (CLP)
Skin Corr. 1A, H314
67/548/EEC - 1999/45/EC
C; R35
2.2
Merkinnät
Säilytä lasten ulottumattomissa.
1272/2008 (CLP)
GHS05
Huomiosana
Vaara
Vaaralausekkeet
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Turvalausekkeet
P102
Säilytä lasten ulottumattomissa.
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P313
Hakeudu lääkäriin.
P302+P352
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
Sivu 2 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
TOP
(vanha nimike Alfa Top)
Päiväys: 1.4.2014
2.3
Edellinen päiväys: 12.10.2012
Muut vaarat
Ei tiedossa.
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2
3.3
Seokset
Pesuaineseos.
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY-numero ja
Aineosan nimi
rek.nro
1310-58-3
kaliumhydroksidi
01-2119487136-33
Pitoisuus
Luokitus
12 %
1344-09-8
<5 %
Xn, R22; C, R35
Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1A,
H314; Met. Corr. 1, H290
Xi, R36/37/38
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; STOT SE 3, H335
natriumsilikaatti
Muut tiedot
Sisältää korroosionestoainetta 0,01%.
4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Tuotteelle altistunut on siirrettävä pois saastuneelta alueelta. Likaantunut vaatetus on välittömästi riisuttava.
Pelastajan on käytettävä suojaimia. Näytettävä tätä käyttöturvatiedotetta hoitavalle lääkärille.
4.1.2
Hengitys
Höyryjä hengittänyt viedään raittiiseen ilmaan. Ota yhteys lääkäriin.
Iho
Iho huuhdotaan välittömästi runsaalla vedellä. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy ärsytystä tai
ärsytys jatkuu.
4.1.3
4.1.4
Roiskeet silmiin
Silmät huuhdotaan välittömästi runsaalla vedellä myös silmäluomien alta väh. 15 minuutin ajan. Otettava
välittömästi yhteys silmälääkäriin.
4.1.5
Nieleminen
EI SAA OKSENNUTTAA. Huuhdeltava suu. Henkilö viedään lääkäriin.
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Ärsyttää voimakkaasti ja syövyttää ihoa, silmiä, limakalvoja ja hengityselimiä. Voi aiheuttaa parantumattoman
silmävaurion.
4.2
4.3
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Oireiden mukainen hoito. Altistumisen tapahduttua: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai
lääkäriin.
5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1
5.1.1
Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Vesi, sammutusjauhe, vaahto, hiilidioksidi (CO2).
5.1.2
Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä
Ei tiedossa.
Sivu 3 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
TOP
(vanha nimike Alfa Top)
Päiväys: 1.4.2014
Edellinen päiväys: 12.10.2012
5.2
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Voi muodostaa palossa haitallisia ja ärsyttäviä savukaasuja tai höyryjä.
5.3
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Sammuttajan on käytettävä paineilmahengityslaitetta ja kemikaalisuojapukua.
Muita ohjeita
-
5.4
6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Sopivat suojavarusteet. Vältettävä kosketusta silmiin, ihoon ja vaatteisiin. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä.
6.2
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Ei suoraan luontoon. Vedellä laimennettuna viemäriin.
6.3
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Huuhdellaan vedellä.
Viittaukset muihin kohtiin
4, 8, 13.
6.4
7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Estä höyryn ja sumun leviäminen työpaikan ilmaan. Vältä höyryn ja sumun hengittämistä. Vältä kosketusta ihoon,
silmiin ja vaatteisiin. Käytä kohdepoistoa ja suojaimia.
7.2
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Huoneenlämmössä suljetussa astiassa.
Erityinen loppukäyttö
-
7.3
8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1
Valvontaa koskevat muuttujat
8.1.1
HTP-arvot
1310-58-3
kaliumhydroksidi
8.1.2
Muut raja-arvot
-
8.1.3
Muissa maissa annettuja raja-arvoja
-
8.1.4
DNEL
Tietoja ei ole saatavissa.
PNEC
Tietoja ei ole saatavissa.
8.1.5
8.2
8.2.1
Altistumisen ehkäiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Silmien huuhtelulaite ja turvasuihku.
2 mg/m3 (15 min)
kattoarvo
Sivu 4 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
TOP
(vanha nimike Alfa Top)
Päiväys: 1.4.2014
Edellinen päiväys: 12.10.2012
8.2.2
8.2.2.1
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
Hengityksensuojaus
Hengityksensuojain, jos höyryä tai sumua pääsee ilmaan.
8.2.2.2
Käsiensuojaus
Kumi- tai muovikäsineet.
Silmien tai kasvojen suojaus
Silmien suojaus, mikäli roiskeet mahdollisia.
8.2.2.3
8.2.2.4
Ihonsuojaus
Suojavaatetus.
8.2.3
Ympäristöaltistumisen torjuminen
Estettävä tuotteen pääsy suoraan luontoon.
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1
9.1.1
9.1.2
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
Kirkas neste.
Haju
lipeäntuoksuinen
9.1.3
Hajukynnys
9.1.4
pH
9.1.5
Sulamis- tai jäätymispiste
9.1.6
Kiehumispiste ja kiehumisalue
9.1.7
Leimahduspiste
9.1.8
Haihtumisnopeus
9.1.9
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)
9.1.10
9.1.10.1
Räjähdysominaisuudet
Alempi räjähdysraja
9.1.10.2
Ylempi räjähdysraja
9.1.11
Höyrynpaine
9.1.12
Höyryntiheys
9.1.13
Suhteellinen tiheys
9.1.14
9.1.14.1
Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
9.1.15
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
9.1.16
Itsesyttymislämpötila
9.1.17
Hajoamislämpötila
9.1.18
Viskositeetti
9.1.19
Räjähtävyys
9.1.20
Hapettavuus
9.2
Muut tiedot
10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1
Reaktiivisuus
Tietoja ei ole saatavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
13
Tietoja ei ole saatavissa.
n. 100˚ C
ei syttyvä
Tietoja ei ole saatavissa.
ei syttyvä
Tietoja ei ole saatavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
1,2 (vesi 1)
liukenee veteen
Tietoja ei ole saatavissa.
Ei sovellettavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
Ei sovellettavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
Sivu 5 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
TOP
(vanha nimike Alfa Top)
Päiväys: 1.4.2014
Edellinen päiväys: 12.10.2012
10.2
Kemiallinen stabiilisuus
Pysyvää normaaliolosuhteissa.
10.3
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Tietoja ei ole saatavissa.
Vältettävät olosuhteet
Ei tiedossa.
10.4
10.5
Yhteensopimattomat materiaalit
Voi vahingoittaa maalipintoja.
10.6
Vaaralliset hajoamistuotteet
Tietoja ei ole saatavissa.
11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
11.1.1
Välitön myrkyllisyys
Välittömästä myrkyllisyydestä ei tutkimustietoa saatavilla.
11.1.2
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Ärsyttää ja syövyttää ihoa, limakalvoa ja silmiä.
Herkistyminen
Tietoja ei saatavilla.
11.1.3
11.1.4
Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei tiedossa.
11.1.5
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihoärsytystä.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Tietoja ei saatavilla.
11.1.6
11.1.7
Aspiraatiovaara
Ei luokiteltava.
11.1.8
Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot
Ei tiedossa.
12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1
12.1.1
12.1.2
12.2
12.2.1
12.2.2
Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesieliöille
Haitallista luonnossa emäksisyytensä vuoksi. Ei saa päästää luontoon laimentamatta tai neutraloimatta.
Myrkyllisyys muille eliöille
Kuten edellä.
Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Tietoja ei saatavilla.
Kemiallinen hajoavuus
Tietoja ei saatavilla.
12.3
Biokertyvyys
Tietoja ei saatavilla.
12.4
Liikkuvuus maaperässä
Veteen liukeneva ja maaperään imeytyvä.
Sivu 6 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
TOP
(vanha nimike Alfa Top)
Päiväys: 1.4.2014
Edellinen päiväys: 12.10.2012
12.5
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei sisällä PBT/vPvB -luokiteltuja aineita.
12.6
Muut haitalliset vaikutukset
Ei tiedossa.
13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
13.1
Jätteiden käsittelymenetelmät
Pienet määrät laimennettuna viemäriin. Suuret määrät neutraloitava.
13.2
Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista
Hävitettävä vaarallisena jätteenä paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti.
14. KULJETUSTIEDOT
14.1
YK-numero
14.2
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
14.3
Kuljetuksen vaaraluokka
14.4
Pakkausryhmä
14.5
14.6
Ympäristövaarat
Erityiset varotoimet käyttäjälle
Syövyttävä neste.
14.7
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
-
UN 1814
KALIUMHYDROKSIDILIUOS
8
II
15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
REACH-asetus, CLP-asetus.
HTP-arvot 2012.
15.2
Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei tehty tälle tuotteelle.
16. MUUT TIEDOT
16.1
16.2
16.3
Muutokset edelliseen versioon
Lisätty CLP-asetuksen mukainen luokitus. Päivitetty asetuksen 453/2010/EY mukaan.
Lyhenteiden selitykset
CLP - asetus kemikaalien luokittelusta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (1272/2008/EY)
HTP - haitalliseksi todettu pitoisuus
PBT - pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen aine
REACH - asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (1907/2006/EY)
vPvB - erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä aine
Tietolähteet
Raaka-ainetoimittajien toimittamat käyttöturvallisuustiedotteet.
CLP yhdenmukaistettu luokitus.
ECHA C&L Inventory.
Sivu 7 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
TOP
(vanha nimike Alfa Top)
Päiväys: 1.4.2014
Edellinen päiväys: 12.10.2012
16.4
Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa
Päättely.
16.5
Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
R22
Terveydelle haitallista nieltynä.
R35
Voimakkaasti syövyttävää.
R36/37/38
Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
H290
Voi syövyttää metalleja.
H302
Haitallista nieltynä.
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315
Ärsyttää ihoa.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Työntekijöiden koulutus
Annettava riittävä työnopastus. Syövyttävä neste.
16.6
16.7
Käyttörajoitukset
Vain asianomaisten henkilöiden käyttöön.
16.8
Lisätiedot
Oy Alfa-Kem Ab, p. 03 - 878 250

Similar documents