KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KIILTO ACTIVE DIP KOHTA 1

Transcription

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KIILTO ACTIVE DIP KOHTA 1
Sivu 1 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO ACTIVE DIP
Päiväys: 2.11.2015
Edellinen päiväys: 13.3.2015
KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1
1.1.1
Tuotetunniste
Kauppanimi
KIILTO ACTIVE DIP
1.1.2
Tunnuskoodi
63059,63062,3101364
1.2
1.2.1
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus
Astioiden esipesu- ja valkaisujauhe.
Vain ammattikäyttöön.
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
KiiltoClean Oy
1.3
1.3.1
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Postiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Telefax
Y-tunnus
Sähköposti
1.4
1.4.1
Tengströminkatu 6
20360 Turku, Finland
PL 157
FI-20101 Turku, Finland
+358 (0)207 710 400
+358 (0)207 710 402
1799926-0
[email protected]
Hätäpuhelinnumero
Numero, nimi ja osoite
HUS/ Myrkytystietokeskus: PL 340, 00029 HUS, p. 09-471 977
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1
Aineen tai seoksen luokitus
1272/2008 (CLP)
Skin Corr. 1B, H314
67/548/EEC - 1999/45/EC
Xi; R38-41
2.2
Merkinnät
1272/2008 (CLP)
GHS05
Huomiosana
Vaara
Vaaralausekkeet
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Turvalausekkeet
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P313
Hakeudu lääkäriin.
Muut vaarat
Ei tiedossa.
2.3
KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2
Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS-numero EINECS
Aineosan nimi
ja rek.nro
Pitoisuus
Luokitus
Sivu 2 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO ACTIVE DIP
Päiväys: 2.11.2015
497-19-8 /
207-838-8
01-211948549819
15630-89-4 / 239-707-6
01-211945726830
10213-79-3 / 229-912-9
01-211944981137
3.3
Edellinen päiväys: 13.3.2015
Natriumkarbonaatti
30 - 60 %
Xi; R36;
Eye Irrit. 2, H319
Natriumperkarbonaatti
15 - < 25 %
Natriummetasilikaatti
pentahydraatti
5 - 15 %
O;Xn;R8,22,41
Ox. Sol. 3, H272; Acute Tox. 4
(oral), H302; Eye Dam. 1, H318
C; R34;Xi; R37;
Skin Corr. 1B, H314; STOT SE
3, H335
Muut tiedot
-
KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1
4.1.2
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Hengitys
Siirrettävä raittiiseen ilmaan.
4.1.3
Iho
Huuhdeltava vedellä.
4.1.4
Roiskeet silmiin
Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
Nieleminen
Otettava yhteys lääkäriin. Huuhdeltava suu.Ei saa oksennuttaa.
4.1.5
4.2
4.3
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Tietoa ei ole käytettävissä.
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoito oireiden mukaisesti.
KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1
5.1.1
Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
jauhe vaahto
5.2
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Lämmön vaikutuksesta saattaa vapautunut happi aiheuttaa räjähdyksen.
5.3
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Paineilmalaite tai vastaava hengityslaite.
KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1
6.2
6.3
6.4
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Kerättävä talteen ja hävitettävä siten, että pölyä ei pääse muodostumaan. Käytettävä henkilökohtaista
suojavarustusta.
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Ei saa päästää ympäristöön.
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Irtojauhe kerätään talteen. Pienet määrät Huuhdeltava runsaalla vedellä.
Viittaukset muihin kohtiin
Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.
KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
Sivu 3 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO ACTIVE DIP
Päiväys: 2.11.2015
Edellinen päiväys: 13.3.2015
7.1
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Vältettävä pölyn muodostusta.
7.2
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Ei saa säilyttää happojen lähellä. Säilytettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja viileässsä paikassa.
Erityinen loppukäyttö
Ei ole.
7.3
KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1
Valvontaa koskevat muuttujat
Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.
8.1.4
DNEL
Tietoa ei ole käytettävissä.
8.1.5
PNEC
Tietoa ei ole käytettävissä.
Altistumisen ehkäiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin.
8.2
8.2.1
8.2.2
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
8.2.2.1
Hengityksensuojaus
Normaalisti mitään henkilökohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita. Tarvittaessa EN 143:n mukainen
hengityksensuojaus: A/P2.
Käsiensuojaus
EN 374n mukaiset suojakäsineet. PVC,Neopreenikäsineet .
8.2.2.2
8.2.2.3
8.2.2.4
Silmien tai kasvojen suojaus
EN166 mukainen silmiensuojaus. tiiviisti asettuvat suojalasit
Ihonsuojaus
Kemikaalia kestävä esiliina.
KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1
9.1.1
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
jauhe valkoinen
9.1.4
pH
9.1.6
Kiehumispiste ja kiehumisalue
9.1.7
Leimahduspiste
9.1.10
9.1.10.1
Räjähdysominaisuudet
Alempi räjähdysraja
9.1.10.2
Ylempi räjähdysraja
9.1.11
Höyrynpaine
9.1.13
Suhteellinen tiheys
9.1.14
9.1.14.1
Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
9.1.14.2
Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä)
9.1.15
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
9.2
Muut tiedot
Ei ole.
11 (2 % liuos)
~1100 g/dm3
täysin liukeneva
-
KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
Sivu 4 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO ACTIVE DIP
Päiväys: 2.11.2015
Edellinen päiväys: 13.3.2015
10.1
Reaktiivisuus
-
10.2
Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaali olosuhteissa.
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tiedossa.
10.3
10.4
Vältettävät olosuhteet
Vältettävä liuottamista suljetussa astiassa, vapauttaa voimakkaasti hiilidioksidia ja happea.Vältettävä kosteutta.
10.5
Yhteensopimattomat materiaalit
hapot, palavat aineet.
Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tiedossa.
10.6
KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
11.1.1
Välitön myrkyllisyys
LD50/suun kautta/rotta = 1152-1349 mg/kg, natriummetasilikaatti
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Herkistyminen
Ei tiedossa.
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.8
Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei tiedossa.
Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot
Vältettävä pölyn hengittämistä.
KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1
12.1.1
Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesieliöille
EC50/48t/vesikirppu (Daphnia )=1700 mg/l ,natriummetasilikaatti
12.1.2
Myrkyllisyys muille eliöille
Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Tuotteen sisältämät tensidit ovat helposti biohajoavia (> 60%).
Kemiallinen hajoavuus
katso kohta 10.
12.2
12.2.1
12.2.2
12.3
12.4
Biokertyvyys
Ei tiedossa.
Liikkuvuus maaperässä
Vesiliukoisena aineena tuote kulkeutuu maaperässä.
12.5
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei tiedossa.
12.6
Muut haitalliset vaikutukset
Ei tiedossa.
KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
Sivu 5 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO ACTIVE DIP
Päiväys: 2.11.2015
13.1
Edellinen päiväys: 13.3.2015
Jätteiden käsittelymenetelmät
Pienet määrät laimennetaan runsaalla vedellä. Hävitettävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.
KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT
Maakuljetukset
ADR/RID
Merikuljetukset
IMDG/IMO
14.1 YK-numero
UN3253
UN3253
14.2 Kuljetuksessa
käytettävä virallinen
nimi
DINATRIUMTRIOKSISILIKAATTI
DISODIUM TRIOXOSILICATE
14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka
8
IMO Class 8
14.4 Pakkausryhmä
III
PGIII
LQ,63059,63062
LTD QTY,63059,63062
14.5 Ympäristövaarat
Muut tiedot
14.6
14.7
Erityiset varotoimet käyttäjälle
Ei tiedossa.
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
Ei tiedossa.
KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
15.2
Kemikaaliturvallisuusarviointi
-
KOHTA 16. MUUT TIEDOT
16.1
16.3
16.5
Muutokset edelliseen versioon
Katso kohta 3.2.
Tietolähteet
Tiedotteen laadinnassa on käytetty voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Raaka-aineiden
käyttöturvallisuustiedotteet
Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
R8
Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.
R22
Terveydelle haitallista nieltynä.
R34
Syövyttävää.
R36
Ärsyttää silmiä.
R37
Ärsyttää hengityselimiä.
R41
Vakavan silmävaurion vaara.
H272
Voi edistää tulipaloa; hapettava.
H302
Haitallista nieltynä.
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H318
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Sivu 6 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO ACTIVE DIP
Päiväys: 2.11.2015
16.6
Edellinen päiväys: 13.3.2015
Työntekijöiden koulutus
Katso etikettiä tai tuotetiedotetta.

Similar documents