KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KIILTO TEMPUS

Comments

Transcription

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KIILTO TEMPUS
Sivu 1 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO TEMPUS
Päiväys: 16.4.2015
Edellinen päiväys: 10.1.2013
KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1
1.1.1
Tuotetunniste
Kauppanimi
KIILTO TEMPUS
1.1.2
Tunnuskoodi
T7120,T7120.005
1.2
1.2.1
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus
Linoleumlattioiden tehopuhdistusaine. Vain ammattikäyttöön.
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
KiiltoClean Oy
1.3
1.3.1
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Postiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Telefax
Y-tunnus
Sähköposti
1.4
1.4.1
Tengströminkatu 6
20360 Turku, Finland
PL 157
FI-20101 Turku, Finland
+358 (0)207 710 400
+358 (0)207 710 402
1799926-0
[email protected]
Hätäpuhelinnumero
Numero, nimi ja osoite
HUS/ Myrkytystietokeskus: PL 340, 00029 HUS, p. 09-471 977
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1
Aineen tai seoksen luokitus
1272/2008 (CLP)
Eye Irrit. 2, H319
67/548/EEC - 1999/45/EC
Xi; R36
2.2
Merkinnät
1272/2008 (CLP)
GHS07
Huomiosana
Varoitus
Vaaralausekkeet
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvalausekkeet
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P337+P313
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
Muut vaarat
Ei tiedossa.
2.3
KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2
Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS-numero EINECS
Aineosan nimi
ja rek.nro
Pitoisuus
Luokitus
Sivu 2 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO TEMPUS
Päiväys: 16.4.2015
3.3
Edellinen päiväys: 10.1.2013
68439-50-9
932-106-6
Rasva-alkoholi etoksylaatti
7-<10%
68603-42-9
271-657-0
Kookosrasvahapon etanoliamidi< 1 %
126-92-1
204-812-8
Rikkihappo, mono(21-2%
etyyliheksyyli)esteri, Na-suola
Xn; R22; Xi; R41
Acute Tox. 4 (oral), H302; Eye
Dam. 1, H318
Xi; R36
Eye Irrit. 2, H319
Xi, R38, R41
Eye Dam. 1, H318
Muut tiedot
Tässä kohdassa mainittujen vaaralausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.
KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1
4.1.2
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Hengitys
Siirrettävä raittiiseen ilmaan.
4.1.3
Iho
Huuhdeltava vedellä.
4.1.4
Roiskeet silmiin
Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet
jatkuvat.
Nieleminen
Huuhdeltava suu. Juotava 1 tai 2 lasillista vettä. Ei saa oksennuttaa. Otettava yhteys lääkäriin.
4.1.5
4.2
4.3
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoito oireiden mukaisesti.
KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1
5.1.1
Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Vesisumu, CO2, jauhe, alkoholivaahto
5.2
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Mitään erityisiä käsittelyohjeita ei vaadita.
5.3
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Mitään erityisiä käsittelyohjeita ei vaadita.
KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1
6.2
6.3
6.4
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Katso kohta 8. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Silmäsuojaimet roiskevaaran uhatessa..
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä. Vuodot imeytetään hiekkaan, maa-ainekseen tai muuhun
sopivaan imeytysaineeseen. Imeytysaineet kerätään talteen asianmukaiseen ja asianmukaisesti etiketöityyn
astiaan hävittämistä varten. Hävitys paikallisten viranomaismääräysten mukaisesti. Pintojen puhdistus vedellä ja
tavanomaisilla puhdistusaineilla.
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Huuhdeltava vedellä. Suurten määrien hävitys: kts kohta 13.
Viittaukset muihin kohtiin
Katso kohta 8.
Sivu 3 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO TEMPUS
Päiväys: 16.4.2015
Edellinen päiväys: 10.1.2013
KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Valmistajan antamat tiedot Noudata etiketin annosteluohjeita.
7.2
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Säilytettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja viileässsä paikassa. Säilytä lasten ulottumattomissa.
Erityinen loppukäyttö
Ei ole.
7.3
KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1
Valvontaa koskevat muuttujat
8.1.4
DNEL
Tietoa ei ole käytettävissä.
PNEC
Tietoa ei ole käytettävissä.
Altistumisen ehkäiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Vältettävä pölynmuodostusta.
8.1.5
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.3
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen.
Hengityksensuojaus
Normaalisti mitään erityistä henkilökohtaista hengityssuojavarustusta ei tarvita.
Käsiensuojaus
EN 374n mukaiset suojakäsineet. , Esim. butyylikumi, nitriilikumi, PVC.
Silmien tai kasvojen suojaus
Mikäli todennäköisesti esiintyy roiskeita, käytä: Suojalasit.
8.2.2.4
Ihonsuojaus
Tietoa ei ole käytettävissä.
8.2.3
Ympäristöaltistumisen torjuminen
Tietoa ei ole käytettävissä.
KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1
9.1.1
9.1.4
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
liuos, sininen, miellyttävä Haju.
pH
noin 10.
9.1.6
Kiehumispiste ja kiehumisalue
9.1.7
Leimahduspiste
9.1.10
9.1.10.1
Räjähdysominaisuudet
Alempi räjähdysraja
9.1.10.2
Ylempi räjähdysraja
9.1.11
Höyrynpaine
9.1.13
Suhteellinen tiheys
9.1.14
9.1.14.1
Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
9.1.14.2
Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä)
9.1.15
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
9.1.18
Viskositeetti
100.
n. 1. 0 kg/dm3] / 20 °C.
liukenee.
-
Sivu 4 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO TEMPUS
Päiväys: 16.4.2015
9.2
Edellinen päiväys: 10.1.2013
Muut tiedot
Ei tiedossa.
KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1
Reaktiivisuus
Stabiili normaali olosuhteissa.
10.2
Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaali olosuhteissa.
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Tietoa ei ole käytettävissä.
10.3
10.4
Vältettävät olosuhteet
Tietoa ei ole käytettävissä.
10.5
Yhteensopimattomat materiaalit
Tietoa ei ole käytettävissä.
Vaaralliset hajoamistuotteet
Tietoa ei ole käytettävissä.
10.6
KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
11.1.1
Välitön myrkyllisyys
Toksikologisia tutkimustietoja on vain sisältyvistä aineista, ei valmistetta varten.
Rasva-alkoholietoksylaatti:
LD50/suun kautta/rotta = > 2000 mg/kg
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8
Kookosrasvahapon etanoliamidi:
LD50/suun kautta/rotta = 2500 mg/kg
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Herkistyminen
Tietoa ei ole käytettävissä.
Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Tietoa ei ole käytettävissä.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Tietoa ei ole käytettävissä.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Tietoa ei ole käytettävissä.
Aspiraatiovaara
Tietoa ei ole käytettävissä.
Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot
Emäksinen neste / seos. Tuotteen silmä-ärsyttävyysluokitus perustuu CLP:n mukaiseen päättelysääntöihin
perustuvaan luokitukseen, jossa on käytetty DetNet referenssiformuloita. Referenssiformuloiden luokitus
perustuu Isolated Chicken Eye Test (OECD TG 438) + histopatologisiin tutkimustuloksiin.
KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1
12.1.1
Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesieliöille
Sivu 5 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO TEMPUS
Päiväys: 16.4.2015
Edellinen päiväys: 10.1.2013
Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja.
Rasva-alkoholietoksylaatti:
LC50/96h/ kala (Karppi) = 1 - 10 mg/l
LC50/72h/ levä = 1 - 10 mg/l
LC50/48h/Daphnia magna = 1 - 10 mg/l
12.2
12.2.1
12.3
12.4
12.5
12.6
Kookosrasvahapon etanoliamidi:
LC50/96h/ viherlevä = 4,8 mg/l
LC50/48h/Daphnia magna = 1,7 mg/l
Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Biologisesti hajoava
Biokertyvyys
Tietoa ei ole käytettävissä.
Liikkuvuus maaperässä
Tietoa ei ole käytettävissä.
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tietoa ei ole käytettävissä.
Muut haitalliset vaikutukset
Tällä tuotteella ei ole mitään tunnettuja ympäristömyrkyllisiä vaikutuksia.
KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
13.1
Jätteiden käsittelymenetelmät
Tuore tuote voidaan pienissä erin kaataa viemäriin samanaikaisen runsaan vesimäärän kanssa.
Tukkupakkauksia (> 10 l) hävitettäessä ota yhteys valmistajaan. Pesuvedet: Tyhjän pakkauksen ja työvälineiden
pesuvedet voidaan kaataa kunnalliseen jätevesijärjestelmään. Pakkaus on polyolefiinia (PE tai PP).
Pakkausjätteen hyödyntämiseksi se tulee huolellisesti vesipestynä toimittaa järjestettyyn kierrätykseen tai
käyttää kotitaloudessa muuhun kuin elintarvikkeiden säilytykseen. Hyödyntämismahdollisuuden puuttuessa
pakkaus voidaan toimittaa kaatopaikalle.
KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT
Maakuljetukset
ADR/RID
14.1 YK-numero
14.2 Kuljetuksessa
käytettävä virallinen
nimi
14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka
14.4 Pakkausryhmä
14.5 Ympäristövaarat
Muut tiedot
14.6
Erityiset varotoimet käyttäjälle
Ei tiedossa.
Merikuljetukset
IMDG/IMO
Sivu 6 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO TEMPUS
Päiväys: 16.4.2015
14.7
Edellinen päiväys: 10.1.2013
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
Ei tiedossa.
KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
-
15.2
Kemikaaliturvallisuusarviointi
-
KOHTA 16. MUUT TIEDOT
16.1
16.3
16.4
16.5
Muutokset edelliseen versioon
Luokitustiedot uusittu.
Tietolähteet
Tiedotteen laadinnassa on käytetty voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Raaka-aineiden
käyttöturvallisuustiedotteet
Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa
Ihoärsytys: Luokiteltujen ainesosien yhteenlasku
Silmä-ärsytys: Päättelysääntöihin perustuva luokitus (Detergent Industry Network for CLP Classification)
Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
R1
Räjähtävää kuivana.
R22
Terveydelle haitallista nieltynä.
R36
Ärsyttää silmiä.
R38
Ärsyttää ihoa.
H302
Haitallista nieltynä.
H318
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Similar documents