KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kristalli 1. AINEEN - Alfa-Kem

Transcription

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kristalli 1. AINEEN - Alfa-Kem
Sivu 1 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Kristalli
Päiväys: 25.4.2013
Edellinen päiväys: 27.11.2012
1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1
1.1.1
Tuotetunniste
Kauppanimi
Kristalli
1.1.2
Tunnuskoodi
300014, 300015, 300016, KP300014
1.2
1.2.1
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus
Huuhtelukirkaste koneelliseen astianpesuun.
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
Oy ALFA – KEM Ab
1.3
1.3.1
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Postiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Telefax
Sähköposti
1.4
1.4.1
Rataskatu 5
15700 LAHTI
PL 1
15701 LAHTI
03 – 878 250
03 – 878 2550
[email protected]
Hätäpuhelinnumero
Numero, nimi ja osoite
suora +358-9-471 977 (24h), vaihde +358-9-4711
Myrkytystietokeskus Helsinki,
PL 790, 00029 HUS
2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1
Aineen tai seoksen luokitus
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
1272/2008 (CLP)
Eye Irrit. 2, H319
67/548/EEC - 1999/45/EC
Xi; R36
2.2
Merkinnät
Säilytä lasten ulottumattomissa.
1272/2008 (CLP)
GHS07
Huomiosana
Varoitus
Vaaralausekkeet
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvalausekkeet
P102
Säilytä lasten ulottumattomissa.
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
2.3
Muut vaarat
-
Sivu 2 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Kristalli
Päiväys: 25.4.2013
Edellinen päiväys: 27.11.2012
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2
3.3
Seokset
Rasva-alkoholialkoksylaattiliuos.
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY-numero ja
Aineosan nimi
rek.nro
polymeeri
rasva-alkoholialkoksylaatti
02-2119552469-28
Pitoisuus
Luokitus
15 - 20 %
Xn, R22
Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2,
H319
F, R11
Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319
Xi, R36
Eye Irrit. 2, H319
Xi, R36
Eye Irrit. 2, H319
64-17-5
01-2119457610-43
5949-29-1
etanoli
1-5%
sitruunahappo, monohydraatti
1-2%
28348-53-0
bentseenihappo, (1-metyylietyyli)-, 1 - 2 %
natriumsuola
Muut tiedot
-
4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Tuotteelle altistunut on siirrettävä pois saastuneelta alueelta. Likaantunut vaatetus on välittömästi riisuttava.
4.1.2
Hengitys
Iho
Iho huuhdotaan vedellä.
Roiskeet silmiin
Silmät huuhdotaan välittömästi runsaalla vedellä myös silmäluomien alta.
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2
4.3
Nieleminen
Huuhtele suu vedellä, jos ainetta niellyt on tajuissaan ja juota pari lasillista vettä. Toimita lääkärin hoitoon.
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Ärsyttää silmiä.
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Oireiden mukainen hoito.
5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.3
5.4
Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Vesi, sammutusjauhe, vaahto, hiilidioksidi.
Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Voi muodostaa palossa haitallisia savukaasuja tai höyryjä.
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Paineilmahengityslaite ja suojapuku.
Muita ohjeita
-
Sivu 3 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Kristalli
Päiväys: 25.4.2013
Edellinen päiväys: 27.11.2012
6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1
6.2
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Sivulliset on pidettävä poissa saastuneelta alueelta. Käytä henkilösuojaimia. Vältettävä kosketusta silmiin, ihoon ja
vaatteisiin. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä.
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
-
6.3
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Pienet määrät huuhdellaan runsalla vedellä viemäriin. Suuret määrät imeytetään sopivaan imeytysaineeseen ja
kerätään hävitettäväksi. Pinnat puhdistetaan. Alue tuuletetaan.
6.4
Viittaukset muihin kohtiin
4, 8, 13.
7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1
7.2
7.3
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Estä höyryn ja sumun leviäminen työpaikan ilmaan. Vältä höyryn ja sumun hengittämistä. Vältä kosketusta ihoon,
silmiin ja vaatteisiin. Käytä kohdepoistoa ja suojaimia.
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Huoneenlämmössä suljetussa astiassa.
Erityinen loppukäyttö
8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1
Valvontaa koskevat muuttujat
8.1.1
HTP-arvot
64-17-5
etanoli
8.1.2
Muut raja-arvot
-
8.1.3
Muissa maissa annettuja raja-arvoja
Ei tiedossa.
DNEL
Tietoja ei ole saatavissa.
8.1.4
8.1.5
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.3
1000 ppm (8 h)
1900 mg/m3 (8 h)
1300 ppm (15 min)
2500 mg/m3 (15 min)
PNEC
Tietoja ei ole saatavissa.
Altistumisen ehkäiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Hyvää hygieniaa ja turvallisuusohjeita noudattavat työtavat. Likaantunut vaatetus on vaihdettava ja pestävä ennen
uutta käyttöä. Kädet pestävä työskentelyn jälkeen.
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
Hengityksensuojaus
Käsiensuojaus
Kumi- tai muovikäsineet tarvittaessa.
Silmien tai kasvojen suojaus
Suojalasit tai kasvojensuojain, jos roiskevaara.
Sivu 4 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Kristalli
Päiväys: 25.4.2013
Edellinen päiväys: 27.11.2012
8.2.2.4
Ihonsuojaus
Suojavaatetus.
8.2.3
Ympäristöaltistumisen torjuminen
-
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1
9.1.1
9.1.2
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
Sininen neste.
Haju
mietotuoksuinen (ei sisällä hajustetta)
9.1.3
Hajukynnys
9.1.4
pH
9.1.5
Sulamis- tai jäätymispiste
9.1.6
Kiehumispiste ja kiehumisalue
9.1.7
Leimahduspiste
9.1.8
Haihtumisnopeus
9.1.9
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)
9.1.10
9.1.10.1
Räjähdysominaisuudet
Alempi räjähdysraja
9.1.10.2
Ylempi räjähdysraja
9.1.11
Höyrynpaine
9.1.12
Höyryntiheys
9.1.13
Suhteellinen tiheys
9.1.14
9.1.14.1
Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
9.1.14.2
Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä)
9.1.15
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
9.1.16
Itsesyttymislämpötila
9.1.17
Hajoamislämpötila
9.1.18
Viskositeetti
9.1.19
Räjähtävyys
9.1.20
Hapettavuus
9.2
Muut tiedot
10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1
Reaktiivisuus
Tietoja ei ole saatavissa.
10.2
Kemiallinen stabiilisuus
Pysyvää normaaliolosuhteissa.
10.3
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Tietoja ei ole saatavissa.
Vältettävät olosuhteet
Ei tiedossa.
10.4
Tietoja ei ole saatavissa.
n. 4
Tietoja ei ole saatavissa.
n. 90˚ C
ei syttyvä
Tietoja ei ole saatavissa.
Ei sovellettavissa.
Ei sovellettavissa.
Ei sovellettavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
1 (vesi 1)
liukenee veteen
Tietoja ei ole saatavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
Ei sovellettavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
Ei sovellettavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
Sivu 5 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Kristalli
Päiväys: 25.4.2013
Edellinen päiväys: 27.11.2012
10.5
Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tiedossa.
10.6
Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tiedossa.
11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
11.1.1
Välitön myrkyllisyys
Tuotteen välittömästä myrkyllisyydestä ei ole saatavissa tutkimustietoja.
11.1.2
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Ärsyttää silmiä.
11.1.3
Herkistyminen
Ei tiedossa.
Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei tiedossa.
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Ei tiedossa.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Ei tiedossa.
Aspiraatiovaara
Ei tiedossa.
Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot
-
12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1
12.1.1
12.2
12.2.1
12.2.2
12.3
12.4
12.5
12.6
Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesieliöille
Ekologisista vaikutuksista ei ole saatavissa tutkimustuloksia.
Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Biologisesti hajoava.
Kemiallinen hajoavuus
Biokertyvyys
Tietoja ei ole saatavissa.
Liikkuvuus maaperässä
Veteen liukeneva.
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Muut haitalliset vaikutukset
-
13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
13.1
Jätteiden käsittelymenetelmät
Pienet määrät vedellä laimennettuna viemäriin.
Sivu 6 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Kristalli
Päiväys: 25.4.2013
13.2
Edellinen päiväys: 27.11.2012
Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista
Suuret määrät käsitellään vaarallisena jätteenä.
14. KULJETUSTIEDOT
14.1
YK-numero
-
14.2
14.3
14.4
14.5
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Kuljetuksen vaaraluokka
Pakkausryhmä
Ympäristövaarat
-
14.6
Erityiset varotoimet käyttäjälle
14.7
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
REACH-asetus, CLP-asetus. HTP-arvot 2012.
Pesuainelainsäädäntö.
15.2
Kemikaaliturvallisuusarviointi
-
16. MUUT TIEDOT
16.1
Muutokset edelliseen versioon
Lisätty CLP-asetuksen mukainen luokitus. Päivitetty asetuksen 453/2010/EY mukaan.
Vanha nimi Beta Kristalli.
16.2
Lyhenteiden selitykset
CLP - asetus kemikaalien luokittelusta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (1272/2008/EY)
HTP - haitalliseksi todettu pitoisuus
PBT - pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen aine
vPvB - erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä
REACH - asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (1907/2006/EY)
Tietolähteet
Raaka-ainetoimittajien toimittamat käyttöturvallisuustiedotteet.
16.3
16.4
16.5
Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa
päättely
Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
R11
Helposti syttyvää.
R22
Terveydelle haitallista nieltynä.
R36
Ärsyttää silmiä.
H225
Helposti syttyvä neste ja höyry.
H302
Haitallista nieltynä.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
16.6
Työntekijöiden koulutus
Annettava riittävä työnopastus.
16.7
Käyttörajoitukset
-
Sivu 7 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Kristalli
Päiväys: 25.4.2013
16.8
Edellinen päiväys: 27.11.2012
Lisätiedot
Oy Alfa-Kem Ab, Heidi Jääskeläinen, p. 03 - 878 250

Similar documents