LV Astianpesuaine Joutsen

Comments

Transcription

LV Astianpesuaine Joutsen
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
LV Astianpesuaine (Joutsen) (1L, 5L, 200L)
Päiväys: 28.5.2015
Sivu 1 / 6
Edellinen päiväys: 9.1.2014
KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1
1.1.1
Tuotetunniste
Kauppanimi
LV Astianpesuaine (Joutsen) (1L, 5L, 200L)
1.1.2
Tunnuskoodi
32.12301, 12305, 12306
EAN
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.1
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus
Käsin suoritettava astianpesu.
Toimialakoodi
I 561
Ravintolat ja vastaava ravitsemistoiminta
N 812
Siivouspalvelut
Käyttötarkoituskoodi
9
Puhdistus- ja pesuaineet
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen¨
Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen¨
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
Berner Oy
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Postiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Telefax
Sähköposti
1.4
1.4.1
6414504300247, 6414504300261
Eteläranta 4 B
00130 Helsinki
PL 15
00131 Helsinki
02079100
0207914376
[email protected]
Hätäpuhelinnumero
Numero, nimi ja osoite
HYKS Myrkytystietokeskus puh. (09) 4711klo. 8.00 - 22.00 suora (09) 471 977
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1
Aineen tai seoksen luokitus
Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
1272/2008 (CLP)
Eye Irrit. 2, H319
Skin Irrit. 2, H315
67/548/EEC - 1999/45/EC
Xi; R41
2.2
Merkinnät
1272/2008 (CLP)
GHS07
Huomiosana
Varoitus
Vaaralausekkeet
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H319
Ärsyttää ihoa.
H315
Turvalausekkeet
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
P337+P313
Sivu 2 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
LV Astianpesuaine (Joutsen) (1L, 5L, 200L)
Päiväys: 28.5.2015
2.3
Edellinen päiväys: 9.1.2014
Muut vaarat
KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2
Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EYEINECS
Aineosan nimi
Pitoisuus
numero ja
rek.nro
68891-38-3, 01-500-234-8
Natriumlauryylieetterisulfaatti 15-20%
2119488639-xx
-,
931-296-8
012119488533xx
68515-73-1
3.3
Alkyyliamidopropyylidimetyylia < 5%
miinibetaiini
Alkyylipolyglukosidi
<5%
Luokitus
Xi; R38-41
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318; Aquatic
Chronic 3, H412
Xi; R41
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412
Xi; R38-41
Eye Dam. 1, H318
Muut tiedot
-
KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
--
4.1.2
Hengitys
--
4.1.3
Iho
Huuhdeltava vedellä.
4.1.4
Roiskeet silmiin
Huuhdo silmä(t) välittömästi runsaalla vedellä. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.
4.1.5
Nieleminen
Jos tuotetta nautittu, juotetaan vettä ja maitoa, ja potilas toimitetaan tarvittaessa lääkäriin.
4.2
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
4.3
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoito oireiden mukaan.
KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1
5.1.1
Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Tuote itsessään ei pala. Alkusammutukseen vaahto, hiilidioksidi, jauhe tai vesisumu. Tulipalossa voidaan
käyttää myös vesisuihkua.
5.1.2
Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä
-
5.2
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ei tiedossa.
5.3
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Ulkoilmasta riippumaton hengityslaite savukaasualtistusalueella.-
5.4
Muita ohjeita
-
Sivu 3 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
LV Astianpesuaine (Joutsen) (1L, 5L, 200L)
Päiväys: 28.5.2015
Edellinen päiväys: 9.1.2014
KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Ei saa päästää ympäristöön. Likaantuneet pinnat tulevat olemaan äärimmäisen liukkaita.
6.2
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
-
6.3
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Huuhdeltava viemäriin runsaalla vedellä.
6.4
Viittaukset muihin kohtiin
Sopivat henkilönsuojaimet ks kohta 8. Jätteiden hävitys ks. kohta 13
KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Mitään erityisiä turvatoimenpiteitä ei tarvita. Tuote ei saa jäätyä.
7.2
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Pilaantuu jäätyessään. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa.
7.3
Erityinen loppukäyttö
-
KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1
Valvontaa koskevat muuttujat
Vältä pitkäaikaista ihokosketusta ja tuotteen pääsyä silmiin. Suositellaan neopreeni- tai PVCsuojakäsineiden käyttöä.
8.1.3
Muissa maissa annettuja raja-arvoja
-
8.2
8.2.1
Altistumisen ehkäiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
--
8.2.2
8.2.2.1
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
Hengityksensuojaus
-
8.2.2.2
Käsiensuojaus
Tarvittaessa neopreeni- tai PVC-suojakäsineet.
8.2.2.3
Silmien tai kasvojen suojaus
Varottava aineen joutumista silmiin.
8.2.2.4
Ihonsuojaus
-
8.2.3
Ympäristöaltistumisen torjuminen
-
KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1
9.1.1
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
kirkas neste
9.1.2
Haju
luonteenomainen
9.1.4
pH
5,5 (kons.); 6,5 (käyttöliuos)
Sivu 4 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
LV Astianpesuaine (Joutsen) (1L, 5L, 200L)
Päiväys: 28.5.2015
Edellinen päiväys: 9.1.2014
9.1.6
Kiehumispiste ja kiehumisalue
n. 100°C
9.1.7
Leimahduspiste
-
9.1.10
9.1.10.1
Räjähdysominaisuudet
Alempi räjähdysraja
-
9.1.10.2
Ylempi räjähdysraja
-
9.1.11
Höyrynpaine
-
9.1.13
Suhteellinen tiheys
1035 g/dm³
9.1.14
9.1.14.1
Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
liukenee hyvin
9.1.14.2
9.1.15
Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä) Ei tiedossa.
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
9.2
Muut tiedot
KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1
Reaktiivisuus
Stabiili normaaliolosuhteissa.
10.2
Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili tavallisessa ympäristön lämpötilassa ja paineessa.
10.3
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa.
10.4
Vältettävät olosuhteet
Stabiili normaali olosuhteissa
10.5
Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tiedossa.
10.6
Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.
KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1
11.1.1
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
Välitön myrkyllisyys
-
11.1.2
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
11.1.3
Herkistyminen
-
11.1.5
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
-
11.1.8
Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot
Tuotteen silmä-ärsyttävyysluokitus on tehty CLP:n päättelysääntöjen avulla. Luokituksessa on käytetty
DetNetin referenssiformuloita. Näiden referenssiformuloiden luokitus perustuu sekä Isolated Chicken Eye
Test (OECD TG 438) että histopatologisiin tutkimustuloksiin. DetNet tunnistenumero: DetNet/872.
KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1
12.1.1
Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesieliöille
-
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
LV Astianpesuaine (Joutsen) (1L, 5L, 200L)
Päiväys: 28.5.2015
Sivu 5 / 6
Edellinen päiväys: 9.1.2014
12.1.2
Myrkyllisyys muille eliöille
-
12.2
12.2.1
Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Tuotteen sisältämät tensidit ovat OECD:n säännösten mukaan hajoavia.
12.2.2
Kemiallinen hajoavuus
Ei tiedossa.
12.3
Biokertyvyys
Raaka-ainetietojen perusteella ei oleteta olevan keräytyvä.
12.4
Liikkuvuus maaperässä
Vesiliukoinen, viskoosi neste.
12.5
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
12.6
Muut haitalliset vaikutukset
-
KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
Käyttöliuos on viemäröintikelpoinen. Tarvittaessa kysy ohjeita paikallisilta viranomaisilta. Pienet määrät
voidaan huuhtoa viemäriin, suuremmat kerätään talteen.
13.1
Jätteiden käsittelymenetelmät
KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT
14.1
14.2
14.3
YK-numero
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Ei vaarallisuusluokitusta kuljetusmääräysten mukaan.
Kuljetuksen vaaraluokka
14.4
14.5
14.6
Pakkausryhmä
Ympäristövaarat
Erityiset varotoimet käyttäjälle
14.7
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai
-lainsäädäntö
15.2
Kemikaaliturvallisuusarviointi
KOHTA 16. MUUT TIEDOT
16.1
Muutokset edelliseen versioon
2.1, 2.2, 3.2, 4.3, 5.2, 6.4, 9.1.13, 10.1, 10.2, 10.3, 10.6, 11.1.2, 11.1.8
16.3
Tietolähteet
1. REACH ja CLP
2. STM: HTP-arvot 2014
3. Raaka-ainetoimittajien laatimat käyttöturvallisuustiedotteet
16.5
Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
R36/37/38
Ärsyttää ihoa.
R38
Vakavan silmävaurion vaara.
R41
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
LV Astianpesuaine (Joutsen) (1L, 5L, 200L)
Päiväys: 28.5.2015
H315
H318
H412
Edellinen päiväys: 9.1.2014
Ärsyttää ihoa.
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
16.6
Työntekijöiden koulutus
-
16.7
Käyttörajoitukset
-
16.8
Lisätiedot
Kts. kohta 1.2.
Sivu 6 / 6

Similar documents