KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PILOCOMP AD1

Comments

Transcription

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PILOCOMP AD1
Sivu 1 / 5
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
PILOCOMP AD1
Päiväys: 2.6.2015
Edellinen päiväys: 29.10.2012
KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1
1.1.1
Tuotetunniste
Kauppanimi
PILOCOMP AD1
1.1.2
Tunnuskoodi
424345,424349,3101396
1.2
1.2.1
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus
Pesutehoste suihku- ja upotuspesumenetelmiin
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
KiiltoClean Oy
1.3
1.3.1
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Postiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Telefax
Y-tunnus
Sähköposti
1.4
1.4.1
Tengströminkatu 6
20360 Turku, Finland
PL 157
FI-20101 Turku, Finland
+358 (0)207 710 400
+358 (0)207 710 402
1799926-0
[email protected]
Hätäpuhelinnumero
Numero, nimi ja osoite
HUS/ Myrkytystietokeskus: PL 340, 00029 HUS, p. 09-471 977
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1
Aineen tai seoksen luokitus
1272/2008 (CLP)
Eye Dam. 1, H318
67/548/EEC - 1999/45/EC
Xi; R41
2.2
Merkinnät
1272/2008 (CLP)
GHS05
Huomiosana
Vaara
Vaaralausekkeet
H318
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Turvalausekkeet
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P313
Hakeudu lääkäriin.
2.3
Muut vaarat
KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2
Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS-numero EINECS
Aineosan nimi
ja rek.nro
9038-95-3
Polyglykolieetteri
Pitoisuus
Luokitus
5 - 10 %
Xn; R22
Acute Tox. 4 (oral), H302
Sivu 2 / 5
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
PILOCOMP AD1
Päiväys: 2.6.2015
Edellinen päiväys: 29.10.2012
174955-61-4
Terpeenialkoksylaatti
5 - 10 %
94441-92-6
Oktyyli-iminodipropionaatti
5 - 10 %
26468-86-0
2-Etyyliheksanoliethoksylaatti 5 - 10 %
69011-36-5
Isotridekanolietoksylaatti
1-3%
Xn; R22-41
Acute Tox. 4 (oral), H302; Eye
Dam. 1, H318
Xi; R38,41
Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1,
H318
Xi; R41
Eye Dam. 1, H318
Xn; R22-41
Acute Tox. 4 (oral), H302; Eye
Dam. 1, H318
KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1
4.1.2
4.1.3
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Hengitys
Siirrettävä raittiiseen ilmaan, mikäli höyryjä on vahingossa hengitetty. Tarvittaessa lääkäriin.
Iho
Huuhdeltava runsaalla vedellä.
4.1.4
Roiskeet silmiin
Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteys
lääkäriin.
4.1.5
Nieleminen
Yhteydenotto lääkäriin välittömästi.
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
4.2
4.3
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei ole.
KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1
5.1.1
5.2
Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
vesi, jauhe, hiilidioksidi (CO2), vaahto
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
5.3
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
suojalasit, suojapuku, Hengityksensuojaus Tarvittaessa
5.4
Muita ohjeita
ei ylläpidä palamista.
KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1
6.2
6.3
6.4
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Evakuoitava henkilökunta turvallisiin alueisiin.
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Ei saa päästää vesistöön, viemäriin eikä maaperään
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Huuhdeltava vedellä.
Viittaukset muihin kohtiin
Noudata yleistä huolellisuutta.
Sivu 3 / 5
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
PILOCOMP AD1
Päiväys: 2.6.2015
Edellinen päiväys: 29.10.2012
KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Noudata yleistä huolellisuutta.
7.2
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Säilytettävä yli +5 oC alkuperäispakkauksessa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Ei saa jäätyä.
Erityinen loppukäyttö
7.3
KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1
Valvontaa koskevat muuttujat
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
8.1.4
DNEL
Ei tiedossa.
PNEC
Ei tiedossa.
Altistumisen ehkäiseminen
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
8.1.5
8.2
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.3
8.2.2.4
8.2.3
Hengityksensuojaus
Normaalisti mitään erityistä henkilökohtaista hengityssuojavarustusta ei tarvita.
Käsiensuojaus
kumi- tai muovikäsineet
Silmien tai kasvojen suojaus
EN166 mukainen silmiensuojaus. tiiviisti asettuvat suojalasit.
Ihonsuojaus
Suojavaatetus.
Ympäristöaltistumisen torjuminen
Ei saa päästää ympäristöön.
KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1
9.1.1
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
kirkas, kellertävä neste
9.1.4
pH
9.1.6
Kiehumispiste ja kiehumisalue
9.1.10
9.1.10.1
Räjähdysominaisuudet
Alempi räjähdysraja
9.1.10.2
Ylempi räjähdysraja
9.1.11
Höyrynpaine
9.1.13
Suhteellinen tiheys
9.1.14
9.1.14.1
Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
9.1.20
Hapettavuus
9.2
Muut tiedot
Ei ole.
8,5
100 °C (vesi)
1,025 kg/dm³ 20 °C
emulgoituva
-
KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1
Reaktiivisuus
-
Sivu 4 / 5
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
PILOCOMP AD1
Päiväys: 2.6.2015
Edellinen päiväys: 29.10.2012
10.2
Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaali olosuhteissa.
10.3
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tiedossa.
Vältettävät olosuhteet
Ei saa jäätyä. Ei saa kuivua.
10.4
10.5
Yhteensopimattomat materiaalit
Saattaa aiheuttaa jännitysmurtumia joillekin muoveille mm.polykarbonaatti- ja akryylimuoveille.
10.6
Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tiedossa.
KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
11.1.2
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
11.1.3
Herkistyminen
Ei tiedossa.
Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei tiedossa.
11.1.4
KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1
12.1.1
Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesieliöille
Tietoa ei ole käytettävissä.
12.2
12.2.1
Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Helposti biologisesti hajoava.
12.3
Biokertyvyys
Tietoa ei ole käytettävissä.
Liikkuvuus maaperässä
Vesiliukoisena aineena tuote kulkeutuu maaperässä.
12.4
12.5
12.6
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei tiedossa.
Muut haitalliset vaikutukset
Ei tiedossa.
KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
13.1
Jätteiden käsittelymenetelmät
Pienet määrät laimennetaan runsaalla vedellä. Hävitettävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.
Materiaalit voidaan toimittaa muovien kierrätyslaitoksiin puhdistuksen jälkeen.
KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT
14.1 YK-numero
14.2 Kuljetuksessa
käytettävä virallinen nimi
Maakuljetukset
ADR/RID
Merikuljetukset
IMDG/IMO
-
-
Sivu 5 / 5
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
PILOCOMP AD1
Päiväys: 2.6.2015
Edellinen päiväys: 29.10.2012
14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka
14.4 Pakkausryhmä
14.5 Ympäristövaarat
Muut tiedot
14.6
Erityiset varotoimet käyttäjälle
Ei tiedossa.
14.7
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
Ei tiedossa.
KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
15.2
Kemikaaliturvallisuusarviointi
KOHTA 16. MUUT TIEDOT
16.1
Muutokset edelliseen versioon
Luokitustiedot uusittu.
16.3
Tietolähteet
Raaka-aineiden käyttöturvatiedotteet. Tiedotteen laadinnassa on käytetty voimassa olevia lakeja ja asetuksia.
Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
R22
Terveydelle haitallista nieltynä.
R38
Ärsyttää ihoa.
R41
Vakavan silmävaurion vaara.
H302
Haitallista nieltynä.
H315
Ärsyttää ihoa.
H318
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
16.5
16.6
Työntekijöiden koulutus
Katso etikettiä tai tuotetiedotetta.