KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SOL

Comments

Transcription

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SOL
Sivu 1 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
SOL ASTIANPESU
Päiväys: 30.3.2015
Edellinen päiväys: 16.4.2013
KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1
1.1.1
Tuotetunniste
Kauppanimi
SOL ASTIANPESU
1.1.2
Tunnuskoodi
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.4
1.4.1
T7434.001,T7434.005,P002,P003
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus
Astianpesuaine.
Vain ammattikäyttöön.
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
KiiltoClean Oy
Katuosoite
Tengströminkatu 6
Postinumero ja -toimipaikka
20360 Turku, Finland
Postiosoite
PL 157
Postinumero ja -toimipaikka
FI-20101 Turku, Finland
Puhelin
+358 (0)207 710 400
Telefax
+358 (0)207 710 402
Y-tunnus
1799926-0
Sähköposti
[email protected]
Hätäpuhelinnumero
Numero, nimi ja osoite
HUS/ Myrkytystietokeskus: PL 340, 00029 HUS, p. 09-471 977
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1
Aineen tai seoksen luokitus
1272/2008 (CLP)
Eye Irrit. 2, H319
67/548/EEC - 1999/45/EC
Xi; R41
2.2
Merkinnät
1272/2008 (CLP)
GHS07
Huomiosana
Varoitus
Vaaralausekkeet
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvalausekkeet
P280
Käytä silmiensuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista
P337+P313
2.3
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
Muut vaarat
Ei tiedossa.
KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2
Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS-numero EINECS
Aineosan nimi
ja rek.nro
Pitoisuus
Luokitus
Sivu 2 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
SOL ASTIANPESU
Päiväys: 30.3.2015
3.3
Edellinen päiväys: 16.4.2013
68891-38-3
Alkyylieetterisulfaatti
5 - 9,5 %
61789-40-0
Kookosamidopropyylibetaiini 1 - 5 %
166736-08-9
Alkoholialkoksylaatti
1-5%
Xi; R38,41
Eye Dam. 1, H318, Skin Irrit. 2,
H315; Aquatic Chronic 3, H412
Xi; R41
Eye Dam. 1, H318
Xn; R22-41
Acute Tox. 4, H302; Eye Dam.
1, H318
Muut tiedot
katso kohta 15.1.
KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2
4.3
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Hengitys
Iho
Huuhdeltava vedellä.
Roiskeet silmiin
Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan sekä otettava yhteys lääkäriin.
Nieleminen
Huuhdeltava suu. Yhteydenotto lääkäriin mikäli tarpeellista.
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Tietoa ei ole käytettävissä.
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoito oireiden mukaisesti.
KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1
5.1.1
5.2
5.3
Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
vesi, vaahto, jauhe.
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tietoa ei ole käytettävissä.
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Tietoa ei ole käytettävissä.
KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1
6.2
6.3
6.4
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Noudata yleistä huolellisuutta.
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Ei saa päästää ympäristöön.
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Huuhdeltava vedellä.
Viittaukset muihin kohtiin
Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.
KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Noudata yleistä huolellisuutta.
Sivu 3 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
SOL ASTIANPESU
Päiväys: 30.3.2015
Edellinen päiväys: 16.4.2013
7.2
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
7.3
Säilytettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja viileässsä paikassa. Ei saa jäätyä.
Erityinen loppukäyttö
Ei ole.
KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1
Valvontaa koskevat muuttujat
8.1.4
DNEL
8.1.5
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.3
8.2.2.4
Tietoa ei ole käytettävissä.
PNEC
Tietoa ei ole käytettävissä.
Altistumisen ehkäiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin.
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
Hengityksensuojaus
Normaalisti mitään erityistä henkilökohtaista hengityssuojavarustusta ei tarvita.
Käsiensuojaus
Kumi- tai muovikäsineet. EN 374n mukaiset suojakäsineet.
Silmien tai kasvojen suojaus
EN166 mukainen silmiensuojaus.
Ihonsuojaus
-
KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1
9.1.1
9.1.4
9.1.6
9.1.7
9.1.10
9.1.10.1
9.1.10.2
9.1.11
9.1.13
9.1.14
9.1.14.1
9.1.14.2
9.1.15
9.1.18
9.2
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
neste, kirkas, hajuton.
pH
Kiehumispiste ja kiehumisalue
Leimahduspiste
Räjähdysominaisuudet
Alempi räjähdysraja
Ylempi räjähdysraja
Höyrynpaine
Suhteellinen tiheys
Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä)
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
Viskositeetti
Muut tiedot
Ei ole.
noin 7.
1,04 kg/dm³ (20 °C)
liukenee.
-
KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1
Reaktiivisuus
-
Sivu 4 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
SOL ASTIANPESU
Päiväys: 30.3.2015
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
Edellinen päiväys: 16.4.2013
Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaali olosuhteissa.
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tiedossa.
Vältettävät olosuhteet
Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti.
Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tiedossa.
Vaaralliset hajoamistuotteet
Ei tiedossa.
KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
11.1.1
Välitön myrkyllisyys
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.8
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Herkistyminen
Ei tiedossa.
Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei tiedossa.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Toistuva tai pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa ihoärsytystä ja ihotulehdusta tuotteen rasvaa poistavista
ominaisuuksista johtuen. Käsiteltäessä käyttöohjeen mukaisesti laimennettuja liuoksia haittavaikutus on
vähäinen.
Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot
Tuotteen silmä-ärsyttävyysluokitus perustuu CLP:n mukaiseen päättelysääntöihin perustuvaan luokitukseen,
jossa on käytetty DetNet referenssiformuloita. Referenssiformuloiden luokitus perustuu Isolated Chicken Eye
Test (OECD TG 438) + histopatologisiin tutkimustuloksiin. DetNet tunnistenumero: DetNet/ 336.
KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1
12.1.1
12.1.2
12.2
12.2.1
12.2.2
12.3
12.4
12.5
12.6
Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesieliöille
Myrkyllisyys muille eliöille
Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Tuotteen sisältämä tensidi hajoaa biologisesti > 60 %. CAS 61789-40-0 Kookosamidopropyylibetaiini: BOD28 80
% TOD = Biologisesti nopeasti hajoava. Metodi: OECD 302 B.
Kemiallinen hajoavuus
katso kohta 10.
Biokertyvyys
Ei tiedossa.
Liikkuvuus maaperässä
Vesiliukoisena aineena tuote kulkeutuu maaperässä.
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei tiedossa.
Muut haitalliset vaikutukset
Ei tiedossa.
Sivu 5 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
SOL ASTIANPESU
Päiväys: 30.3.2015
Edellinen päiväys: 16.4.2013
KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
13.1
Jätteiden käsittelymenetelmät
Pienet määrät laimennetaan runsaalla vedellä. Hävitettävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.
KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT
14.1 YK-numero
Maakuljetukset
ADR/RID
Merikuljetukset
IMDG/IMO
-
-
14.2 Kuljetuksessa
käytettävä virallinen
nimi
14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka
14.4 Pakkausryhmä
14.5 Ympäristövaarat
Muut tiedot
14.6
Erityiset varotoimet käyttäjälle
14.7
Ei tiedossa.
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
Ei tiedossa.
KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1
15.2
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
Sisältää säilöntäaineena Benzisothiazolinone ja Methylisothiazolinone.
Kemikaaliturvallisuusarviointi
-
KOHTA 16. MUUT TIEDOT
16.1
16.3
16.4
16.5
Muutokset edelliseen versioon
Luokitustiedot uusittu.
Tietolähteet
Tiedotteen laadinnassa on käytetty voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Raaka-aineiden
käyttöturvallisuustiedotteet
Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa
Ihoärsytys: Luokiteltujen ainesosien yhteenlasku
Silmä-ärsytys: Päättelysääntöihin perustuva luokitus (Detergent Industry Network for CLP Classification)
Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
R22
Terveydelle haitallista nieltynä.
R38
Ärsyttää ihoa.
R41
Vakavan silmävaurion vaara.
Sivu 6 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
SOL ASTIANPESU
Päiväys: 30.3.2015
H302
H315
H318
H412
16.6
Edellinen päiväys: 16.4.2013
Haitallista nieltynä.
Ärsyttää ihoa.
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Työntekijöiden koulutus
Katso etikettiä tai tuotetiedotetta.