KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PILOCOMP AF1

Transcription

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PILOCOMP AF1
Sivu 1 / 5
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
PILOCOMP AF1
Päiväys: 31.1.2015
Edellinen päiväys: 10.10.2012
KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1
1.1.1
Tuotetunniste
Kauppanimi
PILOCOMP AF1
1.1.2
Tunnuskoodi
423215,3101393
1.2
1.2.1
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus
Pesutehoste ja Vaahdonestoaine. Vain ammattikäyttöön.
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
KiiltoClean Oy
1.3
1.3.1
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Postiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Telefax
Y-tunnus
Sähköposti
1.4
1.4.1
Tengströminkatu 6
20360 Turku, Finland
PL 157
FI-20101 Turku, Finland
+358 (0)207 710 400
+358 (0)207 710 402
1799926-0
[email protected]
Hätäpuhelinnumero
Numero, nimi ja osoite
HUS/ Myrkytystietokeskus: PL 340, 00029 HUS, p. 09-471 977
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1
2.2
2.3
Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi.
Aineen tai seoksen luokitus
1272/2008 (CLP)
Skin Irrit. 2, H315
Merkinnät
1272/2008 (CLP)
GHS07
Huomiosana
Varoitus
Vaaralausekkeet
H315
Ärsyttää ihoa.
Turvalausekkeet
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P302+P350
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese varovasti runsaalla vedellä ja saippualla.
P501
Hävitä sisältö/pakkaus [ paikallisten määräysten mukaisesti].
Muut vaarat
Katso kohta [15.1].
KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2
Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS-numero EINECS
Aineosan nimi
ja rek.nro
111905-53-4
C13 - 15 rasvaalkoholialkoksylaatti
Pitoisuus
Luokitus
5 - 10 %
Xi; R36/38
Eye Irrit. 2, H319; Skin Irrit. 2,
H315
Sivu 2 / 5
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
PILOCOMP AF1
Päiväys: 31.1.2015
69227-21-0
3.3
Edellinen päiväys: 10.10.2012
C12 - 18 rasvaalkoholialkoksylaatti
5 - 10 %
Xi,N; R38,50
Skin Irrit. 2, H315; Aquatic
Acute 1, H400 M=1
Muut tiedot
-
KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1
4.1.2
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Hengitys
Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Mikäli henkilö on hengittänyt aerosolia/sumua on otettava yhteyttä lääkäriin
tarpeen vaatiessa.
4.1.3
Iho
Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.
4.1.4
Roiskeet silmiin
Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan sekä otettava yhteys lääkäriin.
Nieleminen
Otettava yhteys lääkäriin.
4.1.5
4.2
4.3
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Tietoa ei ole käytettävissä.
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoito oireiden mukaisesti.
KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1
5.1.1
Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Tuote itsessään ei pala.
5.2
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tietoa ei ole käytettävissä.
5.3
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Tietoa ei ole käytettävissä.
KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1
6.2
6.3
6.4
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Noudata yleistä huolellisuutta.
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Ei saa päästää laimentamattomana ympäristöön tai viemäriin.
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Pienet määrät : Huuhdeltava vedellä.
Viittaukset muihin kohtiin
Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8.
KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1
7.2
7.3
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Noudata yleistä huolellisuutta.
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Säilytettävä yli +5 oC alkuperäispakkauksessa.
Erityinen loppukäyttö
Ei ole.
Sivu 3 / 5
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
PILOCOMP AF1
Päiväys: 31.1.2015
Edellinen päiväys: 10.10.2012
KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1
Valvontaa koskevat muuttujat
8.1.1
HTP-arvot
-
8.1.4
DNEL
Tietoa ei ole käytettävissä.
8.1.5
PNEC
Tietoa ei ole käytettävissä.
8.2
8.2.1
Altistumisen ehkäiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin.
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
8.2.2
8.2.2.1
Hengityksensuojaus
Normaalisti mitään erityistä henkilökohtaista hengityssuojavarustusta ei tarvita.
8.2.2.2
Käsiensuojaus
EN 374n mukaiset suojakäsineet. kumi- tai muovikäsineet .
Silmien tai kasvojen suojaus
tiiviisti asettuvat suojalasit.
8.2.2.3
8.2.2.4
Ihonsuojaus
Suojavaatetus.
KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1
9.1.1
9.1.4
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
maitomainen, viskoosi neste
pH
5-6
9.1.6
Kiehumispiste ja kiehumisalue
9.1.13
Suhteellinen tiheys
100 °C (vesi)
1,15 kg/dm3 (20 °C)
9.1.14
9.1.14.1
Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
emulgoituva
9.2
Muut tiedot
Ei ole.
KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1
Reaktiivisuus
10.2
Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaali olosuhteissa.
10.3
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
10.4
Vältettävät olosuhteet
Ei saa kuivua. (pinnoille)
10.5
Yhteensopimattomat materiaalit
10.6
Vaaralliset hajoamistuotteet
KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
Sivu 4 / 5
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
PILOCOMP AF1
Päiväys: 31.1.2015
Edellinen päiväys: 10.10.2012
11.1.1
Välitön myrkyllisyys
C12 - 18 rasva-alkoholialkoksylaatti:
LD50/suun kautta/rotta = 2 mg/kg
11.1.2
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Ärsyttää ihoa.
Herkistyminen
Ei tiedossa.
11.1.3
11.1.4
Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei tiedossa.
KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1
12.1.1
Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesieliöille
C12 - 18 rasva-alkoholialkoksylaatti:
LC50/96t/kala (Leuciscus idus) = 1-10 mg/l
EC50/72t/levä = 0,1-1 mg/l
12.2
12.2.1
Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Tuotteen sisältämät tensidit ovat helposti biohajoavia (> 60%).
Kemiallinen hajoavuus
Katso kohta [10].
12.2.2
12.3
12.4
12.5
12.6
Biokertyvyys
Ei tiedossa.
Liikkuvuus maaperässä
Vesiliukoisena aineena tuote kulkeutuu maaperässä.
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei tiedossa.
Muut haitalliset vaikutukset
Ei tiedossa.
KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
13.1
Jätteiden käsittelymenetelmät
Pienet määrät laimennetaan runsaalla vedellä. Hävitettävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.
KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT
Sivu 5 / 5
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
PILOCOMP AF1
Päiväys: 31.1.2015
14.1 YK-numero
Edellinen päiväys: 10.10.2012
Maakuljetukset
ADR/RID
Merikuljetukset
IMDG/IMO
-
-
14.2 Kuljetuksessa
käytettävä virallinen
nimi
14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka
14.4 Pakkausryhmä
14.5 Ympäristövaarat
Muut tiedot
14.6
Erityiset varotoimet käyttäjälle
Ei tiedossa.
14.7
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
Ei tiedossa.
KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
Sisältää säilöntäaineena: Benzylhemiformal
15.2
Kemikaaliturvallisuusarviointi
-
KOHTA 16. MUUT TIEDOT
16.1
Muutokset edelliseen versioon
Päivitetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukaiseksi
16.3
Tietolähteet
Tiedotteen laadinnassa on käytetty voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Raaka-aineiden käyttöturvatiedotteet.
16.5
Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
R36/38
Ärsyttää silmiä ja ihoa.
R38
Ärsyttää ihoa.
R50
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H315
Ärsyttää ihoa.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Työntekijöiden koulutus
Katso etikettiä tai tuotetiedotetta.
16.6