RP190 ktt - Alfa-Kem

Transcription

RP190 ktt - Alfa-Kem
Sivu 1 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
RP190
Päiväys: 25.4.2014
Edellinen päiväys: 14.8.2012
1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1
1.1.1
Tuotetunniste
Kauppanimi
RP190
1.1.2
Tunnuskoodi
100002, 100003, 100004
1.2
1.2.1
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus
Peruspuhdistusaine.
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
Oy ALFA – KEM Ab
1.3
1.3.1
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Postiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Telefax
Sähköposti
1.4
1.4.1
Rataskatu 5
15700 LAHTI
PL 1
15701 LAHTI
03 – 878 250
03 – 878 2550
[email protected]
Hätäpuhelinnumero
Numero, nimi ja osoite
suora 09 - 471 977 (24 h), vaihde 09 - 4711
Myrkytystietokeskus Helsinki,
PL 790, 00029 HUS
2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1
Aineen tai seoksen luokitus
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
1272/2008 (CLP)
Skin Corr. 1B, H314
67/548/EEC - 1999/45/EC
C; R34
2.2
Merkinnät
Säilytä lasten ulottumattomissa.
1272/2008 (CLP)
GHS05
Huomiosana
Vaara
Vaaralausekkeet
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Turvalausekkeet
P102
Säilytä lasten ulottumattomissa.
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P302+P352
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P313
Hakeudu lääkäriin.
2.3
Muut vaarat
-
Sivu 2 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
RP190
Päiväys: 25.4.2014
Edellinen päiväys: 14.8.2012
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2
Seokset
Puhdistusaineseos.
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY-numero ja
Aineosan nimi
rek.nro
112-34-5
2-(2-butoksietoksi)etanoli
01-2119475104-44
1310-73-2
natriumhydroksidi
01-2119457892-27
1344-09-8
natriumsilikaatti
68411-31-4
3.3
bentseenisulfonihapon C10-13
alkyylijohdokset,
trietanoliamiiniyhdisteet
Pitoisuus
Luokitus
5-10 %
Xi, R36
Eye Irrit. 2, H319
C, R34
Skin Corr. 1B, H314
Xi, R36/37/38
Skin Irrit. 2, 315; Eye Irrit. 2, H319;
STOT SE 3, H335
Xn, R22; Xi, R38-41
Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2,
H315; Eye Dam. 1, H318
<5 %
<5 %
<5 %
Muut tiedot
-
4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2
4.3
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Tuotteelle altistunut on siirrettävä pois saastuneelta alueelta. Likaantunut vaatetus on välittömästi riisuttava.
Pelastajan on käytettävä suojaimia. Näytettävä tätä käyttöturvatiedotetta hoitavalle lääkärille.
Hengitys
Höyryjä hengittänyt viedään raittiiseen ilmaan. Ota yhteys lääkäriin, jos oireet jatkuvat.
Iho
Riisu likaantunut vaatetus välittömästi. Iho huuhdotaan välittömästi runsaalla vedellä. Ota yhteys lääkäriin, jos
ärsytys jatkuu.
Roiskeet silmiin
Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä luomet auki pitäen vähintään 15 minuutin ajan. Hakeuduttava silmälääkäriin.
Nieleminen
Mikäli ainetta niellyt on tajuissaan, huuhtele suu vedellä. Lääkärin hoitoon. EI SAA OKSENNUTTAA.
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Syövyttää ihoa, silmiä ja limakalvoja. Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Altistumisen tapahduttua: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Oireiden mukainen hoito.
5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
Ei palavaa.
Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Vesi, sammutusjauhe, vaahto, hiilidioksidi.
Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä
Ei tiedossa.
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Syövyttävä.
Sivu 3 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
RP190
Päiväys: 25.4.2014
Edellinen päiväys: 14.8.2012
5.3
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Sammuttajan on käytettävä paineilmahengityslaitetta ja kemikaalisuojapukua.
5.4
Muita ohjeita
-
6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1
6.2
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Sivulliset on pidettävä poissa saastuneelta alueelta. Käytä henkilösuojaimia. Vältettävä kosketusta silmiin, ihoon ja
vaatteisiin. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta.
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Estettävä aineen pääsy viemäriin, vesistöihin ja maaperään.
6.3
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Imeytetään sopivaan imeytysaineeseen ja kerätään hävitettäväksi. Pinnat puhdistetaan. Alue tuuletetaan.
6.4
Viittaukset muihin kohtiin
4, 8, 13.
7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Estä höyryn ja sumun leviäminen työpaikan ilmaan. Vältä höyryn ja sumun hengittämistä. Vältä kosketusta ihoon,
silmiin ja vaatteisiin. Käytä kohdepoistoa ja suojaimia.
7.2
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Huoneenlämmössä suljetussa astiassa.
7.3
Erityinen loppukäyttö
-
8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1
Valvontaa koskevat muuttujat
8.1.1
HTP-arvot
112-34-5
1310-73-2
2-(2-butoksietoksi)etanoli
natriumhydroksidi
8.1.2
Muut raja-arvot
-
8.1.3
Muissa maissa annettuja raja-arvoja
DNEL
-
8.1.4
8.1.5
8.2
8.2.1
10 ppm (8 h)
2 mg/m3 (15 min)
kattoarvo
68 mg/m3 (8 h)
PNEC
Altistumisen ehkäiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Hyvää teollisuushygieniaa ja turvallisuusohjeita noudattavat työtavat. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.
Likaantunut vaatetus on vaihdettava ja pestävä ennen uutta käyttöä. Kädet pestävä työskentelyn jälkeen. Työpaikalla
on oltava hätäsuihku ja silmänhuuhteluvälineet.
Sivu 4 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
RP190
Päiväys: 25.4.2014
Edellinen päiväys: 14.8.2012
8.2.2
8.2.2.1
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
Hengityksensuojaus
Hengityksensuojain, jos höyryä tai sumua pääsee ilmaan.
8.2.2.2
Käsiensuojaus
Kumi- tai muovikäsineet.
Silmien tai kasvojen suojaus
Tiiviit suojasilmälasit tai kasvojensuojain (EN 166).
8.2.2.3
8.2.2.4
Ihonsuojaus
Suojavaatetus.
8.2.3
Ympäristöaltistumisen torjuminen
Estettävä tuotteen pääsy suoraan luontoon.
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1
9.1.1
9.1.2
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
Sininen neste.
Haju
Glykolin haju.
9.1.3
Hajukynnys
9.1.4
pH
9.1.5
Sulamis- tai jäätymispiste
9.1.6
Kiehumispiste ja kiehumisalue
9.1.7
Leimahduspiste
9.1.8
Haihtumisnopeus
9.1.9
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)
9.1.10
9.1.10.1
Räjähdysominaisuudet
Alempi räjähdysraja
9.1.10.2
Ylempi räjähdysraja
9.1.11
Höyrynpaine
9.1.12
Höyryntiheys
9.1.13
Suhteellinen tiheys
9.1.14
9.1.14.1
Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
9.1.15
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
9.1.16
Itsesyttymislämpötila
9.1.17
Hajoamislämpötila
9.1.18
Viskositeetti
9.1.19
Räjähtävyys
9.1.20
Hapettavuus
9.2
Muut tiedot
-
10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1
Reaktiivisuus
Tietoja ei ole saatavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
12
Tietoja ei ole saatavissa.
n. 100˚ C
Ei syttyvää.
Tietoja ei ole saatavissa.
Ei syttyvää.
Tietoja ei ole saatavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
1,05 (vesi 1)
Liukenee veteen.
log Kow (BDG) 0,9
Ei syttyvää.
Tietoja ei ole saatavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
-
Sivu 5 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
RP190
Päiväys: 25.4.2014
Edellinen päiväys: 14.8.2012
10.2
Kemiallinen stabiilisuus
Pysyvää normaaliolosuhteissa.
10.3
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tiedossa.
Vältettävät olosuhteet
Ei tiedossa.
10.4
10.5
Yhteensopimattomat materiaalit
Voi vahingoittaa maalipintoja ja syövyttää alumiinia ja sinkkiä.
10.6
Vaaralliset hajoamistuotteet
Tietoja ei ole saatavissa.
11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
11.1.1
Välitön myrkyllisyys
Tuotteen välittömästä myrkyllisyydestä ei ole tutkimustietoa.
11.1.2
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Tuote on syövyttävä ja tuhoisa kudokselle.
Herkistyminen
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihoärsytystä.
Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
-
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Ei tiedossa.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Ei tiedossa.
11.1.7
Aspiraatiovaara
-
11.1.8
Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot
-
12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1
12.1.1
12.1.2
12.2
12.2.1
12.2.2
Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesieliöille
Myrkyllisyys kaloille (NaOH) LC50 = 189 mg/l
Myrkyllisyys muille eliöille
Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Tietoa ei saatavilla.
Kemiallinen hajoavuus
Tietoa ei saatavilla.
12.3
Biokertyvyys
Tietoa ei saatavilla.
12.4
Liikkuvuus maaperässä
veteen liukeneva
Sivu 6 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
RP190
Päiväys: 25.4.2014
Edellinen päiväys: 14.8.2012
12.5
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tuote ei sisällä PBT/vPvB -luokiteltuja aineita.
12.6
Muut haitalliset vaikutukset
Estettävä tuotteen pääsy maaperään, pohjaveteen ja vesistöihin.
13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
13.1
Jätteiden käsittelymenetelmät
Pienet määrät vedellä laimennettuna viemäriin. Suuret määrät neutraloitava.
13.2
Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista
Hävitettävä vaarallisena jätteenä paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti.
14. KULJETUSTIEDOT
14.1
YK-numero
14.2
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
14.3
Kuljetuksen vaaraluokka
14.4
Pakkausryhmä
14.5
Ympäristövaarat
14.6
Erityiset varotoimet käyttäjälle
Syövyttävä neste.
14.7
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
-
UN 1719
Syövyttävä neste, emäksinen, N.O.S
8
III
-
15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
REACH-asetus, CLP-asetus. HTP-arvot 2012.
Pesuainelainsäädäntö.
15.2
Kemikaaliturvallisuusarviointi
-
16. MUUT TIEDOT
16.1
16.2
16.3
16.4
Muutokset edelliseen versioon
Lisätty CLP-asetuksen mukainen luokitus. Päivitetty asetuksen 453/2010/EY mukaan.
Lyhenteiden selitykset
CLP - asetus kemikaalien luokittelusta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (1272/2008/EY)
HTP - haitalliseksi todettu pitoisuus
PBT - pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen aine
REACH - asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (1907/2006/EY)
vPvB - erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä aine
Tietolähteet
Raaka-ainetoimittajien toimittamat käyttöturvallisuustiedotteet.
CLP yhdenmukaistettu luokitus. ECHA C&L Inventory.
Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa
-
Sivu 7 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
RP190
Päiväys: 25.4.2014
Edellinen päiväys: 14.8.2012
16.5
Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
R22
Terveydelle haitallista nieltynä.
R34
Syövyttävää.
R36
Ärsyttää silmiä.
R38
Ärsyttää ihoa.
R38
Ärsyttää ihoa.
R41
Vakavan silmävaurion vaara.
H302
Haitallista nieltynä.
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315
Ärsyttää ihoa.
H318
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
16.6
Työntekijöiden koulutus
Vain asianomaisten henkilöiden käyttöön. Annettava riittävä työnopastus.
Käyttörajoitukset
-
16.7
16.8
Lisätiedot
Oy Alfa-Kem Ab, p. 03 - 878 250

Similar documents