KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE VOIMA (Vanha nimi - Alfa-Kem

Transcription

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE VOIMA (Vanha nimi - Alfa-Kem
Sivu 1 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
VOIMA
(Vanha nimi Voima Puhto)
Päiväys: 2.4.2013
Edellinen päiväys: 12.11.2012
1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1
1.1.1
Tuotetunniste
Kauppanimi
VOIMA
(Vanha nimi Voima Puhto)
1.1.2
Tunnuskoodi
200052, 200053
1.2
1.2.1
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus
Vahvasti hapan pesuaine.
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
Oy ALFA – KEM Ab
1.3
1.3.1
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Postiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Telefax
Sähköposti
1.4
1.4.1
Rataskatu 5
15700 LAHTI
PL 1
15701 LAHTI
03 – 878 250
03 – 878 2550
[email protected]
Hätäpuhelinnumero
Numero, nimi ja osoite
suora 09 - 471 977 (24h), vaihde 09 - 4711
Myrkytystietokeskus Helsinki, PL 790, 00029 HUS
2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1
Aineen tai seoksen luokitus
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
1272/2008 (CLP)
Skin Corr. 1B, H314
67/548/EEC - 1999/45/EC
C; R34
2.2
Merkinnät
Säilytä lasten ulottumattomissa.
1272/2008 (CLP)
GHS05
Huomiosana
Vaara
Vaaralausekkeet
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Turvalausekkeet
P102
Säilytä lasten ulottumattomissa.
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P302+P352
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P313
Hakeudu lääkäriin.
Sivu 2 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
VOIMA
(Vanha nimi Voima Puhto)
Päiväys: 2.4.2013
2.3
Edellinen päiväys: 12.11.2012
Muut vaarat
-
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2
Seokset
Pesuaineseos.
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY-numero ja
Aineosan nimi
rek.nro
7664-38-2
fosforihappo
112-34-5
01-2119475104-44
24938-91-8
02-2119552461-55
3.3
Pitoisuus
Luokitus
50 %
C, R34
Skin Corr. 1B, H314
Xi, R36
Eye Irrit. 2, H319
Xi, R22 R41
Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4,
H302
2-(2-butoksietoksi)etanoli
5 - 15 %
isotridekanolietoksylaatti
1-5%
Muut tiedot
-
4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Tuotteelle altistunut on siirrettävä pois saastuneelta alueelta ja asetettava kylkiasentoon. Likaantunut vaatetus on
välittömästi riisuttava. Pelastajan on käytettävä suojaimia.
Näytettävä tätä käyttöturvatiedotetta hoitavalle lääkärille.
4.1.2
Hengitys
Siirrä ainetta hengittänyt raittiiseen ilmaan. Nielu, nenä ja suu huuhdeltava vedellä. Otettava yhteys lääkäriin.
Iho
Roiskeet huuhdeltava välittömästi iholta runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeuduttava lääkäriin.
4.1.3
4.1.4
Roiskeet silmiin
Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä luomet auki pitäen vähintään 15 minuutin ajan. Otettava heti yhteys
silmälääkäriin.
4.1.5
Nieleminen
EI saa oksennuttaa. Huuhtele suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai
myrkytystietokeskukseen. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta.
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Syövyttää voimakkaasti ihoa, silmiä ja limakalvoja. Voi aiheuttaa parantumattoman silmävaurion. Voi aiheuttaa
vakavia syöpymävammoja iholla.
4.2
4.3
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Oireiden mukainen hoito.
5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1
5.1.1
Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Vesi, sammutusjauhe, vaahto, hiilidioksidi.
Sivu 3 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
VOIMA
(Vanha nimi Voima Puhto)
Päiväys: 2.4.2013
Edellinen päiväys: 12.11.2012
5.1.2
Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä
-
5.2
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palossa muodostuu terveydelle haitallisia ja myrkyllisiä kaasuja.
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Paineilmahengityslaite ja suojapuku.
5.3
5.4
Muita ohjeita
-
6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Käytettävä henkilökohtaisia suojavarustuksia. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle. Huolehdittava
riittävästä ilmanvaihdosta.
6.2
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Ei saa päästää ympäristöön. Vedellä laimennettuna viemäriin.
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Imeytetään sopivaan imeytysaineeseen ja/tai kerätään hävitettäväksi tai neutraloitavaksi. Pinnat puhdistetaan
runsaalla vedellä. Alue tuuletetaan.
6.3
6.4
Viittaukset muihin kohtiin
4, 8, 13
7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1
7.2
7.3
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Noudatettava eritystä varovaisuutta, syövyttävä neste!
Järjestä riittävä ilmanvaihto ja/tai imu työtiloihin. Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatteisiin. Käytä henkilökohtaista
suojavarustusta.
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Säilytettävä tiiviisti suljettuna huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa.
Erityinen loppukäyttö
8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1
Valvontaa koskevat muuttujat
8.1.1
HTP-arvot
7664-38-2
112-34-5
fosforihappo
2-(2-butoksietoksi)etanoli
1 mg/m3 (8 h)
10 ppm (8 h)
2 mg/m3 (15 min)
68 mg/m3 (8 h)
8.1.4
DNEL
Tietoja ei ole saatavissa.
8.1.5
PNEC
Tietoja ei ole saatavissa.
Altistumisen ehkäiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Hyvää hygieniaa ja turvallisuusohjeita noudattavat työtavat. Likaantunut vaatetus on vaihdettava ja pestävä ennen
uutta käyttöä. Kädet pestävä työskentelyn jälkeen. Työpaikalla on oltava hätäsuihku ja silmänhuuhteluvälineet.
8.2
8.2.1
Sivu 4 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
VOIMA
(Vanha nimi Voima Puhto)
Päiväys: 2.4.2013
Edellinen päiväys: 12.11.2012
8.2.2
8.2.2.1
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
Hengityksensuojaus
Hengityksensuojain. Suodatin P3 (EN 143).
8.2.2.2
Käsiensuojaus
En 374:n mukaiset suojakäsineet. Kumikäsineet.
Silmien tai kasvojen suojaus
Tiiviit suojasilmälasit tai kasvojensuojain (EN 166). Silmänhuuhtelupullo, jossa puhdasta vettä.
8.2.2.3
8.2.2.4
Ihonsuojaus
Suojavaatetus.
8.2.3
Ympäristöaltistumisen torjuminen
Estettävä tuotteen pääsy suoraan luontoon.
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1
9.1.1
9.1.2
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
Kirkas neste.
Haju
mieto tuoksuinen
9.1.3
Hajukynnys
9.1.4
pH
9.1.5
Sulamis- tai jäätymispiste
9.1.6
Kiehumispiste ja kiehumisalue
9.1.7
Leimahduspiste
9.1.8
Haihtumisnopeus
9.1.9
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)
9.1.10
9.1.10.1
Räjähdysominaisuudet
Alempi räjähdysraja
9.1.10.2
Ylempi räjähdysraja
9.1.11
Höyrynpaine
9.1.12
Höyryntiheys
9.1.13
Suhteellinen tiheys
9.1.14
9.1.14.1
Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
9.1.15
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
9.1.16
Itsesyttymislämpötila
9.1.17
Hajoamislämpötila
9.1.18
Viskositeetti
9.1.19
Räjähtävyys
9.1.20
Hapettavuus
9.2
Muut tiedot
10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1
Reaktiivisuus
Tietoja ei ole saatavissa.
Tietoa ei ole saatavissa.
1
n. -40 ˚C
n. 108 ˚C
ei syttyvä
Ei tiedossa.
Ei sovellettavissa.
Ei sovellettavissa.
Ei sovellettavissa.
Tietoa ei ole saatavissa.
Tietoa ei ole saatavissa.
1,35 (vesi 1)
liukenee veteen
Tietoa ei ole saatavissa.
Ei sovellettavissa.
Ei tiedossa.
Ei tiedossa.
Ei sovellettavissa.
Ei tiedossa.
Sivu 5 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
VOIMA
(Vanha nimi Voima Puhto)
Päiväys: 2.4.2013
Edellinen päiväys: 12.11.2012
10.2
Kemiallinen stabiilisuus
Pysyvää normaaliolosuhteissa.
10.3
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Tietoja ei ole saatavissa.
Vältettävät olosuhteet
Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti.
10.4
10.5
Yhteensopimattomat materiaalit
Vahvat emäkset, sulfidit, syanidit, metallijauheet.
Fosforihappo vapauttaa vetyä reagoidessaan metallien kanssa.
10.6
Vaaralliset hajoamistuotteet
Palossa voi muodostua terveydelle haitallisia ja myrkyllisiä kaasuja.
11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
11.1.1
Välitön myrkyllisyys
Tuotteen välittömästä myrkyllisyydestä ei ole saatavissa tutkimustietoja.
LD50/suun kautta/rotta, fosforihappo => 2000 mg/kg
11.1.2
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Herkistyminen
Liuos voi aiheuttaa kirvelyä, punotusta, rakkoja ja palohaavoja. Höyryt voivat aiheuttaa yskänärsytystä.
11.1.3
11.1.4
Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Tietoja ei ole saatavissa.
11.1.5
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Tietoja ei ole saatavissa.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Tietoja ei ole saatavissa.
11.1.6
11.1.7
Aspiraatiovaara
Tietoja ei ole saatavissa.
11.1.8
Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot
-
12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1
12.1.1
12.2
12.2.1
12.2.2
12.3
12.4
Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesieliöille
Ekologisista vaikutuksista ei ole saatavissa tutkimustuloksia.
Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Tuotteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet ovat nopeasti hajoavia.
Kemiallinen hajoavuus
Tietoja ei ole saatavissa.
Biokertyvyys
Tietoja ei ole saatavissa.
Liikkuvuus maaperässä
Veteen liukeneva ja maaperään imeytyvä.
Sivu 6 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
VOIMA
(Vanha nimi Voima Puhto)
Päiväys: 2.4.2013
Edellinen päiväys: 12.11.2012
12.5
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tietoja ei ole saatavissa.
12.6
Muut haitalliset vaikutukset
Fosfaatti voi olla hyvin pysyvää luonnossa. Voi olla vahingollista vesieliöille aiheuttamansa pH-muutoksen vuoksi.
13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
13.1
Jätteiden käsittelymenetelmät
Pienet määrät vedellä laimennettuna viemäriin. Suuret määrät neutraloitava.
13.2
Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista
Hävitettävä vaarallisena jätteenä paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti.
14. KULJETUSTIEDOT
14.1
YK-numero
14.2
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
14.3
Kuljetuksen vaaraluokka
14.4
Pakkausryhmä
14.5
14.6
Ympäristövaarat
Erityiset varotoimet käyttäjälle
14.7
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
UN 1805
FOSFORIHAPPOLIUOS
8
III
15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
REACH-asetus. CLP-asetus.
HTP-arvot 2012.
Pesuainelainsäädäntö.
15.2
Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei tehty tälle tuotteelle.
16. MUUT TIEDOT
16.1
16.2
16.3
Muutokset edelliseen versioon
Lisätty CLP-asetuksen mukainen luokitus. Päivitetty asetuksen 453/2010/EY mukaiseksi.
Vanha nimi Voima Puhto.
Lyhenteiden selitykset
CLP - asetus kemikaalien luokittelusta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (1272/2008/EY)
HTP - haitalliseksi todettu pitoisuus
PBT - pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen aine
REACH - asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (1907/2006/EY)
vPvB - erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä aine
Tietolähteet
Aineosien raaka-ainetoimittajien toimittamat käyttöturvallisuustiedotteet.
CLP yhdenmukaistettu luokitus.
Sivu 7 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
VOIMA
(Vanha nimi Voima Puhto)
Päiväys: 2.4.2013
Edellinen päiväys: 12.11.2012
16.4
Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa
Päättely aineosien pitoisuuksien perusteella.
16.5
Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
R22
Terveydelle haitallista nieltynä.
R34
Syövyttävää.
R36
Ärsyttää silmiä.
R41
Vakavan silmävaurion vaara.
H302
Haitallista nieltynä.
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H318
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Työntekijöiden koulutus
Terveydelle vaarallisten kemikaalien käsittely. Syövyttävä aine.
16.6
16.7
Käyttörajoitukset
-
16.8
Lisätiedot
Oy Alfa-Kem Ab, Heidi Jääskeläinen p. 03 - 878 250

Similar documents