KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Liotus (Beta Liotusaine) KOHTA

Transcription

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Liotus (Beta Liotusaine) KOHTA
Sivu 1 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Liotus
(Beta Liotusaine)
Päiväys: 25.4.2013
Edellinen päiväys: 17.12.2012
KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1
1.1.1
Tuotetunniste
Kauppanimi
Liotus
(Beta Liotusaine)
1.1.2
Tunnuskoodi
300033, 300034, 300035, 300036, KP300033
1.2
1.2.1
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus
Ammattikäyttöön astioiden liotusaine.
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
Oy ALFA – KEM Ab
1.3
1.3.1
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Postiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Telefax
Sähköposti
1.4
1.4.1
Rataskatu 5
15700 LAHTI
PL 1
15701 LAHTI
03 – 878 250
03 – 878 2550
[email protected]
Hätäpuhelinnumero
Numero, nimi ja osoite
suora 09 - 471 977 (24h), vaihde 09 - 4711
Myrkytystietokeskus Helsinki,
PL 790, 00029 HUS
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1
Aineen tai seoksen luokitus
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
1272/2008 (CLP)
Skin Corr. 1A, H314
67/548/EEC - 1999/45/EC
C; R35
2.2
Merkinnät
Säilytä lasten ulottumattomissa.
1272/2008 (CLP)
GHS05
Huomiosana
Vaara
Vaaralausekkeet
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Turvalausekkeet
P102
Säilytä lasten ulottumattomissa.
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P302+P352
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P315
Hakeudu välittömästi lääkäriin.
Muut vaarat
-
2.3
Sivu 2 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Liotus
(Beta Liotusaine)
Päiväys: 25.4.2013
Edellinen päiväys: 17.12.2012
KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2
Seokset
Pesuaineseos.
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY-numero ja
Aineosan nimi
rek.nro
1310-73-2
natriumhydroksidi
polymeeri
3.3
alkyylipolyglukosidi
Pitoisuus
Luokitus
35 %
C, R35
Skin Corr. 1A, H314; Met. Corr. 1,
H290; Eye Dam. 1, H318
Xi, R41
Eye Dam 1, H318
<5%
Muut tiedot
-
KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Tuotteelle altistunut on siirrettävä pois saastuneelta alueelta. Likaantunut vaatetus on välittömästi riisuttava.
Pelastajan on käytettävä suojaimia.
4.1.2
Hengitys
Siirrä ainetta hengittänyt raittiiseen ilmaan. Nielu, nenä ja suu huuhdeltava vedellä. Otettava yhteys lääkäriin.
4.1.3
Iho
Pese iholta runsaalla vedellä ja saippualla. Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin
ajan. Ota heti yhteys lääkäriin.
Roiskeet silmiin
Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä luomet auki pitäen vähintään 15 minuutin ajan. Otettava heti yhteys
silmälääkäriin.
Nieleminen
EI saa oksennuttaa. Huuhtele suu runsaalla vedellä (nielemättä). Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai
myrkytystietokeskukseen.
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Syövyttää voimakkaasti ihoa, silmiä ja limakalvoja. Voi aiheuttaa parantumattoman silmävaurion. Voi aiheuttaa
vakavia syöpymävammoja iholla. Voi nieltynä aiheuttaa vatsakalvojen puhkeamisen.
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Altistumisen tapahduttua: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
4.1.4
4.1.5
4.2
4.3
KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1
5.1.1
5.1.2
Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Sammutusaine valitaan ympäristön mukaan.
Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä
Ei tiedossa.
5.2
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palaminen muodostaa ärsyttäviä savukaasuja.
5.3
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Sammuttajan on käytettävä paineilmahengityslaitetta ja kemikaalisuojapukua.
5.4
Muita ohjeita
-
Sivu 3 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Liotus
(Beta Liotusaine)
Päiväys: 25.4.2013
Edellinen päiväys: 17.12.2012
KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1
6.2
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Sivulliset on pidettävä poissa saastuneelta alueelta. Käytä henkilösuojaimia. Vältettävä kosketusta silmiin, ihoon
ja vaatteisiin. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä.
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Estettävä aineen pääsy viemäriin, vesistöihin ja maaperään.
6.3
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Imeytetään sopivaan imeytysaineeseen ja kerätään hävitettäväksi. Pinnat puhdistetaan. Alue tuuletetaan.
6.4
Viittaukset muihin kohtiin
4, 8, 13.
KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1
7.2
7.3
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Noudatettava eritystä varovaisuutta, syövyttävä aine!
Estä höyryn ja sumun leviäminen työpaikan ilmaan. Vältä höyryn ja sumun hengittämistä. Vältä kosketusta
ihoon, silmiin ja vaatteisiin. Käytä kohdepoistoa ja suojaimia.
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Erityinen loppukäyttö
-
KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1
Valvontaa koskevat muuttujat
8.1.1
HTP-arvot
1310-73-2
natriumhydroksidi
2 mg/m3 (15 min)
kattoarvo
8.1.2
Muut raja-arvot
-
8.1.3
Muissa maissa annettuja raja-arvoja
-
8.1.4
DNEL
Tietoja ei ole saatavissa.
8.1.5
PNEC
Tietoja ei ole saatavissa.
8.2
8.2.1
Altistumisen ehkäiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Hyvää hygieniaa ja turvallisuusohjeita noudattavat työtavat. Likaantunut vaatetus on vaihdettava ja pestävä
ennen uutta käyttöä. Kädet pestävä työskentelyn jälkeen. Työpaikalla on oltava hätäsuihku ja
silmänhuuhteluvälineet.
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
Hengityksensuojaus
Hengityksensuojain. Suodatin P3.
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
Käsiensuojaus
EN 374:n mukaiset suojakäsineet.
8.2.2.3
Silmien tai kasvojen suojaus
Tiiviit suojasilmälasit tai kasvojensuojain (EN 166).
8.2.2.4
Ihonsuojaus
Suojavaatetus.
Sivu 4 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Liotus
(Beta Liotusaine)
Päiväys: 25.4.2013
8.2.3
Edellinen päiväys: 17.12.2012
Ympäristöaltistumisen torjuminen
Estettävä aineen pääsy viemäriin, vesistöihin ja maaperään.
KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1
9.1.1
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
Ruskea neste.
9.1.2
Haju
9.1.3
Hajukynnys
9.1.4
pH
9.1.5
Sulamis- tai jäätymispiste
9.1.6
Kiehumispiste ja kiehumisalue
9.1.7
Leimahduspiste
9.1.8
Haihtumisnopeus
9.1.9
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)
9.1.10
9.1.10.1
Räjähdysominaisuudet
Alempi räjähdysraja
9.1.10.2
Ylempi räjähdysraja
9.1.11
Höyrynpaine
9.1.12
Höyryntiheys
9.1.13
Suhteellinen tiheys
9.1.14
9.1.14.1
Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
9.1.15
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
9.1.16
Itsesyttymislämpötila
9.1.17
Hajoamislämpötila
9.1.18
Viskositeetti
9.1.19
Räjähtävyys
9.1.20
Hapettavuus
9.2
Muut tiedot
-
lipeäntuoksuinen
Tietoja ei ole saatavissa.
14
Tietoja ei ole saatavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
Ei sovellettavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
ei syttyvää
Ei sovellettavissa.
Ei sovellettavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
1,4 (vesi 1)
Liukenee veteen.
Tietoja ei ole saatavissa.
Ei sovellettavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
Tietoja ei ole saatavissa.
KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1
Reaktiivisuus
Tietoja ei ole saatavissa.
10.2
Kemiallinen stabiilisuus
Pysyvää normaaliolosuhteissa.
10.3
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Tietoja ei ole saatavissa.
10.4
Vältettävät olosuhteet
Tietoja ei ole saatavissa.
10.5
Yhteensopimattomat materiaalit
Tietoja ei ole saatavissa.
10.6
Vaaralliset hajoamistuotteet
Tietoja ei ole saatavissa.
Sivu 5 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Liotus
(Beta Liotusaine)
Päiväys: 25.4.2013
Edellinen päiväys: 17.12.2012
KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
11.1.1
Välitön myrkyllisyys
Välittömästä myrkyllisyydestä ei ole saatavissa tutkimustietoja.
11.1.2
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Herkistyminen
Tietoja ei ole saatavissa.
11.1.3
11.1.4
Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Tietoja ei ole saatavissa.
11.1.5
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Tietoja ei ole saatavissa.
11.1.6
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Tietoa ei ole saatavissa.
11.1.7
Aspiraatiovaara
Tietoja ei ole saatavissa.
11.1.8
Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot
-
KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1
12.1.1
12.2
12.2.1
Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesieliöille
Ekologisista vaikutuksista ei ole saatavissa tutkimustuloksia.
Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Biologisesti hajoava.
12.2.2
Kemiallinen hajoavuus
Tietoja ei ole saatavissa.
12.3
Biokertyvyys
Tietoja ei ole saatavissa.
12.4
Liikkuvuus maaperässä
Kulkeutuu veteen liuenneena.
12.5
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tietoja ei ole saatavissa.
Muut haitalliset vaikutukset
Voi olla vahingollista vesieliöille aiheuttamansa pH-muutoksen vuoksi.
12.6
KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
13.1
Jätteiden käsittelymenetelmät
Pienet määrät laimennettuna viemäriin.
13.2
Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista
Hävitettävä vaarallisena jätteenä paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti.
KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT
14.1
YK-numero
14.2
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
UN 1824
NATRIUMHYDROKSIDILIUOS
Sivu 6 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Liotus
(Beta Liotusaine)
Päiväys: 25.4.2013
Edellinen päiväys: 17.12.2012
8
II
14.3
Kuljetuksen vaaraluokka
14.4
Pakkausryhmä
14.5
Ympäristövaarat
Erittäin emäksinen aine.
14.6
Erityiset varotoimet käyttäjälle
Syövyttävä aine.
14.7
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1
15.2
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
REACH-asetus. CLP-asetus.
HTP-arvot 2012.
Kemikaaliturvallisuusarviointi
Tietoja ei ole saatavissa.
KOHTA 16. MUUT TIEDOT
16.1
Muutokset edelliseen versioon
Lisätty CLP-asetuksen mukainen luokitus. Päivitetty asetuksen 453/2010/EY mukaiseksi.
16.2
Lyhenteiden selitykset
CLP - asetus kemikaalien luokittelusta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (1272/2008/EY)
HTP - haitalliseksi todettu pitoisuus
PBT - pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen aine
REACH - asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (1907/2006/EY)
vPvB - erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä aine
Tietolähteet
Aineosien raaka-ainetoimittajien toimittamat käyttöturvallisuustiedotteet.
CLP yhdenmukaistettu luokitus.
ECHA C&L Inventory.
Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa
Päättely aineosien pitoisuuksien perusteella.
16.3
16.4
16.5
Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
R35
Voimakkaasti syövyttävää.
R41
Vakavan silmävaurion vaara.
H290
Voi syövyttää metalleja.
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H318
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
16.6
Työntekijöiden koulutus
Terveydelle vaarallisten kemikaalien käsittely. Syövyttävä aine.
16.7
Käyttörajoitukset
Vain asianomaisen henkilöstön käyttöön.
Lisätiedot
Oy Alfa-Kem Ab, Heidi Jääskeläinen p. 03 - 878 250
16.8

Similar documents