Dc110 ktt - Alfa-Kem

Transcription

Dc110 ktt - Alfa-Kem
Sivu 1 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Dc110
Päiväys: 26.5.2014
Edellinen päiväys: 26.2.2013
1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1
1.1.1
Tuotetunniste
Kauppanimi
Dc110
1.1.2
Tunnuskoodi
100034, 100035, 100036
1.2
1.2.1
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus
Erittäin hapan mineraalisaostumien ja ruosteen poistoaine.
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
Oy ALFA – KEM Ab
1.3
1.3.1
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Postiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Telefax
Sähköposti
1.4
1.4.1
Rataskatu 5
15700 LAHTI
PL 1
15701 LAHTI
03 – 878 250
03 – 878 2550
[email protected]
Hätäpuhelinnumero
Numero, nimi ja osoite
suora 09 - 471 977 (24h), vaihde 09 - 4711
Myrkytystietokeskus Helsinki,
PL 790, 00029 HUS
2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1
Aineen tai seoksen luokitus
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
1272/2008 (CLP)
Skin Corr. 1A, H314
67/548/EEC - 1999/45/EC
Xi; R36/37/38
2.2
Merkinnät
Säilytä lasten ulottumattomissa.
1272/2008 (CLP)
GHS05
Huomiosana
Vaara
Vaaralausekkeet
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Turvalausekkeet
P102
Säilytä lasten ulottumattomissa.
P234
Säilytä alkuperäispakkauksessa.
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P313
Hakeudu lääkäriin.
Sivu 2 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Dc110
Päiväys: 26.5.2014
2.3
Edellinen päiväys: 26.2.2013
Muut vaarat
Ei tiedossa.
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2
Seokset
Suolahapposeos.
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY-numero ja
Aineosan nimi
Pitoisuus
rek.nro
7647-01-0
suolahappo, kloorivetyliuos (<35%)18 %
5949-29-1
3.3
sitruunahappo monohydraatti
1-5 %
Luokitus
Xi, R36/37/38
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2;
H319; STOT SE 3, H335
Xi, R36
Eye Irrit. 2, H319
Muut tiedot
Sisältää korroosionestoainetta 0,5%
4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Tuotteelle altistunut on siirrettävä pois saastuneelta alueelta ja asetettava kylkiasentoon.
Likaantunut vaatetus on välittömästi riisuttava. Pelastajan on käytettävä suojaimia.
Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille.
4.1.2
Hengitys
Siirrä ainetta hengittänyt raittiiseen ilmaan. Nielu, nenä ja suu huuhdeltava vedellä, jos potilas tajuissaan. Otettava
yhteys lääkäriin.
Iho
Roiskeet huuhdeltava välittömästi iholta runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeuduttava tarvittaessa
lääkäriin.
4.1.3
4.1.4
Roiskeet silmiin
Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä luomet auki pitäen vähintään 15 minuutin ajan. Otettava heti yhteys
silmälääkäriin.
4.1.5
Nieleminen
EI saa oksennuttaa. Huuhtele suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai
myrkytystietokeskukseen.
Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta.
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Syövyttää ihoa, silmiä ja limakalvoja. Voi aiheuttaa parantumattoman silmävaurion.
Voi aiheuttaa vakavia syöpymävammoja iholla.
4.2
4.3
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei erityisohjeita.
5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1
5.1.1
Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Vesi, sammutusjauhe, vaahto, hiilidioksidi.
Sivu 3 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Dc110
Päiväys: 26.5.2014
Edellinen päiväys: 26.2.2013
5.1.2
Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä
Ei tiedossa.
5.2
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palossa muodostuu terveydelle haitallisia ja myrkyllisiä kaasuja.
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Paineilmahengityslaite ja suojapuku.
5.3
5.4
Muita ohjeita
Ei muita ohjeita.
6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Käytettävä henkilökohtaisia suojavarustuksia. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle. Huolehdittava
riittävästä ilmanvaihdosta.
6.2
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Ei saa päästää ympäristöön.
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Imeytetään sopivaan imeytysaineeseen ja/tai kerätään hävitettäväksi tai neutraloitavaksi. Pinnat puhdistetaan
runsaalla vedellä. Alue tuuletetaan.
6.3
6.4
Viittaukset muihin kohtiin
7, 8, 13
7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1
7.2
7.3
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Noudatettava eritystä varovaisuutta, syövyttävä hapan neste!
Järjestä riittävä ilmanvaihto ja/tai imu työtiloihin. Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatteisiin. Käytä henkilökohtaista
suojavarustusta.
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Säilytettävä tiiviisti suljettuna huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa.
Erityinen loppukäyttö
Ei ilmoitettu.
8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1
Valvontaa koskevat muuttujat
8.1.1
HTP-arvot
7647-01-0
8.1.3
8.1.4
8.1.5
suolahappo, kloorivetyliuos 5 ppm (15 min)
Muissa maissa annettuja raja-arvoja
Suolahappo:
TWA = 5 ppm = 8 mg/m3
STEL = 10 ppm = 15 mg/m3
DNEL
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.
PNEC
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.
7,6 mg/m3 (15 min)
Sivu 4 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Dc110
Päiväys: 26.5.2014
Edellinen päiväys: 26.2.2013
8.2
8.2.1
Altistumisen ehkäiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Hyvää teollisuushygieniaa ja turvallisuusohjeita noudattavat työtavat. Työskentelytilan hyvä ilmastointi. Kädet
pestävä työskentelyn jälkeen. Työpaikalla on oltava hätäsuihku ja silmänhuuhteluvälineet.
8.2.2
8.2.2.1
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
Hengityksensuojaus
Käytettävä paineilmalaitetta mikäli esiintyy terveydelle haitallisia kaasuja. Suodatintyyppi E, keltainen.
Käsiensuojaus
Butyylikumi-, kloropeeni-, luonnonkumi-, nitriilikumi, PVC- tai fluorikumi (VITON) käsineet, läpäisyaika > 480 min.
(EN 374, ASTM F39).
Jos käsineet ovat jatkuvassa kontaktissa kemikaaliin, niitä suositellaan käytettävän korkeintaan puolet läpäisyajasta.
Käsineet poistettava/vaihdettava välittömästi kun merkkejä kulumisesta tai läpäisemisestä ilmenee.
8.2.2.2
8.2.2.3
Silmien tai kasvojen suojaus
Tiiviisti asettuvat suojalasit tai kasvosuojain.
8.2.2.4
Ihonsuojaus
Suojavaatetus.
Ympäristöaltistumisen torjuminen
Estettävä tuotteen pääsy suoraan luontoon.
8.2.3
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1
9.1.1
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
Punainen neste.
9.1.2
Haju
9.1.3
Hajukynnys
9.1.4
pH
9.1.5
Sulamis- tai jäätymispiste
9.1.6
Kiehumispiste ja kiehumisalue
9.1.7
Leimahduspiste
9.1.8
Haihtumisnopeus
9.1.9
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)
9.1.10
9.1.10.1
Räjähdysominaisuudet
Alempi räjähdysraja
9.1.10.2
Ylempi räjähdysraja
9.1.11
Höyrynpaine
9.1.12
Höyryntiheys
9.1.13
Suhteellinen tiheys
9.1.14
9.1.14.1
Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
9.1.14.2
Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä)
9.1.15
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
9.1.16
Itsesyttymislämpötila
9.1.17
Hajoamislämpötila
9.1.18
Viskositeetti
9.1.19
Räjähtävyys
pistävän tuoksuinen
Ei määritetty.
1
Ei määritetty.
n. 100˚ C
ei syttyvä
Ei määritetty.
Ei sovellettavissa.
Ei sovellettavissa.
Ei sovellettavissa.
Ei määritetty.
Ei määritetty.
1,1 (vesi 1)
liukenee veteen
Ei määritetty.
Ei määritetty.
Ei sovellettavissa.
Ei määritetty.
Ei määritetty.
Ei sovellettavissa.
Sivu 5 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Dc110
Päiväys: 26.5.2014
9.1.20
Hapettavuus
9.2
Muut tiedot
Ei lisätietoja.
Edellinen päiväys: 26.2.2013
Ei tiedossa.
10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1
10.2
Reaktiivisuus
Tietoja ei ole saatavissa.
Kemiallinen stabiilisuus
Pysyvää normaaliolosuhteissa.
10.3
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Suolahappo:
Palaessa muodostuu terveydelle haitallisia ja myrkyllisiä kaasuja (mm. klooriyhdisteet).
Sekoittuminen natriumhypokloriitin kanssa vapauttaa kloorikaasua.
Sekoittuminen rikkihapon kanssa vapauttaa kloorivetykaasua.
Sekoittuminen vahvan emäksen kanssa saattaa aiheuttaa kiivaan reaktion.
10.4
Vältettävät olosuhteet
Ei tiedossa.
Yhteensopimattomat materiaalit
Reagoi laimentamattomana metallien kanssa vapauttaen vetykaasua.
10.5
10.6
Vaaralliset hajoamistuotteet
Suolahappo:
Sekoittuminen natriumhypokloriitin kanssa vapauttaa kloorikaasua.
Sekoittuminen rikkihapon kanssa vapauttaa kloorivetykaasua.
11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
11.1.1
Välitön myrkyllisyys
Suolahappo:
LD50/Kani, suun kautta = 900 mg/kg.
LC50/hengitysteitse/1h/rotta = 3124 ppm.
LD50/ihon kautta/kani => 5010 mg/kg (31,5% liuos).
LCLo/hengitysteitse/0,5h/ihminen = 1300 ppm.
LCLo/hengitysteitse/5 min/ihminen = 3000 ppm.
11.1.2
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Ärsyttää ja syövyttää ihoa, limakalvoa ja silmiä.
11.1.3
Herkistyminen
Liuos voi aiheuttaa kirvelyä, punotusta, rakkoja ja palohaavoja. Höyryt voivat aiheuttaa yskänärsytystä.
Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei luokiteltu.
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Liuos voi aiheuttaa ihottumaa.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Aspiraatiovaara
Ei luokiteltu.
Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot
Ei tiedossa.
Sivu 6 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Dc110
Päiväys: 26.5.2014
Edellinen päiväys: 26.2.2013
12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1
12.1.1
12.1.2
Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesieliöille
Suolahappo:
LC50/48h/Leuciscus idus (kultasäynävä) = 862 mg/l.
LC50/96h/Gambusia affinis (moskiittokala) = 282 mg/ml.
LC80/48h/Daphnia magna (vesikirppu) = 46 - 104 mg/ml.
LC50/48h/Crangon crangon (katkarapu) = 260 mg/l.
Myrkyllisyys muille eliöille
Suolahappo:
LOEC: kasvit 6 mg/l.
12.2
12.2.1
Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Biologisen hajoamisen määritysmenetelmät eivät sovellu epäorgaanisille aineille.
12.2.2
Kemiallinen hajoavuus
Tietoa ei saatavilla.
Biokertyvyys
Tietoa ei saatavilla.
12.3
12.4
Liikkuvuus maaperässä
Veteen liukeneva ja maaperään imeytyvä.
12.5
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei sisällä PBT/vPvB -luokiteltuja aineosia.
Muut haitalliset vaikutukset
Haitallista luonnossa. Alentaa ympäristön pH-arvoa. Syövyttävää.
12.6
13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
13.1
13.2
Jätteiden käsittelymenetelmät
Pienet määrät vedellä laimennettuna viemäriin. Suuret määrät neutraloitava ensin vedellä, sitten vasta/tarvittaessa
nariumhydroksidilla ja niin että aine lisätään viileään veteen - EI toisinpäin. Viemäriin laskettavan jäteveden pH
oltava välillä 6-10.
Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista
Käsitellään vaarallisena jätteenä.
14. KULJETUSTIEDOT
14.1
YK-numero
14.2
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
14.3
Kuljetuksen vaaraluokka
14.4
Pakkausryhmä
14.5
14.6
Ympäristövaarat
Erityiset varotoimet käyttäjälle
Syövyttävä neste.
14.7
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
UN 3264
SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, EPÄORGAANINEN, N.O.S
(SUOLAHAPPO)
8
III
Sivu 7 / 7
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Dc110
Päiväys: 26.5.2014
Edellinen päiväys: 26.2.2013
15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1
15.2
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
REACH-asetus. CLP-asetus.
HTP-arvot 2012.
Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei tehty tälle tuotteelle.
16. MUUT TIEDOT
16.1
Muutokset edelliseen versioon
Lisätty CLP-asetuksen mukainen luokitus. Päivitetty asetuksen 453/2010/EY mukaiseksi.
16.2
Lyhenteiden selitykset
CLP - asetus kemikaalien luokittelusta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (1272/2008/EY)
HTP - haitalliseksi todettu pitoisuus
PBT - pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen aine
REACH - asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (1907/2006/EY)
vPvB - erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä aine
Tietolähteet
Aineosien raaka-ainetoimittajien toimittamat käyttöturvallisuustiedotteet.
CLP yhdenmukaistettu luokitus.
Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa
Päättely aineosien pitoisuuksien perusteella.
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
R36
Ärsyttää silmiä.
R36/37/38
Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
H315
Ärsyttää ihoa.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Työntekijöiden koulutus
Erittäin hapan neste. Annettava riittävä työnopastus.
Käyttörajoitukset
Vain asianomaisten henkilöiden käyttöön.
Lisätiedot
Oy Alfa-Kem Ab, p. 03 - 878 250

Similar documents