KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KIILTO C4 MAX

Transcription

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KIILTO C4 MAX
Sivu 1 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO C4 MAX
Päiväys: 9.6.2015
Edellinen päiväys: 18.2.2014
KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1
1.1.1
Tuotetunniste
Kauppanimi
KIILTO C4 MAX
1.1.2
Tunnuskoodi
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.4
1.4.1
41015,41019,41013,3104211
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus
Emäksinen puhdistusaine. Vain ammattikäyttöön.
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
KiiltoClean Oy
Katuosoite
Tengströminkatu 6
Postinumero ja -toimipaikka
20360 Turku, Finland
Postiosoite
PL 157
Postinumero ja -toimipaikka
FI-20101 Turku, Finland
Puhelin
+358 (0)207 710 400
Telefax
+358 (0)207 710 402
Y-tunnus
1799926-0
Sähköposti
[email protected]
Hätäpuhelinnumero
Numero, nimi ja osoite
HUS/ Myrkytystietokeskus: PL 340, 00029 HUS, p. 09-471 977
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1
Aineen tai seoksen luokitus
1272/2008 (CLP)
Skin Corr. 1B, H314
67/548/EEC - 1999/45/EC
Xi; R38-41
2.2
Merkinnät
1272/2008 (CLP)
GHS05
Huomiosana
Vaara
Vaaralausekkeet
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Turvalausekkeet
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P262
Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
2.3
Muut vaarat
Ei tiedossa.
KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2
Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
Sivu 2 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO C4 MAX
Päiväys: 9.6.2015
CAS-numero
ja rek.nro
3.3
Edellinen päiväys: 18.2.2014
EINECS
Aineosan nimi
Pitoisuus
Luokitus
69011-36-5
Isotridekanolietoksylaatti
5-15%
10213-79-3
Natriummetasilikaatti
<5%
Xn; R22-41
Acute Tox. 4 (oral), H302; Eye
Dam. 1, H318
C; R34; Xi; R37
Skin Corr. 1B, H314; STOT SE
3, H335; Met. Corr. 1, H290
Xi; R36;
Eye Irrit. 2, H319
Xn; R20/21/22;C; R34;
Acute Tox. 4 (resp), H332;
Acute Tox. 4 (skin), H312;
Acute Tox. 4 (oral), H302; Skin
Corr. 1B, H314
Xi;38-41
Skin irrit.2, H315; Eye Dam. 1,
H318
Xi; R38, N; R50
Skin. Irrit. 2; H315, Aq. Acute
1; H400
112-34-5
203-961-6
2-(2-Butoksietoksi)etanoli
<5%
141-43-5
205-483-3
2-Aminoetanoli
<2 %
39464-69-2
Fosforihappoesteri
<=1 %
69227-21-0
Etoksyloidut ja propoksiloidut < 2,4 %
alkoholit, C12-15
Muut tiedot
Tässä kohdassa mainittujen vaaralausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16.
KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2
4.3
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Hengitys
Iho
Riisuttava välittömästi tahriintunut vaatetus. Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.
Roiskeet silmiin
Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
Nieleminen
Ei saa oksennuttaa. Huuhdeltava suu. Juotava 1 tai 2 lasillista vettä. Juotava maitoa jälkeenpäin mikäli
mahdollista. Otettava yhteys lääkäriin.
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Vakavan silmävaurion vaara.
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoito oireiden mukaisesti.
KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1
5.1.1
5.2
5.3
Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Vesi, hiilidioksidi (CO2), jauhe, vaahto.
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Ei tiedossa.
KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
Sivu 3 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO C4 MAX
Päiväys: 9.6.2015
6.1
6.2
6.3
6.4
Edellinen päiväys: 18.2.2014
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta.
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä.
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Pienet määrät: Huuhdeltava runsaalla vedellä.
Viittaukset muihin kohtiin
Katso kohta 8.
KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1
7.2
7.3
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä yli + 5°C lämpötilassa.
Erityinen loppukäyttö
Ei ole.
KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1
8.1.1
8.1.4
8.1.5
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.2
8.2.2.3
8.2.2.4
Valvontaa koskevat muuttujat
HTP-arvot
2-(2-Butoksietoksi)etanoli
2-Aminoetanoli
68 mg/m3 (8 h)
3 ppm (15 min)
7,6 mg/m3 (15 min)
10 ppm (8 h)
1 ppm (8 h)
2,5 mg/m3 (8 h)
iho (HTP2014)
DNEL
Tietoa ei ole käytettävissä.
PNEC
Tietoa ei ole käytettävissä.
Altistumisen ehkäiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin.
Hengityksensuojaus
Normaalisti mitään erityistä henkilökohtaista hengityssuojavarustusta ei tarvita.
Käsiensuojaus
EN 374n mukaiset suojakäsineet. Esim. PVC, Luonnonkumi.
Silmien tai kasvojen suojaus
tiiviisti asettuvat suojalasit EN166 mukainen silmiensuojaus.
Ihonsuojaus
läpäisemätön vaatetus
KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1
9.1.1
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
9.1.4
Kirkas, hajuton neste
pH
Kiehumispiste ja kiehumisalue
9.1.6
n.13
100 °C (vesi)
Sivu 4 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO C4 MAX
Päiväys: 9.6.2015
Edellinen päiväys: 18.2.2014
9.1.13
Suhteellinen tiheys
9.1.14
9.1.14.1
Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
9.1.15
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
9.2
Muut tiedot
1060 g/dm³
täysin liukeneva
-
Ei tiedossa.
KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
Reaktiivisuus
Stabiili normaali olosuhteissa.
Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaali olosuhteissa.
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Tietoa ei ole käytettävissä.
Vältettävät olosuhteet
Tietoa ei ole käytettävissä.
Yhteensopimattomat materiaalit
Saattaa syövyttää kevytmetalleja.
Vaaralliset hajoamistuotteet
Tietoa ei ole käytettävissä.
KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
11.1.1
Välitön myrkyllisyys
Toksikologisia tutkimustietoja on vain sisältyvistä aineista, ei valmistetta varten.
pentahydraatti:
LD50/suun kautta/rotta = 1152-1349 mg/kg
LC50/ Hengitys/rotta = >2,06 g/m3
LD50/ihon kautta/rotta = > 5000 mg/kg
Isotridekanolietoksylaatti:
LD50/suun kautta/rotta = > 2000 mg/kg
Monoetanoliamiini:
LD50/suun kautta/rotta = 1515 mg/kg
LC50/hengitysteitse/6h/rotta = > 1,3 mg/l
LD50/ihon kautta/kani = 2504 mg/kg
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
-(2-Butoksietoksi)etanoli:
LD50/suun kautta/hiiri = 2410 mg/kg
LD50/suun kautta/rotta = = 3305 mg/kg
LD50/ihon kautta/kani = = 2764 mg/kg
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Herkistyminen
Tietoa ei ole käytettävissä.
Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Tietoa ei ole käytettävissä.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
-
Sivu 5 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO C4 MAX
Päiväys: 9.6.2015
Edellinen päiväys: 18.2.2014
KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1
12.1.1
Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesieliöille
Tuotteesta sellaisenaan ei ole olemassa tietoja.:
pentahydraatti:
LC50/96h/Brachydanio rerio = 210 mg/l
EC50/48h/vesikirppu (Daphnia ) = 1700 mg/l
EC50/72h/ levä (Scenedesmus subspicatus) = 207 mg/l
EC50/72h/ Kasvunopeus = 345.4 mg/l
Isotridekanolietoksylaatti:
LC50/96h/ kala (Leuciscus idus) = 1 - 10 mg/l
EC50/72h/ Vesikasvit = 1 - 10 mg/l
CAS 69227-21-0 Etoksyloitu, propoksyloitu alkoholi:
LC50/96 h/ kala (Leuciscis idus) = 1 - 10 mg/l
EC50/48 h/Akvaattiset selkärangattomat = 1 mg/l
EC50/72 h/ Vesikasvit = 0,1 - 1 mg/l
Mikro-organismit/ Aktivoitu liete = 1.000 mg/l
NOEC/21,0 d/Daphnia magna = 0,25 mg/l
Monoetanoliamiini:
LC50/96h/ kala (Cyprinus carpio) = 349 mg/l
LC50/96h/ kala (Carassius auratus) = 170 mg/l
EC50/48h/Daphnia magna = 65 mg/l
NOEC/30 d/ kala (Oryzias latipes) = 1,2 mg/l
NOEC/21d/Daphnia magna = 0,85 mg/l
12.2
12.2.1
12.3
12.4
12.5
12.6
2-(2-Butoksi)etanoli:
LC50/96h/Aurinkoahven (Bluegill sunfish) = 1300 mg/l
LC50/48h/vesikirppu (Dapnia) = > 100 mg/l
ErC/96h/ levä (Scenedesmus sp.) = > 100 mg/l
Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Tensidit hajoavat biologisesti.
Biokertyvyys
Tietoa ei ole käytettävissä.
Liikkuvuus maaperässä
Vesiliukoisena aineena tuote kulkeutuu maaperässä.
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tietoa ei ole käytettävissä.
Muut haitalliset vaikutukset
Ei tiedossa.
KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
13.1
Jätteiden käsittelymenetelmät
Pienet määrät laimennetaan runsaalla vedellä. Suuret määrät : Hävitettävä paikallisten ja kansallisten
säädösten mukaisesti. Materiaalit voidaan toimittaa muovien kierrätyslaitoksiin puhdistuksen jälkeen.
KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT
Sivu 6 / 6
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO C4 MAX
Päiväys: 9.6.2015
14.1 YK-numero
Edellinen päiväys: 18.2.2014
Maakuljetukset
ADR/RID
Merikuljetukset
IMDG/IMO
UN1760
UN1760
14.2 Kuljetuksessa
SYÖVYTTÄVÄ NESTE, N.O.S. (SISÄLTÄÄ
käytettävä virallinen nimi NATRIUMMETASILIKAATTIA)
CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (SODIUM
METASILICATE)
14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka
8
IMO Class 8
14.4 Pakkausryhmä
II
PGII
14.5 Ympäristövaarat
Muut tiedot
14.6
Erityiset varotoimet käyttäjälle
14.7
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
Ei tiedossa.
KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1
15.2
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
Kemikaaliturvallisuusarviointi
-
KOHTA 16. MUUT TIEDOT
16.1
16.3
16.5
16.6
Muutokset edelliseen versioon
Luokitustiedot uusittu.
Tietolähteet
Raaka-aineiden käyttöturvatiedotteita. Tiedotteen laadinnassa on käytetty voimassa olevia lakeja ja asetuksia.
Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
R20/21/22
Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
R34
Syövyttävää.
R36
Ärsyttää silmiä.
R37
Ärsyttää hengityselimiä.
R38
Ärsyttää ihoa.
R41
Vakavan silmävaurion vaara.
R50
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H290
Voi syövyttää metalleja.
H302
Haitallista nieltynä.
H312
Haitallista joutuessaan iholle.
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315
Ärsyttää ihoa.
H318
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332
Haitallista hengitettynä.
H335
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H400
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Työntekijöiden koulutus
Katso etikettiä tai tuotetiedotetta. Huomioitava etiketissä olevat käyttöohjeet.