KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NorthChem Wheel Cleaner Sivu

Comments

Transcription

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NorthChem Wheel Cleaner Sivu
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
NorthChem Wheel Cleaner
päiväys 15.10.2013
Edellinen päiväys:-
Sivu 1/9
1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1 Kemikaalin tunnistustiedot
Kauppanimi
Northchem Wheel Cleaner
Tunnuskoodi
Reach-rekisteröintinumero
1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus
1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna
Vesiliukoinen, vahvasti hapan puhdistus-ja peittausaine
1.2.2 Toimialakoodi
DG 245 Pesuaineiden, kosmetiikka- ja toalettituotteiden valmistus
1.2.3 Käyttötarkoituskoodi
9 Puhdistus- ja pesuaineet
1.2.4 Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen X
1.2.5 Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen
1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
Oy Northchem Ltd
1.3.2 Yhteystiedot
Katuosoite
Pispankatu 30 A 1
Postinumero ja -toimipaikka
33240 Tampere
Puhelin
040-8677 401
Sähköpostiosoite
[email protected]
Y-tunnus
2551309-9
1.3.3 Ulkomaisen valmistajan tiedot
1.4 Hätäpuhelinnumero
1.4.1 Numero, nimi ja osoite
Myrkytystietokeskus, Stenbäckinkatu 9, PL 100, 00210 Helsinki, 09-4711 (vaihde),
09-471977 (suora)
2. VAARAN YKSILÖINTI
Xn
Xi
C
R22
R25
R34
R35
R36
R41
Haitallinen
Ärsyttävä
Syövyttävä
Terveydelle haitallista nieltynä
Myrkyllistä nieltynä.
Syövyttävää
Voimakkaasti syövyttävää
Ärsyttää silmiä
Vakavan silmävaurion vaara
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
NorthChem Wheel Cleaner
päiväys 15.10.2013
Edellinen päiväys:-
Sivu 2/9
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat
3.1.1 CAS/EY3.1.2 Aineosan nimi
numero ja
rekisteröintinumero
3.1.3
3.1.4
Pitoisuu Varoitusmerkki, Rs
lausekkeet ja
muut tiedot
aineosasta
1341-49-7
EINECS 2156764
Ammoniumbifluoridi
<4%
T, C, R25-34
7664-93-9
EINECS 231-639-5
Rikkihappo
20-25 %
Xi, R-35
Alkoholietoksilaatti
<1 %
Xi, R-38-R41
Kvaternaarinen
cocoalkyylimetyyliamiinietoksylaattimetyylikloridi
<1 %
Xn R-22-R38-R41R50
3.1.5 Aineesta tehty asetuksen liitteen 2 mukainen hakemus tai ilmoitus ( )
3.1.6 Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena ( )
3.1.7 Muut tiedot
4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1 Erityiset ohjeet
4.2 Hengitys
Potilas siirrettävä raittiiseen ilmaan. Annettava happea tai tekohengitystä tarvittaessa.
Yhteydenotto lääkäriin.
4.3 Iho
Riisuttava tahriintunut vaatetus välittömästi.Iho huuhdeltava runsaalla vedellä ja
saippualla.
Tarvittaessa yhteydenotto lääkäriin.
4.4 Roiskeet silmiin
Huuhdellaan välittömästi runsaalla määrällä vettä vähintään 15 min ajan. Jos ärsytys
jatkuu, otettava
yhteys lääkäriin.
4.5 Nieleminen
Ei saa oksennuttaa. Potilas toimitettava pikaisesti lääkärin hoitoon. Tajuissaan olevalle
potilaalle
voidaan antaa pari lasillista vettä tai maitoa juotavaksi.
4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille
-
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
NorthChem Wheel Cleaner
päiväys 15.10.2013
Edellinen päiväys:-
Sivu 3/9
5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1 Sopivat sammutusaineet
Sammutusaineet: hiekka, jauhe.
5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä
5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa
Tuotteen palaessa muodostuu haitallisia kaasuja. Varottava kuumia happoroiskeita
5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten
Käytettävä paineilmahengityslaitetta ja sopivaa suojavaatetusta 5.5 Muita ohjeita
Tulelle alttiita astioita on jäähdytettävä vesisuihkuin
6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä
Käytettävä tarvittavia suojaimia. Tuotteeseen ei saa lisätä vettä. Vesilaimennokset tehtävä
lisäämällä
tuotetta veteen. (Roiskevaara)
6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä
Ei saa päästää laimentamattomana maaperään, viemäriin tai vesistöön.
Laimennetut käyttöliuokset ohjattava erotuskaivojen kautta.
6.3 Puhdistusohjeet
Vuodot imeytetään imeytysaineeseen, esim. hiekkaan tai vastaavaan aineeseen
ja siirretään sopiviin jäteastioihin hävitettäväksi.
6.4 Muita ohjeita
7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1 Käsittely
Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Tynnyreitä käsiteltäessä käytettävä
turvajalkineita ja asianmukaisia käsittelyvälineitä. Tuotteeseen ei saa lisätä vettä
7.2 Varastointi
Varastoitava kuivassa ja viileässä, hyvin ilmastoidussa paikassa tiiviisti suljettuna.
Säilytettävä erillään syttyvistä kemikaaleista ja palavista aineista, emäksistä,
hapettavista aineista, nitraateista ja nitriiteistä.
7.3 Erityiset käyttötavat
-
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
NorthChem Wheel Cleaner
päiväys 15.10.2013
Edellinen päiväys:Sivu 4/9
8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1 Altistumisen raja-arvot
8.1.1 HTP-arvot
CAS-numero Aineosan nimi
1341-49-7 Ammoniumbifluoridi,
epäorgaaniset fluoridit
2,5 mg/m³ ( 8 h)
(F), 2002
7664-93-9 Rikkihappo 0,2 mg/ m³ ( 8 h) 1 mg / m³ (15 min)
(F), 2002
8.1.2 Muut raja-arvot
8.1.3 Muissa maissa annettuja raja-arvoja
8.1.4 DNEL
8.1.5 PNEC
8.2 Altistumisen ehkäiseminen
8.2.1 Työperäisen altistumisen torjunta
Huolehdittava hyvästä ilmastoinnista. Tarvittaessa asennettava mekaaninen ilmastointi ja
paikallisimu.
Työskentelytilan läheisyydessä oltava hätäsuihku ja mahdollisuus silmien huuhteluun.
8.2.1.1 Hengityksensuojaus
Käytettävä tarvittaessa viranomaisten hyväksyttyä hengityksensuojainta. Rikkihapolle
suositeltu suodatintyyppi E2P2
8.2.1.2 Käsien suojaus
PVC- käsineet.
8.2.1.3 Silmiensuojaus
Tarvittaessa suojalasit.
8.2.1.4 Ihonsuojaus
Sopiva suojavaatetus suojana roiskeita vastaan.
8.2.2 Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen
Tuote ei sisällä orgaanisia haihtuvia liuottimia VOC-direktiivin 1999/13/EY mukaan.
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
NorthChem Wheel Cleaner
päiväys 15.10.2013
Edellinen päiväys:-
Sivu 5/9
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)
Kirkas neste
9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot
9.2.1 pH
pH <2
9.2.2 Kiehumispiste/kiehumisalue n.100 °C
9.2.3 Leimahduspiste
9.2.4 Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)
9.2.5 Räjähdysominaisuudet
9.2.5.1 Alempi räjähdysraja
9.2.5.2 Ylempi räjähdysraja
9.2.6 Hapettavat ominaisuudet
9.2.7 Höyrynpaine
9.2.8 Suhteellinen tiheys
1.23 g /cm³
9.2.9 Liukoisuus
9.2.9.1 Vesiliukoisuus
Täysin liukeneva.
9.2.9.2 Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä)
9.2.10 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
9.2.11 Viskositeetti
9.2.12 Höyryntiheys
9.3.12 Haihtumisnopeus 0,71 ( vesi = 1 )
9.3.13 Muut tiedot
-
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
NorthChem Wheel Cleaner
päiväys 15.10.2013
Edellinen päiväys:-
Sivu 6/9
10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1 Vältettävät olosuhteet
Stabiili normaaliolosuhteissa.
10.2 Vältettävät materiaalit
Vältettävä emäksiä, hapettimia ja palavia aineita. Reagoi kiivaasti veden ja useiden
metallien kanssa.
10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet
Tuotteen hajotessa korkeissa lämpötiloissa muodostuu mm. haitallisia rikin oksideja.
Tuotteen reagoidessa metallien kanssa vapautuu vetykaasua,
joka voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen.
Sulfidien kanssa muodostuu rikkivetyä. Ammoniumbifluoridista voi vapautua
fluorivetykaasua.
11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1 Välitön myrkyllisyys
Tuote on luokiteltu terveydelle haitalliseksi nieltynä. Rikkihappo: LD50: 2140 mg/kg, suun
kautta,
rotta. LC50: 510 mg/kg/2h, hengitysteitse, rotta Ammoniumbifluoridin osalta ilmoitettu
fluorivedyn
tiedot; LD50: 130 mg/kg, suun kautta, rotta. LC50: 1276 ppm/1h, hengitysteitse, rotta,
LC50:
342ppm/1h, hengitysteitse, hiiri 2(2Butoksietoksi)etanoli: LD50: 5660 mg/kg, suun kautta,
rotta. LD50:
noin 4000 mg/kg, ihon kautta, kani.
11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Tuote on voimakkaasti syövyttävää.
11.3 Herkistyminen
11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys
11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin
HENGITTÄMINEN: Höyryjen hengittäminen ärsyttää hengitysteitä, voi aiheuttaa
kurkkukipua ja yskää.
IHO: Nesteroiskeet ja höyryt aiheuttavat vakavia syöpymisvaurioita iholle.
ROISKEET SILMIIN: Höyry ja roiskeet aiheuttavat vakavia syöpymisvaurioita silmiin.
NIELEMINEN: Tuote syövyttää limakalvoja, aiheuttaen vakavia syöpymisvammoja suussa,
kurkussa ja ruoansulatuskanavassa.
11.6 Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot.
-
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
NorthChem Wheel Cleaner
päiväys 15.10.2013
Edellinen päiväys:-
Sivu 7/9
12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1 Ekotoksisuus
12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille
Tuotteen pHarvo on erittäin alhainen, jolloin paikalliset päästöt voivat aiheuttaa
haittavaikutuksia
vesieliöihin. Rikkihappo: LC50(48h): 100330 mg/l, kala. LC50(48h): 6070 mg/l, vesikirppu.
Ammoniumbifluoridi: LC0(96h): 237316 mg/l, seeprakala (Brachydanio rerio, Schuppen F
ja B) 2(2Butoksietoksi)etanoli: LC50: 1150mg/l, miljoonakala (Poecilia reticulata), LC50: 2850 mg/l,
vesikirppu,
EC50: > 100 mg/l, levä (Scenedesmus subspicatus). Aine ei ole haitallista vesieliöille.
Tridekyylialkoholietoksylaatti: LC50(96h): 510mg/l, kala, EC50(48h): > 10mg/l, vesikirppu,
EC50(72h):
> 10mg/l (arvot saatu arvioimalla vastaavilla tuotteilla tehtyjen testien perusteella). Aine on
myrkyllistä
kalalle, muttei vaikuta tuotteen luokitukseen.
12.1.2 Myrkyllisyys muille eliöille
12.2 Kulkeutuvuus
Vesiliukoisena nesteenä kulkeutuu helposti ympäristöön
12.3 Pysyvyys ja hajoavuus
12.3.1 Biologinen hajoavuus
Rikkihappo ja ammoniumbifluoridi ovat epäorgaanisia aineita, jolloin biologisen
hajoamisen kriteerejä
ei voida soveltaa. 2(2Butoksietoksi)etanoli on biologisesti helposti hajoava.
Tridekyylialkoholietoksylaatti on biologisesti helposti hajoava. DOC > 70% (28d),
primäärinen
hajoavuus > 90%. Aine on EY:n pintaaktiivisten aineiden biologista hajoamista koskevan
asetuksen
mukainen.
12.3.2 Kemiallinen hajoavuus
12.4 Biokertyvyys
Ei oleteta olevan keräytyvä.
12.5 PBT-arvioinnin tulokset
12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Ammoniumbifluoridi: Aktiiviliete: EC50: 2.394 4.184 mg/l (Schuppen B ja F).
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
NorthChem Wheel Cleaner
päiväys 15.10.2013
Edellinen päiväys:-
Sivu 8/9
13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
Tuote on luokiteltu , jolloin jätteet ovat ongelmajätettä, kuten myös puhdistamattomat
pakkaukset.
Pienet, laimennetut määrät voidaan huuhdella runsaalla vedellä viemäriin edellyttäen ettei
huuhtelu
aiheuta pH-arvon muutoksia.
14. KULJETUSTIEDOT
14.1 YK-numero
2796
14.2 Pakkausryhmä
II
14.3 Maakuljetukset
14.3.1 Kuljetusluokka
8,II
14.3.2 Vaaran tunnusnumero
80
14.3.3 Rahtikirjan mukainen nimitys
Rikkihappo, nestemäinen
14.3.4 Muita tietoja
14.4 Merikuljetukset
14.4.1 IMDG-luokka
8
14.4.2 Oikea tekninen nimi
Rikkihappo , enintään 30 % happoa sisältävä
14.4.3 Muita tietoja
14.5 Ilmakuljetukset
14.5.1 ICAO/IATA-luokka
14.5.2 Oikea tekninen nimi
Sulphuric acid less than 30 %
14.5.3 Muita tietoja
-
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
NorthChem Wheel Cleaner
päiväys 15.10.2013
Edellinen päiväys:-
Sivu 9/9
15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1 Varoitusetiketin tietoja
15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi
C Ärsyttävä
15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet
Rikkihappo
Ammoniumbifluoridi
15.1.3 R-lausekkeet
R 35 Voimakkaasti syövyttävä
R 22 Terveydelle haitallista nieltynä
15.1.4 S-lausekkeet
S2
Säilytettävä lasten ulottumattomissa
S26
Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä ja mentävä
lääkäriin
S30
Tuotteeseen ei saa lisätä vettä
S37/39 Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien –tai kasvonsuojainta
S45
Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti
lääkärin hoitoon
(näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).
15.1.5 Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset
15.1.6 Kemikaaliturvallisuusarviointi tehty seuraaville aineille/valmisteelle
15.2 Kansalliset määräykset
16. MUUT TIEDOT
16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista
R 22
R 25
R 34
R 35
R 36
R 41
Terveydelle haitallista nieltynä
Myrkyllistä nieltynä.
Syövyttävää
Voimakkaasti syövyttävää
Ärsyttää silmiä
Vakavan silmävaurion vaara
16.2 Lisätiedot
Oy Northchem Ltd
16.3 Käytetyt tietolähteet
STM:n asetus 509/2005, STM:n asetus 807/2001
Raaka-ainetoimittajien laatimat käyttöturvatiedotteet