KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KIILTO KALK KOHTA 1. AINEEN

Transcription

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KIILTO KALK KOHTA 1. AINEEN
Sivu 1 / 5
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO KALK
Päiväys: 29.5.2015
Edellinen päiväys: 26.1.2015
KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1
1.1.1
Tuotetunniste
Kauppanimi
KIILTO KALK
1.1.2
Tunnuskoodi
63075,63076,3101350
1.2
1.2.1
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus
Voimakkaasti hapan puhdistusneste kalkki ja ruostesaostumien poistoon.
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja
KiiltoClean Oy
1.3
1.3.1
Katuosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Postiosoite
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin
Telefax
Y-tunnus
Sähköposti
1.4
1.4.1
Tengströminkatu 6
20360 Turku, Finland
PL 157
FI-20101 Turku, Finland
+358 (0)207 710 400
+358 (0)207 710 402
1799926-0
[email protected]
Hätäpuhelinnumero
Numero, nimi ja osoite
HUS/ Myrkytystietokeskus: PL 340, 00029 HUS, p. 09-471 977
KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI
2.1
Aineen tai seoksen luokitus
1272/2008 (CLP)
Skin Corr. 1A, H314
Met. Corr. 1, H290
67/548/EEC - 1999/45/EC
C; R34
2.2
Merkinnät
1272/2008 (CLP)
GHS05
Huomiosana
Vaara
Vaaralausekkeet
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H290
Voi syövyttää metalleja.
Turvalausekkeet
P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P313
Hakeudu lääkäriin.
P501
Hävitä sisältö/pakkaus [ paikallisten määräysten mukaisesti].
Muut vaarat
Ei tiedossa.
2.3
KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2
Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
Sivu 2 / 5
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO KALK
Päiväys: 29.5.2015
Edellinen päiväys: 26.1.2015
CAS-numero EINECS
ja rek.nro
012119491166-34
/ 75-75-2
01-211945702642-0000 / 7792-9
3.3
Aineosan nimi
Pitoisuus
Luokitus
Metaanisulfonihappo
15 - 30 %
Sitruunahappo
1-5%
C; R34;
Met. Corr. 1, H290; Skin Corr.
1B, H314
Xi; R36
Eye Irrit. 2, H319
Muut tiedot
-
KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1
4.1.2
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Hengitys
Siirrettävä raittiiseen ilmaan. Otettava yhteys lääkäriin. Mikäli henkilö on hengittänyt aerosolia/sumua on
otettava yhteyttä lääkäriin tarpeen vaatiessa.
4.1.3
Iho
Riisuttava välittömästi tahriintunut vaatetus. Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.
4.1.4
Roiskeet silmiin
Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
Nieleminen
Juotava 1 tai 2 lasillista vettä. Ei saa oksennuttaa. Otettava yhteys lääkäriin.
4.1.5
4.2
4.3
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Tietoa ei ole käytettävissä.
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Tietoa ei ole käytettävissä.
KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1
5.1.1
Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet
Vesisumu , vaahto, hiilidioksidi (CO2), jauhe. Tuote ei ole palava.
5.1.2
Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä
Suoraa vesisuihkua ei saa käyttää.
5.2
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Vesisumua voidaan käyttää suljettujen säiliöiden jäähdyttämiseen. Tuotteen palaessa muodostuu haitallisia
höyryjä.
Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Kemikaalisuojapuku. Paineilmalaite tai vastaava hengityslaite.
5.3
KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset
pidettävä tuulen yläpuolella.
6.2
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Ei saa päästää ympäristöön.
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen.
6.3
6.4
Viittaukset muihin kohtiin
Sivu 3 / 5
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO KALK
Päiväys: 29.5.2015
Edellinen päiväys: 26.1.2015
KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Käytettävä henkilökohtaista suojausvarustusta. Ei saa sekoittaa klooripitoisten aineiden kanssa. Vältettävä
liuotinhöyryjen hengittämistä.
7.2
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Säilytettävä yli +5 oC alkuperäispakkauksessa. Säilytettävä erillään kloorituotteista.
Erityinen loppukäyttö
Ei ole.
7.3
KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1
Valvontaa koskevat muuttujat
Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
8.1.4
DNEL
Tietoa ei ole käytettävissä.
PNEC
Tietoa ei ole käytettävissä.
Altistumisen ehkäiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä henkilökohtaista suojausvarustusta.
8.1.5
8.2
8.2.1
8.2.2
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
8.2.2.1
Hengityksensuojaus
EN 143:n mukainen hengityksensuojaus: hiukkassuodatin P2/P3, kaasusuodatin E.
8.2.2.2
Käsiensuojaus
EN 374n mukaiset suojakäsineet. butyylikumi, nitriilikumi, PVC.
Silmien tai kasvojen suojaus
EN166 mukainen silmiensuojaus. tiiviisti asettuvat suojalasit, Visiirillä varustettu kasvonsuojain.
8.2.2.3
8.2.2.4
Ihonsuojaus
Suojavaatetus.
KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1
9.1.1
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
Kirkas, neste
9.1.4
pH
9.1.6
Kiehumispiste ja kiehumisalue
9.1.7
Leimahduspiste
9.1.10
9.1.10.1
Räjähdysominaisuudet
Alempi räjähdysraja
9.1.10.2
Ylempi räjähdysraja
9.1.11
Höyrynpaine
9.1.13
Suhteellinen tiheys
9.1.14
9.1.14.1
Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus
9.1.14.2
Rasvaliukoisuus (liuotin-öljy, yksilöitävä)
9.1.15
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
9.1.18
Viskositeetti
9.2
Muut tiedot
Ei ole.
n. 2
1,12 kg/dm3
täysin liukeneva
Kuten vesi.
Sivu 4 / 5
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO KALK
Päiväys: 29.5.2015
Edellinen päiväys: 26.1.2015
KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1
10.2
Reaktiivisuus
Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili normaali olosuhteissa.
10.3
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Tuotteen reagoidessa metallien kanssa vapautuu vetyä, joka voi muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa.
10.4
Vältettävät olosuhteet
Kuumentaminen voi vapauttaa haitallisia kaasuja.
Yhteensopimattomat materiaalit
Emäkset , halogenoidut yhdisteet, orgaaniset materiaalit, palavat aineet, pelkistävät aineet. kevytmetallit.
10.5
10.6
Vaaralliset hajoamistuotteet
Tietoa ei ole käytettävissä.
KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
11.1.2
Ärsyttävyys ja syövyttävyys
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Aiheuttaa vakavia syöpymävaurioita iholle ja silmiin.
Sumun hengittäminen aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
11.1.3
Herkistyminen
Ei tiedossa.
11.1.4
Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei tiedossa.
KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1
12.1.1
12.2
12.2.1
Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesieliöille
Ei tiedossa.
Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoavuus
Ei tiedossa.
12.2.2
Kemiallinen hajoavuus
katso kohta 10.
12.3
Biokertyvyys
Ei tiedossa.
Liikkuvuus maaperässä
Vesiliukoisena aineena tuote kulkeutuu maaperässä.
12.4
12.5
12.6
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei tiedossa.
Muut haitalliset vaikutukset
Ei tiedossa.
KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
13.1
Jätteiden käsittelymenetelmät
Hävitettävä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.
Sivu 5 / 5
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KIILTO KALK
Päiväys: 29.5.2015
Edellinen päiväys: 26.1.2015
KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT
Maakuljetukset
ADR/RID
Merikuljetukset
IMDG/IMO
14.1 YK-numero
UN3265
UN3265
14.2 Kuljetuksessa
käytettävä virallinen
nimi
SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, ORGAANINEN, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC,
N.O.S. (Metaanisulfonihappo)
N.O.S. (METHANESULPHONIC ACID)
14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka
8
IMO Class 8
14.4 Pakkausryhmä
II
PGII
LQ,63075
LTD QTY,63075
14.5 Ympäristövaarat
Muut tiedot
14.6
Erityiset varotoimet käyttäjälle
Ei tiedossa.
14.7
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
Ei tiedossa.
KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
15.2
Kemikaaliturvallisuusarviointi
-
KOHTA 16. MUUT TIEDOT
16.3
Tietolähteet
Tiedotteen laadinnassa on käytetty voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Raaka-aineiden
käyttöturvallisuustiedotteet
16.5
Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
R34
Syövyttävää.
R36
Ärsyttää silmiä.
H290
Voi syövyttää metalleja.
H314
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
16.6
Työntekijöiden koulutus
Katso etikettiä tai tuotetiedotetta.