ENE Solar Systems aiesopimus, kaupunginhallitus 14.9.2015

Comments

Transcription

ENE Solar Systems aiesopimus, kaupunginhallitus 14.9.2015
AIESOPIMUS
1
Tässä aiesopimuksessa sovitaan sopijaosapuolten osallistumisesta suunniteltuun hankkeeseen.
1. SOPIJAOSAPUOLET
ENE Solar Systems Oy, 2689965-9
Penttalantie 22, 29250 Nakkila
ja
Orimattilan Kaupunki
Erkontie 9, PL 46, 16301 Orimattila
2.
SOPIMUKSEN KOHDE
Tämän aiesopimuksen kohteena on sopijaosapuolten yhdessä määrittelemä hanke tai hankekokonaisuus nimeltään Solar Park Orimattila, Aurinkovoimalaitos 8,7 MW (jatkossa "Hanke"), johon kuuluvat
keskeiset toimenpiteet on esitetty kohdassa 5.
Aiesopimus liittyy Solar Park Orimattila hankkeen toteutukseen. Hankkeen tai sen osien rahoittamiseen
voi osallistua myös muita tahoja.
3. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO
Tämä aiesopimus astuu voimaan kaikkien sopijaosapuolten allekirjoitettua sopimuksen ja on voimassa
erikseen laadittavan, sopijaosapuolten välisen yhteistyösopimuksen voimaanastumiseen saakka. Kielteisen rahoituspäätöksen tai sopimuksen purkautumisen seurauksena sopimuksen voimassaolo päättyy
päätös- tai purkamisilmoituspäivänä. Tämä sopimus sitoo Orimattilan kaupunkia sen jälkeen kun Orimattilan kaupunginhallitus on sen osaltaan hyväksynyt ja hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.
4. SOPIMUKSEN EHDOT
Tämän aiesopimuksen sopijaosapuolet vakuuttavat, että hanke siihen kuuluvine osioineen tukee sopijaosapuolen oman organisaation kehittämistavoitteita ja että sopijaosapuolet osaltaan sitoutuvat Solar
Park Orimattila hankesuunnitelman mukaiseen toteuttamiseen. Hankkeen toteuttajana toimii ENE Solar
Systems Oy.
Mikäli hankkeen toteuttaminen tai rahoittajaviranomaisten päätökset edellyttävät muutoksia vireillä olevaan hankesuunnitelmaan ml. esitettyyn rahoituksen kokonaismäärään, rahoituksen jakaumaan tai työsuunnitelmaan, muutoksista neuvotellaan sopijaosapuolten kesken ennen täydentävän hanke-esityksen
jättämistä rahoitusviranomaisille.
Kaikki se tieto, jonka sopijaosapuoli luovuttaa muulle tai muille sopijaosapuolille (tausta-aineisto) ja joka
on selvästi merkitty luottamukselliseksi, on luottamuksellisesti käsiteltävää. Sopijaosapuolet sitoutuvat
siihen, etteivät he käytä tätä tietoa ilman sopijaosapuolelta saamaansa kirjallista lupaa muuhun tarkoitukseen kuin tässä aiesopimuksessa tarkoitettujen velvoitteidensa täyttämiseen. Tämä ehto on voimassa aiesopimuksen päättyessä tai purkautuessa 5 vuotta päättymisen tai purkautumisen jälkeen.
2
Aiesopimusta voidaan tarkistaa tai se voidaan purkaa sopijaosapuolen aloitteesta, mikäli rahoittajaviranomainen edellyttää hankkeen oleellista muuttamista tai sopijaosapuolen edellytykset sen toteuttamiseen oleellisesti muuttuvat. Tarkistaminen ja purkamisilmoitus tehdään kirjallisesti.
Hankkeen saadessa myönteisen rahoituspäätöksen sopijaosapuolet sitoutuvat laatimaan sen toteuttamista koskevan erillisen yhteistyösopimuksen ennen toiminnan aloittamista. Yhteistyösopimuksen ehdot
neuvotellaan erikseen.
Aiesopimus purkautuu ilman erillistä irtisanomista hanke-esityksen saadessa kielteisen rahoituspäätöksen.
5. HANKKEEN OSAPUOLTEN KESKEISET TEHTÄVÄT
ENE Solar Systems toteuttaa hankkeessa (Orimattila Solarpark Oy) aurinkovoimalaitoksen toteuttamisen; rakentamisen, projektijohdon, sekä osan rahoituksesta.
Orimattilan kaupunki järjestää projektille hankkeeseen sopivan tontin min 20ha soveltuvassa paikassa,
ottaen huomioon siirtolinjan sekä liityntäpisteen sähkön syöttämistä varten.
6. HANKKEEN RAHOITUS (Orimattila Solar Park Oy)
Osapuolet perustavat yhteisyrityksen Orimattila Solar Park Oy:n joka myös hallinnoi ja ylläpitää voimalaitosta valmistumisen jälkeen. Yhteisyrityksen omistussuhteista sovitaan erikseen esisopimuksen allekirjoituksen jälkeen, ennen lopullista sopimusta.
Perustettavan osakeyhtiön osakepääomaksi ehdotetaan 100 000€, minkä osuudet jaetaan omistusuhteiden mukaan. Myös muita rahoittajatahoja voidaan ottaa mukaan yhteisesti sovittavalla päätöksellä.
7. RAHOITUS
Hankkeen hinta on 11,6M€.
Alla oleva rahoitusmalli on esimerkki rahoittajien osuuksien jakautumisesta vastaavassa hankkeessa.
Rahoittajien keskinäisistä osuuksista voidaan sopia myös muulla tavalla.
#
1.
2.
3.
Rahoitusmuoto
TEM Investointituki
Kasvattajarahasto ky
Pankki &Sijoittajat
Pääoma
3M€
2M€
6,6M€
YHTEENSÄ: 11,6M€
3
8. HANKKEEN AIKATAULU
Tarkempi projektiaikataulu valmistuu projektisopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Aikataulussa otetaan
huomioon rahoituksen lisäksi tekniset ja juridiset tehtävät.
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kohde
Aiesopimus
Sopimusneuvottelut
Lupamenettelyt
Maa-alueen pohjatyöt
Tarvittavan infran rakentaminen (siirtolinjat ym.)
Voimalaitoksen perusta
Voimalaitoksen pystyttäminen
Laitoksen alustava testaus ja säätö
Luovutus ja tuotantoon otto
Projektin takuuaika
Aikataulu arvio
Elokuu 2015
Elokuu 2015
Q4/2015 – Q1/2016
Q2/Q3 2016
Q3/2016
Q3/2016
Q3/2016 – Q2/2017
Q2/2017
Q2 2017
Q2 2017 – Q2 2019
9. SOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET
Tätä sopimusta on laadittu 2 (kaksi) samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopijaosapuolelle.
Orimattilassa
__. päivänä _______kuuta 2015
Orimattilan Kaupunki
ENE Solar Systems
_____________________
Osmo Pieska
Orimattilan Kaupunginjohtaja
_______________________
Juhani Kanerva
Toimitusjohtaja