pä 2o. søndag efter l`rÍnitatis

Comments

Transcription

pä 2o. søndag efter l`rÍnitatis
Mårslet sognt
Itling herred.,
rtr.
.¡irhus a,¡nt.
Kirkebog:
Vil-helm Aksel- Jensen
f. lO.august 1879.
d,øbt 26. okt, l-379 i luårslet kirke, eæ:æaa6
pä 2o. søndag efter l'rÍnitatis
Søn
af
Jens Jensen, Smed.emester på i{il-hel-nsborg gods
Jensine Sophie Jensen, a¿+¡i¡*.e+sce+Z¡
2.
og hustru
Ì-ad.dere: Barnets Fader og noder samt
Smed Henriksens kone, FIøjstrup. Gartner Eand.rup, Vilhelmsbolg
'
Sned llenriksen, !-Iøjstrup
I(onfirneret i Maarslet kirke den 1.okt. Llg).Kundskb ng+'Opførsel
o-g
mg.
Bil-le.
IB.Søndag efter Trinitatis
Viet: ti1 lnga Dorthea Sørensen, (se no.l), d.en 24. jan.Lgol i Dråby kirke.
ih tgsgif¿øô,2).okt. I95B i Randers, hos sin datter og'[email protected]'n på Vester Al1e 2LjRand.ers, hvor han boed.e.
Død en lirsdag.
begravet på Rand-ers norclre kirkegaard. ved. sin tid.l. afdød.e hustrues sid.e.
Ved. Sognepræst
Begravelsen fa¡rd.t sted den
Han havd-e stået i l-ære som smedeÌærling hos sin far på Vilhel¡nsborg god.s.
Blev ud1ært den l.novbr. 1B!/ og fik d.a sit svendebrev. Læretiden beg¡ind.te 1891.
I
Nr.
Boeslun Mark, Dråby Sogn, Mols Herred, Raaders Ämt'
fnga Dortea
Sørensen
Kirkebog
8-2-J-88q l'a.telavns-Þ øndag.(snaar)
d,øbt, 2-5-188o i ¡iåUV Kirke,).søndag efter påske
fødl
Datter af
Hans T,uclvig Sørensen og
Fadd.ere: Gårclnantl
hustru Jensnine Maria Jensen af Boeslun'
J.P. Jensen og llustru
Pige A.K. Peclersen
Gårdnanct S. Nie1sen.al1e af Boeslun
Ungkarl Sørens Sørensen af Fold'boholm
Konfirmeret i Dråby Kirke 8-4-1894 , 2.søndag efter påske
Kundskab
rng
viet:
ungkarl vilheln Aksel Jensen¡Smed af Rokballe pr Beder
søn af smed Jens Jensen og Hustru Jensine sophie Jensen af
Mårslet Sogn Ning Herred hvor født to-B-t879'
Pige Inga Dortea Sørensen af Boeslun
'
Opførse1
mg
Bestilt lysning i
eift
24-1-L9o7
i
Kirken
2Ã_!7_\823
.
I].-oL-L9o3
Dråby Kirke. rn Lørdag'
Sognepræsten
i Kirken.
Forlov: Søren Sørensen, Folclboholm, Ebeltoft Mark
Snedenester Jene Jensen (par*) Vilhelmsborg
(tt¡1y¡lsntt)
Randers den lz|"marts I95L, en onsdag, og blev
på
tuntssygãnuset-i
i ¿"¿
Begravei på Nordre Kirkegård i Randers cLen lg.marts, Palmesøndag.
Boede
i Stevnstrup.
J
c 334
{
\
6/56/
./n UL -1 /v/1 7 /
-ç
Itl
4
c z/ A s ) l'\l +/ t/
^t
¿ V 3/9 1a +/
t/7az/
":(77-t/
bth(
I
eA/ 7
1+/hl
w
Nil 11 t/
)/
s
say
\l :t g aD
v
(, /
-t- 7
//+/ f/
at CA/
¡G
ä'¿+/rov
)rbl- lÌrt
91 7 í/
f:eø/- I - å1
=t
110í
Børn
efter
Smed
Vilheln tihsel- Jensen og hustrrr Inga Dortea
2&5.
Sørensen.
Ia.
Holger Pank Jensen,
fød.t lB.marts IgO4 í Rokbal-l-e.BecLer sognrNing herred.rlþhus
døbt i Seder kirke den J.rnaj J-tO{
Fad.d-ere: Forældrene samt Smed Jens Jensen og hustru Sine Jensenraf
Vil-helnsborg. Tjener Christian ILjort ibj-dm.
irmeret: j- .Astrup lcirke ¡
viet: -i.
lconf
2b.
påske, den
/. apr1l lyl8
"
úiet tiI,
d.en
28. marts
L92O
soEnepræst Kelstrup.
i
I:'tâ11ing
c
172
Sid.e J9
liio. J
c
)71
sid.e lzf0
Itlr.
El-l-en Vi-lhelmine Pank Jensen
fød.t 1. jan. L9O6, i Àsk BallenrAstrup sognriving herred.
d-øbt ll.febr. 1906 i Astrup kirlce.
tr'addere: Boelsmand. Søren r\ielsen og hustru, Àsk B¡¡.1-len
samt barnets forældre.Kpnen 2J är. Ved sognepræst
i¡rederik Bend.ix.
konfirmeret
kirke
105
C5758
Sid.e 6J
iïr.lJ
.
ved.
d.en:
Se
je .
efter
til
1. søndag
a¡nt
iøvrigt hovedliste rt-r¡
fe
¡riìrerr Rosa Pa¡]r Jensen
født den 2!, d-ecbr. I9OT i l,illenor,iulalling sognrl,'1ing h.
døbt den }J.april 1908 i
lcirke.
Ì'ad.d.ere: Smecl Jens Jensens hustlu Jensine SophierViJ-helnsborg.
Gaard.mand. Carl Sparres hustru, Ebel-toft. Smed, Jens
Jensen, lrtalling, samt barnets forældrerhun 2l är gI.
c 572
20
Side 2{0
i\r.26.
xonfirmeret:
viet i
4d
tJans Børge Pan-k Jensen
født 2.aug. f911 i ity soelbjerg, pr. lrørning
d.øbt i Tiset hirke den 26.sept. I9Il.
tr'ad-dere: lSarnets mocier. Skræder I'rielsens kone i Soelbjerft,
Ungkarl äiels ¡Ind,ersen af Soelbjerg. Skræder r,i-LeIsen
og barnets far, 52 ä.r g1. og hustruen 9I å"r. Vielsesatt . forevist.
konfirmeret:
viet
til
den
vend
om.
c
56BK
Side {B
fortsat fra forsid,en.
Je
Svend.. Pa¡rk
2&5.
Jensen
C 368
fød.t den l!.novbr. IgIt i iriy Soelbjierg.
døbt i Tiset kirke den !"april 1914.
Faddere: srned christian Jensens hustru i boerbjerg"Jenrgr
Sørensen. Købmand_ Jensens Hustru.lviarie Sørensen,
Skowejen, Aarhus, samt l'ad-erenrsÞn af afhold.svært
Vilhelm Aksef Jensen og hustru Inga Dortea Sørensen,
ij är- Vielsesattest forevist.
6r
Anne l4argrete Panch Jensen
f ødt LT.Juni I9I5 rhjemnectøbt den Z6.JuL. l9l-5.
frer¡stil-let i Tiset kirlce den 12.sept. I9Ij.
iset sogn, lrling herred..
Datter af Afhol_d-svært Vilhelm Aksel Jensen, JJ àr
C 168
'f
hustru Inga Dorthea Jensen, 35 är.
og
tr'addere:' Gårdforpagter christian Bechrs hustru i llarlev.
Signe Sørensen, l)elikatessèudsalg i Aarhus. Faderen.
Christian Bech.
7e
Sígrid. Jensóne Pank Jensen
|ødt LT.maj 1!1/ på I'tai-ling inark
c 572
d.øbt rj-en 7.okt. IgIT i l,ralling kirke.
Datter af de p.r forsiden nævfrte"
Fad-d.ere: Barnets í'oræld.re. ir,nke lvørie sørensenr' Ioesl-urn.
fhv. Smed- Jens Jensen, Ì'ia1J_ing. llaiter af liusmand
Vilheln ¡ksel Jensen og hustru Inga Dorthea Sørensen,
57 àr. Ved sognepræst Kelstrup.
,
Stevnstrup, Grensten
z
).
år gJ-. Gaard.mand.
s rivtid.clel_som
Jens Jensen og
h.
c 252 20
Side !
I{r. 4 .
,jlssenbæk sogno
konfirmeret.
viet:
(
(
çv 6/
/
/
? V4 r
V.-t,o
dn77^,VÈ/ A7o
/)a.s !Ø
V E/=t V okl
7t
t/
.S
-l ,t c/ Zt gl
,\lY ta
tûtY/=(
+
(Ng., 9
tl +/J"
r¡
ryÞ6/
/?+/
uoV
'¡r'\
Ll
n
I
,t/
tl
\,
lt
t /-l
(I
I
/\t
\./
\,
(*/
-.,Y
L-
L I l'.
\
.l
tt \i t{'
Al
Venge
sogn, Hjernslev herred,
Jens Jensen
Skanderborg
ant
no.4.
"¿+'
(fu^nt<)
født 5.April 18\6 på" Hørby mark ¡ Palrybsøndag
kirke l'l.maj L846. )"søndag efter
d.øbt 1 Venge
påske
SønafHusmarrdogvæveIJensJakoWrhustruKarenRasmusd-atter.
Kone i Stilling. Rasmus Christensen,
Fad.dere: Husmand- Jens JaAoA&
Søebal-l-e l,iark, IJngkarl Søren Jensen i Stilling.Ra;mus
Peter Jensen, Husmancl, ibidem, (=boende sanne sted-)
vacineret d.en Jo&ug. l-850 af Daugaard..
konfirmeret i Venge Klosterkirke.Kundskab mg, Opførsel mg.
den JO.november l868sned.esver'rd.rclens Jenser¡ 22 är (pnr*)
og Pige JenSine Sophie Jensen, 2I älen iuiand,ag
Forlovere: Smed Henrik Símonsen, Udsted. mark, for ham
Henrik Simonsen og Jens Iver Jensen for hende.
Jensj-ne Ìravd.e tjent hos Gdm.And.ers Rasmussens
Ihke på Ud.strup mark.
Viet:
ifl.
C 189
Sið,e 295
nr" 1.
C +09
sid.e 2Q2
nr. 19.
død: den 2l.maj L924 i trørbæk hos sin søn Jens Jensen og begravet i
Ivlalling den 2. juni 1924, af sognepræst Kel-strup.
iÌenholdsvis en Tirsd-ag og l\iandag.
if].
-t''ol-ketællingen på Rigsarkivet
Smed.emester Jens Jensen
efter folketællingen 1880.
(lunt) 52 åf]yllhelnsborgrlvlårslet s.lrling h.
Aarhus amto
Hustrue Jensine Sophie Jensêrir 52 ät 1, i Brørup, rrylke sogn.
Deres bøtnz Karen lvlarie Jensen, 10 år f . i Hørby
Jens Jensenr8 år. f . .i Beder, Aarhus amt.
Iramrs Jensen, 6 är, f. i lleoer
Vilherlm Aksel Jensen, f. i lviaarsletrlår
Tjenestepige: Kirsten iuiarie Jensen, 20 ät, f . i Beder
Smed.esermd: Niel-s Jørgen Jensen, 2J â.r, f. i BàstruprSkarrderborg amt.
do.
Chri-stian feclersefir 54 àr,
Snedel-ærling: Jakob iViel-sen, 18 år f. i Fruering s,
Jul-ius Zontag, 18 år,
d,o.
I{ylke sogn' Voer herred-, Skanderborg
Jensine Sophie
Nr.
a^nt.
Jc-'nsen
føc1t den 2.ian. IBQI P8' tsrøruP
d.øbt 26.febr. 1847 i
mark ( en/Løverd.ag) -\
kirke (en -h'red.ag'i /
Datter af Væver Jensen af' Uclstrup og hustrue Kirsten Ald.ersdatter.
Fad.dere:
Pigen Ane Pedersdatter af B,tøtup, Ane Felsen Laursd-atter af Yd'ing'
Unltarl Søren Kjærsgaard, Peter r'is"her' ¡sns Jensent Gylling'
vacineret den l.aug. l-848 af Daugaard.
Konfirmeret i 1861. Kundskab mg, Opførelse
Viet:
den JO.November 1869
til
mg+'Boend'e hj emme.
Smedesvend Jens Jensen
(ear*).
I'orlovere:
død: den 20.Juni 1920 i llalling bY. ( en Sønd'ag)
begravet d'en 25. juni L92O pä lv1alling kirkegård., ltling h. (en
tr'red-ag)
5.
C
síð.e
'89 242
itJr.19.
-/
N
!
,5'
I,nt
I
,l/-! /:
7 -,/.s F l.,t 7 1tl 7 ' I
,L/
2
c 1l fi
A,/
At
,')
t)
¡/ :r t/ú/
ll Lt
-/[t l/
+?
u,
{',,
Børn
efter ægteparret Smed- Jens Jensen og hustru Jensine
fra Venge sogn, lljemslev herredrSkand-erborg amt
Sophie J-onsen.
4&5,
og
Mårslet sogn, Ning herred, Aarhus amt.
I.
Karen }llarie Jensen, f . d.en g.aprIl- L969.nØbt 6.lvlåj fB69
Foræl-d.re: ovenståend.e. I'ioderen et fta Udstruprl{ylke sogllrog
barnet fød-t påtiårby markr, hvor moderen, der va'r 22 â'r,
havd.e mid lertid-ig arbej d.e/ Ophold..
I'ad-d.ere: Aftægtsmand. Jens Rasmussens koner >øeballe mark.
'Ijenestepige Johanne Jensen, l'oerlev. I{usmand.
Jens Jakob Jensen. Husmand- Poul JakobsenrHfoby.
Husmand Jens fvar Jensen, Tebstrup mark.
l"ioderen blev introduceret i kÍrken samme d.ag.
C 189
I{onfirmation:
Viet:
II
Jens Jensen, fød.t J.novbr. 1971
d.øbt i Bed.er lcirke d-en 21.
Foræld.re : ovenst.
Í
ct72
Over Fløjstrup
jan.L1]2.
Iad.d.ere: Pigerne Ane i'lielsen og Johanne Jensen samt
Ungkarlene Peder Rasmussen og Jalcob Jakobsen alle
af Over FIøjstrup. Smedemester Simon Ped.er llenriksen
af Vilhetmsborg.Ùiod.eren bl-ev introduueret saÍme dag,2|fr
Konfirnation.
Viet:
II]
6
Side 1!
Laurs Jensen, l. 2Lojan. IBIJ.Døbü i Beder kirke clen JO.maj.1875.
Forældre ovenst.
l.ad-d.ere: Sned. i{ristian Fred.eriksens hustru i ]vlårsl-et.
Pi r¡e Ane irtarie Rasmussen. Gårdmar¡d. Itiiels Jacobsen.
Hans Jensen og Ped-er Sørensen al-Ie af I'løjstrup.
I"iod.eren introd.uceret d,en 2!.marts L875, 2l är gl. .
ronfi-rmation:
är.
znõ
v^ )l¿
;id,e 2{
i\-o. l-
Viet:
IIIf
V.
bt dødfødt barn fød.t d-en 6.aug. IB7B. Vilhelsmsborg"
I-oræ1d.rene ovenst. Ivtoderen 52 àr gI .
Begravet på
Vithelm Akse1 Jensen, fød.t I0.aug. 1879 på Yilhelmsborg
Forældre ovenst o
d.øbt :
Iad-dere:
Iionfirneret:
Yiet til:
Han
VI.
blev ud.lært som smed- hos faderen.
tødt l).marts lBBl.Døbt 21"Jr:ri
er ovenst. Ivlod.eren J'l àr gI .
Anders Peter Jensen,
-F-oræld.re
1885.
Fadd.ere: A¡e ivlette Jensenr Horsens. Ane Sørensen, !-Iø j strup.
Sned Sinon P. Iienriksen, ibid.em. lilev Mogens Sørensen,
Vilhelnsborg. Barnets
moro
Konfirmeret.
Viet til:
Den 28.marts 1919 fik han ved.
bære navnet I'Jelsilal'ru
Bjerre herred.s donnerl<ontor ret tit at
vedes
vend.e "
I
I
fortsat fra forsiden.
"
VII.
4&5.
S'ofie l{atrine Jensen, født LJ.sept. tBB6 og d.øbt
ll.clecbr.
ar gI.
ilse Jørgensen, l4alling.Smed,
Jsns tiemi-ksen ibid. Smed.esvend Peter Sørensen,
¡'oræl-dre omst. i[ooeren J)
Ì'add.ere: Barnets foræJ-dre.
Vilhelsnborg.
Konfirmeret.
!I-
j.
,
,r,t-'a'-or,rrr.i
Loi-'
¡j.
|
,
1886
-
Viet til.
"ß
u/al,
(
1t2e
3'zr
/^?Årut¿ c
d/
Beltoft mork, ¿bettoft Land.d.istriktr irtols herred.,
Hans
ludvig
Hand-ers a,mt.
itir.
6.
Sørensen
føùt 25.marts 1851' en Tirsdag, iutarie Bebudelsesdag. C 314
Side 25
døbt den l8.naj 1B5t' {.søndag efter Påske
i'lr'5'
Søn af Avlsmarrd. Jens Peter sørensen og hustru -dirthe loiarie ilansen
af l-o1d-boho1m.
Fad.d.ere:
Ilarnet blev båret af Jørgen l'{ielsens hustru i- Grønfeldt.
Pige ltirstine Pedersdatter af Tra"mborggård..
Avlsbruger And.ers Peter Peo-ersen og Ungkarl
Ja.lcob ¡Iansen sa,nt Tjenestekarl Laurs Bertelsen
af Ebel-toft.
Vcsineret
ð.en 22.
ju¡:i
LB52
af'Tulinius.
Konfirmeret i Ebeltôft kirke den 21.apri-l- L865, er første søndag efter
Påske. Krrn.lskab mg, Opførsel mg.
Viet
den 28.novbr. L874, en Lørtagr
til
Jensmine i'laria Jcnsen.
.Lroldboholm, hans moders anden mand. avlsbruger.
Avlsbruger l{ans Peter Jonasen af Soesl-um, hend-es moders
Forl-overe: A¡ders Ì\ielssen,
anden
Død den
lnand-.
26. august IB!o, en Tirsdag, i
begravet på Dråby Kirkegaard
d.en
vend
om.
Boeslum.
c
314
Sicì.e 2BJ
-L"o'lketællingsliste for ioesl_um tB!O.
I
Gaard
l'. i ¿bettoít
rlans Luclvig Sørenscn,
J'ensmine
i'Ìaria
Jc:nsen
rlnd ers i'iicael_ ÐØr.elf sen
r-ngir. Sørensen
iiarlSigno -Ltirstine
lnger. ¿lisabetir. llusmoderens nlol:.rtfto:.q.tshone,
i,aul'iï s Augr-rlt t,¿trs en, j ene st eÌcarl
-b
jB Lrr
¡i a/
l') _
q_
7_
t-
5,
65-
. i øut I'ðiz
_
-
IB47
1878
l8rJI
TBB'
l.BB5
L825
,'(,+ßL
(
--f
V ,,+ [-Ð
/: l'/ ft ß
l,/] /i /3 /:
l=L-¡ J /; /'t7A/Ji'r!
s CI na/vSÊ
¡r/
Jtvc/+ Doß1 t+EÊ s /6tt,t? /¡ lit:lt
J d l7t=,tv S rî ftl
G-
Jtll\j,J^iilV
S O ß tZ tV-Ç i=
ir,'
t
/3 (\) û
l--
(,
if
I
l
ì
I
i
I
¡
I
I
I
I
I
I
I
.!
Jlrrlriq7{i)r'
.--'¿'{ Kl¿rren.hus
/t 4 /'t
ni
AAßHUS
ade 2
)
t-: l:
/-;
i
Li
Jlv'ú ¿\
D.) ß I )-- /+
-"t
-
¡
'Børn
l.
af ilans
IYia.rie
l,uctvig Sørensen og hustrrr Jensmine i'taria
¡.ilise Sørensenrfødt
Foræl-d-re
lzf
¡beltoft.
Gardmand. .¿lnders
Árbej<ismand-
Konfirm.
6A7.
.marts IBl6.Døbt I /.Juní L876.
: ovenståend.e.
Faddere: Irtaria Sørensen, 1¡ol-d.boholm.
2.
Jensen.
ivi.adame Rasmussen
I\ielsen,
J.Jensen. tviurer
.F-old.boírol-m.
Rasmussen,
Viet:
af
C tt4
Side Ìj5
ttlr.2.
ubeltoft.
lvrd-ers Peter ivticael Sørensen, fød.t 28.d.ecbr.I177 L
llbeltoft.
Døbt 28.apri1 IBZB"
¡'oræ'l cLre: ovenst
tr'ad.d.ere : lJarnets moro jvlarie Iìasnussen af llbeltoft.Gård.inand.
Anoers }lielsen, I{ol-men. Ungkarl Søren Sør:ensen,
Holmen sa¡nt barnets faru
C 114
Slde
{l
o
Konfirrn.
5.
viet:
Inga Dotea Sørensen, fød.t, B"-febr. l-880.
Forædre ovenst.
Fad.d-ere:
Konfirm.
4.
Vi-et.
Vald.emar Sørensen, Îødt 4.sept. 1BB2.Døbt 22,okt. 1882.
: overrst o
Fad.clere: Gárdmand P.Jensen og hustru. fr.fi.tlaJrsen. Ungkarl
Karl
-h'oræl-d.re
ivl.Jensen. Smed. P.riiel-sen alle af Boeslum.
Sigvard Rasmussen af li'beltoft.
Konîirmeret 1816. Kwrdskab nrg-:-. Opførsel mg.
Viet.
l{an
5.
fik
d.en
Købmand.
ll.febr. f905 kgl .bevil-l-.til- at føre navnet rrSparrerr.
lvlatea.l{irstine Sørensen, fød.t d.en 16.maj 1BB4 i lloeshm
døbt i Dråby kirke den
Sigme
I'oræld.re
:
ovenst
o
Gd.m. S.Ìtlie]sens ¡hke i )råby. IØbmand- Sigvard.
Rasmu-ssens Hustrrr i lrbel-toft. Gdm. Irl.P.Jensen.
Gd.m. I.P.Jensens ilustru, J3oeslum.
l'ad.clere:
Konfj-rmeret
Viet:
i lBlB i
Þråby kirke.[und.skab mg, O¡rførse1
mg.
Itun havd.e llarrdelsskol-eeksarnen fra Aarhus ¡landelsskole med
l.karakter med Ucrmærkel-se. Gået på }-orskol-e i Hobrorhvor
hrrn tjente hos Købmand Lehrmann. Senere ansat på et apotek
i lirhus, og en fedevarerforretning i Skotegad.erAarhus.
Igen bestyrerind.e på Stagteriudsalg i Strørnrnenrlìand.ers I9I9.24,
Derefter i lviejlgade i Aarþus, liøgh Guldbergsgad.e Jli.
Død på de Garnl-es hjem 1968, B{ år gJ-.
C 554 25
sicì.e 28{
Venge sogn, Hjelnslev herrecl, Skanderborg ant
søn
af
rtr.
Jens Jakob Jensen
født B.-Irøj IBll' en^ Onsd.ag, i Stl1ing sogn
døbt 16.juni IBi-l, 1.søndag efter Trìnitàtis.
Husmand Jens Jakobsen og hustru ivbren Rasmusdatter
Faddere'
*:'n"'"l;"Ëtîïlïí;.
B
.
IG C
26
side
'8512
*;:ffi:"Ë:å"i:ff:";3":"å'"H*3::;:,
Jakob Jakobsen, Blerstrup.
vaksineret d.en 10.naj 1Bl9 af Gyrsting.
konfirmeret i Stilling kirke i l_826 den
Kundskab:
-
viet
(
d-en
2!.
-F'orlovere:
E
*oU. O¡rførsel mg.
185
27
sid.e
december 18{0, en Tirsd.ag tir ¡,hke Karen Rasmusd.atter
af Venge.
Niels Jensen af venge.Rasmus christensenrsøebarle mark
K
Side
'89lzl8
Nr.
d.ød: Husmand og r¡ælefr.lens Jakq¡ Jensen, den l!.okt. 1S/8, 67
U, **^U markr Venge sog?l. ETr Lørdag.
ãr gI.,
IjJ
9
K 585
Side 281
nt,I2.
(r
vend
om.
Børn
1.
af
Jens Jakob Jensen opj hustru liaren RasmusdaiterrHårbymatk,Venge
Irlaren Jensd.atter, f. lJ.Jrmi 18112'døbt 26.6.s.å.
¡'oræIdre: ovenst o
-t'ad-d-ere: Pigen À:re l(atrine Jenscl¿l,tter fra Gjesing"
Gård-marrcl John Jensens Datier, Ane af llË'eby.
Bødker rliels Jensen af Vissing.GDm.Peoer tiasmussen
af i'ijesing rnark. llusmd. Jens Jacobsen fra Stilling.
vaksineret 14.scpt. L84i af
cleir l-9.crecbr.L94T 5!¿
begravet d.en 26.decbr.
d.ød-
¿.
Laurs Jensen,
4.
år
Jaugaarcì.o
.31.
af
Br¡rstsyge.
K 189
14
Sid.e Bl
i\I.
B
K j89 14
sid.e zlll
Ì',1r. 21.
1. 26.novbr. IBtlJtd'øbt 29.iuni
L844.
:
Jens Jensen, føot 5.april 1846, døbt
r'oræl-ore ovenst.
. Fad.dere: se f-toveciii-ste nro 4. om al-t
cLeu
øvrige.
Laurs Jensen: f . IO.febr. l8zl-!. Ðøbt l.april 1849.
Foræld.re: ovenst.
¡'ad.d.ere:GDm, Joirn Jensens iiatter Kirstine af Hårby. riusnd.
Rasmus Peter Jensens itone i Stilling. Husmd.
Søren Jensen. liusmd. lviourj-ts ChristensenrJexen mark.
Søren Nielsen, Gartner i- Veng.
Vaksineret den 3.a:ug. 1Bi0 af Daugaard,
lconfirmeret i Veng klosterkirke 1862./'undskab mg+rOpfØrse1 mg.
død. som 25 ãrie d,en Z'l.febr. IB75 oS begravet den 6.marts
f. LJ.aprIL L852, hjemrned.øbt lJ.april.
l9.april s.ào, inCen d,åbens publíkation
Rasmus Jensen,
død den
6.
B&9.
slde JB
ovenst o
liårby.
nr, L6
I'Þ.ren
pige
ilielsclatter
i
Jens
Jelsens
Farìdere: >ognefoged
Jensens
Jens
ilusmd"
l(one
Stilling.
i
Peter
I(usk Rasmus
Jakob Jensen. l]usmil . tlendrik Simonsen, GmnstruprUglev.
Rasmus Christensen, Søeball e mark.
K 189 t4
ci.ød. 26.narts LBt¡7 5 ¡' år g1. af -IJrystsva.ghec1. (vel 'I.B)
-begravet
oid,e JBJ
iÌen 2. april IB47 .
ldr. 6.
Foræl-clre
1.
s.
I
o.ød.-tødt cLrengebarn. cien 2.'recbr. 1854, ud-øbt
K
589
Sicie 2f2
Nr. 2.
i<
189
side
ll
Nt. 2.
Ii
)89
¿id,e 71
nr.1B.
15
(
\
trT. 1845 for Venge sogn, Hjenslev herred, Skand.erborg a,nt.
'
Jens Jakob Jensen, 1+A= giftrf.i Stilling s. Husma¡rd og Væver
Karen Rasmusd-atter, gift 2.gang. f .i Venge. 54 â8. Husmor.
Maren Jensdatter, J år. Barn
2-
Hans Sivenstrup, Plejebarn.
Peter Christensen,
fll
l)overo, 11 år.
å.r.
ugift .,54
L850. for samme egn.
Jens Jakob Jensenr $1, är gift. Husm. og Væver.f .i
Karen Rasnussåatte{39..âx.:rr. husnor. f . i" Sognet.
Jens Jensen g àr
Jensen. 1 år,
Laurs Jensen,
år. d.eres &ør.lrt.
rT 1860. for sa,nme egn.
Jens Jakob Jensen,
Karen Rasmussen, f .
Jens Jensen L{ &r
larrrs Jensen 11 Itl-iels Peter Otto, 2
Ët.
f. i
Væver5vencL.
1o7o
for
Stil]ing.
og har en jord.lod.
fB45)
Hl. for
år. Plejebarrr. født i
Àrhus.
Venge sogn.
l Eus, Petersninde.
Jens Jakob Jensen, Væver og ilusmd. 58 âr. f.5. Sti1l1ng.
Kar.en Rasmusdattep,husmor.f . i Venge..l'¡år f
Niels Peter Otto Plejebarnc f . i Aarþs. 11 år
Jensine Kirstine Jense[r Plejebarn. f.i Vítved sogn. 10 år.
i\r.9.
Venge sogn, Hjemslev herred., Skand.erborg amt.
Rasmusd,atter
rødt 26.apri1 l-BtI, en fred.ag, i Venge
d.øbt den 9. ju¡ri lBIt, lrinitatis sønd.ag
Karen
Datter af
Soelsmand. Iì.asmus Christensen og
Søbal-l-e mark.
hustru
K.
589
12
side l1J
nr'9'
Àrure Ped-ersd-atter,
båret af Gård.rnand. i Søballe Johan l,trifhel-risens kone.
l,au¡s Rasmussen. Peter Jensen, Ove ijriksen, Jens
Christensens Kone alte Gårdboere af Søeballe.
Fad,dere: Sarnet bl-ev
Vaksineret d.en l.novbr.
181-6
af Grill.
konfirmeret i Venge Klosterkirke d.en
Kurrd.skab mg.
OpÍ'ørelse?
Viet
den 12. d.ecbr. 1816, en Onsd.ag i
Kirke
til HusrnanC og Væver Laurs Andersen, fød-t i
Skejby og død 16. juJ-i 1840,en torsd4g, j) är gI.
viet 2 . galrrg den 1zf .l-L.l84o til Ungkarl Jens Jakob Jensenr Z):þ àr,
i- Venge kirke, l-orlovere: iriel-s Jensen, Rasmus Christensen,
Søeballe rnark, begge Gårdmænf.
død.:
Ifl-. Folketæ11ing 1840. Venge sogn Hjetmsl-ev h.
19. t hus. Laurs Andersen Panch, født i Skejby. 59 àr. gift.
Raren Rasmusdatter
29
d-o.
ilan er Væver og lever af si_n Jordl_od.
Søn: Anders Laursen, 2 àt,
K 189 L1
Siae I44
lrlr. I .
K 389
Sioe 1{B
nr' 9'
IIylke sogn, Voer ,herred, Skand-erborg
No
amt
.10.
Jens Jensen
fød.t 18.novbr. 1800r d-en 2{.Sønd-ag efter Trinitatis
døbt tr'redag d.en 28. decbr. 1800"
K 4,.2
f,516v.Foræl-dre: BoelsmandJ-ens lvéwson, og hustru Anne Sophie Jensdatterr-Se.,tr:'i
'
Fad.dere: Ivlichel Simonsens Datter af Kon::erup bar barnet. Niels fversen.
Jens Gertsen. Mad.s Iversen af Hald.rup. Jens Gartner og Jens Kusks
kone af Serridsfev.
trol-ovet den 26.okt. LBtz.
Viet Fredag den J. decbr. LB12 tl| Kj-rsten And-ersd.atter af IIyIke"
tr'orl-overe: Søren..Christiansen, Elberilund.. Jens
Sørensenm Seperlund.
C 4O9
den lg.marts 1859, 59þ fu gL.
UdstedmarkrllyJ-ke
sogn
Jensen,
Jens
Væver
Torsdag.
en
begravet d.en 2[. marts IB5),
Død. Lørd.ag
vend
om.
lttr
stecÌ lvlark, riyll<e sogn. Voc:r iierred-, S.i<a.ncier:borg
J.:n.; Jcnsen, Va:ver, ¡lif b ziO år
liirs'uen llnclersctat-berrdo . 2tl t,r jill,jtllor
¡lne t,Le.bie Jensctat ber
7
. ÌiJzlO.
J
úo
cn; Iver lil;rtsen
i.Lmt.
vedr.
l-O .,: l-f
4
J'ens Jensen, ûif'b
6'¿ tìæ
;rïii;¿1'usÍ'oÌk, i:iusnoclc-rr.t,irs
rrne i'el;en laurscr¿ì'üter, gil1. 2.Lang. '18 ar *> ,-,o.
/t-t ri /;,
=jieEi+È]*Læ.
lI LB)4 ior ilylke, lrørup.
Jens Jensen gil't. )4 ¿.r, l/¿ever og rrvlsbl,u¿ier
l(irsi:en .r\nclc-:rsciat Ier, 2B år ¿;ií b . liusmor
i\:le ltret ie Jensclat bcr, l_ Ërr, fa1,'uer, lløclt i sognet
.tlans Jør..3'en Jensen, 20 Par ugift, væver1ær1ing
,. t,ioclerens êr,+È41æ. liftægtgÍ'o1k-.
iens Jot:ìÍlen, gifi,, 56 àr.
lme -þ'c.lsen i¿lursci¿¡. L beri, 5
cio.
rie.
¡,;ii't-;;, /y ¡\
,,7 ,,àr
¡.i "
\;
|';
itlr. ll.
tlylke sogn, Voer hemed., Skanderborg ant.
K +09 2
Kirsten A¡dersdatter
sirte 51
født Z5"l,pril l-806, en l'redag
Nr'l-I
d.øbt loSønda€ efter Trinitatisrden 22rJr.rni 1806
Datter af i\¡ders Nielsen af Hylke og hustru rvure tr'elsen Lar:rsdatter
Fadd-ere: Peder Rasmusseno Jens Eriksen. Itliels Hansen af HyJ-ke.
ivlaren l{ortensd.atter af Saastrup, Sara-Per }-ischers þstru af
Hylke.
vaksineret den 14"decbr.
l-815
konfirmeret 1821 i Hylke, l4b är 91. Kundskab god. Opførse1
rng.
trol-ovet Fred-ag ð.en 26. Oktober 1852"
viet
¡'red.ag den
.l'orlovere:
J.
d.ecembet
IBi2. til
Væver Jens Jensen.
?
Htxr üoed.e hos
sin
søn Jens
Iver
Jensen på Tebstrup l'{ark, hvor hrrn
K 4O9 6
døde Tj-rsdag d.en B.oktober 1878, 12 ãr gL,
begravet den lJ.ol<t. lBTBrder er den lJ.sØfid.efter Trin.rpå Hylke Kirkegård.Sid'e +05
hvor også hend.es narrd l-å begravet.
J(rir êi'te-r i'ütepal'ret JelÌs Jeììr.iclÌ
I.
o¿;
|,ir'Ðten r:.nLlersdatterrirylke s. vedr.
Jcrrscìat'ber, Iøol '2. se í-L . Iò ,), (r(,bi:
r/¿ 1jrØrup nark.
¡'oræl.crre: ovenDt .
lì'ic'i,.tcre I I r, 'i-rne .,i-::.,-ten Ji:nsci¿r-r,Ie.tr j't:^r-iailc J enr-:u¡tter: af
¡erridsl-ev.'iiri:
t-i::n ¡*rrsel] i :¡1-.1o. .jens Cirristensen,
/,rrc: i';.<:tt,e
ytØ:\).') IxaTK. ![;Lr_Ii-: ¡L. -''1,ISerllr
È-+
i:ïg"ff.4
Vakriireret : IJ.l'r:-rts 16¡6 ai Grili.
konfi-rrneret o.¿n
IB{B . r,unr.skab t¡ , up:ørsel ng.
viet
2.
10,lE lI.
.Ierrs lver
(
(
t.
',I'o )
tt.
()Ø().
J
ensen, 7øc,t 2.,r:rcbl'. IS)6.
t'.
c c b'b:
: ovenst .
.
l'auoere: r-'i;t,:ne l.,ar'iane i 'nso¿¿tter i ,,.-Ì'triur;l-cv og Ì-ci,1,e
C'-trine i r:rrscii¡lter i ;r;'Ille. un¡-r.:trJ- {v_::-{ l:lsclt_o-T
,,iel-s JØTi3rr Jensen zi ;'.'rriislev o6 .lia.ns 0lr¡'istian
riieisen, ljrcrup I'i rrk.
v¿,..lcsiricr,e t cìen Ì ,. Jept . LA2t) af Grif 1.
i:onf ilncret:
lre-u'r,e
4O9
.io,e 9)
Tj¿1;¡;r_e v_,6
r c.¡ri;;l-cire
., i
!'
4L'\t)
-ioe
12
. l- .
J.nst:n, 'iøtiL ,.).¿,;:r'll 1i;'i2. 'ttø,.;t ,.j';:.:
¡ or'¡¡1ore: oveìist o
-t'¡rcid-er:e: l;.one i,-¿-ren ii¡¡.si,iuscl¿it,ter
ìi
1842,
af 1cbsi;rup. i_t¡:en Jiosel_
i'iarie ?ede5rsuat;er af Ucrstrup. -Ee(ìer ;rrthonisen"
JØren Ulc,sen. ,JØl'eÌt -Væver a_Lre a.í .;.ir-rup r.orll
valisineret r:en 21. ju1 i 1U4 j af JLua_..1r.'.
+09
-ic,e 2j
¡r-I'¡ ) .
.
lloní'irlr, ret:
Vi.:t.
iiød.
Je¡isine Sopiiie Jt:ns'-,n, rodt,2U.;at;. fo4;. crsbr ¿L..ir.br.. to4j.
i'orælore : ovens-t,.
¡'acraere: l'igcn .,.¡re ¡e,iels:atter af r;rørup cJ. rfdte r':t-sen
Laul: stìa'crer LÌ :':ring. Lr:;ila::i -ri.,ret1 r,ji.:rs3a::,rd .
¡eCer ii.:cnoi o_ jels uclfsen, Gy_:ting"
vaksi neret oen ;1. juli ltj+) zî ,aus¿ìLrrli
crøci úe:rr 2oJ.anuan:18.+7, a Lt g!. aI :>r¡..;rljv;" rìecL. r:l-.;r:-vci I0.J:"nu.ar"
c
q
¿
ensiue roprìie .r(irrÍten, icc'u ..j:,.1'l .ib{J. >; irrvri_;-r nà l.oveoseúQel .1,o. !.
-|.rÌi-ll r op.tralirt :1 r,er ¡in :øsier (no.a7, cier Licde i:er-ì u33 t.ìun
blev i'øot,
L
['
+¿9
sir-Le 12/
nr. ).
Ebeltoft mark, Ðbeltoft land.distrikt, I'iols herred.,
.tìand-ers p.mt.
Jens Peder Sørensen
født 9. .september 1821, I2.søndag
på Foldholm.
søn
arrndsidder,"""T'lluÏ:"î;,Ji'"1'iÏrl';::i;:
af
efter Trinita,tis K 514
Side
ffi,:=lÏÏ;Ï"=
Hol-me
Faddere: Barnet. btev. båret af Ane lìLisabeth Nielsd.atter. Pige Anne
Jensd-atter, begge tjenend.e i Ebel'toft. Jens A¡dersen af
Drå,by. Niels Pedersen af Rosmus. Jens Thomasen fra Helgenæs.
Viet til Birthe l'larie tlansen fra Draaby i l8z[!.
d-ød. d-en
2!.
ÙIartsrSkærtorsd.agr, 1866 på !'otdbohol-m, tribeltoft.
vend
om.
Nr. l-2.
16
Nr' 10'
2L
tlutirrrand
.Bøt'n
eí'ier ægtepar-ret Jens Jensen og Kirsten;l,ndersdatterrliyJ-ke s. vedr.
1.
Ane tulette Jensd-atter, f ødt :2.sept
10 e ll.
K 409
. L8,,5, oøbt:
på 3rørup mark.
Sid.e 95
Foræl-dre: ovenst.
irir. 9
Fad-d.ere : Pi¿'erne l{irsten Jensdatter, Iviariane Jensdatter af
Semldslev. Ohrisiian llansen i jjleld.. Jens Christensen,
Brørup nark" l,
,
rr;fC V_ t{q t
8ß oß_
Vaksineret: IJ.l4arts 6 ãf çrill.
lB{B.liuncLskab tg, Opførsel mg.
konfirmeret den
l
l!{11i
viet
2.
oød.
Jens lver Jensen, Ûøùt 5.ciecbr. 1836. d.øb-b:
¡'orældre: ovenst.
I¡at1d-ere: Pigerne i"iariane Jensd-atter i berridslev og l"iette
Catrine Jensdatter i Hylke. Ungkarl
og
lliels Jørgen Jensen af Serritslev og Hans Christian
i\ielsen, Brørup lvtark.
valcsineret d.en lz¡.sept. lBrB af Gri-Il.
konfirmeret:
r(
l{ette Jcnsen, |ødt ZJ.april L842. Iøbt t. juni
K 409
409
Side
ì\l-
12
t
viet:
z
L842.
Side
foræl-d-re: ovenst o
-!'add-ere: l(one in'Iaren Rasmusdatter af Ïebstrup. Pigen Sid.sel
Iviarie Pedersdatter af Ud-strup. Ped-er Anthonisen"
Søren Ol-osen. aøren Væver alfe af Brørup liiark.
vaksj-neret <1en Jl.juli IB41 af Daugard.
l<onf irnierret:
Vi-et.
i'lr.
2J
5.
d-ød,
4,
q
Jensine Sophie Jensen, født 20. jan. L845, d,øbt 26.t'ebr. L841.
i¡oræl-dre: ovens'L ¡
¡'ad,d-ere: Pigen Ane Ped.ersciaiter af ßrørup og Àlne -þ'-ol-sen
Laursrla-bter af ïcling. Ungkarl Søren ltjærsgaard..
Peder -!'ischer og Jens Jensenr Gyl1ing.
vaksineret den jl.juli IB\J af laugaarcl.
clød. den ZoJanua¡ l847, zi år 91 . af Brystsvaghed.begravet lO.dsnuar.
Jensine Sophie Jensenr fød'b '¿.jan.LB4T. Se
iøvrigt på
er ópkaldt efter sin søster (no.4), der
blev fødi.
.tlun
K
409
sicle 12/
rtr. 5.
.
hovedsedd,el l\o.1.
cLøde cten dag hurr
4
Børn
l_.
efter ægteparret
Jens Peder Sørensen og Birthe lviarie Hansen.Ebeltoft,
født \.jan 1848. Hjernmedøbt 18.jan.
fremstillet i kirken d.en !.april. .libeltoft kirke.
Søren Sørensen
IZ
&, ;-1.
Kt54
6
Kt14
6
I'oræId.re: ovenstående"
blev båret af A¡rd_ers Sørensens hustru
Or¡ermølJ-e. Jens Kuskrs hustru fra Tirstrup.
Fad.dere: llarnet
fra
Jørgen Sparre fra Grønfeldt.A¡d.ers Peter Petersen
fra Dråby. Peter Ald.ersen Stubbe i Tramborggården.
c
Hans Ludvig Sørensen, født 2J.marts
Forældre: ovenst.
lB5I.
l,old.bohol_m.
Fad.d.ere:
irlarie Kirstine Sørensêrtr født 22.aug'. IB|j, Foldboholn.
d.øbt d.en 6. novenber LBJJ i lr'beltoft kirke.
l¡oræId.re: ovenst. I,ioderen J2 är gI .
l-ad-d.ere: Barnet bl-ev båret af lriarie christine Rasmusdatter
af lJrammelstrup.Àne Kirstine Hansd.atter, Draaby
Lars jertelsenr,¡beltoft. peter HansenrDråby.
Jakob Harrsen, Dråby.
Konfirmeret d.en I{.apri} 1867 " riundskab mg. Opførsel mg.
Ved. konr.-irmàtloneR vár hend.es' moder enke"
viet: oen J.juni 1880 til Købmand_ Sigvard. Rasmussen
af r"beltoft, 28 är. Hvtr Zl àr. Begge I.ægteskabo
Han søn af ljogne,'foged. I,lie1s RasmussenrDråby"
(tlen ganle
(
købmand,sgerrd.
i ¡,beltoft
,'Sigvard. Rasmussens gårdt')
heo.cler
Side l-20
Nr.
12.
}Vn
3a
=j)
'
z1
¡---^
t
I'rtD/.l\
/n
¡4rztl
ß
LÆ
cl
t)
ltL
/15 P
tt
¡
J
r-- ttt S
tv
S
.glc
':'.*
\-s
rlr-,r:
Pí'Df' R
oç P ,'Si¡?
r'Ñ () Llv
-
NN
1j
B /,tù,
frr
r:Ç
ïb eltoft
þnntrot,r.
4;ttsT,'í E
/u/
h 4't ij
i¡t Gtlt7 tít7'J /+/3 t7///
s6t1l: t:A/
¡ì ¡ts n òs s otJ
î tz p /j/l s D /r r- î /:/1 î; ,'' î,0:,:: o;':,;
nt S
,
,.1
1'lr. 1{.
Draaby sogyr, iviols tlerrecl , Rand,ers amt.
Itlichel-
Jensen
K
f'ødt i Boslum den B.febr. 1816rên
d.øbt en Ì,'red.ag den B.aug. 1816
Søn
af Jens
And.ersen
r.l-rorsd.ag
(Stuaår)
114
,rU3tU
Irlr.
{.
Bierre og hustru Dorte Katrine I'lichelsd.atter.
tr'addere: Barnet blev båret af pigen Dorthe l{arie Sørensdatter og ltiei;te
Pedersd.atter stod hos, begge af Boesh¡m.
Hendrik Lalrsen, Anders Sørensen, Søren Jensen
alle af
Konf
irmeret
Ì.sønd.ag
efter påske, d.en lO.apri1 18J1.
Kurrrskab mg, sæd.elig i forhol-d .
vaksi-neret den 22. JuLi l-BlB
I
i
viet
den
l.marts
1845
Boesl_rm,
i
K
514
22
af DistrikslægerKirr-rg irleve, bbeftoft.
Llråby
kirke
-- ungkarl I'iichel Jensen
af Boeslum
K 154
Side 267
28 år 91.
til Pigen Inger -Ellisabeth Ped.ersdatter
af Boeslum. ?1. år g1.
ForLovere: Gårdrnand. Jens Jensen af Boeslrm og Rasmus Jensen af Ebeltoft.
død.: Gård-nand- Mj-chel- Jensen den
begravet på Dråby kirkegaard..
2.juni 186[ fra
Boes]um
nark
og
i'tr.f
c
114
Sid.e {01
nr. 15.
.
itlr. l-5.
Draaby sogn, Ivlol-s herred, Rand.ers amt
Inger Elisabeth Pedersdatter
flødt Lørd.ag den JO.narts 1822 i Boeslum
ùøbt j.søndag efter Påske, d. 28.April 1822
i
Datter af
Gaardmand- Ped.er lvlichel-sen
- af
Draaby
kirke
K 114
2I
Side B0
Trr .6.
og.hustru iuiaren Laursdatter
Boeslum
Faddere: Barnet blev báret af
Gaardma¡rskone Ivlargrethe Rasmusd-atter.
iùrken ]Jorthe l¡lani-e Sørensdatter af Boeslum.
rlendrik Lanrrs en, Anclers AnCi-ers en, Rasnus .¡'rnclersen
all-e tre unge karle fra Boeslum.
-
Konfirmeret:
i
:
Viet i lraaby kirke Lørd.ag clen l.marts 1845 til Ungkarl- Iriichel Jensen
af Boesl-um( son d.ød.e torsclag den 2. juni 1864)
Ilun viet anden gang tiI Gaard.ejer Ì{ans Peter Jonassen af Boesl-um
død. nand.ag
begravet i
urrder død.e
K 514 A
den Jl.JJecbr.I!00, I'lytårsaftensdag
Draaby l'-ranoag den B.jan.1!01. llnke efter Gd-m. Ha¡rs Peter
Sid.e JB4
Jonassen. iJatter af Gdm. Peter i'iicirel-sen og ilustru
Maren laursdatter af Boeslurrhvor føt1t io/j.A822, død 78 år 91.
\\
vend
om.
t-ol-l<ctæli-ing 1BJ0 for lJra¿¿by sogllr -doslun by
.liarrs Peter Jonacsen, 10 ùrrLtltera.rte:: , f . i. l)råby
I gårcl
- /b-Inr..j-er
¡,1-isabeth Peciersciatter, 47 är î. i. )råby
.tlnkenantl, 84 ¿Llrliftægl:rnandrf'.i fråby. Iød.t L-lsÇt
I'ecler-l'tirckelsen,
,]c;
A MÈ
l''le.ri¿t J rnsen 2) å.r
) Jensmine
;ìaif iriartinus J ()r).sen 15 ü.r
L-,ortea t(aroj-lne Jonassen 7 àr
i'rikl',el 0irllis-cei'rselt, L) ò.r r'l-'jenestekarl
do.
iaren .l1a¡rsen
5f Jensine Alcj.reas /i.u¿.,'usia i'iacl.sen 2') å.r, tjenes'uepi¡.'e.
/\
tsørn
efter agteparret lviichel
Jensen gg Inger Elisabeth PedersdatterrDråby. 14 & l-5.
l-.
Jensmine l,iaria Jensen,
født 29,marts
2.
Jens Peter Jensen, lrdt {.d.ecbr. I8{8. Døht zi.febr. 1849.
Foræld.re. ovetÌst.
Fad-d,ere: Dorthe Katrine lvrichelsdatter af Boeslum bar
barnet. Gårdmand. Ohristen Rasmussens Kone Joha¡le Jensd.atter af Øer stod for. Vognmand
Rasmus Jensen af .uibeltoft. Ungkarl-ene iitriels
Peter Jensen og Laurs Christensen af Soesl-um.
Konfirmeret:
18z]6rBoes1rrm. Se hoved.sed-d-e1
orn d.enne Ane.
hvor al-t er anføtt
J,
K 114
K 154
sid.e 18
nr.
22.
Viet:
tr'ik ved. By- og Eerredsretten i ilbeltoft d.en ll.febr. 1906
ret til- at tage navnelorarrdring tilJens Peter Kjeldsen.
2
)o
Karl lrlartinus Jensen, fød.t B.maj 1854. Døbt 9.Ju1i L854.
Forælclre : ovenst. I,fod.eren J2 ât.
I'add-ere: Konen Johanne Jcnsd-atter af Øer.Kirsten
Christensdabter af Boesli;m stod for.
Gårdmændene Jens Jensen og iliels Peter Jensen og
Ungkarl trørgen Peter Jensen, all-e af jJocshm.
død. den J"April 1BB1'og begravet den LI. 26 år gI.
Ungkarl i
4.
Soesl-u¡n.
Ivlaria Dorthea Jensenn fød,t i 1860. (hend,es foræId.re no. 1{&I!)
Sted.datter hos Hans Peter Jonasens af Boeslurn.
Maria d,ød, 9.aug.1866 og begravet d.en 1{.aug.
Død- af halssyge 6 år g1.
K 514
Side {)
Nr. 11.
c 514 25
Side {{0
Nr. 4
Stilling sogn, Hjelmslev h::rrecl ,
SkancLerrtorg amt.
Jens Jakobsen
iøùb,
I'orældre:
Jakob Jakobsen,
IllB
Grer^n
/
i Bierstr-up, llørning sogn
og ¡rrne Christensoatter, c,-er
prî Ring klosier.
]'Jï. 16.
K 5'ò5 4
Side 5l
ijente hos r'lølleren
Irad-cLere:
Koníirmeret:
viet
oen
i l'aËte (stcr-rai.r)
(ärt<tær:ing) J)a intet er til hincLer for
ly.febr.
tSO4- 1.Sønclag
ugteskabet
imell-em Ungkarl Jens Jakobsen af -Bì-erstrup
og Pigen i',iaren llasmusciaiter af Stilling
bevicl.ner vi urdertegnecle iorl-overe forl overe
SkancLeroorg den 1!.febr. 1804.
SØren Jensen
Peder itøl-l-er.
Viei; 2.gang til Ingeborg Christens<iatter. I Stilling.
äan tiøcl TorscÌag den
l.aug. fE58 i StiÌring,
B0
år g1. Var ¡1ift. Begr. l0.aug.
c 585-28
I\r.
Stilling sogn, I{jelrnslev herred., Skancierborg amt.
c 585 27
i'k¿ren Rasmusd-atter
!,orælcl-re:
født L77B /
v/È. t//a R t' s T i
Rasmus f r:¡1:=¡1 t U *
Side 200
L t"
i
tt/ G
Faddere:
konfirmeret.
Viet
d.en
1!.febr.
1804
til Jans Jaicobsen.
Jens Jacobsens hustru i StiJ_Iing den J.aug. 1BJ1
begravet den lzl-.aug. I6tI.
nun navde været sengeliggend-e i 2f- år og bl.ev JJ âr 81.
d.ød.. ¡tusmand
I7 ,,
Børn
efter
4.
Rasmus Ped-er
/rLgteparret llusmand. Jens Jakobsen og Iviaren RasmusdatterrstiÌling"
16
Jensen, rødt 27.febr. 1817, oøbt f.april. stilling.
lloræIdre: se ovenfor. Han skræoerrlhlrn v*verskeo
Faddere: Ane Jensd.atter, Maren Niel_sd.atter, Ìhke, Ind._
sidd.erske og vævex i Stil_ling. I*,lads Jakobsen
og Bonde i liørning. Jakob JakobsenrHusmarrd ogæ
,¡sy9= i Bierstrup. Søren Jakobsen, UngkarlrVõver
i
C
185
e rT.
2T
Side 4-5
Pa,v,l/
Bdrerstrup.
Konfirmeret.
Viet:
Dødt
5,
Søren Jensen,
îødt
29.na.J' 1618. Døbt
12.JuIi
Foræ1d.re so., ovenfor.
Fad.d.ere: ,Ane Johanne Jakobsda-bter Bonde
t8l_8.
og Gård.rnandskone
i Stilling Ingeborg Rasmusd.atter Degn og Skol_e_
lære¡kone i Stilling . Jens Rasmussen.Sãren
Rasr¡rssen, Bønder og Gårdfolk i Stilling, og
Peder Christoffeïsen, Ungkarl og fj"rr"=ãátrit
i Aarhus.
Konfirmeret.
c 585
side
27
J
Viet.
d-ød.
sa.nt A¡e
¡
no. B. se d.er.
Jens Jakob Jensen, fød.t l_BIl.
(.
Søbalf.e lrtark, Venge sogn, Hjelns1ev
h,
Nr. IB.
Skand,erborg ant
Rasmus Christensen
Ûødt,
ITtl
,I
/
.!'oræl-d-re: Christe
trolovet den 1/.apriJ- 1794, Skærtorsd.ag
viet l¡red.ag d.en zf . juli Ll)! tÙ:,kemand Rasmus Christensen, ovingelgáLrd-en,
i Sporup sogn., Gjern herred til Pigen
¡¡ne Pèd.ersdatter af Søeballe.
Forlovere: Itliels rtliel-sen. Peder Christensen af Ì'arre "
'ir!
d)t ,r',
tJ't t
;/
riid
12
e B0{
-",
:,
tr.o
c 189
,
í'
¿
¿
r''v'I'LLO
y' J',1-ô
Jau./r,of./c Ulr, 2 çt6
(¡! r
L,f
/b
,,
Li 3 5'{/
Søeball-e lliark, Venge soglL, Hjelmslev herred.o Skanderborg amt.
A¡ne Pedersdatter
1ødt 26.febr. 1775, !'astelavnssønd.ag. Dominica: lìsto nihi,
var Ped.er ltliel_sen af Søl¡alle hans barn til_ Dåbenrkald.et
Arure, båren af Sten 'l'høgersens datter. bten Sørensen
Jens Lauritsen. Laust Rasmussen. søren Thomasens hone arre
af
Søebal_le.
ForæIdre: Peder
konfirmeret:
viet:
Søndag clen {. J:ul-i l-794 blev hun
Rasmus Christensen
(latoen
må være
(år en freclag)
f'orkert for den fjerd-e var dette)
død:
0m cteres
gift ned
børn, se bagsiden her.
C
jB9
LZ.
Side B0{.
.
-Børn
aí ægteparret
RasmusChristensen og hustru Anne Peoersd.aiterrþØeball_e.
ifl-. l'1'. 1B0] for søeballe,
.
Venge sogn, HjeJ-mslev herred. Lren l-7.famj-lie.
Rasmus Christensen, luia.nd., JO är
irusrnancl med. Jord.. Harrs and.et ægteskab.Vj_et 4/T.LT94
Anne Pedersd.atter, hans kone '2tl â:c,Itendes første ægteskab.
fiøren Rasmussen, T ìtr.
(bem: f ødt L7'94, så været-på vej ! )
Kirsten llasnussen J år
ltnne Rasmussen, 5 ãr.
lB & 19.
Itlebel sogn, Voer lIerred., Skarrd-erborg
Nr.
a,rnt.
Jens lversen, tødt L5.sept, LT5B, en
var deite barn til
Fredag
20.
C 4L2
d.aaben.
I'oræld-re: Iver Aad.ersen, Stensbal-l-e og hustru
Faddere: Sarnet blev baaret af !'ra¡rs Jensens Datter ivtette i Stensbal-fe.
Chresten And-ersen, Ped.er Olesens hustru 1 lvleldrup. .trhik
Pedersen, ltliel-s Jørgensen. Jørgen Smeds hustrrr af Stensballe.
Konfirneret:
viet:
Ungkarl Jens Iversen af Ha.l_d_rup og Pige
ltrìrìe Sophie Jensd-atter af Serritsl_ev.
C 4l2 j
Lt-T
T798.
Børn
af tgteparret Jens fversen og hustrrre A¡¡e Sophie Jensdatter
1.
Kirsten, født I{,aprIL L799" I{jernrned.øbt
c4t2
Forældre : ovennævrrte.
Barnet d.ød. ! uger gammel.
2.
Jens Jensen, f . l-B.novber.1800 i i{ebel- sogn. Se il.oved¡ro.10.
t.
ivlargrete
Kirstine, født
9.
jan.
3 ovenn.
Barnet d.ød. og begravet d.en
c4r2
1B0t
>ide
Foræl_dre
IT
1801
for
Nebel- sogrt,
Serritsl_ev.
Hus
lJ.febr.
no.
l_80r.
18.
Jens fversen, Nebel. Ilusmand med Jord. og Træskomand.. {O år
Anne Sofie Jensd.atter, hustru
40
Jens Jensen, d.eres søn, 1 år
I ,
Gund.el
Thomasd.atterrTjenestepige
B -
5
5
219
4
Serritslev, Voer herred,
I\r.21.
¡jkanderborg ant'
,trnne SoPhie Jensdatter
f'ød-t den Zr].Junl L76Or'Lirsdag, St.llensdag,
i Serritsl-ev.
C 4I2
4
c t¡IZ
5
Forældre: Jens Skræder af Serri-tslev
tr'add.ere: Barnet
blev båret af
lrødame
I'ogtz i 'ilorsens' Stud-iosus
søren vinter, Henrie clausen.skrædder af s,censball-e.
Jens Ande"""rrsrxrdmand-?, Jomfru arure I'riborg i væhr Pga:stegård'
Iver iriiel-sens hustru i Hald-rup.
koníi-rmeret:
trolovet
ungkarl
{.apri1 L798, er ùnsdag før skærtorsdag,
stifdatter
Jens Jensen af Haldrup og l'olmer Poulsens
Pigen Alne Sofie Jensdatter af Serridslev'
viet
den
IJ.juli,
r).ød.z
J.bønciag
d-en
en fredag,
C 4L2 5
tsoelsmarrd
:ár
gL.
Sid'e 245
$erridslev,
af
\6
Jens Iversens hustru Anne Sophió Jensd.atter
efter'Irinitatis,
d.en
2J. juli
tBO6 clød.e
Voer Herred, Skand.erborg amt.
Lr)r.22.
Ánclers iïi-elsen Buch
rØü IT6T
¡'orældre: riielsen
/
}uch og hustru ivrna I'elsen
tr'ad.d.ere:
konfirmeret:
Viet,
1). maj 1802, And.ers i'l-ielsen Buch tjenend-e i Båd.strup ti1
pigen Anne -b'elsen Laursd.atter af rrylke.
Lørd-ag den
Forlovere:
Ha¡rs Holn
af tr'ruering og Ànd.ers Jakobsen af
Båd.strup.
Død-e A¡d-ers irlielsen, Onsdag d.en
lJ.jano I8llrriusmanci på flylke mark og
begravet 'lorsdag den 2f . jan. l-815, {B år g1.
af ovenn. ægtepar:
1.
Lamrs, f . lB. juni tB02
tr'or¿el-dre ovenn.
.ø
Fadd-ere: IvlicheL Rasmussens
iulod.er i aåastrup. Søren Sørensen af Hylke.
Hans Sørensen af Præstegården. Karen Rasmusdatter af
C 4O9
1
sid-e l8zf
.
C 409
2
Børn
Hylkegaard-. tsodil luiarie Laursdatter.
konfirmeret: i 1817. Var hos iuiortensen i l{ylke,
2,
I(irsten .rinclersdatter, f .
22.i\Ì¿rj
1E06.
'
Se
hoverrliste nr.l_1.
Sid.e 45
C 4O9
z
Sid,e þ1.
Hy.lke sogn, Voer herred., Skand.erborg amt.
Anne tr'elsen
laursd.atter
Ilr.
2J.
C 4o9
I
rødt L5.marts IT6T rDominica:Invocavit l.Sønd-.i tasteYide 352
f'oræld.re: Laurits lriielsen
Fad.dere¡
Dam
og hustru J3irgithe Rasmusd-atter
Anne l{nud.sdatter af llyJ-ke lvløl-l-e hol-dt barnet over
Dåben. Ilonsiu-r Kattrup, l[ari-a Anna Poulsdatter af
tIylke præstegårdo Rasmus l4i.¡rermester af Skand-erborg.
lviorten Ìlriksen af Itiissurngaard
Vi-et 1. gang til ,Anders r\ielsen Buch
Viet 2. gang d.en 9.4.18?0 til Ungkarl- Jens Jensenrtjenend.e hos
Inspektør Qvist i Ring Klogter. zlO år. Ìin -t'reclag.(skuAår)
1.ægteskab til ¡,Ylke Anne l,aursoaiter Fel-sen i rtylke
J2 är; begge har haft natr:rlige Kopper.
C
4O9
Sid-e 15i
rrr.2.
i-orl-overe: itliels tLansen, Gàrdnand i Hylke. Ped-er itiieJ-sen,
tiusmarrd
i
Båclstrup.
ciød den J. juli 1861, en Onsd.ag.'
begravet den B.juli, en ivlarrd.ag på nylke l(irkegaard, )t! är gL.
c409
,,ide
Ilr,21
5
Z'lL
Hornslèt sogn, Øster Lisbjerg herred,
Nr. 2{.
Rarrd,ers a.mt.
K142 I
Søren Ped-ersen Spanre,
i
d.øbt den 2l.rnarts 1787, J.søndag
efter
-þ'oræl-d.re:
Side BB,
4.
¡lskerod.
i\I.
efter fast e, iv-tarie bebudelse
hjeruned.åb.
Pe<j.er Sørensen ,jparre og hustru l'taren Ped.ersd.atter.
Fad.dere: Jens Jørgensen. Jens lvlad.sen. Ancrers Rasmussen. Johannes
Snedkers Kone Maren al_l-e
af
Eskerod_.
Konfirmeret:
Viet
tiI pige Dorthe ir'tarie Jensd.atter af Holme,
tjenend.e hos Købmand. IvJagnussen i Ebettoft.
Torsd.ag d-en 6.oktober 1B2I
22
är gÌ,
Forlovere:
d.ød.z
21.søndag
efter Trinitatis,
d-en
ll.okt.
1869 på I'oldboholmr¡'beltoft.
ifl.bog
Iltãver
og
på
viede
d-øde
rB00_]900
Draaby sogn, l¡lols herred, Rand.ers amt.
Nr.
Dorthe Marie Jensd.atter,
døbt den 6,novbr. IT99, en Onsd.ag,
Forældre Jens Rasmussen og hustru Anne
María
i
25.
Holme by,
af
Holme
Faddere: Barnet blev båret af Peders hustru Pernille af Holne (forn. ped.er
Therkel-sens hustru). Niels Therkelsen. Ped.er Therkelsen.
lr[iels
Kusk. laurs Jensens hustru Mette, al_l_e af Holme.
Konfirmeret.
Viet:
d.en
Forlovere:
6.okt. 1B2l ;oige fra
22 àr gl. til
1{olme,
der tjente hos KøbnandLlag:usse4 i jibeltoft
Sparre, FoldbohoLm.
Søren Pedersen
kirke
Draaby sogn,
liols herred,
Rand.ers
I'1r.26.
a,mt
Hans J ensen
føùt 21.august L787, en Tirsdag
C
554
iiid.e
20
zi2.
hustru Kirsten Sørensdatter.
Faddere: tsarnet blev båret af I'ioo.erens,søster Anna Sørensdatter
i- Holme. t'Kop" Hans i Ho1me" Rasmus tlansen. Jens
Kannigaard" Rasmus Christensen og [ens lulaclsens hustru
-E-'oræl-dre: Jens ¡laJtsen og
af
Dråby.
konfirmeret i Dråby i 1B0l 1l år gl.
viet
Lørdag den 15.okt. 1Bl-4, 2'l Ërc 91" tiJ- Hans Jensenr Soldat
ved f. regiment i Aarhus pige Louise Vilhelminer20 àr,
pige i llolmensgaard..
c 1t4
d.ød.
I
Dråby 68
år gl. Skifteattest l-.febr,L}J6"
nr.2.
I\r,
Draaby sogn, ivlols herred, Rand.ers amt
Lovise Vil-hehnine Jensd,atter
ïødt,
Onsdag d-en
d.øbt 2.Søndag
2
C
aen-
2l .
,14
Side
.¿an. :1'l)!
i faste,
24
Sid-e 116
i6.narts ll)!,
i'[r'2'
20
60
-¡'oræld.re: Jens ltliel-sen og ilustru Ivlaren Rasmusd.atter af Draaby.
Faddere: Barnet bleb båret af S.-ü'. I-me Bylov, og hos stod t¡røken
Benzon begge
fra
Schærsøe. IvLatronen l':iania Rasmusd.atter.
Rasmusd_atter all_e af Draaby.
I{ette ltiielsdatter og i'iaren
Niel-s Hansen.
Ir.Þd.s
Jensen. Jens Christensen
al_l_d
af
Skj ærsøe.
konflrmeret:
Viet,
Lørd.ag d-en ll.oktober 1BI{ Iovise Vilhelmine, 20 år, pige
på Holmengaard. til- Hans Jensenr 2l àr, sol-dat ved l.
regiment i Aarhus.
lød I,'redag
d,en 2J.okt. 1814, 40 är g1. og
begravet d,en 2).okt. en Onsd-ag, 1814.
c 154 22
side 20{
lilr. L2.
i-jørn
efter ægteparret
Jens,
1.
Hans J'ensen og
hustru Louj-se Vilhel-mine Jensd.atter. 26 a Zl
1ødt J0.juii 1815. Døbt
cire: ovenst.
j0,sopt.l8l-5.
c 1i+
Foræ-ì
-þ'adci.ere:
tiarnet bfev b¿;ret af Sirgitte i
2r
jJrÉiby.
lrrichel- Jensen. jøTen J enscn.
ilasrnus ¡l' nsen.Ilasnus Lliel-sens oa'bter
i lraaby.
Itarj-e Kirstine ,f ødt 54.a:ui:.18J-l.løbt 12. sepi .1u17.
-!'oræld-re ovenst.
-B'addere: Gdn -L{ans Jensen og }rustru Anne l,ovise.
-Lrige Dorthe lttarie Jensd.atter bar barnet..
ltei;te l,larie 'tasmusd_atter begge af liol-ne.
Gd:n. rroul- Jensen, Jens lìasmussen af
a
u 3j4 2)_.
side 6!
tlol-me samt r'rorbroderen Pecrer r\:rúersen,
Tj enestedreng i -boesl_um.
20. jan. 1g!0
l'o.ra.llore : ovenst.
-! ¿rdctere: I-'oul i ensens Kone li:iren.
I\iel-s, født den
)o
4,
/+ lV /:
ll4t alg
c
Anne
2r.
B0
tiJr. 4 .
îødt {.riiarts IBz5.Døbt 2J.naj s.å.
-l'oræ1d,re. ovenst.
-t'ad-dere: -Barnet blev båret af Pigen rvne Iiansdatter i .Dråby. Ilos stoo l{one lGren
Iì.asmuscl-atter i Hdrlne. Ped-er l'triel_sen.
Rasmus ,ilensen sami Søren Pedersen Spar.'re.
Iioderen j¡ntrod.uceret de¡r 11. Juli 1825.
(.
i54
;ide
'!
Jakob liansen,
2r,
ìr. l.
t'tarie ItanscLat'ber
îødt Zt+.rnarts 1822,
l,,or¡¡rdre ovenst.
:
it4
sicle 44
iiirthe
¡'ad clere
Ë
c
C
jj¿l
iride 2l
2I
Kirstine llerrsciatter, f ødt IJ.decbr. IB2T,
døbt clen 2O.april 1828.
.
tr'oræl-dre: ovcnst.
l*'adclere: l]arnet bfev baret af Gdn. Jens Jen¡ens Kone.
Gård.mand. Sparr:es hustru. i Îol_ctbohol-m.
Gårdmand-skone i'.Laren Rasnusd_atter i Dråby.
Peder t{vikel-. lluom. Jeppe Kop. Søren i
lråby.
7.
i',Iaren Hansclatter: f ød,t IT.
-þ'oræl-d.re
J-r'actclere:
ovenst.
jni, og døbt zi. juli
lBrO.
Pige 'l'rine Therkilddatter, tjener i
tbeltoft. I/retie Sørensd.atter i Dréiby.
lìasuus Thuesen, Gårclmand_ Søren
Sparre af i'oldbohol_m. Poul_ Jensen i .ttolme
I'iocleren introd.uceret den 11. ju1i.IB5O.
Sognr;f oged
C)
Joharnre i''r.erie Hansd.atter. -þ'ød.t 9.aug. og d_øbt B.sept. IBJ|.
-b-oral-ctre ovenst.
l'add.ere: 1j'el_d.bereder Iìasmus lløl-fers hustru i llbel_toft.
Pig-^ g¡1ne TherLrel_dsen.Gårdmand. Søren Sparre i
1,'ol-clbohol-m. Gårdrnand lians J ensen og lius.cru
Lovise Vilhel_mine Jenscla'bter af Drá.by.
C
jj4
g id_e 6J
22
I'tr.28.
Boeslumby, Draaby sogn, Iviol-s herred, Randers amto
Jens And.ersen Bjerre.
fødtiUB5den
d.øbt
C,t4-zo
/
I'oræld.re: A¡ders Sørensen Sjerre og hustru Birthe Jensd.atter.
tr'addere: Barnet blev bâret af Rasmus Greisens hustr.
Jens Poul-sen. ltliels Bjerre. Søren And-ersen og Isach
Jensens hustru al-le af Boesh:m.
Konfirmeret:
Viet d.en 2.september lBIl, en lørdag, i
kirke
Ungkarl Jens And.ersenrJO ãr, tjenend.e i Boeshm ved.
d.e tropper i Aarhus.til pigen Dorthe Catrine lrtichelsd.atter,
d.er tjener hos moderen.
Begge har haft naturlige kopper.
Forl-overe: lth-els Sørensen og Peder Sørensenrbegge gårclmænd.
Disses uno-erskrifter ned. påhold.en pen.
z[.juli IB34 og
6.¡ul-i, d.er var 6,sønd.ag e.Trinitatis. Blev \) â,r
Død fredag den
begraven
gl-.
C t54
Boeslum
by, Draaby sogn,
l'{r.29
iviol-s herred., Iìanders amt
Dorte Katri-ne ]vüchelsdatter
født i I:/10 d"en /
Foræld.re: Gaardmand i'iivhel Pedersen og hustru l,isbet Sørensd.atter
c 3t4
Fad.d.ere:
Konfirmeret
Viet:
Lørd.a4 d-en 2. sept. 1815
Jens Andersen Bjerre
til-
Forlovere
d-ød.
r
af
c
Boeslum.
¡
d.en
Äâr-l-B
Aftægtskone i Boeslum, Dorte Katrine Michelsdatter,
enke efter afdød-e gårtrnanct Jens Ànclersen af Boesl-um
fft. F.T.
114
1840:
Gård.mand-senke
efter
Jens Ànd.ersen Bierre,
fraskil-t
âr
24
Side J60 nr.IJ,
Jorthe Katrine I'üchelsdatter, 42 å.r
l-ever af sin jord, som er
i¡iichel Jensen, 2J àr, hend.es barn
Rasmus Jensen L9 c1o.
Jens Jensen, 12
c ti4-
clo.
svigerfacierenso
Børn
efter ægteparret
Gdm. Jens Andersen og Dorthe Catrine
Ji;nsen, fød.t i l-el6 i Draaby sogn
Itiichel-sdatter.
no.l
1)
Ùii-chel-
2)
C 154
bäret af Jørgen
Johanne, døbt
Chrj-stensens datter ltlette l4arie Jørgensdattert
af llandrup. Anders A¡rdersen. Ped.er l{ichelsen
begge af Boeslurn. Peder Sørensen, Dråby.Gaardm.
S6ren A¡dersens hustru Arrne N-ielsdatter af tsoeslum.
5)
Birte Kirstine Jensdatter, fødtfdøbt 27.irmi IB2t í
Fad.clere: I+iaren Johnsdatter af Egsmark.
Dorthe And.ersdatter af Boeslurn.Søren
Ane
4o
Jlråby
And-ersen. I!Íichel Sørensen, Gårdmænd.
And.ers Jensen, alle tre af Boeslun.
Birte konfirmeret l. søndag efter påskerden
22.pprIl J-8r8. Datter efter afd.øde Jens A¡rdersen
hustru Dorthe Katri-ne tslichelsd.atter af Boeslun
Vaksineret den 5.iuni L824.
Ð
28e29
Jens,fød.t d-en l4.jan, og døbt d.en l-I.maj 1B2Jr.Dråby sogn
Faddere: Gårdrnand. And.ers Bjerres kone j- Soeslum.
Pige -Iiette Katrine Jørgensdatter. i'jøren Pedersen
JSjerre. Jens And.ersen Helboe, Gaardmand i
Soes1um. Ha¡rs l(ristian Gravl-ev ibidern.
2t side 66rno,I
c
554 2L
Sid.e BJ ,rrr.6.
og
c 114
22
Sid.e 116 no.2.
c 5t4 2r
Sid,e J2 no.J.
Boeslurn
by, Draaby sognr lulols herred.,
1\r. J0.
Harrrd.ers ¿'rnt.
Ped.er Iviichel-sen,
født Tirsclag den {. narts
døbt i Draaby kirke
}JBB
C 114
¡'oræld.re: llichel Pedersen og hustru Lisbet Sørensdatter en søn tiI
Daaben kd,ld-et Peder, båren af fad.erens søsterriuiaren
PecÌersdatter.
Fad.d.erne: Alders l'Iortensen. .¿\nders Pedersen. Rasmus Greisen.
Søren Peclersen. Jens Poul-sens hustru, al-l-e af Soesl-rm.
konfirrneret l-. søndgg efter påske LBOI, d-er var
d.en
lJ.april.L\ àr gI,
Trolovet -!'red.ag den 2'l.sept" 1816.
Viet Lørdag den 2J. novbr. 1816, Ungkarl , Gaardmand- i Boesl-rur
Peder lviichel-sen, 28 ê-r, og pigen Eiaren Laursoatterr2} är,
pige hjemme hos Fad.eren, Lat¡s Møl-Ier i lloeslum.
Forl-overe: Laurs lìasmussen Mø11-er.Ped.er Sørensen begge af Boeslum.
(Deres und,erskrifter ned påfrold-en pen)
Vaksinatíon: Brud.gommen naft naturlige kopper. tsruden forevist
Neva,
af l. juli l8l2.
enkemand.
og aftægtsmand
attest fra Ki-rurg
d.ød.
den
i 1870,
if-l . l'.T. l8l¡0:
1 Gård.,'t 2 famil-ier.
i
Boeslurnr8{
år gl.
C 1t4
Sid.e 110
nr. 15.
C 554-25
sid,e !22
rLT
o2.
_ Peder ivlichel-sen, J2 àr gift.
l4aren Laursdattår, z|1 åi.nusmoder
Inger Elisabet Pedersrlatter, 18 år,c-ieres barn
Dorte lvlarie Pedersctatter
9 -
tødt LB2L.
død
2.juni
lB4B.
Povel Sørensen, enlcemand-.lJ àr.tr'orsØrges af husfacleren.
ifl. F.'r'. L845. af l.febr.
iviichelsen, )B år.er:hemanc|. fød.t i sognet
Inger l;Iisabeth Peclersclatter, 21 fu. ugift. født i sognet. hans barn
Dorte Marié Pedersd.atter"r 'rL4 àr.iødt i sognet.
hans barn
ilorte l(atrine I'iichelscLatter, 55 àr, Husfaderens søsterrdùll<erlever af sin lod-.
i'iichel Jensen, 28 är, født i sognet
Gård.mand Ped.er
Jens
Jensen lB -
do.
Sirthe l{irstine Jensd.attern 22 är, ugift.
i'liels äielsen, 'Ijenestekarl .
Boeslun
by, )raaby sognr ltols herred,,
Randers amt.
It'taren Iraursdatter
født
d
I'orældre:
Lau-rs
L796 el-l-er L797.
øbt
*.rï::i"Ivrø11er,
gaardmand
i
JJoesli:m og
Fad.d.ere:
konfirmeret:
Viet den 2j"november
død den
begravet
l-81-6
til
PecLer
luiichelsen. (nr.JO)
Ì6.januar Le41 i Boshim, en I''Iandag og
nr. jL.
Nr.
Jakob Jakobsen
fød-t i Gra¡n 2osØndag efter rl'rinitatis
Forældre:
og hustm:
Jakob
Viet til
A¡ne Christensd.atter,
( Ane no JJ,)
d.ød.: i
L72B og begravet den l-O"marts 1728.
Ìlørn bl.a.:
,¡\11:
d.er
tjente hos Peder
Jens Jakobsen (Ale no.16 )
iì.ingkloster.
Jensen ùløl-l-er j-
52.
409 I
Sid.e 190
Hylke sogn. Voer Herred, Skanderborg amt.
Itlr. {2 & 43.
Jens Jensen Skræder
rødt/døbt Larz
tr'oræl-d.re:
Jens
og hustru
I'ad-d,ere:
Trolovet den 2l.februar 1759, Hvid.e Torsdag
lørd.ag den L2. naj s.á..Jens skræd.er af serrid.sl-ev til
viet
c 4r2
4
I{argrete Gydersdatter, kokkepige på }Iavreballegaard.. side rr8
( i,le nr. 4t
)
Hy1ke sogn, Voer herred., Skand.erborg a.nt.
#
Søeball-e
X
mark, Venge sogn, Hjemslev herred., Skanderborg
a,rnt.
lrlr. tB e fi
Ped.er I'li_elsen
tødt/d,øbt aenz
Foræld.re: Niel-s
og hustru
Fad-d.ere:
konfirmeret:
viet
d.en Z2.narts L774, en tirsd-ag, iùrkemarrd. Ped.er Nielsen og pige
Kirsten Christensd.atter, begge af Søebal_l-e.
Forlovere:
Børn
Rasmus Thøgersen
af dette
af
Hårby og
Christoffer Ambrosius af
199
Side
26.febr. 1775, I¡astelavnssøndag. ( utr"
Øllegaard Christine Ped.ersdatter, fød.t oen l.juli ITT9, båret
af barnets fastern d,er tjente på Rantzausgave.
Fadd.ere: Jens lrrad.sen. Laurits Rasmussen.
Jens lauritsen. Jens Ambrosi_us lann,
d.ød:
658
Søebal1e.
ægtepart
Anne Peoersd.atter, født,
.!lt barn af
12
mandens
første
alle af
ægteskab;
Søeball-e.
Sidsel Ivlarle Pedersdatter, født L77j,
nr. 19 ).
Irlr.47.
Baastrup by, IlVlke,.;; ËoS, Voer herred., Skanderborg amt.
Birgithe
Rasmusd.atter,
d.øbt llom: 1{.søndag
efter Trinitatis
d.en
2).atg.Il2J
c4o9r
Side ltl
r'oræIdre:
Rasmus Rasruussen og
hustru-2
,
Fadd-ere: i¡lin hustm bar barnet (er præstens hustru)
(i Pastor lried.ergård.rs præstehistorie kan d.et findesrhvad.
Præsten hed. <ten gang)
Hans navn er:
Erík Jakobsen, l\lissumgård., J ørgen lvlichelsen af
tsåstrup. SØren lvlortensen, J,ægd.smand., vare fad.d-ere.
'Irolovet til T,àurits jlielsen
viet den 1¡.novbr.Ll6J derne.
d-ød.:
f
Dam og
iiskerod urark, iiornsl-et sogn, Øster
tisbjerg herred.
Peder Sørensen Sparre
født
1755
-B-orældre: Søren
i\laren Peclersdatter
fødI I'(64
-b'or¿¡lclre: Peder
\/
vend
om.
R¿¡,nders amt.
tgteparret
if1 . IT
Pecler 5ørensen Jparre og nus'bru i''hren Pedersdatters
lBOl
, iiskerod mark, Hornslet sogrr, Øster L,isbjerg h,
børn.
lta^nders amt" 6.1'lamilie.
Peder Sørensen Sparre, Gårc-tboer, tsonde. 48 år
l'i¿rren
t7 - be:;ge første
( tt" no 2!
Peclersoatter
Søren Peclersen Jparre, cÌeres barn L4 är
Peclersdatter
Inger Peciersdatter
Bertel- r 'J-'j enestekarl
Ane
do.
rio.
lrne Jensdaiter, tjenestePige
I -
12
48 e' 49.
'1
ægteskab
ztî
{z
rrà-__ff*¿4)
,fr*
,fr*orZ
V,
--%t*2á.'o
-/-aa.tzt
-á',ø,,#r"-
/,
fuK.fq
tt.?.2t
x,
/n þ1, t,/
fu4¿k*Mø**4
q,
/drf¿.f,Ø*
A./.ø/4 aZ
4r*e4*Z*
/a2.^¿
Á";
c
-f
, rÂ
|
^ ¡,¡
¡1.
¿. ,*l
>ø6/*"ryarfo,
tA,
't
I,
rl
!
I
(
\
I
'rnr,-71
1
\ v/./
,ut-i .f+z','
7//
I
i
Nr.
Draaby sogn, I'rol-s Herred., Randers aflt.
Jens Hansen,
født og døbt
I-oragldre'
rrKoprr Hans
52.
år I/lB.
Jørgensen og hustru Irlaren Jensdatter.
Fad.dere:
Konfirmeret:
Viet
den 12.sept. 1787, en Onsd.ag
tiJ- Kirsten Sørensdatter.
død:
iff . tr'.T. l-801 lraaby sogn
Bd.e famil-ie. Jens l{ansen. Hus-og Gård.beboer, \) ãr
Kirsten Sørensciatterr!'l år. ha¡rs hustru.begge gift 1.gang.
lJ àr.ugift.? flÞ.oven.s børn
>:Ë!'j;i.:i
4ilrry-
lularen Jensd-atter
L2
Jensen
9
I'lichel Jensen
7
I
Jakob Jensen
tlansen,
Rasmus
ugift.
Ijenestekarl-.
17 är,
¿/
t\¡t_ ,//)
---!-=-->Kop
Hans
Jørgensenrhusfad.erens
forel-d.re.
4lV/:'/
Søren
lviaren Larsd.atter
Børn
i
d.o.
T5
år. gift
65
bl-.a. ( .lens na:rsens og Kirs-uen Sør-onsdatters)
Hans Jensen, f . 29.8.I/Bl (lvra nr" 26) o5så sønnen
ivrichel- f. den l{.april f8.., og d.øbt den lJ.april s.å.
ovenoægteskab
i:ffi:":: ä;:ffi:'5.1i3ïl'i;"ii:';äiïl"^'lå,3"""0u'
It[ielsen og hustru a]-l-e af .Draaby"
c 554
¡id.e
61
20
.
no.2.
ItIr. 50.
Draaby sogn, i'[ols herred, Ììanders amt.
Jens Rasmussen ltj elclsen,
rØdf,
tr'oræld-re:
L772
cLøbt:
c
i14
hustru:
Rasmus
Fad.dere:
konfi-rmeret:
Viet til
d
i
Arure I''larie
af tiolme
<ren
ød,:
ifl-.tr'.T.
,ltte
1B{O: Gård.m. Søren Jensen I{jeld-senn 28 år
Jensine Kirstine Peoersdatter, 26 ãt
Ped.èr Jensen, l- år. deres barn.
far,som
JZ+ Jens Rasmussen Kjelclsen, 68 årrenkemand.Husfaoerens
han forsørges afo
Jens Peclersen, 25 är 'Ijenestefolk
Søren i\i-elsen, 22 -8jdel Pedersen 19 -
vend. om.
Afgirrift af
r.io
.4.1800
I'a:stekon'bra,kt
.
Se flotokopi.
Jens Rasmussen l{ielcì.sen, Ilol-m.
I
Gaarcl .
24 skil-f.
Jeg Jacob L,udevig dc Vauvert .l-lentzon, tterre tir
Stamhuset Schiersøe, hands ltongelige I'layestæts
oestal-tede Obrist af Infanteriet Giør Vitter-Lig at have stæd og fæst, ligesom ieg og herved stæd-er
og fæster til Jens Rastnussen l(ield.sen, JJen gaard i Holm, son Ped-er
-Bal-l-e sid.st beboede og har frasag'b sig" - tlvilken Gaard som udi nye
L,andmaal-ings lvÌatriculen er anført for rtartkornr Àgger og -ung
J \ønd.er:2 Skpr. 2 !'j.2 Alb. tsemel-d.te Jens Kielsen maae nyde,
bruge og si-n Livstid- i rì'æstet beholde paa føIgende Conditioner1. Svarer og betaler hand. aarlig og i rætte'fiied. alle kongeJ-ige Skatter og Contributioner, som nu ere eller herefter allernådigst
paabudae vord.er.
efter Jorclebogen, iìug I Td.
Z, Svarer og leverer hand i Lr-"ndgilde
ã stp. , lldk. Byg 2 Td.. 5 Skp. jt Fù. Haure 1 Skp. l¡rænd svin f,
}'aar $ stk. i,am f st. Glis I stk. og iIøns 2$ stk. alt uden nogen
restance til- hver Aars It'iortens dag elldr Llte lilovember.
at giød.e, d.yrke
! Jord.en med clots rætte Tilliggende, haver hand. forsvarligen
og bruge som_det sig bør cg ei noget deraf til and.re at bortleie
el-l-er l-aa¡.e.
4. Gaardens Sygninger tilligemed 3esætning og Inventarirm, der
efter vedhæfted-e Syens I¡orrætninger ham overleveret haver hand igen
ved- Død.sfal-d. el-Ier afstaaelse at tilbagelevere i samme Sta;nd. son
d.et nu af harn er modtaget eller og betale d.et manglend.e med Penge.
L- Hoveri og rejser fortetter ha¡rd. efter tì-lsigelse lige med
d.e anclre gaardbeboere udi byen alt efter ned.fæId-te l-ove.Wrigt
rætter og forholder harrd sig efter hands kongelige [øyestæts
allernaad-igste Lov og anordni-nger samt være sit høje herskab og
hans ful-clmægtige inøri'g og lyclig al-t rrnder sit Fæstes fortabel-se.
l)ette til bekræftefse under mj-n Ha¿:ncl, og Segl .
schiersøe den 'i(lato mangler)
J.L. de trrlauvert Sentzon (L,a.t< Segf ).
Ligelydend.e t'æs uebrev med ned.f'æld.te original-e Syns I'orretning og
Hoveri .tlorord.ning haver jeg uld.erskrevne irnodi;aget, som jeg
fortsat forbincler nig til at efierleve.
Je-:ns Rasmussene
Draaby sogn, it''iols herred., Rand.ers amt.
Jens i\iefsen.
tødt àr IT57 oS døbtz
iroru:ld-re¡ i'liel-s Jensen ( nat
)
og hustru:
Viet L),sønd.ag efter lrinitatisrclen 28.sept. UBB iil
Forlovere ell-er Oautionister:
Ivlaren Rasmusclatter, født .:\'l6o'og
Ungkarl Jens Nielsen, 'begge tjenend.e
på schersøe.
,\.asmus And.ersen og Rasmus Joirnsen
begge
af
Draaby.
d-ød,z
if'l .tr'.T. 1801 : Draaby sogn,
2J,fam7Iìa. Jens irlielsenrzf4 år. grifti; i-ørste gaJLg. Luteranere.
lvlaren Rasmusd.atter, 41 . år.d-o. hans hustru
l',1-iel-s Jensen, 10 ár , deres bar:n
Louj-se JensdatterrJ år. clo. (=
trr. 27)
llr¡ne Kirstine Jensdat'ber, J ärrdo."t"
I\'1r.54,
IJr. 5r.
Draaby sogn, lttols herred-, tlandets amt.
l.laren Rasmusd.atter,
født/ døbt i ivret, L766.
ForæId.re:
Rasmus
og hustru;
I'ad-d-ere:
Konfirmeret.
Viet
d-en
28.sept.
til Ungkarl Jens irlielsen (Ane
begge tjenend.e på Schersøe.
l-7BB
d,ød..
(i4
0m
børn se A¡re no.54.
no. !z{) se d.er.
w
*-*y
t'v.þ¿ f*
*"-",*
."-,*oo.l
- .4r'
.J
¡
^./,'3^^, Ai'!^
'K'',:7:
la /-ua{27';¡ ¡,
(/,_¿
ioesl-urn by.
Draaby soglLr i'iol-s herred-, Rand-ers amt'
I\r.
56 ,
Anders Sø"åsen Sjerre
îødt år
Foræl-dre:
LT57
Gårdroand. Søren Ancìersen
og hustru A¡ne i"liel-sd'atter'
tr'ad d ere :
Konfirmeret:
viet til Birthe Jensdatter, født 1761, begge gift første gang.
(a¡lenr.17)
BÈéeEt\F $orzsLui1
1'1-o'-/77q
Forl_overer" JsncH \lENsEtú +
ßúrlD
JØBëEn/
Disse to havde i hvert fald- følgende børn3
Jens Ând.grsen Sjerre, f" fTAg (Ane nr.ZB)
-Peder, båret af fasteren Kirsten Andersd'atter'
¡bdãere: Jens Povelsen, Anders lia'sen.Rasmus Greisen.
,
lvlaren iVielsd.atter a1l-e af Soeslum.Den 2?.1.!7.,
af lorthea lv'laria
fBlæ, d-en J.l-l-.I790r baaret
Elsegaarde.
i
Sørensdatter, tjenende
Fad-d.ere: Rasmus Jensen. Jens Poulsen.Ped-er Jensen og
And.ers Hel-boes hustru, lviaren l,lielsd-atter alle af Boes1um.
ifl . F.T. 1-787. DraabY sogn.
nnders sØrensen Bjerre, JO ät Bonde og Gårdbeboer'
l-l-.familie.
.BirtheJensdatter,2!ãr,hanshustru.begge].uteranere.
begge gift l.gartg.
Kirsten Aadersdati;er, 5 är' deres barn
d-o'
DortheA¡dersdatter 2 ät'
Thor Peder, Tjenestekarl-, lO
vend
om.
c
t3l
frt
s ¡p /?
c154-20
C554-2o
Side 49.
Afskrift af fæstekontrakt for Àncrers Sørensen Bierre
af Sosslum. I Gaard. i'lo.zi. 1800 24 Skill-.
Jeg Jacob Ludevig d.e Vauvert Sentzon, Herre til
Stamhuset Schiersøe, hans kongelige l{ayestæts
bestalter Obrist af Infanteriet Gjiør vitterligt at have Stæd. og tr'æst, Ìigesom ieg og hermed.
stæder og fæster til And-ers Sørensen l3ierre d.en Gaard i Boeshm,
som Jens Bierre sid-st beboede og har frasagt sig. Hvil.ken gaard
som udi nye Landnaalings i'ia,trj-culet et anført for Hantkorn, Agger
og 11,h9 5'Id. 5 Skp. I Fclk, bemeldte And.ers Bierre maae qyd-erbruge
og sin Livstid, i fæste behold.e paa. føIgende Cond.itioner.
l-. Svarer og betaler hari alle kongelige Skatter og Contributioner
som nu ere el-l-er heref'ter allernaadigst paabud-en r,¡ord.er.
2. Svarer og leverer ha,p aarlig ud.i Landgilde efter Jordebogen
Rug I Tct. 4 Skp. 5 -t'd.k. Byg 2 Td.. I Skp. 2å Ì'dk. Svin fi stk.
Faa,r þ Stk. La,n f Stt.Glæs f.Stta og Høns , Stk. ud.en nogen
Restance til- hvert Aars lviortensdag etl1e l-l.November.
J. Jord.en ned, d,ets ræ'tte Tilliggencle, giøder, dyrker og bruger hand
forsvar.J-ig, som d.et sig bør og ei noget d.eraf til- anore at
{.
5.
bortleie elle'r l-aaneo
o
Gaard.ensBygninger tiIlígemed Besætning og Inventarium, der
efter ved.hæfied.e Syns Forretning er overleveret, haver hand
igien ved. Død.sfald. eller Afstaaelse, at tilbagelevere i sanme
Stand som det nu af ha¡n er modtaget el-l-er betale det manglend.e
med. Penge.
Hoveri og Reiser forrætter hand- efter liJ-sigelse lige med. de
a¡rd-re Gaard.'beboere her i Byen al-t efter ved.hæftede Hoveri
Forordning.
Ud-i øvrigt rætter og forholder hand sig efter hand.s
kongelige lviayestæts al-l-ernaad-Ígste Lov og Anorùninger sa,mt være
sit hoye Herskab og deres lfuldmægtige hørig og lyd.ig alt rxrd.er
d.ette sit Fæstes Fortabelse.- Dette til bekræftel-se r:nd.er min Hånd. og Segl.
J.L. d.e Vauvert Bentzon.
Schiersøe, d.en (lato rna^ngler)
(Lar< segr)
Ligelyd.end.e fæst-ebrev med. vedhæfte<ie originale Syns Forretning
og Hoveri tr'orordnj-ng ha,ver ieg und-erskreven, imodtaget, som
ieg herved. f'orbind.er mig til at efterleve.
And.ers ijørenseS/
Boeslun
by, Iraaby
sognri'io1s
llerred,
-tlancters amt.
Itrr. 62.
Laurs Rasmussen llØl]-er
tødt:
døbtz
I'ora.;ldre:
Rasmus
lvløl-ler og hustru:
l'ad-dere:
Viet ti1:
død:
fæs'tebrev nìecl Lamrs Rasmussen llrØller, Boesl-um. -l- Gaard. No.1+ 24 Sk.1B0O.
Jeg Jacob lud.evig de Vauvart Bentzon, llerre til
Stamhuset Schiersøe, harrs kongelige I''layestæt aJ-lernaad.igste bestalter Obrist af Infanteriet
Giør vitterlig, at have stæd. og fæst, J-igesom ieg og hervedstæder og fa:ster til- Laurs llasmussen 1viØl-Ier, den Gaard i BoesIum som lvrort. Pecler sid-st beboede og ¿1*ar frasagt sig; hvii-ken
Gaarci som udi nye Landmaalings l{atricuLen er anlørt for ftartkorn
Agger og.ir,hg 1\d.5 likp. I AIb. Bemeldte Laurs I'iøl-ler maa nyde,
bruge og for Livstid i Ì'æste behold.e paa føIgende Cond.itioner:
_L. Svarer og betaler harrd. aarlig og i rætte Tied.er alle kongeIige Skatter og Contributioner:, som nu ere el-ler alJ-ernaadigst
påbuden votclero
L Svarer og leverer hand. i i,anclgilde efter Jordebogen, llug 1Td.,
1..dk. 3yg Bræn.1 Svin $ Stk. I'aar t- Stt<. Lán å stk.
4 SLp.
Giæs 1¿ 'Stk.Høns , Stk., a1t uclen nogen r'ì.estance til- hver aars
llortensDag eller l]-te ivovember.
! Jord.en med- dets tilliggende þáver hand. forsvarligen at giødet
dyrke og bruge som dets s.i-g bør, og ei noget deraf tj-I and,re at
bortleie el-l-er laane.
1þ Gaard.ens Ì3ygninger derefter till-igemed Besii:tning og Inventarium, cler efter ved.hæfted.e Syens l'orretning er overleveret ham
hand. igien ved llød.sfald. eller Afstaaelse at tilbagelevere i sam'
me Stand. som d.et nu af ham er rnocltaget eller og betale det
manglend.e med Penge"), Hoverie og Reiser forræ'tter hand efter Tilsigelse J-ige ned
de andre Gaard-beboere ud.j- Byen, alt efter ved.hæftede rtoveri
tr'orord,ning.-Ud.i øvrigt rætter og forholder hancl si-g efter hartds kongelige
fiâyes-uæts al-l-erna¿rdigste Lov og Ànordninger, samt være sj-t
høye tierskab og Deres iruldmægtige hørig og lyclig alt rmd.er d-ette
sit l'æstes ¡'ortabelse.- .i,ei;te til- bekræf'tel-se u¡rder ni-n
liaand og Segl.
Sschiersøe, cl-.
Afskrift af
Vauvert -Bentzon. (tat iegl)
Ligel-yclende Fæstebrev med vedhæftede origina-l--^ Syens Ì-orretning,
haver ieg únd.erskrevne irnodtaget tilligemed. vedhæfted.e iloveri
l'orord.ning, som ieg h.erved. f'orbinder mig i;iJ- at ef'terleve.
Laurs Rasmussen.
J.L.
c1e
' )j'fÙ
:
¿,'
Baastrup landsby, Hylke sogn, Voer h.erred-, >kand-erborg
i'lr.
a,mt.
94.
Rasrnus lìasmussen,
f'ødi/ ð.øbt àrz
ForæIdre:
Rasmus
Fad.d.ere:
V-iet
til
Børn
af d-eite ægteskab:
t)
L.þ, d,øbt d.en 9/9 l-708-14. sønd.ag efter 'Irinitatis.
båret af i:,brepige på IlÌerup Karen Sørensd.atter.
I'ad.d.ere J ørgen Rasmussen, gaardmand. i Illerup
d.en:
c4o9 I
side
68.
z
Ped-er Rasmussen, Lægdsmand., riylke by.
i',iorten Sørensen, llusmand. i Baastrup
Søren Ped.ersens hustrrr i Båstrup.
2) Ei", '
d.øbt den 1714.
lvtosteren fra lllerup bar barnet.
.Fad-d.ere: Christen Lauritsen og Søren lrJortensgn.
Christensen,
Båstrup.
Rasmus
alle
gaardrnænd.
1
c4o9
1
c4o9
1
Side I02
i
1) Et død født barn. LTIT.
5)
c4o9
I7I9, 22.søndag efter Trinitatis.
lìasmus Rasmussens kone havd.e d.ette barn til
laab. Rasmus Christensens konê i Båstrup (bar
form.barnet). Fad.d.ere z J'ørgen Rasmussen af IlIe-
Johanne, d.Øbt 5/II-
r0-t-
Side
1)l
rup. Iliichels kone i tsåstrup.
4) Ììasmus, døbt den 15.novbr. 1718. 22.søndag efter Trinitatis
'
'I'iI sted-e ved. dåben: Jørgen Ivlichelsens kone af
Il}erup. Søren I'lortensen, Båstrup.
6) Birsitte Rasmusd-atter. født 1721 i tsåstrup ( ,rr"" n. 47)
ð.er 29.aÌ9. 1{.søndag efter Trinitatis.
(Om
faaaeïê
rnorrìo
se d.ette ane no.)
c4og I
Side 1{2.
c4o9 r
Side l-91.
Draaby sogltr itols herred',
amt'
-Lta.rrrlers
Hans Jørgensen
flødt
är
L71I
tr'or¿uldre: Jørgen
Vier tit
Ha¡r
liiaren Jensdaiter,
født I745.
kald-ies rr KoPrr Hans.
død:
for Draaby sogn'c
Bd.e farnilie. Jens Ìlansen af første ægteskab.
56 àt
l(op tlans, husbonden,
42 Iviaren Jensd.atter
1¡.'l-'. I7B7
tlYich Rasmussen, Tj enestedreng.
rl:l¡ f04.
¿,
,, 7'
lfl.trT
-==<
(
(.
I80l-.
..-ê.,
. ',-
//¿
i//,-rr4
., -r/'
'u-'/.
1
ll
(,,t
:
q
6ø
,r
j
l
I
l
,: -
I
1
,P_f:
lr
"\
\
-
o,
,.æq#4r
1m
,:ii"[email protected] --t¿aa,
(r¿4,
*r/{.e:
't
I
I
,l
.1
,þÃry'4 F/7
'þ2,p4
êt
-.r.Ø7Ø
,z;/?,i
t
Ì¡
I
4s
.l
-,t-f
.->
l
.
\x
€a
qa
-è:
aSt
ìt,
,la\
a\
"q{
:Ëì
r)
\.t \
Þt
ñ \\\
\
\
\\
s\ t s
\ s \\
f
\
-s I \
ì R\ È
.üõ r
q
I
<)
a
l-
t
ù\
I
èo"
\\
\.t
Q
\ \
s
rì(
\c
7rl s Pt7¿n S<t,tltlÚ S EN '3 8; rtTt e
q
't,SlJnú 6En l= 7/8'tr/
4U - 3
uþBolttLt't
ÉV
I
q
rlt
o
I
ì-
R
\
\
cc)
\!
\'
\
\
ì
s
\ \
t
\" I
I
\
\
d \
\
t'î'v ì
f
Irr
\â
I
;" t{s *
tr
ì
\
t't,tii /(
É tt(strl{
r' I L?, i
pt¡,1t3
l''
rS
vl
lal
ll¡r
¡È
l,t-
v)
\
ñrlì- :
I
:,1\lffii
s - *lÏ\
(\.
\a
q
ltrs
lF* ,
\â
o
êrftt
tlr
\) t*
cCJ
I
ac,
t
\ì
¡{
+
tu
/S/6
ti s t" u /"1
oG
t:,CVf En
,Q
\)
I ..ol
al U ì
I \l v
.a
a
ì
F*1":
ì_
Ë ìF.-ì ù
\
l"J{
*l
ñl tì
\rN
3l
-l
l-
(cr
1Ð
c:
.s
a $<
\
\
a_
I
-7/:tv SEtV
¡)
t,.
è
It
rr,
t
4\
-
\3
' qo-
la<.¡
D iY AIV Ð
o
-l
\ Og v
\ \
\
<
\
v
14hìCAet
F f '2, J
v)
ril
\-
..l l:-.\
;
.,rl
L\ (
>'l1(ì-\
eJ
o
t
\o
s
:
,il
î) \-
--. R \
{
'>l
\
sì \
î-a \
\t
a
I
t ça
ù\
t
/i
> \L
QQ'-.< \*
\ \\¡
èo
>.s
t
\
\
\'
l¡R
I
ta
..'
tÉi
Ç1
{-
|
q\
.
l,
ì
\
{
Et,ís^Br:TH.
r,ve ':R
pATf/7ll
tt Ao' 3 - /8Zz lY
4) ç'Ê-f /' U
PE ÐI:N
t t /t-
S
r
/1t'E //vt:
o
o
l¡
5
o
o
q,
@
o
fru- q
/t8T
/ 8 ó(
fucE ;'tr ¿'' /?
J E ¡V u'/tt t /y'â
t?ANÐ HnUs ¿¿¿/ic SoßÊntsrM
Fttlþ po/.olt?' EeEtVatll
oT tô- - a - ¡î5'7
'Å,80
v'iil-
/:
2t:
otl t
s ' 4 I90
lg^
iães¿/u /rz,+n/t DftÅBy soety'
,/ e4 þot?7ç n SØ/ìEtt/SlilV F. 8- L/l "t-/ /l sfi;vilsFttut"
A tt/ ù t; rl S
t/ED
i87/
--i(
t'/Y tl E
V
/88o
4t^
3/' /2.'
-v
/lc.c,
o
at
/J¿ES,
ï,c
,îEi./'1 Ett/
rZ¿aìa
aoë8-4it/2
g
/syê -
c
1-
o
o
CD
.g
cc)
T f- r'r'
/rló-
o
êct:sl¿
t)oâ,sL/þ/ /t/A/?/.1 DnÍßy Sø
hoLs Hrßn¡;¡2 RAtvDtrRs A H,il
g(g
c
o
U'
o
o-
ö
._E
!
c
@
!
o
+,
I
È--
l¡I
¿
'To[,l l ,
Ê,rotv/-.tt/o
./7
þ-3
E Silt;'
t,7¿o
ffiTl¿tsÊn/
i
/2*4r
TÑ
,
Å
¡7 c LtV
í
H ANsP
F
\D7
¡'î hltl 0
/)/?
tll
Þt.
ã
riR s l'áM
/z -
rlc4
J /1/+
' 17 ö-6
Teus tv'
atl t?tv
t'-
B
i
¡1't'ti
-
ti
?
72
J ffiel
o
aRtt.
j
,tELD str
e¡,| s ÉN
/-;
cLlt
o
o
(¡¡
û/?
l(c
li
E N ç D4
/q k n Þt
tt
t1
/7e
2..
o
Þ
o
('r
o
lzN
Þ
y'r
cq
E8Eþ7'at=/r
ß'1 SPIt/S
r/0 E/l s'iê
t)itzlt?t?8
-7¡
tt L1-î17 r tt 4
t7ú3
PÆAE4 /?t
SoßlTilslhTTrno
,ç @n /,
F¿snuS
ll/+s/44
C Å110
lt/ S t?
o
qt
ønPtV
(tl
r?
s
o
N
ieëEl¿
o ---!t Å
JNeEBoRe
/8
tl
(o
f7
BciîSt"UIv)
s-n;*T 'l- t14
1,; s ß ÉTtJ
l1þo
ffi-t /7 b o
s
- t2a2
Í2, ìß
Ga
(
@
tT
t S'f t(
I
tt
.ítt
ti
/:ct 0t3¿/lcú/2
'tlcþ
h/+of{rn ß ft s t',df '*[,lf Å',
!inolr*¡to
r
(o
ß'{
s
d8
:Å/ÌD/?4tvD
1. /Y('g'
t f¡ t) tzt? S
r
t'l Y 1¿
:
l7çro
/)t'D/t//)rttv
cD
tt ie LÐsF.Ng
/+o Å, lv li
ÅnPþA^/D
l,uYti
t?
I ltN
P/zl¡t? /î
74 Þ
(o
V,zAE /? ,î P
fValr'
S6
/t /->N s t?f) s PAnnlå
i n{ilrl rl ct t)
¿-LêÐè,-'-
ttt A t'/ t)
l¿(ÊS luc'¡"
-f,t'îþ
S
EM
16?
17:
ú
t9$
alt æq-0(
3-¡
a-ì
\l
\oo
rñ
\¿o-
q\
tt
E
w)
o
ct
tt
-o
Ét
<.à
(
I
t:
S
al
,l
t
\Ì
-l{
r-t¡.\
:ï \ <tu9
rl
tcòt \
èõ
V)
\ qo
t
(
.cJ
N
;'q
ii\t \
+* \àt=(
ì*-ù
fiur
\4
ir
lu
l¿
l-, t
lr t*
âs
L* It < l:-
Jr--u
=t
ß
ct
o¡
ft
c)
ct
E
C'
o¡
.n
q
\
oO
a_
I
l-ss
\.Q
ttg
È
=.
t
tg+
(^
a¿
c/.1
(ç
rq
I ì<
"ot-
W-Asnu!ÐÃTTÉR
7
2, a -
t
"
-n,i',',| ou''
s:
o
ß
ct
sì
s i1 Aî,1 ù li ll
lJÕ i?
G
/+ lt't'l
*," rçt/ t'' R
\S
,,ì,
:\È.
\
\
I
t ìlè
è-I
cc)
+- {q*
ç
ANDÊll s =
ft; n sT Ett/ '.
û hrT rR
t
q
s - y'o â / f 7 Y
- /ÒsTEÞ t'll¡nH t\l LKtt soGú
J F IV S I;IV
(7
ßnøn /È ¡?4llK,
/v
'-'HN'Lllti
s¿'(:ú
PI+; E
S C)
- 4/ - / 86s
Jx¡ ì'/ DER 13 t'¡1 G ¡
t, /El7 ilz4t"tile
ì
róã
tõ^
-l : "
,ti r=T^ 4'l' tlttttttt
,('^
6Y
oßÅ
tô-
f
l:=
/ut'î>
BI
UAMDiî {i74tt'.Ð
^
/,7 Åi? Sú /:T So G t'/ ÁRHU'S
roâ
I
\
oe
f /,q r/o ' /qJ-r
cs\.
t,r,-l--/lsb
y 3L
î7 - /L'
,ì'l
/
tê
V
t:
)[email protected]
\
\
\.q
t3!
z
t \t{
tð
\
ç d-l
Z'
4'.,
("J
I
aJ)
11
oo
t
I
-¡
5
'a)
I
È-
10
11
{tîN G t:
I
È-
l=
E
|J'
t9
\S
ll
l.t
lrt
t
E'r
ll
: l'\
=.
lstr
c4
<)
(
Þ
ìs
l',
lt il
c-
ê
()
\
ùâ
l<;
1l-
..S
l.i -*
t
l\
lal
lP
lf-
è9
lt{
tvlAlvD \
ffirø
Dè
"p'oP)r¿¿-ü H t Lv^ ,
vlttvÏf,
i tArtSy'-*,,1
i ;;,i-#0, o,'Ê ì,i { n
¿
l
/tf
3
/qf
r
o rn rß A
f tq - /o /(T I
5 JEN S, tVf:
J N I;N
4 J f:^/
/
f2
F. t- +' /s,f b h,l tl
sÅ'0rri;Tfi?
a
trt
Il_(
ì(
I
-. th.-
14
I
=t
6'
at
.\
<r-tsq
I
Èr
N<
s
v,
[l-
ìc
<J
I
\iY
l4
.v,
s- \s\¿'- I
Èa
ì at
>s
\l
\t
lrr
.A
Þo
t¡t
io:å
l<o<{.- lo< ., +-
s
S
E
h,q
Ë
f
Ant :I
AnT
Å ßntts
ll¿st?¡tlD oG ¡(Ze-Vø
c,
,{|
I
lzs
22
21
>t \
r¡r
v)
TTÈ--?
q
¡t>
t- 6
JAHyB J t=F/s.á^/
t
F.
'sT;I {- /g/'/
ut,)¡/e Soe ¡/ L/
"
t\
U,
t{
\
Oa
oc
Y
,4
\
\
5\
-\\
{
q
'{
l,
I
2
-l
\t
lrJ -¿
r
Y
\
ç
I
)-r
;
!20i
4
\¿\J{'
t.tr <à
I q<
Tt.!<.,
19
\
:l
(
.\, \
N\
q,
!rì
t
vl 18<
rì-
l- ôa
{ ria
\ ç.\ \
où
\
,*ì
ol !-r{i-
è\¡
._
.aa
(.-ql-
2
|$
vr\À-h\rt
'â\.
Af?f
3
\
2-oldeforældre
p
-,/AKct8 J^Ka8sE¡{
t to- 3
t71,8
6
4 Å//v'/: Gn I sTt:rVs 0 rTTløq
E
¡s hctE
6TlhLt
tVê
(¡)
(tl
r?Bo
All
c'ßi5'f'taN
t)E o ii
í
t
(Þ
ct)
lVit:LStît¡
/7
S øßlTl'þ1?.
X/'L
, t1 s'Ttt N
¡ r'fz R
JFNS
l/ i tt*
tEbsttil
D,*tul
SaA/ùEntJc:t1
Ir;/
,
/'l G n ì1u
- //-
/
ß
å
/'lvh/(tí
t; ¡i¡ S t2 u Í
t>
A7-ri,
^stt'|u
s
DÅu
sfi1

Similar documents