Hygiejne - Instruks

Transcription

Hygiejne - Instruks
1
Hygiejniske forholdsregler samt
forholdsregler ved smitsomme sygdomme - Instruks
Formål:
At sikre at personalet har viden om:
- generelle hygiejniske forholdsregler
- hvor der kan indhentes instrukser om forholdsregler ved smitsomme
sygdomme.
Gældende for:
Personale i Sundheds- og Ældreområdet.
Generelle
hygiejniske
retningslinjer,
herunder,
smitteveje,
forebyggelse og
værnemidler
Mikroorganismer så som bakterier og virus kan sprede smitsomme
sygdomme blandt personale og blandt borgere på plejecentrerne og i
hjemmeplejen.
Smittemåden er forskellige for de enkelte bakterier og virus, men de smitter
oftest på en af nedenstående måder:
 Kontaktsmitte
 Luftbåren smitte
 Blodbåren smitte
 Fødemiddelbåren smitte
Kontaktsmitte:
Smitte, der forekommer ved direkte eller indirekte kontakt med det smittede
personalemedlem eller borger.
Kontaktsmitte kan forebygges ved:
 Håndhygiejne
 Brug af handsker ved risiko for kontakt med blod, ekskret og sekret
 Uniformshygiejne
 Korrekte procedurer for rengøring og evt. desinfektion
Smitte der spredes via kontaktsmitte er bakterier fx tarm- og hudbakterier og
visse virus fx MRSA, Clostridium difficile, Norovirus.
Værnemidler:
 Handsker, plastforklæde evt. langærmet arbejdsdragts-beskyttelse
evt. mundbind og visir.
Luftbåren smitte:
Smitte, der forekommer ved at indånde små mikrodråber med smittestof i.
Dråbesmitte forebygges ved:
 Håndhygiejne
 Brug handsker
 Uniformshygiejne
 Korrekte procedurer for rengøring og evt. desinfektion
 Brug af mundbind
 Brug af øjenbeskyttelse
Smitte der spredes via luften er virus fx skoldkopper, forkølelse og influenza.
Værnemidler ved risiko for luftbåren smitte er;
 Handsker
1
2


Langærmet arbejdsdragtsbeskyttelse,
Evt. mundbind og evt. øjenbeskyttelse.
Blodbåren smitte:
Smitte, der forekommer ved direkte kontakt med blod.
Ifølge Sundhedsstyrelsen skal der tages smitteforbyggende forholdsregler
ved alle beboere / borgere uanset smittestatus.
Smitte med blod forebygges ved:
 Håndhygiejne
 Brug af handsker
Smitte der spredes via blod er Hepatitis B & C samt HIV
Værnemidler ved risiko for blodbåren smitte er:
 Handsker
 Evt. mundbind og evt. øjenbeskyttelse.
Fødemiddelbåren smitte:
Smitte, der forekommer i forbindelse med forkert håndtering af fødevare,
eller ved håndtering med snavsede hænder.
Smitte via fødevare forebygges ved:
 Håndhygiejne
 Evt. brug af handsker
 Korrekt opvarmning
 Korrekt nedkøling
 Korrekte procedurer for rengøring og evt. desinfektion
Håndhygiejne:
Håndhygiejne er den bedst dokumenterede enkeltstående handling til
forebyggelse af smittespredning ved direkte og indirekte kontaktsmitte
mellem borgere og borgere og personale.
Ved håndhygiejne forstås hånddesinfektion og håndvask
Som hovedregel skal der altid foretages hånddesinfektion enten som
eneste procedure eller sammen med håndvask.
Håndvask anvendes, når hænderne er synligt forurenede, før servering af
mad og hvis borgeren har en infektiøs diarre.
Håndhygiejne udføres:
 før og efter borgerkontakt
 før rene opgaver
 efter urene opgaver
 efter brug af handsker
 før håndtering af fødevarer (både håndvask og håndesinfektion)
Der henvises til Statens seruminstituts e-læring om håndhygiejne:
http://www.ssi.moch.dk/data/ssi-prim/lm_data/lm_3349/index.html eller
Struer Kommunes e- læringsportal (www.kvalicare.dk)
SSI, Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer, Om Håndhygiejne, 2013
Værnemidler:
Du skal bruge værnemidler for at beskytte din hud og slimhinder mod
smittestof, værnemidler er:
 Handsker
 Forklæde
 Briller
2
3

Maske/visir
Der henvises til Statens seruminstituts e-læring ”Værd at vide om hygiejne i
primærsektoren”: http://www.ssi.moch.dk/goto.php?target=pg_1307 eller
Struer Kommunes e- læringsportal
Uniform:
Arbejdsdragt skal skiftes dagligt, og når den er forurenet.
Personalet skal bære kortærmet arbejdsdragt ved direkte kontakt til borger
Der henvises til Sundhedsstyrelsens ”Vejledning om arbejdsdragt inden for
sundheds- og plejesektoren.”
http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/publ2011/bos/arbejdsdragt/vejlarbejdsdragt
.pdf
Servering af mad
En medarbejder skal iføre sig en ren arbejdsbeklædning ved skift fra en
mindre ren arbejdsfunktion til en renere arbejdsfunktion. Det betyder at,
plejepersonale, der både deltager i den personlige pleje af beboere og
behandler fødevarer i køkkenet skal anvende forklæde ved håndtering af
fødevarer, eksempelvis ved håndtering af middagsmad og aftensmad
Vasketøj, plejebolig
Vask på fælles vaskeri
Alle fælles tekstiler, der anvendes i pleje og behandling skal kunne vaskes
ved 90 gr.
Tøj og sengelinned, der vaskes i plejeboligens fællesvaskeri:
Ved vask af tøj fra flere beboere i samme maskine anvendes
vasketemperatur på minimum 90 gr.
Ved lavere temperatur vaskes den enkelte beboeres tøj adskilt fra andre
Forurenet tøj:
Ved tøj der er forurenet med afføring, urin, opkast, spyt, blod eller sekret,
skal hygiejnen skærpes og beboerens tøj vaskes separat ved så høj
temperatur som muligt for ikke at ødelægge tøjet.
Kan vasketøj ikke lægges direkte i vaskemaskine, anvendes vandopløselig
pose og derefter i mærket vasketøjspose.
Er tøjet vasket ved lavere temperatur end 90 gr. Skal efterfølgende vask
være ved 90 gr.
Tøj fra beboere med infektionssygdomme:
Hvis man anser der er smitterisiko ved sortering i vaskeri, skal alt snavsetøj,
såvel vådt som tørt, i vandopløselig pose og derefter i mærket
snavsetøjspose. Alternativt bruges almindelig plastpose og derefter kommes
tøjet direkte i vaskemaskine uden berøring
Er tøjet vasket ved lavere temperatur end 90 gr. Skal efterfølgende vask
være ved 90 gr.
Vasketøjskurv
Vasketøjskurven skal være af materiale, der tåler sæbevand. Rengøres
efter behov dog minimum en gang månedligt. Tørt snavsetøj opbevares i
vasketøjskurv med mulighed for ventilation, gerne med låg.
Hvis der anvendes tøjpose, må denne ikke blive våd.
Der henvises til:
www.ssi.dk – Generelle infektionshygiejniske retningslinjer - vasketøj
Personale anbefales at bruge handsker ved arbejde med vasketøj.
3
4
Rengøring og
desinfektion
Rengøring
Rengøring er en proces, der flytter bakterier. Der sker intet bakterie drab,
men rengøring fjerner støv, smuds og forhindrer opformering af
mikroorganismer.
Rengøring er visuel og anvendes i dagligdagen, når der ikke er behov for
desinfektion eller sterilisation. Ophobning af snavs, støv og mikroorganismer
skal undgås. Glatte, jævne og vaskbare overflader letter rengøringen.
Desinfektion
Desinfektion er en metode, der har til formål at inaktivere, dræbe eller fjerne
sygdomsfremkaldende mikroorganismer, så det desinficerede kan benyttes
uden risiko for infektion. Vælg desinfektion, hvis en reduktion i antallet af
mikroorganismer kan mindske risikoen for infektion.
Sterilisation
Sterilisation er en procedure, der har til formål at inaktivere, dræbe eller
fjerne enhver form for levende mikroorganismer – både bakterier, vira,
svampe og sporer. Vælges når total kimfrihed er nødvendig.
Der henvises til Statens seruminstituts e-læring ”Værd at vide om hygiejne i
primærsektoren”.
Supplerende
Statens Seruminstitut har i 2011 udgivet:
4
5
infektionshygiejniske
retningslinjer ved
beboere, med
smitsomme
sygdomme
”Nationale infektionshygiejniske retningslinjer om behandling af patienter
med smitsomme sygdomme, herunder isolation.
Her kan indhentes supplerende infektionshygiejniske retningslinjer på
Statens seruminstituts hjemmeside.
http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/Retningslinjer
Klik på nedenstående link for at komme direkte til retningslinjen

Tuberkulose

C.diff -Clostridium difficile

Norovirus - Roskildesyge

RS-virus - Respiratorisk syncytial virus

MRSA - Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus

EBSL - (extended spectrum -lactamase)-producerende
Enterobacteriaceae

Ebola

Fnat og Norsk fnat
Udarbejdet af:
Funktionsleder Birthe Jønsson
Udviklingskonsulent Aniette Weibrecht
Godkendt af:
Styregruppe for instrukser, Sundheds-og Ældreområdet
Gældende fra
Revisionsdato:
Januar 2015
Januar 2016
Referenceramme:
Nationale infektionshygiejniske retningslinjer om behandling af patienter
med smitsomme sygdomme, herunder isolation.
Statens Serum Institut 2011. www.ssi.dk
Fødevarestyrelsen, - Vejledning om fødevarehygiejne
Henvisninger til Elæring:
Håndhygiejne – dit ansvar, patientens og din sikkerhed
http://www.ssi.moch.dk/goto.php?target=pg_720
Værd at vide om hygiejne i primærsektoren
http://www.ssi.moch.dk/goto.php?target=pg_1307
Værd at vide om håndhygiejne:
Håndhygiejnekursus
http://www.ssi.moch.dk/data/ssi-prim/lm_data/lm_3349/index.html
Struer kommunes E-læringsportal www.kvalicare.dk
5