Den praktiske kunnskapens teori, del 1

Transcription

Den praktiske kunnskapens teori, del 1
Ph.d.-kurs i Den praktiske kunnskapens
teori (PR 400H)
Grad: Ph.d.
ECTS: 15
Varighet: 2 samlinger. Første samling 25. april -29. april; andre samling 23. mai - 24. mai;
innlevering av skisse til essayet 13. mai; innlevering av endelig essay 14. juni
Heltid/deltid: Gjennomføres både som heltids- og deltidsstudium
Studiested: Bodø
Ansvarlig fakultet: Profesjonshøgskolen
Kursansvarlig: Professor James McGuirk (UiN)
Studieveileder: Geir Fjeldavli; [email protected]
Undervisningsspråk Skandinavisk og/eller engelsk
Studieprogram: Ph.d. i studier av profesjonspraksis. Men kurset er også tilgjengelig som
frittstående kurs
Relevant publikum: Kurset er først og fremst et tilbud for ph.d.-studenter tatt opp til Ph.d. i
studier av profesjonspraksis, men vil også være relevant for andre som driver forskning i praksis
samt også ph.d.-kandidater i filosofi og andre humanistiske fag.
Kursevaluering: Kurset evalueres av studenter gjennom evalueringsskjemaer.
Vitenskapelig innhold: Kurset tar sikte på å reflektere over betegnelse praktisk kunnskap både
som begrep og som fenomen. Det vil ta opp ulike perspektiver på hva praktisk kunnskap er og
hvordan den utvikles og tilegnes. Sentrale tema vil være blant annet kunnskapsutvikling,
utøvelse, ekspertise, læring og kroppsliggjøring. Disse tema vil tas opp i lys av perspektiver fra
filosofi, sosialfag og kognisjonsvitenskap m. fl.
Samtidig er det en vesentlig målsetning at diskusjon om praktisk kunnskap forholder seg tett til
praktikerens egen levde erfaring slik at det blir en tydelig dialektikk mellom praksis og dens
teoretisering. Slik forstått er det en hensikt at granskning av praktisk kunnskap skal tjene
studentene i deres arbeide med sine forskningsprosjekter.
Flere vitenskapelige medarbeidere fra Senter for Praktisk kunnskap skal bidra i undervisning, og
aktuelle tema som blir dekket skal inkludere:
• Forskning på og i praktisk kunnskap
• Den praktiske kunnskapens anatomi
• Kunnskapskilder og utvikling av praktisk kunnskap
• Kompetanseutvikling og læring
• Rasjonalitet, vaner, intuisjon
• Kunnskap og intersubjektivitet
Læringsutbytte:
En kandidat som fullfører kurset skal kunne forvente følgende læringsutbytte definert i kunnskap,
ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap:
Kandidatene skal:
• Kunne demonstrere kunnskap om ulike perspektiver på begrepet og fenomenet
praktisk kunnskap i dens ulike aspekter
• Være kjent med viktige perspektiver og forskningsområder som gjelder forskning på
og i praksis
Ferdigheter:
Kandidatene skal:
• Kunne anvende viktige teorier i teoretisering av egen og andres yrkeserfaring
• Kunne utvikle strategier for forskning på og i praktisk kunnskap
Generell kompetanse:
Kandidatene skal:
• Kunne reflektere kritisk over egen og andres yrkeserfaring på en måte som skulle gi
mulighet til å utvikle praktisk kunnskap og teoretisering av praktisk kunnskap
• Kunne anvende relevant diskusjoner i forskning på egen praksiserfaring
• Kunne bidra til forskning på praksis med utgangspunkt i egen erfaring
Førkunnskap:
Deltagelse i kurset er åpen for alle, men kandidater som skal opp til eksamen må ha fullført
mastergrad i et relevant fagfelt.
Innhold: praksisforskning, fenomenologi, kognisjonsvitenskap.
Undervisning: ansikt-til-ansikt.
Læringsaktiviteter: Forelesninger, seminarer og muntlige presentasjoner
Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting: Kandidatene skal skrive et essay
(ca. 25 sider) over selvvalgt emne om tema relevant for eget forskningsprosjekt og som tar
utgangspunkt i pensumlitteratur. Eksamen avvikles gjennom innlevert essay som vurderes til
karakter bestått/ikke bestått.
Pensumoversikt legges ut etter jul og skal være tilgjengelig senest en måned før
kursoppstart.
Timeplan for ph.d.-kurset:
Den praktiske kunnskapens teori
Uke 17
Mandag den 25. april 2016
09:00-9:15
Velkomst ved prof. James McGuirk
Tema 1: Praktisk kunnskap, forskning og akademi
9:15-12:00
Hvorfor et kurs i praktisk kunnskap? ved prof. James McGuirk
Akademi og praktisk kunnskap ved prof. Ingela Josefson
12:00-13:00
Lunsj
13:00-14:30
Praktisk kunnskap som begrep og fenomen ved prof. Steen
Wackerhausen
14:30-16:00
Diskusjon og seminar vedr. dagens tema
Tirsdag den 26. april 2016
Tema 2: Praksis, kunnskapsformer og troverdighet
09:00-10:30
Kunnskapsformer: taus kunnskap og fenomenologi ved prof. James McGuirk og
førsteamanuensis Kari Steinsvik
10:30-12:00
To paradigmer om kunnskap og kompetanse ved prof. Steen
Wackerhausen
12:00-12:45
Lunsj
12:45-14:45
Kognisjonens dobbeltarkitektur ved prof. Steen
Wackerhausen
14:45-16:00
Seminar og plenumsdiskusjon vedr. dagens tema
Onsdag den 27. april 2016
09:00-10:30
Kognisjonens dobbeltarkitektur (forts.)
10:30-11:30
Læring, intuisjon og troverdighet ved prof. Steen Wackerhausen
11:30-12:15
Lunsj
Tema 3: Praktisk kunnskap og teknologi
12:15-15:00
Kunnskapens eksternalisering ved prof. Steen Wackerhausen
Praksis, teknologi og ansvarsutvidelse ved prof. James McGuirk
15:00-16:00
Plenumsdiskusjon vedr. dagens tema
Torsdag den 27. april 2016
Tema 4: Praktisk kunnskap og etikk
09:00-12:00
Kunnskap, etikk og praksis ved prof. Erik Christensen og postdoc Bjørg Fossestøl
12:00-12:45
Lunsj
Tema 5: Praktisk kunnskap og utdannelse
12:45-15:00
Praktisk kunnskap og utdannelse ved prof. Ingela Josefson
15:00-16:00
Plenumsdiskusjon vedr. dagens tema
Fredag den 28. april 2016
Tema 6: Å utvikle, forske i og skrive om praktisk kunnskap
09:00-10:30
Fra evidensbasert praksis til evidensreflektert praksis ved
førsteamanuensis Catrine T. Halås & prof. Steen Wackerhausen
10:30-12:00
Eksempler på og retningslinjer for skrivning av ph.d.essays vedrørende praktisk kunnskap ved profs. McGuirk og Wackerhausen
12:00-12:45
Lunsj
12:45-15:00
Doktoranders egne prosjekter og mulige temaer for
essayskrivning i kurset Den praktiske kunnskapens teori.
Veiledning vedr. skrivning av skisse
Mellom uker 17 og 21 skal studentene skrive en skisse for et essay som tar utgangspunkt i eget
prosjekt men som bygger på pensumlitteratur. Disse skal sendes til James McGuirk ([email protected])
og Steen Wackerhausen ([email protected]) senest på onsdag, 18. mai.
Uke 21
Mandag den 23. og tirsdag den 24. mai 2016
09:00-16:00
Presentasjon og gjennomgang av essayskissene ved prof. James McGuirk og prof. Steen
Wackerhausen
14. juni: Innlevering av eksamensoppgave
1. juli: sensurresultat
Oversikt over pensumlitteratur vil bli lagt ut i løpet av januar måned. Evt kompendier til kurset
blir tilgjengelig fra Akademika bokhandel senest 1 måned før kursoppstart.