Referat NVF, Udvalg Broer og tunneler

Transcription

Referat NVF, Udvalg Broer og tunneler
Referat
NVF, Udvalg Broer og tunneler
9/1-2015
Ordinært medlemsmøde i Danmark
Tid:
Sted:
16. september, kl.10:00 til ca.15:00
Byggeplads: Langhaven 1, 2950 Vedbæk
Deltagere
Henrik Elgaard Jensen
Allan Højgaard Madsen
Asger Knudsen
Bjarne Landgrebe
Christian Von Scholten
Dorthe Mathiesen
Finn Berthelsen
Henrik Rohde Nielsen
Jeanne Rosenberg
Jens Kristian Tuxen
Jesper Henriksen
Jesper Sørensen
Karsten Normand
Klaus Frelling Andersen
Ole Kristiansen
Per Goltermann
Peter Skov
Rune Brandt
Vibeke Wegan
Ulla V. Eilersen
Ulrik Sloth Andersen
10:00 – 13:00
13:00 – ca. 15:00
COWI, Formand
Vejdirektoratet
Rambøll
Skandinavisk Spændbeton A/S
Atkins
Teknologisk Institut
Grontmij
ÅF Hansen & Henneberg A/S
Vejdirektoratet
Vejdirektoratet
DISSING+WEITLING architecture
CORE A/S
Christiansen & Essenbæk
Banedanmark
CG Jensen A/S
BYG-DTU
NCC Danmark A/S
HBI Haerter AG
Vejdirektoratet, Sekretær
Øresundsbron
Niras
Ordinært medlemsmøde incl. frokost
Orientering om udvidelsen af Helsingørmotorvejen samt byggepladsbesøg ved fagtilsyn Jesper Lundberg, Cowi.
Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra seneste møde
Bordet rundt
Nyt fra NVF
Fokusgrupper
6. Dansk Bro- og tunnelpris
7. Eventuelt
8. Næste møde
Orientering om udvidelsen af Helsingørmotorvejen samt byggepladsbesøg
Side 1 af 4
1. Godkendelse af dagsordenen
Henrik Elgaard bød velkommen til nye medlemmer fra forrige møde samt nye medlemmer til
dette møde. Nye medlemmer præsenterede sig selv.
Ulla Eilersen er sikkerheds- og miljøchef fra Øresundsbroen, har tidligere været ansat i Niras.
Dorthe Mathiesen er centerchef for betoncentret i Teknologisk Institut, har primært arbejdet
med forskning og udvikling indenfor beton.
Ulrik Sloth Andersen er startet som markedschef i Niras og er derudover projektansvarlig for
diverse nyanlæg.
Christian Von Scholten er nu i Atkins broafdeling for renovering og nyanlæg.
Jeanne Rosenberg er nu i Vejstandarder, hvor hun blandt andet er projektleder for Vejregelgruppen ”Bygværker”.
Gamle medlemmer præsenterede herefter sig selv til orientering for de nye medlemmer.
Dagsordenen blev herefter godkendt.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde
Referatet blev godkendt, dog med den bemærkning, at Jeanne Rosenberg deltog i mødet.
3. Bordet rundt
Hvert medlem præsenterede kort, hvad dennes primære arbejdsopgaver er i øjeblikket samt
hvad der ellers rør sig i deres firma. Punktet refereres ikke nærmere.
Der blev under bordet rundt gjort reklame for Teknologisk Instituts applikation til Ipad ”Betonkonstruktioners Tilstand” samt DTU applikation ”Beton”.
Peter Skov gjorde ved samme lejlighed reklame for NCC’s asfaltkursus, som er et 2-dags kursus der giver en grundlæggende indføring i kontrol af asfalt. Beskrivelse af kurset kan ses på
følgende genvej: http://www.ncc.dk/produkter-og-services/lar-mere-om-asfalt/
4. Nyt fra NVF
Der har været afholdt NVF seminar den 3. – 4. september 2014 på Island med temaet ”New
bridges with new technology”. Danmark var repræsenteret med 4 indlæg:




Pearl Chain Bridges ved Nicky Viebæk Petersen fra Abeo.
Copenhagen Inner Harbour Bridge ved Amar Bahra fra Flint & Neill Ltd.
When an Icelandic artist designs bridges ved Rune Kjærgaard Andersen, Rambøll
A bridge in Quatar ved Jesber Rasmussen fra Cowi.
Side 2 af 4
Henrik Elgaard og Vibeke Wegan fortalte kort om enkelte indlæg fra seminaret, hvor blandt
andet 3D-projektering af broer samt broer af glasfiber blev fremhævet. Præsentationerne fra
seminaret er tilgængelige på NVF’s hjemmeside.
Udvalget har ønsket, at der kommer medlemmer fra en eller flere kommuner. Det blev besluttet at Jens Kristian Tuxen skal kontakte Søren Nyhus Christensen fra Københavns kommune
for eventuel deltagelse i gruppen.
Det nordiske NVF uddeler hvert 4. år en pris til en bro. Det blev besluttet, at hver gang vores
NVF mødes, vil vi vurdere, om der kan sættes en ny bro på listen over Danmarks kandidater.
Når Danmark skal indsende sine to kandidater, kan der vælges ud fra denne liste.
Den nordisk Bropris overrækkes til broer, der kan betragtes som et fremragende bidrag inden
for brobyggeri, med særlig henvisning til deres anvendelighed til de nordiske lande. Prisen
tildeles til en færdig ny bro eller en bro, der er renoveret, og broen skal være beliggende inden
for de nordiske lande og ikke være mere end otte år på den dag, hvor prisen skal overrækkes.
Det forventes, at kandidaten er bemærkelsesværdig, innovativ, kreativ eller på anden måde
stimulerende og kan tilføje et væsentligt bidrag til brobyggeri. Broen skal ikke være en rekord
med hensyn til længde, højde, dæksareal, projektværdi etc.
Hvert 4. år, næste gang 2016, skal forslagene sendes til det nationale udvalgs sekretær. Forslag skal indeholde:
- Kort beskrivelse og foto af projektet
- Beskrivelse af forudsætninger og resultater
- Information til korrespondance kontakt.
5. Fokusgrupper
Fokusgruppe for CE-mærkning har tidligere vurderet, at der er et behov for et nemt og overskueligt værktøj, der kan bruges af entreprenører og rådgivere til at få overblik over hvilke
materialer, der skal CE-mærkes samt hvilken dokumentation, der skal foreligge, før et materiale kan indbygges lovligt i en bro. Da CE-mærkning i dag er tæt forbundet med valg af nationale krav, som angives i Vejreglernes Arbejdsbeskrivelser (AAB’er), er der fremsendt et projektforslag til Vejregelgruppen for Bygværker, for at løfte denne opgave. Jeanne Rosenberg
kunne oplyse, at opgave er sat på prioriteringslisten, men ved endnu ikke, om den igangsættes
i 2015.
Fokusgruppe vedrørende AKR-reaktive broer har tidligere været søgt startet. Christian von
Scholten har fra sin tid i Niras meddelte, at han gerne vil være formand/tovholder for en sådan
gruppe og meddelte nu, at han stadig gerne vil løfte denne opgave fra sin nuværende position i
Atkins. Det blev aftalt, at Christian sender et par linjer vedrørende kommissorium for en
fremtidig AKR gruppe, som Vibeke Wegan herefter sender til de øvrige formænd og sekretærer i NVF for eventuel fælles nordisk deltagelse.
Side 3 af 4
6. Dansk Bro- og tunnelpris
Henrik Elgaard uddeler igen årets Bro- og tunnelpris på Dansk Brodag, der afholdes 24. marts
2015. Alle udvalgets medlemmer opfordredes allerede nu til at indsende kandidater til prisen.
7. Eventuelt
Intet.
8. Næste møde
Næste møde afholdes tirsdag den 17. marts 2015. Mødet afholdes nær Odins Bro, hvor Peter
Skov sørger for mødelokale. Henrik Elgaard finder indlægsholder der kan orientere om Odins
Bro samt arrangere besøg.
Der indkaldes til møde i Outlook.
Til fremtidige emner på NVF møder blev foreslået validering af projekter eventuelt ved gennemgang af en case.
Orientering om udvidelsen af Helsingørmotorvejen
Efter ordinært medlemsmøde orienterede fagtilsyn Jesper Lundberg, Cowi om udvidelsen af
Helsingørmotorvejen og dagen sluttede med byggepladsbesøg på Øverødvej.
Referent:
Vibeke Wegan
Bilag:
Liste over medlemmer
Side 4 af 4