Overblik over statslige erhvervsstøtteordninger

Transcription

Overblik over statslige erhvervsstøtteordninger
0B
Overblik over statslige erhvervsstøtteordninger
11B
Resume
Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over statslige
erhvervsstøtteordninger. Erhvervsfremme og støtte har til hensigt at fremme vækst,
produktivitet,
vedvarende
forskning
m.
m..
Erhvervs-
og
Vækstministeriet
udarbejder årligt en rapport1, der har til formål at redegøre for erhvervsfremme og
støtte,
som
Folketinget
har
direkte
indflydelse
på
via
finansloven,
skattelovgivningen og den øvrige danske lovgivningen. Denne rapport inkluderer
ydermere erhvervsstøtteordninger tilbudt gennem VækstFonden2.
Udarbejdelse
Adrian Maksymiuk
Center for Erhverv og Udvikling
8/1-2015
00.22.00-P05-1-15
1
http://www.evm.dk/publikationer/2014/~/media/oem/pdf/2014/2014-publikationer/30-04-14-redegoerelse-omerhvervsfremme-og-stoette/red-erhvervsfremme-og-stoette-2014-pdfa.ashx
2
www.vf.dk
Adrian Maksymiuk
Center for Erhverv & Udvikling, Faxe Kommune
27/11-2014
1. Statslig erhvervsstøtte – Erhvervs- og Vækstministeriet
I 2014 forventes den samlede erhvervsfremme og støtte at udgøre 24,5 mia. kr. Beløbet er fordelt på
erhverv støttende ordninger via finansloven, skattesystemet og gennem PSO-tilskud. PSO-tilskud er
tilskud til miljøvenlig el-produktion, som finansieres gennem opkrævning af en særlig afgift hos
elforbrugerne.
Illustrationen nedenfor danner et overblik over, hvordan det samlede erhvervsfremmende og
støttende beløb er fordelt:
3
Dette dokument indeholder erhvervsfremme og støtteordninger via Finansloven.
3
Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 2014, Erhvervs- og Vækstministeriet. (Side 5)
2
Adrian Maksymiuk
Center for Erhverv & Udvikling, Faxe Kommune
27/11-2014
Erhvervsfremme og støtte via finansloven
Herunder findes et overblik over fremme- og søtteordninger via finansloven fordelt på ministerier.
Ordninger og
modtagere
Eksport- og
investeringsfremme
mv.
Område
Udenrigstministeriet
Formål
Global
markedsføring og
internationale
rammevilkår mv.
Hjælpe danske virksomheder til
mereksport. Rådgivning på 1 time
til virksomheder der har en klar
dansk kommerciel interesse.
Danida Business
Partnerships
Erhvervsrettet
udviklingsbistand
Danida Business
Finance
Erhvervsrettet
udviklingsbistand
Som udgangspunkt kan alle
danske virksomheder4 indgå i en
aftale med DBP. DBP refunderer
50-75 af de udgifter i forbindelse
med vidensdeling til projekter i
primært u-lande.
Finansinering af projekter til
forbedring af levevilkårene i ulande.
Eksportstipendiater
Global
markedsføring og
internationale
rammevilkår mv.
Yderligere
oplysninger
http://um.dk/d
a/eksportraade
t
Eksportrådet
Eksportrådet
Innovationscentre i
Sillicon Valley,
Shanghai, München
og nyetablerede i
Brasilien, Indien og
Sydkorea
Global
markedsføring og
internationale
rammevilkår mv.
Indsats for små og
mellemstore
virksomheder,
innovative
vækstvirksomheder
og iværksættere
Global
markedsføring og
internationale
rammevilkår mv.
Til formål at fremme danske
virksomheders internationalisering
i form af hjælp som
markedsoplysninger,
partnersøgning osv.
Til formål at styrke dansk forsking
og innovation samt markedsføre
Danmark som et førende
vidensamfund. Bistår dansk
erhvervsliv med adgang til
udenlands viden, teknologi osv.
www.dbpartne
rships.um.dk
http://um.dk/e
n/danidaen/activities/b
usiness/financ
e/
www.eksportr
aadet.dk
http://ufm.dk/u
ddannelse-oginstitutioner/in
ternationaliseri
ng/samarbejde
-med-enkeltlande/innovati
onscentre
Realisere virksomheders
www.eksportr
uudnyttede eksportpotentiale, samt aadet.dk
styrke innovation og
internationalisering.
Eskportrådet
4
Undtaget virksomheder relateret til produktion af alkohol, tobak og våben og virksomheder som opfylder en række
økonomiske udvælgelsekriterier
3
Adrian Maksymiuk
Center for Erhverv & Udvikling, Faxe Kommune
27/11-2014
Ordninger og
modtagere
Eksportfremme
Ydelse til
medfinansiering af
eksportfremstød for
grupper af mindst
fem virksomheder
på op til 50% til
fælles udgifter5.
Nemhandel
Digitaliseringsstyrelsen
Markedsmodningsfonden
Tildeling af
medfinanisering til
virksomheder.
Nye
iværksættere/vækst
huse, kurser i
udvikling og vækst
mv.
Diverse væksthuse
Grønt
iværksætterhus
Scion DTU
DTU
Væksthus
Hovedstaden og
sjææland
Accelerace
5
Område
Udenrigstministeriet
Formål
Global
markedsføring og
internationale
rammevilkår mv.
Til formål at skabe fælles
kontakter, forretnings- og
samarbejdspartnere på
eksportmarkederne og give de
deltagende virksomheder større
viden om markeds- og
forretnignsvilkår igennem fælles
eksportfremstød.
Finansministeriet
Andre
Udvikling og drift af NemHandel
støtteordninger
infrastrukturen. Sænker
virksomhedernes administrative
omkostninger
Erhvervs- og Vækstministeriet
Innovation og
Til formål at fremme vækst,
iværksætteri mv.
beskæftigelse og eksport, særlgit i
små og mellemstore virksomheder.
Skal sikre at flere innovative
produkter og serviceydelser
kommer ud på markedet.
Innovation og
Væksthusene tilbyder målrettet
iværksætteri mv.
vejledning til nye og mindre
virksomheder med
vækstambitioner.
Grøn omstilling
Yderligere
oplysninger
www.um.dk/d
a/eksportraade
t
www.nemhan
del.dk
www.markeds
modningsfond
en.dk
www.startvaek
st.dk
www.vaekstgu
iden.dk
www.dkpto.dk
Formålet er at understøtte et grønt www.groenom
iværksættermiljø med en inkubator stilling.dk
med plads til 40 iværksættere, som www.dgih.dk
har adgang til DTU Risø og
DTU’s faciliteter.
Udgifter såsom messestand, fællesmarkedsføring evt. med et medlem af kongefamilien eller regeringen i spidsen.
4
Adrian Maksymiuk
Center for Erhverv & Udvikling, Faxe Kommune
27/11-2014
Ordninger og
modtagere
Grøn
omstillingsfond
Område
Erhvervs- og Vækstministeriet
Formål
Grøn omstilling
Fonden skal ruste danske
virksomheder til fremtidens
ressourceknappe økonomi. Rettet
mod forretningsudvikling,
produktion, salg og markedsføring
af grønne produkter.
Innovation og
iværksætteri mv.
Formålet er, at gennem vejledning
og rådgivning at støtte økologiske
iværksættere og virksomheder.
http://groenom
stilling.erhver
vsstyrelsen.dk/
andreinitiative
r
Innovation og
iværksætteri mv.
Til formål at lade videnintensive
og kapitaltunge virksomheder i de
tidlige udviklingstadier op til 7,45
mio. kr.. Lånet ydes i forbindelse
med at virksomheden får tilfør
kapital fra ventureinvestorer.
Ordningens har til formål at
udvide penge- og
realkreditinstitutternes udlån til
bæredygtige små og mellemstore
virksomheder med vækstplaner
med risikoafdækning på 75%
Et sparringsforløb der omfatter
flere aktiviteter afhængig af
iværksætterens behov. Målet er at
20% skal opnå ekstern finansering.
www.vf.dk
Øremærket kapital til
vækstvirksomheder i
VestDanmark.
www.vf.dk
Virksomheder kan
ved
ansøgningsrunder
søge tilskud
indenfor 6
forskellige
områder.6
Økologiske
iværksættere
Vejleding og tilskud
til rådgivning
Vækstlån
Lån til
videnintensive og
kapitaltunge
vækstvirksomheder
Vækstkaution
Vækstkautioner til
små og mellemstore
virksomheder for
udlån op til 2 mio.
Tidlig
idéfinansiering –
Proof of Business
Vestdansk
vækstkapital
Yderligere
oplysninger
www.groenom
stilling.dk
Innovation og
iværksætteri mv.
Innovation og
iværksætteri mv.
Andre ordninger.
www.vf.dk
http://www.co
nnectdenmark.
com/
Kapitalindskud til
Vækstfonden
6
Produktinnovatio og re-design af virksomhedernes produkter, udvikling af nye forretningsmodeller, fremme af
bæredygtige materialer i produktdesign, bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen, mindre spild af fødevarer
og bæredygtige biobaserede produkter baseret på non-food biomasse.
5
Adrian Maksymiuk
Center for Erhverv & Udvikling, Faxe Kommune
27/11-2014
Ordninger og
modtagere
Grønne
investeringslån
Finansiering af små
og mellemstore
virksomheder
Vækstlåneordning
for iværksættere
Finanseringsbehov
over 2 mio. kr., som
ikke kan stille
sikkerhed
Eksportfinansiering
Eksport Kredit
Fonden
Tilskud til
markedsføringskonsortier
Wonderful
Copenhagen og
VisitDenmark
Videncenter for
kystturisme
Medfinansiering af
EU’s regionalfond
og Socialfond
Område
Erhvervs- og Vækstministeriet
Formål
Grøn omstilling
Yderligere
oplysninger
Til formål at skabe bedre vilkår for http://www.vf.
virksomheder til finansering af
dk/
grønne investeringer
Innovation og
iværksætteri mv.
Ordningens formål er at styrke
adgangen til finansiering for
iværksætte med et behov over 2
mio. kr.
www.vf.dk
Global
markedsføring og
internationale
rammevilkår mv.
Sikre at danske
eksportvirksomheder kan
fiansiere/forsikre deres
forretninger i udlandet i de tilfælde
hvor banker ikke kan dække.
Sikre og forbedre den
itnernationale tilgængelighed til og
fra danske lufthavne. Supplering
af flyselskabers egne
markedsføringsaktiviteter.
http://www.ek
f.dk/
Skabelse af viden og datagrundlag
for investeringer i forbindelse med
markerdsføring og
produktudvikling
Strukturfondsindsatsen supplerer
den nationale indsats for vækst,
erhvervsudvikling og
beskæftigelse.
www.ckt.dk
Global
markedsføring og
internationale
rammevilkår mv.
Global
markedsføring og
internationale
rammevilkår mv.
Andre ordninger
http://www.vis
itdenmark.dk/
da/danmark/gl
obalconnected
http://erhvervs
styrelsen.dk/eu
strukturfonde.
dk/forside/0/2
6 regionale
vækstfora7
7
Grøn energi i innovative netværk (Bornholm), Energiklynge Center Sjælland, Sund Vækst (Øresundsregionen),
International Center for Innovation (Nordjylland), Tele-hjeresvigt (Svendborg Sygehus), Markedsplads for
højtuddannede kontaktmælgere (Region Midtjylland)
6
Adrian Maksymiuk
Center for Erhverv & Udvikling, Faxe Kommune
27/11-2014
Ordninger og
modtagere
Tilskud til
arbejdsmiljøråd og
arbejdsmiljøtjeneste
Fiskeriets
Arbejdsmiljøråd
Tilskudspulje til
grønne maritime
demonstrationsprojekter
Tilskud til
færgedrift
Færgedrift på på
genvejsfærger9
Lokalstyret
udvikling i
landdistrikter
Modtagere10
Støtte til udvikling
af fiskeriområderne
Modtagere11
Pulje til
forsøgsvirksomhed i
landdistrikterne og
de små øsamfund
Område
Erhvervs- og Vækstministeriet
Formål
Andre
støtteordninger
Overordnet formål er at fremme
fiskeres sikkerhed og sundhed
både fysisk og psykisk, forebygge
arbejdsmiljøskader osv.
Grøn omstilling
Til formål at yde tilskud til
demonstrationsprojekter der kan
demonstrere nye maritime
løsninger.8
Økonomi og Indenrigsministeriet
Andre ordninger
Formålet er at understøtte regional
udvikling gennem færgedriften
hvor det fra et kommercielt
synspunkt ikke kan betale sig.
Ministeriet for by, bolig og landdistrikter
Andre ordninger
Etablering af lokale arbejdspladser
i landdistrikerne, tilskud til
etablering af mikro og små
virksomheder, landsbyudvikling
osv.
Andre ordninger
Bidrage til en bæredygtig
udvikling af fiskeriområder
gennem erhvervsudvikling og
jobskabelse.
Bedre udviklingsmuligheder i
landdistrikterne med fokus på bl.
a. nye arbejdspladser, bosætning,
levevilkår og service.
Yderligere
oplysninger
www.f-a.dk
www.evm.dk
Intet link.
www.livoglan
d.dk
www.livoglan
d.dk
www.livoglan
d.dk
8
Indenfor skibsbygning, miljø- og klimamodernisering af eksisterende skibe og anvendelse af alternative drivmidler til
skibe.
9
Hvalpsund-Sundsøre, mellem Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune, Hardeshøj-Ballebro og Livø-færgen.
10
Foreninger, organisationer, enkeltpersoner, virksomheder, almennyttige sammenslutninger og offentlige
myndigheder.
11
Foreninger, organisationer, enkeltpersoner, virksomheder, almennyttige sammenslutninger og offentlige
myndigheder.
7
Adrian Maksymiuk
Center for Erhverv & Udvikling, Faxe Kommune
27/11-2014
Ordninger og
modtagere
Økonomisk støtte til
arbejdsmiljørådgivning
Område
Beskæftigelsesministeriet
Formål
Andre
støtteordninger.
Formålet er at forebygge fysisk og
psykisk nedslidning i særligt
nedslidningstruede brancher.
Virksomher kan få dækket op til
50% af udgifter til arbejdsmiljø.
Alle virksomheder
Uddannelses og Forskningsministeriet
Udvikle og tilbyde, samt indsamle
Tilskud til fonden til Innovation og
iværksætteri mv.
og videreformidle gode eksempler
entrepenørskab
på undervisningsmetoder.
Skoler og
uddannelsesinstitutioner over
hele landet
Innovation og
Fonden har til formål at bidrage til
Danmarks
iværksætteri mv.
strategisk forskning,
Innovationsfond
teknologiudvikling og innovation.
Innovation og
Bidrage til at sikre Danmarks
Det Strategiske
iværksætteri mv.
position som velfærdsmæssig,
Forskningsråd
økonomisk og videnskabelig
frontløber i globale sammenhænge
Formålet er at styrke vækst og
Højteknologifonden Innovation og
iværksætteri mv.
beskælftigelse ved at understøtte
Danmarks udvikling som
Forskningshøjteknologisk samfund.
institutioner og
virksomheder i
samarbejde
Kulturministeriet
Kulturstøtte
Til formål at skabe gensidig
Center for kulturkompetenceudvikling mellem
og oplevelseøkonomi
kultur- og erhvervsliv. CKO har
fokus på særlige
vækstudfordringer i de kreative
erhverv indenfor bl. a.
forretningsudvikling, finansiering
og internationalisering.
Har til formål at fremme et alsidigt
Produktionsstøttens Kulturstøtte
og mangfoldigt udbud af nyheder
hovedordning
af samfundsmæssig og kulturel
karakter med henblik på at styrke
Ydes til trykte
demokratiet.
nyhedsmedier og
internetbaserede
nyhedsmedier.
Yderligere
oplysninger
www.forebygg
elsesfonden.dk
/forebyggelses
pakker.html
http://www.ffe
ye.dk/media/1
83843/evalueri
ng_af_ffe_rap
port.pdf
http://innovati
onsfonden.dk
www.fivu.dk/
dsf
www.hoejtekn
ologifonden.d
k
www.cko.dk
www.kultursty
relsen.dk
8
Adrian Maksymiuk
Center for Erhverv & Udvikling, Faxe Kommune
27/11-2014
Ordninger og
modtagere
Innovationspuljen
Etablering- og
udviklingsstøtte til
forundersøgelser
hvor et nyt
nyhedsmedie
etableres.
Saneringsstøtte
Område
Kulturstøtte
Kulturministeriet
Formål
Yderligere
oplysninger
Puljen har til formål at sikre fortsat http://www.ku
incitament til innovation i
lturstyrelsen.d
branchen med såvel nye
k/medier/medi
medievirksomheder som udvikling estoette/innov
ad eksisterende
ationspuljen/
medievirksomheder.
Kulturstøtte
Til formål at undgå en umiddelbart
forestående lukning af et
nyhedsmedie, hvis der er en
betydelig risiko.
http://www.ku
lturstyrelsen.d
k/medier/medi
estoette/saneri
ngsstoette/
Blade og tidsskrifter
Kulturstøtte
Konvertingshjælp
til blade tidsskrifter
Kulturstøtte
www.kultursty
relsen.dk/medi
er/aviser-ogblade/bladpulj
en/
www.kultursty
relsen.dk/
Tilskud til
filmformål mv.
Kulturstøtte
Til formål at støtte udgivere af
blade, som på ideelt grundlag
bidrager til demokratisk debat,
kulturel og samfundsmæssig
oplysning.
Foreningsblade, der har modtaget
distributionsstøtte bydes på gratis
undervisining.
Til formål at udvikle den danske
filmkunst, filmkultur og
biografkultur.
Tilskynde højere grad af
professionalisme i de zoologiske
anlægs arbejde med formidling af
viden om dyrene og deres levevis.
Miljøministeriet
Grøn omstilling
Fremme udvikling, afsætning og
anvendelse af produkter, som er
mindre miljøbelastende.
Grøn omstilling
Til formål at understøtte fx
regeringens ressourcestrategi med
særlig fokus på
affaldsforebyggelse og
affaldshåndtering.
Grøn omstilling
Tilskud til forskningsprojekter i
forbindelse med bekæmpelsesmidler
http://kum.dk/
Til nyhedsmedier i
akutte økonomiske
problemer
En lang række
filmrelaterede
projekter
Tilskud til
zoologiske anlæg
Miljømærkeordninger
Formidlingsaktiviter og
undersøgelser
Grønne ildsjæle
Aktiviteter vedr.
bekæmpelsesmidler
Kulturstøtte
http://www.dfi
.dk/
http://www.ec
olabel.dk/da/
http://mst.dk/s
ervice/annonc
ering/ressourc
estrategi-foraffald/
www.mst.dk
9
Adrian Maksymiuk
Center for Erhverv & Udvikling, Faxe Kommune
27/11-2014
Ordninger og
modtagere
Virksomhedsordningen
Område
Miljøministeriet
Formål
Grøn omstilling
Samarbejde om at forenkle og
modernisere administrationen og
minimere omkostninger i
forbindelse med
miljøadministrationen.
Grøn omstilling
Bidrage til at danske virksomheder
kan skabe konkurrencedygtig
miljøteknologi. Med fokus på
vand og klimatilpasning,
ressourceeffektivitet, affald osv.
Offentligt-private
partnerskaber,
miljøsamarbejde
med højvækstlande
og grøn
markedsføring
Grøn omstilling
Vandområdeindsats
Grøn omstilling
Etablering af partnerskaber,
miljøsamarbejdsaftaler med
højvækstlande og grøn
markedsføring, som skal give
danske virksomheder bedre
mulighed for at markedsføre sig i
ind- og udland.
Der skal etableres op til 10.000 ha
vådområder og 3.000 ha ådale.
Udføres indenfor rammerne af
aftalen mellem Kommunernes
Landsforening og Miljøministeriet
Formålet er at medvirke til at
forøge skovarealet.
Erhvervsfremme består i direkte
støtte til at etablere skov på
landbrugsjord, samt støtte til at
drive skov i Natura 200012
områder på en særlig naturvenlig
måde.
Formålet er at understøtte
genetablering af danske skove
efter stormfald på sådan en måde,
at de i fremtiden regenereres.
Samarbejde mellem
erhvervsliv og
staten
Grøn teknologi
Lændmænd
modtager støtten
Skrovbrugsforanstaltninger iht.
skovloven
Skovejere
indehavere af
landbrugsjord
modtager tilskuddet
Tilskud til
genplantning
Priavte ejere af
fredskov og private
ejere af skov, der
ikke er fredet.
12
Grøn omstilling
Grøn omstilling
Yderligere
oplysninger
www.mst.dk
http://ecoinno
vation.dk/mud
p-indsats-ogresultater/fina
nsiering-ogtilskud/inform
ation-ommudp/
http://www2.
mst.dk/Udgiv/
publikationer/
2013/04/97887-93026-087.pdf
Intet link.
Intet link.
Intet link.
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/
10
Adrian Maksymiuk
Center for Erhverv & Udvikling, Faxe Kommune
27/11-2014
Ordninger og
modtagere
Projektstøtte til
udvikling af biavl
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Område
Formål
Andre
støtteordninger
Støtte til udviking af Grøn omstilling
landdistrikterne
Jordbrugere inden
for
fødevaresektoren.
Produktions- og
promilleafgiftsfonde
mv. indenfor
fødevaresektoren
Madkulturen
Fremme af nye
energiteknologier
Virksomheder og
forskningsinstitutioner
Etablering af
partnerskabssamarbejde med
kommuner
Forsøgsordning for
elbiler
Andre
støtteordninger
Ordningens formål er at forbedre
produktionen og afsætningen af
biavlsprodukter. Støtten
omhandler faglib bistand m. m..
Fremme stærkere
konkurrencekraft i jordbrugs-,
fødevare- og skovbrugssektoren.
Herved skabe arbejderpladser i
landdistrikterne.
Overførsel af økonomiske midler
fra staten til organisationer, som
udfører aktiviter, der kommer
erhvervet til gavn som helhed
gennem rådgivning, uddannelse
osv.
Grøn omstilling
Virksomheder indenfor
fødevareerhvervet begunstiges af
ordningen, idet Madkulturen
fremmer innoovation og udvikling,
samt afsætningen af danske
fødevareprodukter national og
internationalt.
Klima-, Energi- og Byggeministeriet
Grøn omstilling
Videreførelse af indsatsen
indenfor forskning, udvikling og
demonstration af
bygningsintegrerede solceller, som
retter sig mod eksisterende byggeri
og nybyggeri.
Grøn omstilling
Ordningen skal fremme
partnerskaber om strategisk
energiplanlægning mellem
kommuner, virksomheder og
energiselskaber.
Grøn omstilling
Formålet ved ordningen er at
indhente erfaringer med elbiler og
hybridbiler.
Yderligere
oplysninger
http://naturerh
verv.dk/tvaerg
aaende/euarbejdet/landb
rugsreformen20142020/landdistr
iktsprogramm
et-hvadbetyderreformen/
http://www.pr
omilleafgiftsfo
nden.dk/
http://fvm.dk/f
oedevarer/inds
atsomraader/m
adkulturen/
http://www.en
s.dk/
Intet link.
www.ens.dk
11
Adrian Maksymiuk
Center for Erhverv & Udvikling, Faxe Kommune
27/11-2014
Ordninger og
modtagere
Vedvarende enerig
til proces
Klima-, Energi- og Byggeministeriet
Område
Formål
Grøn omstilling
Ordningen skal sikre
virksomhedernes omstilling til
vedvarende energi.
Grøn omstilling
Ordningens formål er at
understøtte den ambitiøse
udbygning med biogas.
Global
markedsføring og
internationale
rammevilkår mv.
Fremme og energieffektiviserer
Intet link.
energitunge virksomheder. Sikre at
disse virksomheders
konkurrenceevne ikke svækkes.
Grøn omstilling
Støtte af udbygningen af biogas.
Målrettet
virksomheder
Biogas (til transport
og proces)
Støtteordning til
virksomheder
Tilskud til dækning
af kuldioxidafgift
Visse energitunge
virksomheder
Støtte til
elproduktion på
basis af biogas
Yderligere
oplysninger
http://www.en
s.dk/forbrugbesparelser/in
dsatsvirksomheder/
ve-proces
Intet link.
Intet link.
Fast afregning til
alle virksomheder13
13
79,3 øre pr. kWh
12
Adrian Maksymiuk
Center for Erhverv & Udvikling, Faxe Kommune
27/11-2014
Kilder:
Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 2014, Erhvervs- og Vækstministeriet. (Side 5)
http://www.evm.dk/publikationer/2014/~/media/oem/pdf/2014/2014-publikationer/30-04-14redegoerelse-om-erhvervsfremme-og-stoette/red-erhvervsfremme-og-stoette-2014-pdfa.ashx
http://www.evm.dk/publikationer/2014/~/media/oem/pdf/2014/2014-publikationer/30-04-14redegoerelse-om-erhvervsfremme-og-stoette/red-erhvervsfremme-og-stoette-2014-pdfa.ashx
www.vf.dk
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/
Yderligere uddybende kilder er inkluderet i tabellerne.
13