Bundfældningstank 4m3

Transcription

Bundfældningstank 4m3
Den 13. november 2012
Finansloven 2013
1.
Indledning
Den 11. november 2012 er der indgået aftale mellem regeringen
og Enhedslisten om Danmarks finanslov for 2013. Dette notat
beskriver finanslovens initiativer af relevans for medlemmerne
af DI Energibranchen.
2.
Udmøntning af
energiaftalen
DI mener
Udmøntning af energiaftalen fra marts 2012
Folketingets partier med undtagelse af Liberal Alliance indgik i
marts 2012 en energiaftale for perioden 2012-2020. Aftalen
omfatter blandt andet en kraftig udbygning med vindmøller,
omstilling til vedvarende energi i varmeforsyningen og en styrkelse af energispareindsatsen. Finansloven afsætter i alt 2,7
mia. kroner for perioden 2013-2016 til udmøntning af energiaftalen.
DI støtter udmøntningen af energiaftalen, der sikrer en grøn
omstilling af den danske energiforsyning, og samtidig tager de
nødvendige hensyn til konkurrenceudsatte danske virksomheder.
3.
Energiforskning
Energiforskning
I 2013 afsættes 576 mio. kroner til forskning i fremtidens energisystemer. Sammen med elementer fra andre dele af forskningsmidlerne udgør det offentlige bidrag til energiforskningen
i Danmark over 1 mia. kroner i 2013.
DI mener
DI er tilfreds med, at de offentlige investeringer i forskning,
demonstration og udvikling på energiområdet opretholdes på 1
mia. kroner årligt. Der er behov for at øge investeringerne
yderligere og at etablere en flerårig bevillingsramme for Energiteknologisk,
Udviklingsog
Demonstrationsprogram
(EUDP).
4.
Grøn omstilling
Grøn omstilling
Der afsættes 1,5 mia. kroner til initiativer, som bidrager til en
bedre udnyttelse af Danmarks grønne erhvervsmæssige styrker
og potentialer inden for eksempelvis energi, vand, ressource-
udnyttelse og fødevareproduktion. Af de 1,5 mia. anvendes 650
mio. kroner i perioden 2013-16 til elektrificering af jernbanestrækningen mellem Køge og Næstved.
Indsatsen sigter på at styrke en grøn omstilling, der mindsker
ressourcebelastningen, fremmer den økologiske omstilling, reducerer energiforbruget og skaber nye grønne jobområder.
DI mener
DI anerkender, at der afsættes midler til at iværksætte vækstog eksportrettede initiativer under overskriften grøn omstilling
for at følge op på anbefalingerne fra regeringens vækstteams og
erhvervspanel. DI anser det for afgørende, at disse indsatser
tilrettelægges med fokus på at maksimere erhvervenes potentiale for udvikling, vækst og eksport.
De 1,5 mia. kroner redegøres der nærmere for herunder – i
afstnittene 5 til 8.
5.
Grøn omstilling og
beskæftigelse





DI mener
Grøn omstilling og beskæftigelse
Der afsættes 220 mio. kr. i 2013 til en aktiv indsats for at omsætte styrkepositionerne til fremgang og nye arbejdspladser,
bedre rammer for grønne iværksættere og formidling af viden
og information om grøn omstilling.
Der afsættes i alt 85 mio. kr. i 2013 til en særlig, offensiv
indsats for at få del i de voksende globale markeder for
grønne løsninger. Indsatsen målrettes udvikling, demonstration og eksport på områder med danske styrkepositioner. Det kunne f.eks. være miljørenovering af skibe, bedre
udnyttelse af affaldsressourcer samt udvikling af vandteknologi.
Der afsættes 40 mio. kr. i 2013 til etablering af en grøn omstillingsfond, der kan understøtte forretningsudvikling,
produktion, salg og markedsføring af grønne produkter.
Der afsættes 60 mio. kr. i 2013 til understøttelse af fremgang og grøn omstilling i fødevaresektoren. Puljen skal bidrage til fremdrift i udviklingen af bl.a. nye bæredygtige
produktionsformer og -teknologier, f.eks. økologi og dyrevelfærd.
Der afsættes 15 mio. kr. til at yde tilskud til et grønt iværksætterhus, der skal medvirke til, at iværksættere kan overkomme udfordringer, der er forbundet med at starte virksomheder inden for bæredygtig produktion.
Der afsættes 20 mio. kr. til bl.a. lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der understøtter oplysning om og formidling af viden om grøn omstilling mv. samt etablering af et
bedre vidensgrundlag.
DI bifalder, at finansloven har fokus på kommercialisering og
eksportmodning af energiløsninger. For mange virksomheder
2
er markedet uden for Danmark den største kilde til vækst og
beskæftigelse.
6.
Mere og bedre grøn
teknologi
Mere og bedre grøn teknologi
Der afsættes yderligere 165 mio. kr. i 2013 til styrkelse af
forskning og udvikling af teknologier inden for miljø, bæredygtig fødevareproduktion, dyrevelfærd og energi, der kan medvirke til at skabe danske teknologivirksomheder på det grønne
område og tiltrække udenlandske investeringer.



Der afsættes yderligere 65 mio. kr. i 2013 til styrkelse af
miljøteknologier i regi af Miljøministeriets teknologiindsatser, herunder 20 mio. kr. til økologisk byggeri.
Der afsættes 50 mio. kr. i 2013 til en særlig målrettet
forsknings- og teknologiindsats for bæredygtig fødevareproduktion.
Der afsættes 30 mio. kr. i 2013 til fremme af nye energiteknologier i regi af Klima-, Energi- og Bygningsministeriets teknologiindsatser, herunder 25 mio. kr. til solceller og
brint.
Herudover afsættes 25 mio. kr. til forskning, udvikling og demonstration inden for energieffekiv transport. Midlerne udmøntes i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd
(15 mio. kr.) og det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (10 mio. kr.).
7.
Energibesparelser
Der afsættes samlet 45 mio. kr. i 2013 til energirenovering af
offentlige bygninger og understøttelse af energirenoveringer i
almene boliger.




DI mener
Flere energibesparelser
Der afsættes 15 mio. kr. i 2013 til energirenovering af offentlige kontorejendomme med de laveste energistandarder. Det forventes, at der i forlængelse heraf vil kunne
iværksættes yderligere brugerfinansierede rentable energiinvesteringer på 5 mio. kr.
Der afsættes yderligere 5 mio. kr. i 2013 med henblik på at
analysere erfaringer med anvendelsen af ESCO og udbrede
kendskabet til modellen. Modellen kan bidrage til at overvinde barrierer for gennemførelse af rentable energirenoveringsprojekter, f.eks. som følge af manglende information eller kapital.
Der afsættes 5 mio. kr. til erfaringsopsamling og formidling
om energi.
Der afsættes 20 mio. kr. til en særlig energisparepulje målrettet den almene boligsektor.
DI mener, at bygninger og energisystem hænger sammen og
skal udvikles i sammenhæng. Der er behov for at optimere
3
energiudnyttelsen i begge sektorer, men det er afgørende at
sikre den rette samfunds- og privatøkonomiske balance i den
omstilling.
8.
Grønne kautioner
Grønne kautioner
Der afsættes 50 mio. kr. i 2013 til en særlig grøn kautionsordning. Det vil give investeringer for 250-300 mio. kr. og gøre
det lettere for mindre og nystartede virksomheder at investere
i grøn teknologi. Pengeinstitutterne har siden finanskrisen
strammet kreditgivningen, og der er eksempler på, at det kan
være vanskeligt at få finansieret investeringsprojekter. Det
gælder særligt for små og nystartede virksomheder og ikke
mindst på det grønne område.
DI mener
DI påskønner, at finanslovsaftalen har fokus på at bygge bro til
privat kapital og med aftalen skaber bedre vilkår for små og
mellemstore virksomheders finansiering af nye grønne investeringer.
9.
Klimatilpasning
Kommuner og regioner: Klimatilpasning, sygehuse, mere natur, bedre vandmiljø
Med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for
2013 lægges op til investeringer i klimatilpasning på 2,5 mia.
kroner. Sammen med nye og mere fleksible regler for klimatilpasning forventes det at styrke håndteringen af udfordringerne
fra de forventede kraftigere skybrud i fremtiden.
Der skabes bedre rammer for, at regionerne kan investere i
energiforbedringer i sygehusbyggerier via en lånepulje på 1
mia. kr.
Desuden er der afsat i alt 318 mio. kr. i perioden 2013-2015 til
kommunernes indsats for mere natur og bedre vandmiljø.
DI mener
DI mener, at det er fornuftigt, at der afsættes midler til klimatilpasning, som er en sund samfundsøkonomisk investering. DI
ønsker en ændret betalingsmodel for spildevand, så hovedparten af regningen ikke ender hos de store vandforbrugere, men
fordeles efter, hvem der reelt forurener.
4