Entreprise 6714.002

Transcription

Entreprise 6714.002
Holstebromotorvejen
Entreprise 6714.002 Måbjerg – Mejrup
St. 11,2 – 16,6
Orienteringsmøde 15. september 2015
Program
•
Velkomst og præsentation v/ Janie Ipsen
•
Gennemgang af projektet
•
Vejprojekt v/ Per Øster
•
Geoteknik v/ David Skovbjerg Johnsen
•
Bygværker v/ Inge Damsgaard
•
IKT beskrivelse v/ Inge Damsgaard
•
Udbudsforhold v/ Janie Ipsen
•
Spørgsmål
2.
Vejdirektoratets deltagere
Projektleder
Janie Ipsen
Fagansvarlig
(Geoteknik)
David
Skovbjerg
Johnsen
Fagprojektleder
(projekt)
Per Øster
Bygværksrådgiver
(Rambøll)
Inge
Damsgaard
Landinspektør
Tina Kjærsgaard
Udbudskoordinator
Anne Mette
Sommer
Ingeniør
(vejprojekt)
Dorthe Munk
Fagansvarlig
(bygværker)
Allan Højgaard
Madsen
3.
Holstebromotorvejen
HOLSTEBRO
TVIS
Entreprise
6714.002
Måbjerg Mejrup
2016 - 2018
AULUM
SINDING
XRegionshospital,
Gødstrup
SNEJBJERG
HERNING
4.
Information efter mødet
• Mødets præsentation
•
på Leverandørportalen under det aktuelle udbud og projektets hjemmeside >
dokumenter
5.
Holstebromotorvejen – entrepriseoversigt
Se projektets hjemmeside > dokumenter
6.
Projektgennemgang
Fagprojektleder (projekt)
Per Øster
7.
Oversigtsplan – entreprise 6714.002
Entreprisegrænse
st. 11,2 mod
entreprise 6714.200
/ 6714.103
Entreprisegrænse
st. 16,6 mod
entreprise 6714.201
Mejrup - Tvis
Entreprisen omfatter i hovedtræk jord, afvanding,
belægning, autoværn og vejafmærkning på:
ca. 5,4 km motorvej
ca. 1,5 km motorvejsramper
ca. 3,7 km kommuneveje
ca. 1,2 km private fællesveje
ca. 1,2 km dobbeltrettet cykelsti
2 rundkørsler
1 samkørselsplads
5 broer
6 mindre faunapassager
Nedrivning af 3 ejendomme
Opbrydning af ca. 2,2 km nedlagte veje
Vejbelysningsanlæg
9
St. 11,2 - 12,6
9.
•
•
•
•
•
Nordre Ringvej – st. 11,2 slut 1. december 2017
Lægård Bæk forlægges og føres under MV
Vester Nørlundvej afbrydes – forlægges til Viumvej
Viumvej forlægges og føres under MV
Omkørsel via Vester Nørlundvej
10
Afslutning af motorvej st. 12.000
10.
11
St. 12,6 - 14,4
11.
• Tilslutningsanlæg ved Skivevej (østvendt B-anlæg)
• Skivevej forlægges og føres over MV
• Sønderlundvej forlægges og tilsluttes Skivevej
• Hornshøjvej forlægges og tilsluttes Skivevej
• Sti langs Skivevej
• Samkørselsplads og 2 rundkørsler
• Stier langs Skivevej i entreprise 6714.201
• Ny PF-vej til vindmøller
• Vandløb føres under MV i rør st. 13.240
• Kalsgårdvej afbrydes – forlægges til Mosebyvej
• Mosebyvej forlægges og føres over MV
• Omkørsel via Kalsgårdvej
Visualisering
Samkørselsplads
Viumvej
12.
Tilslutningsanlæg ved Skivevej uden udsætningsområder
Udsætningsområde Skivevej
Viumvej
Tilslutningsanlæg ved Skivevej
13.
Udsætningsområde samkørselsplads
Udskiftes med tegning designmanual
side 6
Tilslutningsanlæg ved Skivevej
14.
Udsætningsområde Mosebyvej
Tilslutningsanlæg ved Skivevej
15.
16
St. 14,4 - 16,6
• Mejrup Skolevej forlægges og føres under MV
• PF-vej forlægges og tilsluttes Mejrup Skolevej
• Hattensvej afbrydes
16.
Normaltværsnit - motorvejen
<<< st. 11.2 – 12.0
<<< st. 12.0 – 16.6
•
•
•
Ingen knæk ved nødspor
Fuld belægning
Ingen nødspor i venstre side st. 11,2-12,0
Råstofområde ved Viborgvej
•
•
•
•
Øst for motorvejen
Kun til vejbefæstelser
Efterbehandles til landbrugsformål
Mulighed for transport i motorvejstracéet 1. juni 2017 – 1. maj 2018
18.
Arealmæssige forhold
Protokoller fra linjebesigtigelse og detailbesigtigelse
Ekspropriationsgrænser må ikke overskrides
• Permanente
•
Midlertidige
19.
Afvanding
Udledningstilladelser
Vandsynsprotokol
OSD område
Afvanding til naboentrepriser 6714.200 og 6714.201 fra september 2017
Linjeafvanding i spærreflader (slips) på MV
Pumpestation ved Mejrup Skolevej
20.
Natur og Miljøforhold
Dispensationer fra naturbeskyttelsesloven og museumsloven
Temakort vedr. naturbeskyttelse mv.
§20 godkendelse, Naturstyrelsen
Faunapassager
Paddehegn
Ingen vildthegn
Undersøgelser af nedrivningsejendomme
Tilladelse til råstofindvinding
21.
Belægning
•
Krav til asfalttykkelse ved HBB-løsning
•
Mangelansvar ændret pga. option
•
Supplerende tilstandskrav på:
•
jævnhed
•
profil
•
striber
22.
Belægning - Option
Option omfatter:
• Belægning på motorvej, inkl. tilslutningsanlæg, omfattet af entreprisen
• Belægning på broer omfattet af entreprisen
• Kørebaneafmærkning på ovenstående løbende gennem
optionsperioden
• Dokumentation for opfyldelse af tilstandskrav
Option omfatter ikke:
•
Skærende veje og stier
23.
Geoteknik
Fagansvarlig (geoteknik)
David Skovbjerg Johnsen
24.
Geoteknik
Råstofområde
Blødbund
•
Geotekniske rapporter
•
Geologi
•
Blødbund
•
Bygværker
•
Råstofområde
Bygværker og IKT beskrivelse
Bygværksrådgiver (fra Rambøll)
Inge Damsgaard
26.
Bygværker
- Entreprise 6714.002
Faunapassage/vandløb
Overføring
Underføring
27.
Bygværker
- Entreprise 6714.002
2 overføringer og 2 underføringer
•
Bro nr. 64-0-370.00, UF af Viumvej
•
Bro nr. 64-0-367.00, OF af Skivevej
•
Bro nr. 64-0-363.00, OF af Mosebyvej
•
Bro nr. 64-0-360.00, UF af Mejrup Skolevej
28.
Bygværker
- Entreprise 6714.002
Faunapassager
•
UF af vandløb Lægård Bæk og faunapassage, Type B1 våd (8,2 m x 1,0 m)
•
2 x Type B1 tør (1,5 m x 1,0 m /eller rør ø1,8 m)
•
Type B2 (1,5 m x 1,0 m)
•
2 x Type B2 (1,0 m x 0,6 m)
•
Type C (0,5 m x 0,5 m /eller rør ø1,0 m)
•
Rørlagt vandløb (ø 600) - Vandløb nr. 44, kvl Tilløb til Lægård Bæk
29.
Bygværker
- Entreprise 6714.002
• Fauna- og menneskepassager – en vejledning
Gælder alle
• Våde faunapassager samt vandløb  Vandløbsbeskrivelser samt
vandsynsprotokol
• Der skelnes mellem mindre faunapassager (bmin < 2,0 m) som
følger krav for rørbygværker og øvrige faunapassager – generelle
krav for bygværker afsnit 7.4.
30.
Bygværker - underføringer
Arkitektoniske krav
• Fløjvægge/endeafslutninger skal følge skråningsformen
• Brodæk skal udføres i beton
• Fløjvægge/vederlagsvæg kan være (Stål eller Beton). Såfremt den udføres
som stålspuns, skal denne afsluttes med betonhammer.
• Kantbjælkens højde (facade) må være maks. 1000 mm.
• Krav til underside broplade, se figur
31.
Bygværker - overføringer
Arkitektoniske krav
• Alle overføringer skal udføres i in-situ støbt beton eller som
betonelementløsninger
• Mosebyvej udføres som åben 2- fags bro og Skivevej udføres som åben 4fags bro, som vist på udbudstegninger
• Mellemunderstøtning udføres som
• enten slanke plader med cirkulært afrundede ender med diameter
svarende til søjlens tykkelse
• eller to eller flere cirkulære søjler
• Skråninger under endefag udføres med anlæg min a = 2
• Endevederlag skal være skjult i skråninger
• Kantbjælkens højde (facade) må være maks. 600 mm.
• Krav til underside broplade, se figur
32.
Bygværker - overføringer
Arkitektoniske krav
• Betonoverflader:
• Alle synlige in-situ støbte betonoverflader skal udføres jævne og
ensartede i struktur og farve
• Krav til overbygning udført som in-situ beton og element hhv.
bræddeforskalling og brædde/glat
• Underbygning udført som cirkulære søjler: brædde- eller glat forskalling
som stålform
• Underbygning udført som pladesøjler: bræddeforskalling
• Underbygning udført som elementer: Glat forskalling accepteres
• Skråningsbeklædning:
• Under endevederlag beklædes skråningsfladerne med fast belægning i
form af belægningssten
33.
Bygværker – Frihøjde og mål
UF af Mejrup Skolevej
34.
Skivevej
35.
Stillads
På grund af det delvise stilladskollaps ved Helsingørmotorvejen
(Egebækvej) er der blevet indført;
•
skærpet krav til bygherrens organisation i forhold til kontrol og
tilsyn og hermed en lidt strammere proces i forhold til
godkendelse og igangsætning af støbearbejdet
For jer betyder det.
•
Ekstra møder omkring milepæle
•
Præciseringer ift. formen - skal indeholde dokumentation for
fastgørelse, afstivning og fastholdelse af formbærende
elementer (fokuspunkter)
Stillads- og funderingsprojekt skal fortsat være godkendt før
arbejde må påbegyndes
36.
Stillads
Stilladskonstruktionerne henføres alle bygværker kan henføres til
konsekvensklasse CC2.
•
Interimsvej ved Skivevej og Mejrup Skolevej.
derfor ingen stilladsarbejder over vej i drift i denne entreprise
37.
IKT beskrivelse
•
3D-modeller
•
Krav og omfang til modeller på modelstandarden på ts.vd.dk
•
Den seneste model skal være tilgængelig for VD på projektweb
•
Detailprojekt skal uploades med en frekvens på hver 2. måned
38.
Modeller fra entreprenøren
Entreprenøren skal levere følgende fagmodeller:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kørebaneafmærkning (2D)
Afvanding (3D)
Autoværn (3D)
Bassiner(3D)
Belysning (2D/3D)
Terrænmodellering/udsætningsområder (3D)
Blødbund (3D)
Bygværker, herunder mindre faunapassager/faunarør
(3D)
Centerlinje (3D)
Færdigvej (3D)
Hegn (2D)
Kantpæle (3D)
Råjord (3D)
Vejvisningstavler med fundament (3D)
Vandløbsforlægninger (3D)
39.
Trafikafvikling (2D)
Krav til 3D modeller
•
Linjer, overflader og objekter
Færdigvejsprojekt
Bro
Afvanding
40.
Bro- set fra underside endevederlag
IKT beskrivelse
VD's krav til versionering af tegninger fremgår af IKT
I modelstandard er angivet; navngivning, omfang
og detaljeringsgrad
41.
Udbudsforhold
Projektleder
Janie Ipsen
42.
Udbudsforhold
- Tildelingskriterium 6714.002
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud
Underkriterier:
•
Pris
Vægt: 65 %
•
Teknisk løsning - drift og vedligehold
Vægt: 20 %
•
Anlægslogistik
Vægt: 15 %
43.
Licitation – 6714.002
Torsdag den 12. november 2015:
Tilbuddet skal afleveres i 2 papireksemplarer og på elektronisk form i 2
kuverter, jf. BUT afsnit 3, 5 og 6:
•
Kuvert mærket ”Del 1 - Pris”
•
Kuvert mærket ”Del 2 - Øvrige tilbudsdokumenter”
Efter gennemgang og bedømmelse af Del 2 meddeles resultatet til de
bydende, og samtidig oplyses tidspunktet for åbning af kuvert 1.
Åbningen finder sted hos Vejdirektoratet i Skanderborg
44.
Spørgsmål til 6714.002
•
Fremsendes skriftligt til [email protected], med kopi til [email protected] og
[email protected], senest den 2. november 2015 og besvares i rettelsesblade.
•
1. rettelsesblad udsendes i uge 38
•
Sidste rettelsesblad udsendes senest den 6. november 2015.
45.
Spørgsmål ?
47.

Similar documents