NÄTADAPTER NETTADAPTER MUUNTAJA NETADAPTER

Transcription

NÄTADAPTER NETTADAPTER MUUNTAJA NETADAPTER
Art. 37-908
NÄTADAPTER
NETTADAPTER
MUUNTAJA
NETADAPTER
Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00.
Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.
Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN-00750 Helsinki/Helsingfors. Puh.: +358 9 427 05 830.
Importør: Biltema Danmark A/S, Stenbukken 21, 9200 Aalborg SV. Tlf.: +45 70 80 77 70.
www.biltema.com
Original manual
© 2015-09-30 Biltema Nordic Services AB
Art. 37-908
SE
NO
NÄTADAPTER
NETTADAPTER
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Batteriladdare/nätadapter till Starthjälp 37-903, 37906 samt 37-907.
BRUKSOMRÅDE
Batterilader/nettadapter til Starthjelp 37-903, 37-906
og 37-907.
INSTRUKTIONER
Anslut enheten som ska laddas till laddaren. Anslut
laddaren till ett eluttag. Ta bort laddaren från eluttaget när den inte används.
INSTRUKSJONER
Koble enheten som skal lades, til laderen. Koble laderen til et strømuttak. Fjern laderen fra strømuttaket
når den ikke brukes.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
• Läs manualen före användning och spara den för
framtida bruk. Felaktig användning kan leda till
personskada.
• Utsätt inte laddaren för vatten eller fukt.
• Håll laddaren utom räckhåll för barn.
• Laddaren får endast användas till rekommenderad
produkt.
• Är laddaren skadad får den inte användas.
• Kabeln får inte bytas. Skadas kabeln ska hela
produkten kasseras.
• Täck inte över laddaren under laddning.
• Säkerställ god ventilation.
• Denna produkt kan användas av barn från 8 år
och uppåt, samt av personer med nedsatt fysisk
eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller
kunnande, om de övervakas eller har fått instruktioner angående användningen av produkten på
ett säkert sätt och förstår de involverade riskerna.
Barn skall inte leka med produkten. Rengöring
och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
SIKKERHETSFORSKRIFTER
• Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den
for fremtidig bruk. Feil bruk kan forårsake personskade.
• Ikke utsett laderen for vann eller fukt.
• Oppbevar laderen utilgjengelig for barn.
• Laderen må kun brukes til anbefalt produkt.
• Hvis laderen er skadet, må den ikke brukes.
• Kabelen kan ikke byttes. Hvis kabelen er skadet,
må hele produktet kasseres.
• Ikke dekk til laderen under lading.
• Sørg for å ha god ventilasjon
• Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og
eldre og av personer med nedsatt fysisk eller
mental evne eller manglende erfaring og kunnskap
dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og
forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av
barn uten tilsyn.
TEKNISKE DATA
Inngang: �����������������������������������100–240 V AC ~
50/60 Hz, 0,3 A maks
Utgang:�������������������������������������15 V DC, 500 mA
Kortslutningsvern:���������������������Ja
Overspenningsvern:�����������������Ja
Temperatur for bruk:�����������������0–40 °C
Oppbevaringstemperatur���������-10 °C – 70 °C
Mål:�������������������������������������������36 x 55 x 63 mm
Kabellengde:�����������������������������1,5 m
TEKNISKA DATA
Input: ������������������������������������ 100–240 V AC ~
50/60 Hz, 0,3 A max
Output: ���������������������������������� 15 V DC, 500 mA
Kortslutningsskydd:�������������� Ja
Överspänningsskydd:������������ Ja
Användningstemperatur: ������ 0° C – 40° C
Förvaringstemperatur: ���������� -10° C – 70° C
Mått: �������������������������������������� 36 x 55 x 63 mm
Kabellängd:���������������������������� 1,5 m
EE-AVFALL
Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant
alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget
innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og
2006/66/EC).
EL-AVFALL
Förbrukade elektriska och elektroniska produkter,
däribland alla typer av batterier, ska lämnas till
avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv
2012/19/EU och 2006/66/EC).
© 2015-09-30 Biltema Nordic Services AB
2
Art. 37-908
FI
DK
MUUNTAJA
NETADAPTER
KÄYTTÖTARKOITUS
Akkulaturi/verkkolaite apukäynnistimiin 37-903, 37906 ja 37-907.
ANVENDELSESOMRÅDE
Batterilader/netadapter 230 V til starthjælp 37-903,
37-906 samt 37-907.
OHJEET
Liitä ladattava laite latauslaitteeseen. Liitä latauslaite
sähköpistorasiaan. Irrota latauslaite pistorasiasta,
kun sitä ei käytetä.
INSTRUKTIONER
Tilslut den enhed, der skal lades, til laderen. Slut
laderen til en stikkontakt. Tag laderen ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.
TURVALLISUUSOHJEET
• Lue käyttöohje ennen käyttöä ja säästä se tulevaa tarvetta varten. Virheellinen käyttäminen voi
johtaa henkilövahinkoihin.
• Suojaa latauslaite vedeltä ja kosteudelta.
• Pidä latauslaite poissa lasten ulottuvilta.
• Latauslaitteella saa ladata vain suositettua tuotetta.
• Jos latauslaite on vaurioitunut, sitä ei saa käyttää.
• Johtoa ei saa vaihtaa. Jos johto vaurioituu, koko
tuote on hävitettävä.
• Latauslaitetta ei saa peittää latauksen ajaksi.
• Varmista, että ilmanvaihto on riittävä.
• Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti tai henkisesti
rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat
käyttää tätä tuotetta, jos heitä valvotaan tai heitä
on opastettu käyttämään tuotetta turvallisesti ja
käyttämiseen liittyvät vaarat ymmärtäen. Tuotteella ei saa leikkiä. Lapset eivät saa puhdistaa
tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
• Læs manualen før brug, og gem den til senere
brug. Forkert brug kan forårsage personskader.
• Udsæt ikke laderen for regn eller fugt.
• Hold laderen uden for børns rækkevidde.
• Laderen må kun benyttes til det anbefalede produkt.
• Hvis laderen er beskadiget, må den ikke benyttes.
• Ledningen må ikke udskiftes. Hvis ledningen
beskadiges, skal hele produktet kasseres.
• Tildæk ikke laderen under ladning.
• Sørg for god ventilation.
• Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og
opefter og af personer med nedsatte fysiske eller
mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner
om sikker brug af produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages
af børn uden opsyn.
TEKNISET TIEDOT
Tulojännite: �������������������������������100–240 V AC ~
50/60 Hz, 0,3 A maks.
Lähtöjännite:�����������������������������15 V DC, 500 mA
Oikosulkusuojaus.���������������������Kyllä
Ylijännitesuojaus�����������������������Kyllä
Käyttölämpötila:�����������������������0° C – 40° C
Säilytyslämpötila:���������������������-10° C – 70° C
Mitat:�����������������������������������������36 x 55 x 63 mm
Johdon pituus: �������������������������1,5 m
TEKNISKE DATA
Indgang: �����������������������������������100–240 V AC,
~50/60 Hz, 0,3 A.
Udgang:������������������������������������15 V DC, 500 mA
Kortslutningssikring:�����������������Ja
Overspændingssikring:������������Ja
Anvendelsestemperatur: ���������0° C – 40° C
Opbevaringstemperatur:
-10° C – 70° C
Mål:�������������������������������������������36 x 55 x 63 mm
Ledningslængde: ���������������������1,5 m
ELEKTRONIIKKAJÄTE
Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki
akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).
EL-AFFALD
Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle
typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles
til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).
3
© 2015-09-30 Biltema Nordic Services AB
Art. 37-908

Similar documents