Energi nok til alle - Portal Geografifokus

Transcription

Energi nok til alle - Portal Geografifokus
Energi nok til alle
Niveau:
7.-9. klasse
Varighed:
4 lektioner
Præsentation:
Forløbet ”Energi nok til alle” er et fællesfagligt forløb for geografi og fysik/kemi. Forløbet tager
udgangspunkt i det fællesfaglige fokusområde ”Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan”. I
forløbet arbejdes der ud fra den overordnede problemstilling ”Hvordan kan vi i dag arbejde for, at der i
2050 er en bæredygtig energiforsyning til Verdens 9. mia. mennesker?”
Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter.
Arbejdsspørgsmål
Den overordnede problemstilling ”Hvordan kan vi i dag arbejde for, at der i 2050 er en bæredygtig
energiforsyning til Verdens 9. mia. mennesker?” afgrænses af fire arbejdsspørgsmål.
1) Hvordan kan Mali skabe en bæredygtig energiforsyning?
2) Hvordan kan Samsø blive 100 % fri af fossile brændsler i 2030?
3) Hvorfor har Island så meget geotermisk energi, og hvordan udnyttes det?
4) Hvorfor har Norge og Sverige så meget vandenergi, og hvordan udnyttes det?
Diagrammet viser sammenhæng mellem den ordnede problemstilling og arbejdsspørgsmål til fagteksterne om Mali, Samsø, Island, Sverige og Norge. Aktiviteterne er
bygget op over arbejdsspørgsmålene, som eleverne kan arbejde med individuelt eller i grupper.
1
Baggrundsviden og progression:
Baggrundsviden og placering
I fysik-kemifokus.dk er der yderligere to energiforløb i 8. klasse ”Energi” og ”Energiteknologi”.
”Energi nok til alle” tager udgangspunkt i, at eleverne kender de grundlæggende energibegreber fra
forløbet ”Energi”. Klassen skal derfor helst arbejde med ”Energi”, inden de går i gang med ”Energi nok til
alle”.
Der er også en tæt relation mellem ”Energi nok til alle” og ”Energiteknologi”. I ”Energi nok til alle” er
udgangspunktet, at eleverne kender nedenstående begreber:
CO2-neutral
Fossile brændsler
Vedvarende energi
I geografifokus.dk findes på 7. klassetrin forløbene ”Vores vilde vejr” og ”Jorden – en levende planet”, der
er en god introduktion til arbejdet med emnet energi.
I geografifokus.dk for 8. klassetrin findes forløbet ”Vandets evige kredsløb”, som det vil være en fordel at
eleverne har stiftet bekendtskab med, inden de starter på dette forløb.
På 9. klassetrin ligger forløbet ”Produktion – samfundets udnyttelse af naturens ressourcer” i forlængelse af
dette emne. Her er det de samfundsmæssige perspektiver og elevernes mulighed for refleksion over
forskellige globale problemstillinger der er i fokus.
Organisering af undervisningen
De fællesfaglige forløb lægger op til, at eleverne arbejder problemorienteret. Forløbets indhold er bygget
op omkring en overordnet problemstilling og tilhørende arbejdsspørgsmål, som både har enkelt- og
fællesfaglig karakter.
2
Overblik over forløbet:
Læringsmål
Faglige begreber
Eleverne kan begrunde, at
Bæredygtig energiforsyning
Verdens energiforbrug vil
Vedvarende energi
stige
Befolkningstal
BNP
Eleverne kan redegøre for,
Energienhed
anvende definitionen på
Energiforsyning
vedvarende energi
Trækul
Vandkraft
Eleverne kan placere det
Dæmninger
land/omåde han/hun arbejder
Dieselgenerator
Små energiplatforme
Gejser
Eleverne kan argumentere for
1. Verdens energiforsyning
2. Beliggenhed
3. Indbyggertal
Energiforbrug pr. indb.
hvad bæredygtig energi er og
med på et verdenskort
Opgaver
Geotermisk energi
4. BNP pr. indbygger
5. Energiforbrug
6. Landet Mali
7. Malis vigtigste erhverv
8. Malis vigtigste
eksportvare
9. Produktion af strøm
Kontinentalplader
form for udnyttelse af energi
Magma
han/hun har arbejdet med.
Spredningszone
11. Energiomsætninger
varmeenergi
Mali
Vindenergi
forskellige former for
Solceller
3
1. Eleven argumenterer for, at
skabe en bæredygtig
verdens energiforbrug vil
energiforsyning?
stige. I den sammenhæng
2. Malis energiforsyning
3. Solceller i Mali
4. Skovfældning i Mali
5. En Malisisk landsbys
energibehov
6. DONG, vindmøller
eller geotermik
redegør eleven for, hvad
bæredygtig energi er og
anvender definitionen på
vedvarende energi.
2. Eleven argumenterer for, at
verdens energiforbrug vil
stige. I den sammenhæng
redegør eleven for, hvad
bæredygtig energi er og
7. Geotermisk energi fra
10. Manantali
anvender definitionen på
vedvarende energi.
8. En overset
Eleven beskriver det
energiform
land/område han/hun har
9. Energi fra Island til
12. Geotermiske begreber
Tegn på læring
1. Hvordan kan Mali
Island
fordele og ulemper ved den
Eleven kan sætte de
Aktiviteter
udlandet
arbejdet med, og behersker
aktiviteter, der
underbygger disse
udnyttelse af energi i
Solfangere
sammenhæng.
Fjernvarmeværk
Varmpumpe
Eleverne kan argumentere for
Biomasse
fordelene ved vedvarende
CO2-neutral
energi i forhold til de fossile
Biogas
brændstoffer
Overproduktion
Energiomsætning
Fossile brændsler
Generator
Kinetisk energi
13. Find landene
14. Hydrotermfigurer i
11. Hvordan kan Samsø
Island og Danmark
blive 100 % fri for at
anvende fossile
15. Snakker du islandsk?
brændsler i 2030?
3. Eleven argumenterer for, at
verdens energiforbrug vil
stige. I den sammenhæng
16. Samsøs vigtigste
12. Elbiler på Samsø
erhverv
13. Samsøs biogasfærge
17. Samsøs elforbrug
18. Energiomsætninger
19. Produktion af energi
21. CO2-regnskab
22. Skandinaviens geografi
23. Gudenåen
redegør eleven for, hvad
bæredygtig energi er og
anvender definitionen på
14. Vindmøller på
vedvarende energi.
Samsø
Eleven beskriver det
15. Samsø og
land/område han/hun har
lavenergihuse
arbejdet med, og behersker
Samsø
20. CO2-neutral energi
aktiviteter, der
16. Vandkraft i Norge og
Sverige
17. Regn i Norge
18. Skagerrak 4 –
vindkraft og vandkraft
underbygger disse
landes/områders
udnyttelse af energi.
Eleven anvender sin nye
viden i argumentationen
om bæredygtig energi.
24. Glomma
19. Et vandkraftværk
25. Ord på andkraftværket
20. Vandkraft i Danmark
4
landes/områders
udnyttelse af energi.
Vandreservoir
Vindkraft
10. Push-pull faktorer
5