Forløbsvejledning - Portal Fysik/kemifokus

Transcription

Forløbsvejledning - Portal Fysik/kemifokus
Energiteknologi
Niveau:
8. klasse
Varighed:
8 lektioner
Præsentation:
Forløbet ”Energiteknologi” er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet
”Energi”. Forløbet hænger tæt sammen med det fællesfaglige forløb ”Energi til alle” i 8. klasse samt 9.
klasseforløbet ”Samfundets elektricitetsforsyning”.
Forløbet omhandler energiteknologier, og det er hensigten, at eleverne gruppevist skal undersøge en
energiteknologi. Eleverne kan finde informationer om teknologierne i teksterne i forløbet og i aktiviteterne
og opgaverne får de hjælp til undersøgelserne. Eleverne kan supplere deres viden om de enkelte
teknologier på nettet eller i andre bøger. Forløbet består af 8 fagtekster og en supplerende tekst, 30
opgaver med delopgaver og 21 aktiviteter. Desuden findes der Videnstjek.
Baggrundsviden og progression:
I fysik-kemifokus.dk introduceres grundbegreberne til arbejdet med energi i forløbet ”Energi” i 8. klasse.
Allerede flere steder i 7. klasse har eleverne mødt begrebet ”energi”, men i 8. klasse introduceres
fagbegreberne, som eleverne har brug for til at kunne forstå fx omsætning og transport af energi.
I ”Energiteknologi” skal eleverne anvende begreberne i deres undersøgelser af forskellige lagermedier og
vedvarende energikilder. Udgangspunktet for elevernes undersøgelse er verdens stigende energibehov og
den deraf følgende globale opvarmning. Hvordan skal fremtidens energisamfund se ud?
I forløbet ”Energi til alle" i 8. klasse får eleverne udbygget den globale forståelse af, at energiproduktion
hænger sammen med naturgrundlaget. Forløbet er et fællesfagligt forløb med geografi, og der trækkes på
viden fra begge fag i forløbet. I ”Samfundets energiforsyning” i 9. klasse lærer eleverne om den danske
energiforsyning med hovedvægt på elproduktion og –distribution.
Fossile brændsler og fossile brændstoffer:
I forløbet skelnes mellem betegnelserne ”fossile brændsler”, der betegner alle fossile energikilder og
”fossile brændstoffer”, der betegner de fossile energikilder, der kan drive en motor.
Arbejdet med ”Energiteknologi”:
Det er intentionen med forløbet, at klassen sammen arbejder med første fagtekst ”global opvarmning og
verdens energiforbrug”.
1
Klassen har sandsynligvis mødt begreberne drivhuseffekt og global opvarmning tidligere i skoleforløbet, fx i
natur/teknologi, eller i andre fag, fx samfundsfag og geografi, og derfor kan forløbet med fordel indledes
med en fælles diskussion med udgangspunkt i, hvad eleverne allerede ved.
Efter det indledende arbejde undersøger eleverne gruppevist forskellige energiteknologier med
udgangspunkt i aktivitet 3: ”Undersøg en energiteknologi” samt de tekster, aktiviteter og opgaver, der
hører til hver teknologi.
Gruppearbejdet kan differentieres. Nedenfor angives teksterne i stigende sværhedsgrad:
Jordvarme
Vandenergi
Fossile brændsler: kul, gas og olie
Vindenergi
Solenergi
Biomasse
Brændselsceller
Hvis en særligt dygtig elevgruppe vil arbejde med atomkraftværket, er der en tekst i fysik-kemifokus.dk 9.
klasse: ”Atomkraft og atombomber”, der kan anvendes til dette formål.
Eleverne kan også fordeles i grupper inden læsning af den første fælles tekst, så de læser den med et
særligt læseformål i forhold til den teknologi, de efterfølgende skal arbejde med.
Afslutningsvist kan forløbet afrundes med en debat om fremtidens energiforsyning, fx på baggrund af de
elevpræsentationer, som aktivitet 3 lægger op til.
Resurser til brug for elevernes arbejde:
Når eleverne skal arbejde med gruppeopgaverne, kan de finde alle grundlæggende oplysninger i
fagteksterne og opgaverne, der passer til.
Aktiviteterne er tilrettelagt, så eleverne kan undersøge forskellige forhold vedrørende deres teknologi, og
arbejdet kombinerer således praktiske og teoretiske elementer.
Nogle elever vil måske søge på nettet efter yderligere information, og her kan google public data være en
god kilde til valide tal: www.google.com/publicdata.
Der kan vælges sprog i højre side af siden.
2
Overblik over forløbet:
Fagtekst 1: Global opvarmning og verdens energiforsyning
Læringsmål
Eleverne kan anvende
Faglige begreber
Opgaver
Aktiviteter
Energikilde
1: Verdens energiforbrug
1: CO2 og drivhuseffekt
Vedvarende energi
2ab: Energikilder
2: Modeller af drivhuseffekten
Lagerenergi
3: Aflæs kurverne
3: Undersøg en energiteknologi.
4ab: Global opvarmning
Aktivitet 3 anvendes til at undersøge
definitionerne på vedvarende
energi og lagerenergi til at skelne
mellem energikilder
Eleverne kan skelne mellem CO2neutrale og ikke-CO2-neutrale
energikilder
Eleverne kan fortælle om årsager
CO2-neutral
alle nedenstående
Global opvarmning
Drivhuseffekt
til den stigende mængde CO2 i
atmosfæren samt
Refleksion
konsekvenserne heraf
Absorption
Eleverne kan anvende
begreberne absorption og
Bæredygtighed
refleksion i en beskrivelse af
drivhuseffekt
Eleverne kan argumentere for,
hvad der kan gøres for at
3
Energiforbrug
5: Hvad gør du forat udlede mindre
CO2?
energiteknologier.
mindske den globale opvarmning
Eleverne kan opliste årsager til
verdens stigende energiforbrug
Eleverne kan beskrive Danmarks
anvendelse af vedvarende
energikilder
Fagtekst 2: Fossile brændsler: kul, gas og olie
Læringsmål
Faglige begreber
Opgaver
Aktiviteter
Fossile brændsler
6: Du bruger fossile brændsler
4: Afbrænding af fossile brændsler
brændsler er dannet
Energiindhold
7: Fossile brændsler
5: En model af carbons kredsløb
Eleverne kan undersøge og gøre
Fossile brændstoffer
8: Når du bliver 50 år
6: Fossile brændstoffers
Eleverne kan anvende modeller
til at forklare, hvordan fossile

rede for forskelle og ligheder ved
fossile brændsler

Eleverne kan argumentere for
fordele og ulemper ved
anvendelsen af fossile brændsler

4
Transport

energiindhold
Fagtekst 3: Vindenergi
Læringsmål
Eleverne kan undersøge og gøre
Faglige begreber
Opgaver
Aktiviteter
Vindenergi
9: Når vinden rammer en vindmølle
7: Vindmøllers effektivitet
Kinetisk energi
10: Delene i en vindmølle
8: Undersøg vindmøllevinger
Elektrisk energi
11: Energien i en vindmølle
9: Lagring af vindenergi
rede for, hvordan en vindmølle
fungerer og hvad der har
betydning for en vindmølles
effektivitet
Eleverne kan fortælle om
vindmøller i Danmark og i resten
Vindmølle
placere vindmøllerne
Elnettet
af verden
Elproduktion
Eleverne kan komme med
eksempler på, hvordan
fremtidens vindmøller kan se ud
Eleverne kan argumentere for
fordele og ulemper ved
anvendelsen af vindenergi
5
10: Grubletegning – hvor skal vi
Fagtekst 4: Solenergi
Læringsmål
Faglige begreber
Opgaver
Aktiviteter
Solenergi
12: Solfanger
11: Byg og test en solfanger
virker
Strålingsenergi
13: Solcelle
12: Undersøg solceller
Eleverne kan undersøge og
Solfanger
14: Forskelle på solceller og solfangere
Eleverne kan undersøge og
forklare, hvordan en solfanger
forklare, hvordan en solcelle
virker
Eleverne kan komme med
eksempler på nye måder at
Elektrisk energi
N-lag
Eleverne kan argumentere for
P-lag
anvendelsen af solenergi
Absorptionslag
6
16: Ivanpah
Solcelle
udnytte energien fra solen på
fordele og ulemper ved
15: Hvor ville du placere en solcelle?
Varmeenergi

Fagtekst 5: Vandkraft
Læringsmål
Eleverne kan anvende modeller
Faglige begreber
Opgaver
Vandkraft
17: Strømhjul og overfaldshjul
Strømhjul
18abc: Potentiel og kinetisk energi
Overfaldshjul
19: Dæmning
Aktiviteter
13: Byg et overfaldshjul eller et
eller simuleringer til at gøre rede
for, hvordan forskellige typer
vandmøller, vandkraftværker og
bølgeanlæg fungerer
Eleverne kan komme med
eksempler på, hvilken type
strømhjul
14: Tidslinje over vandenergi
Vandkraftværk
Kinetisk energi
vandmølle, vandkraftværk eller
bølgeanlæg, der er velegnet til
Potentiel energi
forskellige landskaber
Bølgeanlæg
Eleverne kan argumentere for
fordele og ulemper ved
anvendelsen af vandkraft
7
20ab: Bølgeanlæg

Fagtekst 6: Biomasse
Læringsmål
Eleverne kan anvende
Faglige begreber
Opgaver
Biomasse
21: Energi fra biomasse
Organiske stoffer
22: Carbonkredsløbet
Affald
23: Argumenter for og imod
definitionen til at udpege, hvilke
stoffer, der kan kaldes biomasse
Aktiviteter
15: Fremstilling af bioethanol ved
gæring
16: Anden generations bioethanol
Eleverne kan gøre rede for,
hvordan biogas og bioethanol
fremstilles ud fra biomasse
Eleverne kan argumentere for,
hvorfor man med fordel kan
biobrændsel
Kemisk energi
24abc: Bioethanol
Varmeenergi
Biobrændstof
anvende biomasse som
energikilde til transportsektoren
Biodiesel
Eleverne kan skelne mellem
Bioethanol
første og anden generations
biomasse
Første og anden generations
biomasse
Eleverne kan argumentere for
fordele og ulemper ved
anvendelsen af biomasse
8
Biogas
25: Første og anden generations
bioethanol
17: Benzin med bioethanol
Fagtekst 7: Brændselsceller
Læringsmål
Eleverne kan anvende en model
Faglige begreber
Opgaver
Aktiviteter
Brændselscelle
26: Brændselscellen
18: Hydrogenbilen
Kemisk energi
27: Elektrolyse af vand
19: Fremstil hydrogen
Elektrisk energi
28: Argumenter for og imod hydrogen 
eller en animation til at forklare,
hvordan en brændselscelle
producerer strøm
Eleverne kan argumentere for,
hvorfor man med fordel kan
anvende brændselsceller i
som brændstof
Positiv og negativ elektrode
Elektrolyse
transportsektoren
Hydrogen
Eleverne kan gøre rede for
vanskelighederne ved at anvende
hydrogen som brændstof ud fra
kendskabet til hydrogens
stofegenskaber
Eleverne kan forklare om en
metode til produktion af
hydrogen ved at vise elektrolyse i
laboratoriet
Eleverne kan argumentere for
9
fordele og ulemper ved
anvendelsen af brændselsceller
Fagtekst 8: Jordvarme
Læringsmål
Faglige begreber
Opgaver
Aktiviteter
Jordvarme
29: Hvordan opvarmer I jeres bolig?
20: Vandførende lag
forskellige varmekilder
Varmeproduktion
30: Geotermisk anlæg
21: Varmeveksler
Eleverne kan skelne mellem
Fjernvarme
Eleverne kan eksemplificere
energiomsætningerne i
bæredygtige og mindre
bæredygtige varmekilder
Eleverne kan anvende modeller
til at forklare, hvordan
Geotermisk energi
Varmeenergi
Jordvarmeanlæg
jordvarmeanlæg fungerer
Varmeveksler
Eleverne kan argumentere for
fordele og ulemper ved
anvendelsen af jordvarme
10
Kompressor

Færdigheds- og vidensmål
Læringsmål
Stof og stofkredsløb
Eleverne kan anvende definitionerne på
Eleven kan undersøge enkle
reaktioner mellem stoffer
Eleven har viden om kemiske
reaktioner og stofbevarelse
Eleven kan med repræsentationer
beskrive kemiske reaktioner
Eleven har viden om kemiske
symboler og reaktionsskemaer
Eleven kan med modeller forklare
stofkredsløb i naturen
Eleven har viden om
reaktioner og processer i
centrale stofkredsløb
Eleven kan beskrive fotosyntesens
og forbrændingsprocessers
betydning for atmosfærens
sammensætning
Eleven kan vurdere
miljøpåvirkninger af klima og
økosystemer
Eleven har viden om
ændringer i atmosfærens
sammensætning
Tegn på læring kan være
1. Eleven beskriver den
vedvarende energi og lagerenergi til at
energiteknologi han/hun har
skelne mellem energikilder, og kan
arbejdet med, og uddyber fordele
ligeledes skelne mellem CO2-neutrale
og ulemper.
og ikke-CO2 neutrale energikilder.
2. Eleven beskriver den
Eleverne kan fortælle om årsager til den
energiteknologi han/hun har
stigende mængde CO2 i atmosfæren og
arbejdet med, og uddyber fordele
konsekvenserne heraf, samt
og ulemper.
argumentere for, hvad der kan gøres for
Eleven anvender definitionerne på
at mindske den globale opvarmning.
vedvarende energi og lagerenergi til
at skelne mellem energikilder, og
Eleven har viden om
samfundets brug og udledning
af stoffer
Eleverne kan undersøge og gøre rede
skelner ligeledes mellem CO2-
for forskelle og ligheder ved fossile
neutrale og ikke-CO2-neutrale
brændsler, og argumentere for fordele
energikilder.
og ulemper ved anvendelsen af fossile
brændsler
3. Eleven beskriver den
energiteknologi han/hun har
11
Eleverne kan undersøge og gøre rede
arbejdet med, og uddyber fordele
for, hvordan en vindmølle fungerer og
og ulemper.
Energiomsætning
Eleven kan undersøge
energiomsætning
Eleven kan undersøge
transport og lagring af energi i
naturgivne og menneskeskabte
processer
Eleven kan med enkle modeller
visualisere energiomsætninger
Eleven kan med modeller
forklare energiomsætninger
Eleven kan identificere
energiomsætninger i den nære
omverden
Eleven kan vurdere ændring i
energikvalitet ved
energiomsætninger i
samfundet
Eleven kan diskutere udvikling i
samfundets energiforsyning
Eleven har viden om
energiformer
Eleven har viden om
energiforsyning
Eleven har viden om
energiomsætninger
hvad der har betydning for en
Eleven anvender definitionerne på
vindmølles effektivitet
vedvarende energi og lagerenergi til
at skelne mellem energikilder, og
Eleverne kan undersøge og forklare,
skelner ligeledes mellem CO2-
hvordan en solfanger og en solcelle
neutrale og ikke-CO2-neutrale
virker, samt argumentere for fordele og
energikilder.
ulemper ved anvendelsen af solenergi.
Eleven fortæller om årsager til den
stigende mængde CO2 i
Eleverne kan anvende modeller eller
atmosfæren og konsekvenserne
simuleringer til at gøre rede for,
heraf, samt argumenterer for, hvad
Eleven har viden om naturgivne
og menneskeskabte energikæder
hvordan forskellige typer vandmøller,
der kan gøres for at mindske den
vandkraftværker og bølgeanlæg
globale opvarmning, herunder med
Eleven har viden om energikilder
og energiomsætning ved
produktion og forbrug
fungerer og argumentere for fordele og
inddragelse af den energiteknologi
ulemper ved anvendelsen af vandkraft.
han/hun har arbejdet med.
Eleven har viden om
energiressourcer og
energikvalitet
Eleverne kan gøre rede for, hvordan
biogas og bioethanol fremstilles ud fra
biomasse, og argumentere for, hvorfor
Eleven har viden om udvikling i
samfundets energibehov
man med fordel kan anvende biomasse
som energikilde til transportsektoren.
Eleverne kan argumentere for, hvorfor
12
Jorden og Universet
man med fordel kan anvende
brændselsceller i transportsektoren, og
Eleven kan designe og
gennemføre undersøgelser om
Jordens ressourcer
Eleven har viden om
ressourceforbrug, deponi og
genanvendelse
Eleven kan visualisere vands
kredsløb og Jordens
energistrømme
Eleven har viden om Jordens
energistrømme
brændstof ud fra kendskabet til
Eleven kan forklare, hvordan
Jordens systemer påvirker
menneskets levevilkår
Eleven har viden om
klimaændringer og
vejrfænomener
Eleverne kan anvende modeller til at
samtidig gøre rede for vanskelighederne
ved at anvende hydrogen som
hydrogens stofegenskaber.
forklare, hvordan jordvarmeanlæg
fungerer, og argumentere for fordele og
ulemper ved anvendelsen af jordvarme
Produktion og teknologi
Eleven kan undersøge
udnyttelse af råstoffer og dele
af produktionsmetoder
Eleven har viden om råstoffer og
produktionsprocesser
Eleven kan designe enkle
teknologiske løsninger på
udfordringer fra hverdag og
samfund
Eleven har viden om metoder til
udvikling af tekniske løsninger
Eleven kan beskrive
sammenhænge mellem
teknologisk udvikling og
samfundsudvikling
Eleven har viden om centrale
teknologiske gennembrud
Eleven kan vurdere en
teknologis bæredygtighed
Eleven har viden om teknologiers
påvirkning og effekt på
naturgrundlaget
13
14