Henning T. Klausen Annebjergvej 13 Annebjerg 4500 Nykøbing Sj

Comments

Transcription

Henning T. Klausen Annebjergvej 13 Annebjerg 4500 Nykøbing Sj
Henning T. Klausen
Annebjergvej 13
Annebjerg
4500 Nykøbing Sj
Den 9. februar 2015
Natur, Miljø og Trafik
Påbud om fremskaffelse af tilfredsstillende drikkevandskvalitet på ejendommen Annebjergvej 13, 4500 Nykøbing Sj.
Ref.: RKE/LIC
Sag: 306-2014-70929
Dok.: 306-2015-36477
Du blev i brev af den 12. januar 2015 varslet, at Odsherred Kommune agter
at meddele dig påbud om sikring af vandkvaliteten på din ejendom Annebjergvej 13, 4500 Nykøbing Sj. Samtidig blev du gjort opmærksom på, at
du senest 3 uger fra modtagelsen af forvarslet kunne fremsætte dine synspunkter i sagen. Pr. telefon har din hustru og jeg den 12. januar 2015 drøftet brøndens udformning og afstand til jeres spildevandsanlæg. Under samtalen drøftede vi også, at I med de andre brøndejere på vejen vil drøfte
muligheden for at få indlagt vandværksvand og sammen indhente et tilbud
fra Nr. Asmindrup Vandværk. Vi har ikke modtaget skriftlige kommentarer
til forvarslet inden for de 3 ugers frist.
Vedr. ejd.nr.: 22696
Kontakt
Natur, Miljø og Trafik
Direkte: 59 66 60 82
Mobil: Vandteam: 59 66 60 08
Post
Påbud
Vandkvaliteten på din ejendom Annebjergvej 13, 4500 Nykøbing Sj. overholder ikke de gældende grænseværdier for drikkevand 1. Analysen udtaget
den 28. november 2014 viste 130 coliforme bakterier pr. 100ml vand, og
370 Kim ved 22 grader pr. ml vand.
Odsherred Kommune
Nyvej 22
4573 Højby
59 66 66 66
[email protected]
www.odsherred.dk
2
Odsherred Kommune meddeler dig derfor påbud om inden den 1. august
2015 at sikre, at drikkevandet fra din brønd opfylder gældende grænseværdier. Det kan ske ved en af disse to muligheder:


1
2
udtagning af ny vandprøve som dokumenterer, at vandkvaliteten overholder gældende grænseværdier. Du skal selv bestille og betale analyse og prøveudtagning hos et godkendt laboratorium. Der skal som minimum analyseres for de stoffer/bakterier som overskrider gældende
regler i analyserapport med prøve nr. 20141209/002,
tilslutning til vandværk. Der skal fremsendes dokumentation for tilslutningen til Odsherred Kommune.
CVR: 29188459
Åbningstider
Mandag-onsdag 10.00-14.00
Torsdag 15.00-17.30
Fredag 10.00-12.00
Telefontider
Mandag-torsdag 10.00-14.00
Fredag 10.00-12.00
Bilag 1a-d i BEK nr. 292 af 26/03/2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
Jf. § 62, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 (Vandforsyningsloven)
Tilsyn
Vi har ikke været på tilsyn på din ejendom og derfor ikke tilset din drikkevandsbrønd. Den 13.
januar 2015 var vi på tilsyn hos din nabo, som fortalte at hun også er din datter. Vi drøftede
dér, at en brønd bør have et fast dæksel, med en ”krave” samt at der bør være et fald væk fra
brønden, så overfladevand ikke kan løbe i brønden. Det er også en god idé, at jorden rundt om
brøden i ca., 1 meters afstand, er hårdt stampet ler, som også mindsker overfladevand i at løbe
ned i brønden.
Husk at brønde, der er sat i kampesten og mursten, samt brønde der ikke er dybere end 5-10
meter, ofte giver dårlig vandkvalitet, selvom de er indrettet efter forskrifterne.
Offentliggørelse af påbud
Odsherred Kommune skal jf. bekendtgørelse nr. 948 af 22. august 2014 om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, indberette oplysninger om vandforsyningsforhold, der er relevant for ejendomshandler. Oplysning om dette påbud, vil derfor i dag
den 9. februar 2015 blive indberettet til en fællesoffentligdatabase og offentliggjort i Danmarks
Arealinformation.
Denne afgørelse sendes til dig som ejer af ejendommen Annebjergvej 13, 4500 Nykøbing Sj.
Afgørelsen vil også blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.
Hvis du vil klage
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat samt af
enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som I finder på borger.dk eller virk.dk. – søg efter ”klageportal”
Din eventuelle klage skal være indtastet i ”Klageportalen” senest 4 uger efter at afgørelsen er
modtaget. Hvis der klages over afgørelsen bliver I underrettet om det.
Der er fastsat et klagegebyr på 500 kr. som skal betales samtidig med at klagen indtastes.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen eller hvis klagen afvises som følge af
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Kogeanbefaling
Odsherred Kommune anbefaler fortsat, at vand med mere end 20 stk. coliforme bakterier pr.
100 ml vand til brug i husholdningen koges før anvendelsen.
Påbud om etablering af tilfredsstillende drikkevandskvalitet
2/3
Øvrige bemærkninger
Hvis du ønsker at se sagens dokumenter eller har spørgsmål til sagen, er du velkomne til at kontakte Odsherred Kommune v/ Rikke Kepp på tlf. nr. 59 66 60 82 eller mailadresse:
[email protected]
Venlig hilsen
Rikke Kepp
Naturgeograf
[email protected]
Påbud om etablering af tilfredsstillende drikkevandskvalitet
3/3