Berit Bay Klausen Annebjergvej 11 Annebjerg 4500 Nykøbing Sj

Comments

Transcription

Berit Bay Klausen Annebjergvej 11 Annebjerg 4500 Nykøbing Sj
Berit Bay Klausen
Annebjergvej 11
Annebjerg
4500 Nykøbing Sj
Den 9. februar 2015
Natur, Miljø og Trafik
Påbud om fremskaffelse af tilfredsstillende drikkevandskvalitet på ejendommen Annebjergvej 11, 4500 Nykøbing Sj.
Ref.: RKE/LIC
Sag: 306-2014-70927
Dok.: 306-2015-36467
Du blev i brev af den 13. januar 2015 varslet, at Odsherred Kommune agter
at meddele dig påbud om sikring af vandkvaliteten på din ejendom Annebjergvej 11, 4500 Nykøbing Sj. Samtidig blev du gjort opmærksom på, at
du senest 3 uger fra modtagelsen af forvarslet kunne fremsætte dine synspunkter i sagen. Vi har ikke modtaget skriftlige kommentarer til forvarslet
inden for de 3 ugers frist, men har drøftet sagen med dig og din mand ved
tilsynet af brønden den 13.1. 2015. Her talte vi om, at jeres spildevandsanlæg ligger meget tæt på jeres brønd, samt at brøndens indretning med et
todelt dæksel gør, at overfladevand umiddelbart kan løbe i brønden. Ved
tilsynet fortalte I, at I med de andre brøndejere på vejen vil drøfte muligheden for at få indlagt vandværksvand og sammen indhente et tilbud fra
Nr. Asmindrup Vandværk.
Vedr. ejd.nr.: 22702
Kontakt
Natur, Miljø og Trafik
Direkte: 59 66 60 82
Vandteam: 59 66 60 08
Post
Odsherred Kommune
Påbud
Vandkvaliteten på din ejendom Annebjergvej 11, 4500 Nykøbing Sj. overholder ikke de gældende grænseværdier for drikkevand 1. Analysen udtaget
den 28. november 2014 viste 31 stk. E. coli, flere end 200 coliforme bakterier pr. 100ml vand, og flere end 2000 Kim ved 22 grader pr. ml vand.
2
Odsherred Kommune meddeler dig derfor påbud om inden den 1. august
2015 at sikre, at drikkevandet fra din brønd opfylder gældende grænseværdier. Det kan ske ved en af disse to muligheder:

1
2
udtagning af ny vandprøve som dokumenterer, at vandkvaliteten overholder gældende grænseværdier. Du skal selv bestille og betale analyse og prøveudtagning hos et godkendt laboratorium. Der skal som minimum analyseres for de stoffer/bakterier som overskrider gældende
regler i analyserapport med prøve nr. 20141209/011,
Nyvej 22
4573 Højby
59 66 66 66
[email protected]
www.odsherred.dk
CVR: 29188459
Åbningstider
Mandag-onsdag 10.00-14.00
Torsdag 15.00-17.30
Fredag 10.00-12.00
Telefontider
Mandag-torsdag 10.00-14.00
Fredag 10.00-12.00
Bilag 1a-d i BEK nr. 292 af 26/03/2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
Jf. § 62, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013 (Vandforsyningsloven)

tilslutning til vandværk. Der skal fremsendes dokumentation for tilslutningen til Odsherred
Kommune.
Tilsyn
På tilsynet den 13. januar 2015 blev brønden besigtiget. Dækslet er todelt, og vandudtaget er
monteret så det går gennem dækslet og har forbindelse ned i brønden. Vandudtaget var ved
tilsynet viklet ind i isolering. Et todelte dæksel, oven i købet med hul i til udtag, som ikke slutter tæt kan være årsagen til indholdet af E-coli, coliforme bakterier og kim ved 22 grader i
vandet. Ved tilsynet talte vi om, at den korte afstand til jeres spildevandsanlæg også kan være
årsag til forureningen, særligt når der er fundet E-coli i vandet. E.coli kan dog også stammer fra
fx dræbersnegle.
Husk at brønde der er sat i kampesten og mursten, samt brønde der ikke er dybere end 5-10
meter ofte giver dårlig vandkvalitet, selvom de er indrettet efter forskrifterne.
Offentliggørelse af påbud
Odsherred Kommune skal jf. bekendtgørelse nr. 948 af 22. august 2014 om ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, indberette oplysninger om vandforsyningsforhold, der er relevant for ejendomshandler. Oplysning om dette påbud, vil derfor i dag
den 9. februar 2015 blive indberettet til en fællesoffentligdatabase og offentliggjort i Danmarks
Arealinformation.
Denne afgørelse sendes til dig som ejer af ejendommen Annebjergvej 11, 4500 Nykøbing Sj, pr.
digital post. Afgørelsen vil også blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.
Hvis du vil klage
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af afgørelsens adressat samt af
enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet via Klageportalen, som du finder på
borger.dk eller virk.dk. – søg efter ”klageportal”.
Din eventuelle klage skal være indtastet i ”Klageportalen” senest 4 uger efter at afgørelsen er
modtaget. Der er fastsat et klagegebyr på 500 kr. som skal betales samtidig med at klagen indtastes.
Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen eller hvis klagen afvises som følge af
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Kogeanbefaling
Odsherred Kommune anbefaler fortsat, at vand med 31 E.coli, og mere end 20 stk. coliforme
bakterier pr. 100 ml vand til brug i husholdningen koges før anvendelsen. Det er også en god idé
at afspritte jeres hænder, når I har vasket dem, da der er målt E. coli i vandet.
Påbud om etablering af tilfredsstillende drikkevandskvalitet
2/3
Øvrige bemærkninger
Hvis du ønsker at se sagens dokumenter eller har spørgsmål til sagen, er du velkommen til at
kontakte Odsherred Kommune v/ Rikke Kepp på tlf. nr. 59 66 60 82 eller mailadresse:
[email protected]
Venlig hilsen
Rikke Kepp
Naturgeograf
[email protected]
Påbud om etablering af tilfredsstillende drikkevandskvalitet
3/3

Similar documents