Vandcenter Syd as Vandværksvej 7 5000 Odense C Tilladelse til

Transcription

Vandcenter Syd as Vandværksvej 7 5000 Odense C Tilladelse til
Vandcenter Syd as
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Teknik, Erhverv og Kultur
21. august 2015
Sagsnummer
480-2015-86427
Dokument nr.
480-2015-290670
Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.
Tilladelse til udledning af regnvand fra nyt separatkloakeret boligområde
Pilegårdsvænget i Søndersø, del af matrikelnr. 10a, Søndersø By, Søndersø
NIRAS A/S har på vegne af Vandcenter Syd as, den 28. juni 2015 ansøgt Nordfyns
Kommune om tilladelse til udledning af regnvand fra tage og befæstede arealer på
et kommende boligområde i Søndersø.
Boligområdet vil få navnet ”Pilegårdsvænget”, og vil komme til at bestå af tre
boligveje, som i illustrationsplanen (bilag 2) er benævnt hhv. boligvej A, B og C.
I første omgang byggemodnes dog kun boligvej C.
Regnvandet vil blive ledt via regnvandsbassiner til Lunde Å via det rørlagte vandløb
”Afløb fra Ladegård”, som på dette stræk løber i en ø600 mm betonledning langs
med omfartsvejen Sandvad. Denne betonledning fungerer derudover som
vejafvandingsledning.
”Afløb fra Ladegård” løber til betonledningen i brønden i betonledningens station
159, og fortsætter i denne. Mellem betonledningens station 159 og udløbet til Lunde
Å i station 498 er betonledningen derfor at regne som et rørlagt vandløb, der er
1
omfattet af Vandløbslovens bestemmelser.
Betonledningen har endvidere tilløb af vand fra en gammel mergelgrav beliggende
midt imellem boligvej B og C. Vandet herfra ledes til brønden i betonledningens station
12.
De enkelte brøndes placering langs betonledningen fremgår af indmålingskortet på figur
1 i bilag 6.
Udløbet til betonledningen er et nyt regnvandsudløb, som vil få udløbsnummeret
SØNU125R.
Der etableres 2 regnvandsbassiner i boligområdet, hvoraf kun det ene får afløb til Afløb
fra Ladegård. I såvel afløbet fra regnvandsbassinet, samt i selve betonledningen,
etableres der vandbremser.
Kommunens afgørelse
Der meddeles hermed udledningstilladelse som ovenfor beskrevet, i henhold til § 28 stk.
2
1 i Miljøbeskyttelsesloven.
1
Bekendtgørelse nr. 1208 af 30. september 2013 af lov om vandløb, med senere ændringer
Side 1 af 10
Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282
Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Åbningstid
Mandag-tirsdag 10-14
Onsdag lukket
Torsdag 12-17
Fredag 10-13
Telefontræffetid
Se åbningstid
Hvis du ønsker at sende
sikker post, skal du sende fra
”Borger.dk” eller ”Virk.dk”.
www.nordfynskommune.dk
Tilladelsen meddeles på følgende vilkår
1. Projektet skal udføres som vist på de indsendte kloak- og bassinplaner (bilag 3 –
5). Såfremt der i projektet foretages ændringer i forhold til de indsendte planer,
skal der ved projektets afslutning fremsendes ”således udført”-tegninger til
kommunen.
2. Regnvandsbassinerne skal etableres med dykkede ind- og udløb, samt have et
3
permanent vandvolumen på min. 200 m pr. reduceret hektar opland.
Bassinerne skal derudover etableres med vandtæt membran for at hindre
nedsivning til grundvandet.
3. Regnvandsbassinernes kapacitet må max overskrides 1 gang hvert 5. år.
Ved overskridelse af kapaciteten, må dette ikke medføre oversvømmelse af
private grunde, eller af arealer som anvendes til biltrafik, herunder p-pladser.
4. Ved udledning fra hvert af de to regnvandsbassiner skal regnvandet passere
igennem en reguleringsbrønd med vandbremse, der neddrosler vandføringen til
0,5 liter pr. sekund pr. hektar totalt areal. Dette svarer til en neddrosling til 13 liter
pr. sekund til betonledningen, når området er fuldt bebygget.
5. I begge reguleringsbrønde skal der forefindes afspærringsmulighed (skydespjæld
el.lign.), der kan lukke af for videre afstrømning fra regnvandsbassinerne i
tilfælde af forurening.
6. I hver af brøndene i betonledningens stationer 159 samt 305 skal der etableres
afløbsreguleringer, i form af vandbremser, stigbord el. lign.
Afløbsreguleringerne skal placeres som følger:
Station 159:
Afløbsreguleringen placeres, hvor ø600 betonledningen
langs med Sandvad løber ind i brønden, således at vandet,
der strømmer til ledningen fra Afløb fra Ladegård, ikke
hindres i at strømme videre nedstrøms.
Afløbsreguleringen skal neddrosle vandføringen til 5 liter pr.
sekund.
Station 305:
Afløbsreguleringen placeres, hvor ø600 betonledningen
langs med Sandvad løber ud af brønden, således at den
også neddrosler tilløbet fra bassin 2.
Afløbsreguleringen skal neddrosle vandføringen til 38 liter
pr. sekund.
7. Fra brønden i station 159 skal der etableres nødoverløb til bassin 2.
8. De i vilkår 6 nævnte neddroslinger må ikke give anledning til uhensigtsmæssig
tilbagestuvning i den del af Afløb fra Ladegård, der ligger opstrøms station 159.
2
Bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af lov om miljøbeskyttelse, med senere ændringer
Side 2 af 10
9. Fra brønden i station 159 skal der etableres nødoverløb til bassin 2.
Nødoverløbet skal forsynes med kontraklap, så tilbageløb fra bassinet ikke er
muligt.
10. Regnvandsbassinerne skal tilses og oprenses efter behov, og oprenset materiale
skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler.
Behovet for oprensning af bassinerne skal vurderes minimum 1 gang årligt.
Der skal forinden bortskaffelse foretages analyser af det oprensede materiale for
at sikre en korrekt bortskaffelse. Der skal som minimum analyseres for de
3
parametre, der er omfattet af Slambekendtgørelsens bilag 5.
Såvel prøvetagning som analyser skal udføres af personer eller virksomheder,
der er akkrediteret hertil.
11. I forbindelse med byggearbejdet på området, samt ved oprensning af bassinerne,
skal udskylning af materiale til regnvandssystemet så vidt muligt undgås.
12. Udledningen af regnvand fra boligområdet må ikke give anledning til aflejring af
sand eller andet materiale i betonledningen samt i Lunde Å.
13. Konstateres der forurening i eller omkring regnvandsbassinerne, skal
forureningens udbredelse begrænses mest muligt, og tilsynsmyndigheden
omgående kontaktes. For kontaktoplysninger henvises til afsnittet
”Tilsynsmyndighed” nedenfor.
14. Regnvandsledningen må kun modtage regnvand fra de arealer, som den er
dimensioneret til at modtage regnvand fra. Vand fra øvrige arealer må ikke ledes
til ledningen.
15. Ved tilslutning af regnvand fra boligområdet til betonledningen bliver Vandcenter
Syd medansvarlig for vedligeholdelse af den del af ledningen, der ligger mellem
tilslutningspunktet og udløbet i Lunde Å, da ledningen på denne strækning får
status af regnvandskloak.
16. Nærværende tilladelse forudsætter, at Vandcenter Syd sikrer, at de fornødne
øvrige aftaler med lodsejere m.v. indgås.
17. Nærværende tilladelse omfatter kun udledning af regnvand fra boligvej C med
tilhørende boliggrunde. Ved byggemodning af boligvej A og B skal der søges om
udledningstilladelse på ny.
18. Nærværende tilladelse er ikke omfattet af en retsbeskyttelse. Tilladelsen kan
derfor når som helst tages op til revision, og evt. tilbagekaldes.
Tilbagekaldelse og/eller revision vil bl.a. kunne ske i følgende tilfælde:
 Ved grov eller gentagen tilsidesættelse af tilladelsens vilkår
 Hvis nye miljøhensyn gør, at tilladelsen må betragtes som utilstrækkelig,
utidssvarende eller uhensigtsmæssig
3
Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006 om anvendelse af affald til jordbrugsformål, med senere
ændringer
Side 3 af 10

Hvis der vedtages en spildevandsplan, som omfatter en ændring af områdets
afløbsforhold
Jf. endvidere Miljøbeskyttelseslovens § 20.
Tilsynsmyndighed
Udledningen af regnvand til betonledningen vil ske til et nyt regnvandsudløb, som får
nummer SØNU125R.
Det nye regnvandsudløb vil findes i brønden på det østlige hjørne af Sandvad og
Nordmarksvej. Brønden er angivet som brønd nr. 000226R øverst til højre i vedlagte
bassinplan (bilag 5), og har GPS-koordinaterne: 55º29’51.16’’ N, 10º16’02.78’’ Ø
(usikkerhed på +/- 0.10’’).
Det nye regnvandsudløb ejes af Vandcenter Syd, som er et spildevandsforsynings4
selskab omfattet af Vandsektorlovens § 2. Dette betyder, at Naturstyrelsen er
tilsynsmyndighed på udløbet.
Alle henvendelser vedrørende udløbet skal derfor rettes til Naturstyrelsen på telefon
72 54 35 09 (kontortid: hverdage kl. 9 – 16).
Ved akut forurening udenfor Naturstyrelsens kontortid, kontaktes i stedet
miljøvagten på Alarm 1 – 1 – 2.
Beskrivelse af projektet
Generelt om projektet
NIRAS A/S har på vegne af Vandcenter Syd A/S fremsendt en ansøgning om tilladelse til
udledning af regnvand fra nyt separatkloakeret boligområde i Søndersø.
Det nye boligområde, som vil få navnet Pilegårdsvænget, er beliggende i den nordlige
udkant af Søndersø, på en del af matrikelnr. 10a, Søndersø By, Søndersø.
Boligområdet afgrænses mod nord af omfartsvejen Sandvad, mod øst af Nordmarksvej,
mod syd af den eksisterende bebyggelse på Bøgegårdsvej og mod vest af åbne marker.
Boligområdet er omfattet af Nordfyns Kommunes lokalplan ”Lokalplan 2014-4 – Boliger
ved Nordmarksvej i Søndersø”. Området er planlagt separatkloakeret i Nordfyns
kommunes gældende spildevandsplan (Spildevandsplan 2009 – 2013).
Kloakoplandsnummeret er SØN7.
I første omgang byggemodnes og kloakeres kun boligvej C, se bilag 3. Tidspunktet for
byggemodning af boligvej A og B er p.t. endnu uvist.
Nærværende udledningstilladelse omhandler derfor udelukkende regnvand fra boligvej C,
jf. vilkår 17.
4
Bekendtgørelse nr. 469 af 12. juni 2009 af lov om vandsektorens organisering
Side 4 af 10
Afledning af regnvandet
Regnvandet fra boligområdet vil blive udledt til en eksisterende ø600 mm betonledning,
som løber langs med Sandvad, og som har udløb i Lunde Å, der løber ca. 200 meter øst
for boligområdet. Udløbet findes umiddelbart nedstrøms vejoverføringen for Sandvad.
Tilslutningen til ø600 betonledningen vil ske i brønden i station 305, som er placeret ca.
på hjørnet af Sandvad og Nordmarksvej. Betonledningen er etableret i forbindelse med at
omfartsvejen blev gennembrudt i 1993 – 94, og modtager i dag dels regnvand fra vejen,
dels overløbsvand fra en gammel mergelgrav, som ligger midt i det nye boligområde.
5
Mergelgraven er i dag udlagt som § 3 – område i medfør af naturbeskyttelsesloven.
På strækket fra brønden i station 159 til udløbet i Lunde Å fungerer betonledningen
endvidere som en omlagt udgave af det rørlagte vandløb ”Afløb fra Ladegård”, som fra
nordvest løber til denne brønd i en ø250 mm betonledning.
Dette vandløb krydsede tidligere under Sandvad ca. ved indkørslen til Langager, og
fortsatte til sit udløb i Lunde Å, som lå ca. 200 meter længere nedstrøms i forhold til
udløbets placering i dag.
Vandløbet blev omlagt til betonledningen, i forbindelse med at denne blev etableret.
Beskrivelse af regnvandsbassinerne
Til rensning samt forsinkelse af regnvandet forinden udledning til vandløbet, vil der i
området blive etableret 2 regnvandsbassiner: bassin 1 og bassin 2.
Bassinerne etableres som våde jordbassiner med et permanent vandvolumen (vådt
volumen), en permanent vanddybde på 1 meter samt med vandtæt membran i form af
bentonitmåtter af typen som Bentomat NS 110. Måtterne fastgøres ved brug af
låserender 30 centimeter over maksimal opstuvningskote.
Bassinerne etableres med skråningsanlæg 5 fra terræn til permanent vandspejlskote.
Data på regnvandsbassinerne er som følger:
Bassin 1
Bassin 2
Oplandsareal
3,2 red. ha
2,2 red. ha
Vådt
volumen
3
800 m
3
550 m
Opstuvn.
volumen
3
1.700 m
3
1.200 m
Neddrosling
i afløb
8 L/sek
13 L/sek
Afleder
til
Bassin 2
Lunde Å
via Afløb
fra
Ladegård
Sammenholdes bassinernes våde volumener med deres respektive oplandsarealer, fås
3
et vådt volumen for hver af de to bassiner på 250 m pr. reduceret hektar. Dette
vådvolumen er i overensstemmelse med de gældende krav til regnvandsbassiners våde
6
volumener, som fremgår af litteraturen.
5
6
Bekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 af lov om naturbeskyttelse
Jf. tabel 1 i ”Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner”, AAU og Orbicon (2012)
Side 5 af 10
Regnvandsbassinerne er dimensioneret af NIRAS ved brug af bilaget til Spildevandskomitéens skrift 30: ”Regionale regnrækker”, publiceret 2014.
Efterfølgende er samspillet mellem bassiner og afløbssystem blevet gennemregnet af
Vandcenter Syd’s egne hydraulikere.
Resultatet viste en tømmetid på 62 timer (ca. 2,5 døgn) af bassin 2 ved en neddrosling af
afløbet fra dette bassin til 13 liter pr. sekund.
Regnvandet fra størstedelen af boligvej C vil blive ledt til bassin 1. Dette bassin vil blive
etableret i det grønne område, som boligvej C omkranser.
Fra bassin 1 vil der være afløb til bassin 2, som vil blive etableret i boligområdets
nordøstligste hjørne.
Bassin 2 vil desuden modtage regnvand fra den stik øst-vestgående del af boligvej C,
samt de 6 byggegrunde benævnt nr. 41 – 46 i illustrationsplanen (bilag 2).
Bassin 2 vil som det eneste af de to regnvandsbassiner have udledning til
betonledningen og Lunde Å.
For overblik over de to bassiners respektive oplande, se kloakplanen (bilag 3).
Bestemmelse af neddrosling fra regnvandsbassinerne
Der er i tilladelsen stillet vilkår om, at den neddroslede afløbsvandføring fra bassin 2 til
Afløb fra Ladegård sker med udgangspunkt i en konkret vurdering af den hydrauliske
kapacitet. Det skyldes dels, at Lunde Å, som Afløb fra Ladegård leder ud til, i forvejen er
hydraulisk overbelastet.
Dels har Natur- og Miljøklagenævnet i en afgørelse af 12. marts 2015 (sag nr. NMK-1000760) slået fast, at neddrosling af afløb fra regnvandsbassiner skal beregnes med
udgangspunkt i det reducerede oplandsareal – ikke det totale.
Neddroslingen bør endvidere fastsættes ud fra en konkret vurdering af recipientens
hydrauliske kapacitet.
Ved fuld udbygning af Pilegårdsvænget vil 5,4 hektar ud af det totale areal på 26 hektar
være reduceret. Neddroslingen skal altså fastsættes med baggrund i de 5,4 reducerede
hektar, og i øvrigt svare til, hvad vandløbet i forvejen modtager fra området.
Overføres konklusionerne i ovennævnte afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet direkte
til dette projekt, vil det betyde, at afstrømningen af regnvand fra det nye boligområde ville
skulle neddrosles til 0,34 liter pr. sekund pr. reduceret hektar.
Da dette ville resultere i en uhensigtsmæssigt lav neddrosling af afløbsvandføringen fra
boligområdet til Afløb fra Ladegård, med store tømmetider af regnvandsbassinerne til
følge og i forhold til behovet for afledning af regnvand fra området, har NIRAS i stedet
arbejdet med en alternativ løsning.
Denne løsning går ud på, ved hjælp af neddroslinger på strategiske steder, at udnytte
den ledige kapacitet i ø600 betonledningen til at lade regnvandet stuve op dér, således at
betonledningen kommer til at fungere som rørbassin. På denne måde kan den oprindeligt
ønskede neddrosling til 13 liter pr. sekund bibeholdes, uden at Lunde Å oplever
hydraulisk merbelastning.
Ved kapacitetsoverskridelse i den del af betonledningen, der fungerer som rørbassin, vil
der være nødoverløb til bassin 2.
For uddybende beskrivelse af NIRAS’ løsning, henvises til notatet i bilag 6.
Side 6 af 10
Ud fra løsningsbeskrivelsen, fastsættes den neddroslede vandføring fra bassin 2 til Afløb
fra Ladegård til 13 liter pr. sekund for en fuld udbygning af området. Dette svarer til 0,5
liter pr. sekund pr. hektar totalt areal. Jf. vilkår 4.
NIRAS har efterfølgende oplyst Nordfyns Kommune, at der i ø600 betonledningen langs
med Sandvad er tilstrækkeligt med kapacitet til at funktionskravet kan overholdes.
Dvs. kapaciteten vil max. blive overskredet 1 gang hvert 5. år.
Heri er forudsat, at betonledningen derudover ikke modtager andet vand end hvad vi p.t.
har kendskab til. Dvs.:
 Vejvand fra Sandvad
 Vand fra gammel mergelgrav (overløb)
 Vand fra Afløb fra Ladegård
Recipientbeskrivelse
Afløb fra Ladegård
Afløb fra Ladegård er ikke målsat i den gældende vandplan. Vandløbet er heller ikke
målsat med en DVFI-faunaklasse i recipientkvalitetsplanen.
Der er tale om et rørlagt vandløb, som ifølge kommunens vandløbsregulativ udgår fra en
olie- og benzinudskiller. På det første stræk løber vandløbet i en ø250 mm betonledning.
Hvor Afløb fra Ladegård krydser under Sandvad, støder vandløbet til ø600
betonledningen, der løber langs med vejen, og fortsætter i denne til udløbet i Lunde Å,
umiddelbart nedstrøms hvor Sandvad føres over åen. Denne tilslutning sker i brønden i
betonledningens station 159.
Nedstrøms denne station er betonledningen dermed at regne som et rørlagt vandløb.
Oprindeligt fortsatte Afløb fra Ladegård sit forløb videre sydover, hvor det gradvist bøjede
af mod øst og løb ud i Lunde Å ca. 200 meter nedstrøms fra dets nuværende udløb.
I forbindelse med at omfartsvejen Sandvad blev gennembrudt på strækningen UllerupvejDallundvej i 1993-94, blev vandløbet omlagt til ø600 betonledningen i dennes station 159,
hvorved det oprindelige nedstrøms forløb af vandløbet blev afblændet.
For så vidt angår neddroslingen af afløbsvandføringen i Afløb fra Ladegård i
betonledningens stationer 159 og 305 kræver dette tilladelse efter Vandløbslovens § 47.
Her er det imidlertid kommunens vurdering, ud fra beskrivelsen fra NIRAS i bilag 6, at
neddroslingen ikke vil få nogen væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømnings- eller
miljømæssige forhold. Tilladelsen til neddrosling kan derfor umiddelbart kan meddeles,
og er vedlagt denne udledningstilladelse som bilag 7.
Lunde Å
Lunde Å er i recipientkvalitetsplanen målsat i kategori B3 på det sted, hvortil Afløb fra
Ladegård leder ud. Det vil sige, at vandløbet skal være egnet som fiskevand til lystog/eller erhvervsfiskeri.
Side 7 af 10
Fra ca. 5 til ca. 10 kilometer nedstrøms udledningen er Lunde Å målsat i kategori B1,
hvilket betyder at vandløbet på denne strækning skal være egnet som gyde- og/eller
opvækstområde for laksefisk.
Lunde Å er ifølge Dansk Vandløbsfaunaindeks endvidere målsat med DVFI-faunaklasse
5. Vandløbets nuværende DVFI-faunaklasse er 4. Lunde Å lever altså p.t. ikke op til sin
målsætning, hvad angår faunaklasse.
Den nuværende økologiske tilstand for Lunde Å er ligeledes anført som ”ringe”. Lunde Å
er i vandplanen målsat med en ”god økologisk tilstand”.
Vandløbsafdelingen har derudover oplyst, at Lunde Å i forvejen er hydraulisk
overbelastet, hvilket stiller skærpede krav til, hvor meget vand Lunde Å må modtage fra
dens opland.
Kommunens vurdering
Baseret på de foreliggende oplysninger vurderer Nordfyns Kommune, at der kan gives
tilladelse til at udlede regnvand fra det nye boligområde på Pilegårdsvænget i Søndersø,
til Afløb fra Ladegård og Lunde Å, med en neddrosling til 13 liter pr. sekund.
I afgørelsen er der lagt særlig vægt på, at det har været muligt at finde en løsning, der
ved udnyttelse af kapaciteten i Afløb fra Ladegård samlet set betyder, at Lunde Å efter
projektets afslutning vil belastes mindre end tilfældet har været hidtil.
Med venlig hilsen
Jonas David Larsen
Ingeniør
Direkte tlf. 64 82 81 42
Mail: [email protected]
Side 8 af 10
Kopi af denne afgørelse er sendt til
Nordfyns Kommune, Vej og Park, att.: Per Frydkjær, [email protected]
NIRAS A/S, att.: Henning Lehmann Pedersen, [email protected]
Naturstyrelsen, [email protected]
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syd, [email protected]
Danmarks Naturfredningsforenings hovedpostkasse, [email protected]
Danmarks Naturfredningsforening (Lokalkomité Nordfyn), [email protected]
Friluftsrådet, [email protected]
Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, [email protected]
Danmarks Sportsfiskerforbund, [email protected]
Side 9 af 10
Bilagsliste
Bilag 1
Klagevejledning
Bilag 2
Illustrationsplan over det nye boligområde
Bilag 3
Kloakplan
Bilag 4
Bassinplan, bassin 1
Bilag 5
Bassinplan, bassin 2
Bilag 6
Notat med supplerende oplysninger vedrørende neddrosling af regnvand
Bilag 7
Tilladelse til etablering af vandbremser i Afløb fra Ladegård
Side 10 af 10
Klagevejledning
Der kan skriftligt klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen annonceret offentligt,
regnes klagefristen dog altid fra datoen for annonceringen.
Afgørelsen kan påklages af Vandcenter Syd, Nordfyns Kommune Vej og Park, samt
enhver med væsentlig interesse i afgørelsen.
En eventuel klage skal indgives via Natur- og Miljøklagenævnets Klageportal, som kan
tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Her findes der også vejledning i, hvordan man
bruger Klageportalen. Endvidere findes der et link til Klageportalen på Natur- og
Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.
Fristen for at klage over afgørelsen udløber den 18. september 2015, klokken 23:59.
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. til nævnet.
Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen vil først blive påbegyndt, når nævnet
har modtaget gebyret.
Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Vejledning om
gebyrordningen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.
En klage betragtes kun som indgivet rettidigt, hvis klager har godkendt og betalt gebyr,
eller bestilt en faktura i Klageportalen, senest ved klagefristens udløb.
En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Natur- og
Miljøklagenævnet bestemmer noget andet, jf. § 96 i Miljøbeskyttelsesloven.
Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort, dog for ansøgers egen
regning og risiko.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder
fra datoen for afgørelsens annoncering, jf. § 101 i Miljøbeskyttelsesloven.
Afgørelsen annonceres på Nordfyns Kommunes hjemmeside den 21. august 2015.
Side 1 af 1
Sa
ndv
adg
yde
n
Langager
Langager
Kanaliseringsanlæg til ny vejtilslutning
1
Cykelbaner til Sandvadgyden
18
am vej
St
d
a
v
d
n
Sa
C
j
e
v
g
i
l
Bo
Bol
i
gvejC
j
e
mv
a
St
81
83
21
23
44
43
3
24
26
46
79
63
Bol
i
gvejB
84
2
1
22
42
41
85
71
Nordmarksvej lukkes for motorkøretøjer
25
4
5
6
7
8
45
82
48
77
28
27
50
75
80
9
30
29
49
51
73
78
31
32
13
54
76
71
33
10
12
11
52
Bol
i
gvej
A
47
57
14
34
Nordmarksvej udvides
53
15
55
35
36
37
38
til 6,0 m fra Bøgegårdsvej
16
69
74
17
56
67
18
72
65
58
63
70
59
61
57
39
19
20
40
53
68
66
64
62
60
Sti tilsluttes Bøgegårdsvej
Sti tilsluttes Bøgegårdsvej
Sti tilsluttes Bøgegårdsvej
Bøgegårdsvej
Bøgegårdsvej
Bøgegårdsvej
No
rdm
ark
sv
ej
Sti tilsluttes Ahornvænget
Ah
o
r
n
v
æn
g
e
t
0 10
50
100m
51
Illustrationsplan
C1_DI_1_001
Byggemodning i Søndersø ved Nordmarksvej
Skitseprojekt
Dato
2015.05.05
Målestok
Sag nr.:
219917
NIRAS A/S
Telefon
Sortemosevej 19
Telefax
4810 4200
4810 4300
3450 Allerød
E-mail
[email protected]
V
Tank
BK: 23.03
BFT1725
Tank
1
Langager
Sandv
ad
33594P
BK: 25.40
M
1
M
000226R
BK: 20.88
Sandv
adgyd
en
BFT2163
33658P
S
a
n
d
v
a
d
SKA-SØNF0025
d
a
v
d
n
a
S
A
DK: 24.61
V
BK: 23.13
Ø:1000
33662P
d
a
v
d
n
a
S
BK: 23.59
oo
/
0o
.
10
pp
00
ø2
2m
.
52
d
a
v
d
n
a
S
BK: 22.84
V
V
M
000001R
000006R
0000421
BK: 20.90
BK: 22.12
BK: 20.93
A
000166R
DK: 28.50
BK: 25.84
Ø:1250
V
V
3
000646R
Ø:1250
BK: 22.08
M
V
19
.
1m
ø2
00
pp
31
.
3o
/
oo
BK: 20.64
Ø: 600
000681R
DK: 24.00
o
o
/
o
7
.
3
p
p
0
0
2
ø
m2
.
6
2
1
72
.
6m
ø2
00
pp
4.
7o
/
oo
000696R
BK: 21.61
Ø: 600
oo
/
0o
3.
pp
00
ø2
5m
.
30
000656R
BK: 22.17
M
3
3
3
3
N
DK: 23.85
Ø: 600
Ø: 600
Ø: 600
B
A
000376S
BK: 22.00
V
N
BK: 22.13
BK: 21.40
A
B
000321S
Pumpestation
DK: 24.30
BK: 19.50
8m
.
75
oo
/
7o
4.
p0p
50
-ø
BK: 22.69
Ø:1250
Ø: 600
M
B
A
3
000626R
DK: 25.10
BK: 23.45
000196R
Ø: 600
3
DK: 26.40
DK: 29.27
BK: 25.48
BK: 26.39
Ø: 600
BK: 22.27
3
A
A
M
000636R
M
B
3
3
BK: 22.40
V
B
Ø: 600
Ø:1250
M
B
3
3
A
000116R
3
2m
.
84
BK: 22.60
V
V
71.
0m ø200
pp8.
0o/
oo
71.
4m ø400
pp8.
0o/
oo
oo
/
5o
.
23
p0p
50
-ø
N
000261S
DK: 29.69
BK: 26.46
Ø: 600
3
3
DK: 26.40
BK: 23.05
A
000201R
A
A
M
B
Kronekant: ~26,0
3
N
3
Perm. VSP: 23,50
DK: 29.69
Bund: 22,35
Ø: 600
BK: 26.96
3
M A
M
B
B
C
0000001
000236R
Regulering
DK: 26.24
BK: 24.42
8mT
.
20
Ø:1250
M
M
B
B
3
3
3
3
V
Max. VSP: 25,80
000181R
BK: 22.98
50
.
23
oo
/
4o
.
26
vc
0p
16
ø
-
M
Bassin 1
3
DK: 26.70
N
Ø: 600
oo
/
0o
5.
pp
00
ø2
oo
6m
.
/
83
8o
.
10
pp
15
ø3
4m
.
61
M
B
000306S
oo A
/
7o
.
17
vc
0p
16
ø
-
A
4m
.
25
BK: 23.50
3
3
AA
o
o
/
o
0
.
2
1
c
v
p
0
6
1
ø
m
4
.
7
3
Ø: 600
V
M
B
Ø: 600
000156R
V
3
V
DK: 25.70
V
V
M
B
V
o
o
/
o
0
.
3
p
p
0
0
2
ø
m
7
.
7
6
N
3
N
N
V
A
AA
000176R
Ø:1000
Ø: 600
Ø: 600
3
3
N
BK: 22.79
BK: 23.00
No
r
dm
ar
ksv
ej
M
B
Ø: 600
A
oo
0o/
5.
ppø200
3m 58.
DK: 29.27
BK: 25.89
DK: 24.53
DK: 24.50
000691R
M
B
oo
0o/
16.
250pp
2m 28.
000256S
BK: 23.00
SKA-SØNF0030
000676R
-ø
20
0p
e3.
0o
/o
o
N
3
DK: 24.60
DK: 24.60
43
.9
m
3
000386S
A
V
3
00099R
35
.9
m
V
M
B
A
-ø
20
0p
p2.
8o
/o
o
VV
3
N
P
3
V
N
3
3
M
3
3
20
.
30
A
B
N
N
V
Ø: 600
63.
7m ø200pp8.
8o/
oo
BK: 23.55
3
DK: 24.77
V
0000401
oo
o/
.7
19
p0p
20
-ø
64.
2m ø400pp7.
0o/
oo
V
000246S
Bund: 20,50
m
.8
50
0000426
Ø:1250
000381S
V
V
V
V
V
BK: 22.12
DK: 23.85
Max. VSP: 23,80
Perm. VSP: 21,40
M
V
BK: 21.40
000311S
0000416
-ø
20
0p
p4.
1o
/
oo
VV
0000411
A
A
27
.
1m
V
V
V
o
o
/
o
0
.
0
1
p
p
0
0
2
ø
m0
.
6
N
V
o
o
/
o
0
.
5
p
p
0
0
2
ø
m6
.
6
5
1
o
o
/
o
0
.
5
p
p
0
0
2
ø
m0
.
6
Kronekant: ~24,0
o
o
/
o
2
.
5
p
p
0
0
2
ø
m0
.
0
5
o
o
/
o
3
.
8
3
p
p
0
0
4
ø
m0
.
6
S
N
N
N
o
o
/
o
4
.
8
p
p
0
0
4
ø
m0
.
6
N
o
o
/
o
1
.
5
p
p
0
0
2
ø
m6
.
8
8
o
o
/
o
7
.
0
1
e
p
0
0
8
ø
m6
.
6
3
3
Regulering
Bassin 2
A
3
3
3
A
A
3
3
N
N
oo
/
oo
/
8o
5.
2o
p5.
p
1
00
pp
ø4
00
ø2
6m
.
5
m
N
9
3
.
98
A
A
3
3
N
S
N
o
o
/
o
0
.
3
p
p
0
0
6
ø
m8
.
9
5
1
3
3
3
N
o
o
/
o
6
.
1
1
p
p
0
0
2
ø
m3
.
2
2
1
N
A
A
A
3
3
33
3
3
DK: 27.50
A
A
o
o
/
o
0
.
2
e
p
0
0
8
ø
m7
.
8
8
S
S
A
N
o
o
/
o
7
.
6
2
p
p
0
0
2
ø
m9
.
2
2
1
N
N
o
o
/
o
3
.
5
1
p
p
0
0
2
ø
m4
.
5
5
N
N
N
N
Ø: 600
Ø:1250
Ø:1250
N
Ø: 600
BK: 24.40
Ø:1250
N
BK: 25.83
DK: 28.50
BK: 21.50
Ø:1250
Ø:1250
DK: 27.50
N
DK: 23.65
BK: 21.89
BK: 22.07
BK: 22.55
000091R
000251S
DK: 23.85
DK: 24.28
BK: 21.34
V
DK: 24.77
000096R
DK: 24.28
V
000171R
000351S
R
0000006
V
BK: 25.73
M
oo
/
9o
3.
p
p
00
ø8
m
4
.
25
No
r
dm
ar
ksv
ej
V
M
71T
C
oo
/
4o
.
37
pp
00
ø2
T
4m
.
1
2
BK: 21.40
000016R
40
.
21
A
BK: 20.60
BK: 20.50
000011R
40
.
21
Udløb
Bassin
000021R
V
M
d
a
v
d
n
a
S
A
V
0
2
.
3
2
72T
N
3
R
000151R
Udløb
A
3
BK: 22.45
M
B
V
3
000396R
BK: 22.35
BK: 23.50
DK: 25.41
BK: 22.44
C4_DE_1_001
Ø:1000
DK: 27.00
M
M
BK: 23.40
000121R
000397R
o
o
/
o
3
.
3
p
p
0
0
ø5
m0
.
6
BK: 23.76
42
.
1m
ø8
00
pe
2.
4o
/
oo
BK: 23.50
N
Ø: 600
DK: 27.00
Ø:1250
V
000186R
o
o
/
o
8
.
2
e
p
0
0
8
ø
m8
.
6
5
Ø: 600
M
B
3
3
000266S
Ø: 600
oo
/
8o
.
12
p0p
oo
/
25
4o
-ø
.
13
p0p
20
-ø
1m
.
44
1m
.
46
BK: 27.25
0000406
B
B
000956R
DK: 26.30
BK: 23.60
Ø:1250
3
Ubenævnte mål er i mm.
Koordinatsystem er i UTM32 Euref89.
Stikledninger til maktrikler etableres generelt som ø110 mm PVC med min. 15 promille fald.
Stikledninger til rendestensbrønde etableres som ø160 mm PVC.
3
M
B
ø425mm skelbrønde for spildevand.
VV
N
3
Tilslutningskoter verificeres af entreprenøren inden opstart.
A
V
V
000216R
DK: 26.40
000191R
BK: 24.54
DK: 30.26
A
000271S
DK: 30.26
3
Koter er i m angivet i kotesystem DVR90.
V
M
B
BK: 23.78
V
DK: 30.38
3
NOTE:
S
A
oo
/
7o
.
14
pp
00
ø5
9m
.
70
AA
3
3
V
BK: 27.75
3
A
A
V
DK: 30.38
3
M
B
SKA-SØNF0040
000301S
oo
2o/
12.
5pp
ø31
7m 64.
oo
9o/
11.
0ppø20
3m 66.
3
Bassin
No
r
dm
ar
ksv
ej
V
V
M
B
3
3
3
3
75.
6m
ø31
5pp
9.
8o/
oo
79.
5m
ø20
0pp
7.
6o/
oo
M
B
3
M
B
3
000146R
A
M
3
DK: 25.87
Ø:1250
BK: 28.34
SIGNATURER:
BK: 22.14
M
B
A
Ø: 600
SKA-SØNF0045
3
Ø:1000
B
N
000126R
BK: 27.84
DK: 26.24
Ø: 600
Projekteret spildevandsledning
BK: 24.50
Ø: 600
N
3
Ø: 600
Ø: 600
000131R
N
3
BK: 25.40
Ø:1250
M
B
3
6
8
.
6
mø2
7
5
3
0
.
1
p
mp
N
1
ø2
5
.
0
7
0
o
p
/
o
p
o
1
4
.
8
o
/
o
o
M
B
000206R
V
V
3
3
3
M
B
3
DK: 27.74
3
DK: 28.00
BK: 25.73
BK: 26.50
Ø:1250
3
Ø:1250
A
A
M
N
B
3
o
o
/
o
9
.
7
p
p
0
0
4
ø
m3
.
7
9
3
V
3
3
M
3
V
3
000281S
3
B
A
3
3
Projekteret drænledning
Projekteret topslidset dræn
No
r
d
ma
r
k
s
v
e
j
Eksisterende fællesledning
3
000291S
DK: 26.56
BK: 24.90
Ø: 600
A
3
3
3
M
3
B
A
3
o
o
/
o
8
.
7
p
p
0
0
2
ø
m8
.
8
9
M
B
M
DK: 28.00
Ø: 600
3
B
M
N
M
B
3
M
M
m
.9
8
2
oo
/
9o
5.
oo
/
pp
0o
6.
00
4
ø
pp
0
0
6m
.
ø2
55
8m
.
54
B
B
V
BK: 24.00
3
000211R
3
A
A
N
o
/o
o
.2
1
-3
p
p
0
0
2
-ø
V
V
3
M
B
Projekteret regnvandsledning
DK: 26.24
A
A
DK: 26.56
V
BK: 27.08
BK: 27.58
A
A
B
M
000296S
V
DK: 29.31
DK: 29.31
oo
/
8o
.
16
p0p
40
-ø
000276S
2m
.
51
000221R
M
B
B
SKA-SØNF0050
DK: 25.97
000286S
BK: 26.00
BK: 22.05
DK: 27.74
Ø: 600
Ø:1000
BK: 25.23
Ø: 600
V
SØNS0350
o
r
n
v
æn DK: 31.84
g
e
t
BK: 29.61
Ø: 425
A
DK: 32.16
SØNS0760
BK: 30.26
TK: 25.95
Ø:1000
DK: 26.04
BK: 22.82
SØNS0945
Ø:1000
SØNS0765
SØNR0210
DK: 26.53
DK: 26.11
BK: 22.38
BK: 23.45
Ø:1000
Ø:1000
No
rdm
ark
sv
ej
SØNR0930
SØNF0005
DK: 26.16
BK: 21.72
DK: 26.25
Ø:1000
BK: 25.67
SØNRB930
SØNUD931
Bassin
T
V V
A
A
R
Udløb
TK: 29.16
BK:BK:
29.93
28.87
VV
Ø:1000
A
A
DK: 28.82
BK: 25.99
A
A
DK: 27.54
BK: 24.56
V
A
V
A
A
DK: 26.12
DK: 26.34
BK: 23.53
BK: 23.83
Betegnelse/Revision
Dato
Udført
Sag:
Byggemodning i Søndersø ved Nordmarksvej
Sag nr.:
219917
Kontrol
Dato:
2015.07.03
Godkendt
DK: 26.09
DK: 26.39
BK: 23.18
Emne:
Tegn nr.:
Rev.:
Ø:1000
Ø:1000
Kloakplan
DK: 26.11
V
C4_DE_1_001
BK: 23.19
Ø:1000
Ø:1000
Cad File:C4_DE_1_001.Dgn
Ø:1000
BK: 24.19
Udgave
SØNS0775
SØNR0200
TK: 25.99
SØNR0360
TK: 27.80
j
e
v
s
d
r
å
g
e
g
Bø
BK: 22.74
SØNR0355
Ø:1000
A
A
SØNR0365
SØNR0345
SØNR0340
SØNR0335
A
A
VV
DK: 28.99
Ø:1000
V
BK: 24.16
j
e
v
s
d
r
å
g
e
g
Bø
A
A
V
SØNS0915
A
Ø:1000
BK: 23.80
DK: 27.62
Ø:1000
V
SØNS0920
BK: 29.99
DK: 26.51
BK: 23.47
DK: 27.75
Udløb
T
BK: 23.15
V
SØNS0925
SØNUD930
SØNS0930
Udf.:HLP/MSK
Kont.:TNA
Godk.:HLP
1050x594
Mål:1:1000
V
V
Ø:1000
Ø:1000
V
V
Ø:1000
SØNR0124
TK: 32.34
V
V
DK: 32.45
A
BK: 28.87
NIRAS A/S
Telefon
9742 2055
Nupark 45
Telefax
9630 6474
7500 Holstebro
E-mail [email protected]
Ø:1000
TK: 32.30
DK: 33.03
BK: 30.29
Ø:1000
V
V
SØNR1015
SØNR0215
SØNS0780
DK: 24.86
DK: 24.85
BK: 22.52
BK: 22.10
Ø:1000
Ø:1000
Path:
\\Allkfs01\Data\SAG\219\917\PROJECT\07-Tegninger\07-90-Cadmodel\07-16-Forsyning\Sheet\C4_DE_1_001.Dgn
Print:15:36:25 2015.07.03
ø1250 bt. reguleringsbrønd
TK:
~26,0
DK:
26,30
IK:
23,50
UK:
23,50
BK:
23,00
Muld
Terræn ~26,0
Max. VSP 25,80
ø
5
0
0PP
Perm. VSP 23,50
a=5
a=5
ø
1
6
0PVC
0PVC
6
1
ø
Bund 22,35
Vandbremse som Mosbæk CEV 8 l/s
50cm lermembran
oo
0o/
5.
ppø200
3m 58.
oo
0o/
16.
250pp
2m 28.
N
V
A
000626R
DK: 25.10
BK: 23.45
000196R
Ø: 600
DK: 26.40
BK: 25.48
A
M
M
B
3
3
V
Ø: 600
B
o
o
/
o
0
.
3
p
p
0
0
2
ø
m7
.
7
6
N
000116R
2m
.
84
V
DK: 25.70
BK: 22.60
oo
/
5o
.
23
p0p
50
-ø
V
Ø: 600
000156R
DK: 26.40
BK: 23.05
AA
o
o
/
o
0
.
2
1
c
v
p
0
6
1
ø
m
4
.
7
3
Ø: 600
000306S
V
A
DK: 26.70
BK: 22.98
oo A
/
7o
.
17
c
v
0p
6
1
ø
-
Ø: 600
V
N
000201R
C
V
Bund: 22,35
3
3
0000001
000236R
Regulering
DK: 26.24
BK: 24.42
8mT
.
20
Ø: 600
C4_DE_1_002
V
Perm. VSP: 23,50
M
M
B
B
3
3
oo
/
0o
5.
pp
00
ø2
oo
6m
.
/
83
8o
.
10
pp
15
ø3
4m
.
61
Kronekant: ~26,0
Max. VSP: 25,80
M A
M
B
B
50
.
23
oo
o/
4
.
26
c
pv
0
16
ø
-
M
Bassin 1
3
A
4m
.
25
BK: 23.50
N
3
R
000151R
Udløb
NOTE:
3
BK: 22.45
M
B
M
B
3
V
3
Koter er i m angivet i kotesystem DVR90.
Ubenævnte mål er i mm.
3
000146R
Koordinatsystem er i UTM32 Euref89.
Bassin
000396R
BK: 22.35
BK: 23.50
Stikledninger til maktrikler etableres generelt som ø110 mm PVC med min. 15 promille fald.
000301S
M
Stikledninger til rendestensbrønde etableres som ø160 mm PVC.
DK: 27.00
M
BK: 23.40
000121R
Ø: 600
o
o
/
o
3
.
3
p
p
0
0
ø5
m
0
.
6
DK: 27.00
000397R
BK: 23.76
42
.
1m
ø8
00
pe
2.
4o
/
oo
BK: 23.50
ø425mm skelbrønde for spildevand.
Ø:1250
SIGNATURER:
V
Projekteret spildevandsledning
V
A
A
o
o
/
o
8
.
2
e
p
0
0
8
ø
m8
.
6
5
3
3
V
3
3
S
Projekteret regnvandsledning
M
B
0000406
B
B
oo
/
7o
.
14
pp
00
ø5
9m
.
70
A
BK: 23.78
000956R
DK: 26.30
V
BK: 23.60
Ø:1250
3
3
M
75.
6m
ø31
5pp
9.
8o/
oo
79.
5m
ø20
0pp
7.
6o/
oo
B
N
3
V
V
000216R
DK: 26.40
BK: 24.54
3
3
Ø:1250
M
B
A
000126R
DK: 26.24
BK: 24.50
Ø: 600
Udgave
Betegnelse/Revision
Dato
Udført
Sag:
Byggemodning i Søndersø ved Nordmarksvej
Sag nr.:
219917
Dato:
2015.07.03
N
Kontrol
Godkendt
3
000131R
V
oo
/
8o
.
16
p0p
40
-ø
BK: 25.40
Ø:1250
m
.9
8
2
DK: 26.24
A
A
DK: 26.56
o
/o
o
.2
1
-3
p
p
0
0
2
-ø
V
2m
.
51
000296S
Emne:
Bassin 1
Tegn nr.:
C4_DE_1_002
BK: 24.00
M
B
Ø: 600
Rev.:
Plan og snit
Cad File:C4_DE_1_002.Dgn
Udf.:HLP/MSK
Kont.:TNA
Mål:1:500/1:200
630x594
NIRAS A/S
Telefon
9742 2055
Nupark 45
Telefax
9630 6474
7500 Holstebro
E-mail [email protected]
Godk.:HLP
Path:
\\Allkfs01\Data\SAG\219\917\PROJECT\07-Tegninger\07-90-Cadmodel\07-16-Forsyning\Sheet\C4_DE_1_002.Dgn
Print:15:37:34 2015.07.03
ø1250 bt. reguleringsbrønd
TK:
~24,0
DK:
24,30
IK:
21,40
UK:
21,40
BK:
20.90
Muld
Terræn ~24,0
Max. VSP 23,80
a=5
a=5
Perm. VSP 21,40
ø
8
0
0PE
0PP
0
2
ø
Bund 20,50
ø200 PP
Vandbremse som Mosbæk CEV 13 l/s
50cm lermembran
000226R
BK: 20.88
S
a
n
d
v
a
d
SKA-SØNF0025
d
a
v
d
n
a
S
V
C4_DE_1_003
A
DK: 24.61
BK: 23.13
Ø:1000
33662P
BK: 23.59
oo
/
0o
.
10
pp
00
ø2
2m
.
52
A
V
72T
BK: 22.84
V
M
000001R
000006R
oo
/
4o
.
7
3
pp
0
0
ø2
T
m
4
.
21
V
A
o
o
/
o
7
.
0
1
e
p
0
0
8
ø
m6
.
6
3
A
-ø
20
0p
p4.
1o
/
oo
o
o
/
o
2
.
5
p
p
0
0
2
ø
m0
.
0
5
o
o
/
o
3
.
8
3
p
p
0
0
4
ø
m0
.
6
27
.
1m
BK: 20.64
000681R
Ø: 600
Projekteret spildevandsledning
Projekteret regnvandsledning
V
0000401
BK: 21.40
72
.
6m
ø2
00
pp
4.
7o
/
oo
N
3
3
oo
o/
.7
19
p0p
20
-ø
Ø: 600
M
m
.8
50
BK: 22.00
BK: 21.61
Bund: 20,50
N
DK: 24.00
000696R
Max. VSP: 23,80
SIGNATURER:
DK: 23.85
Ø: 600
A
Regulering
A
000376S
V
V
BK: 22.12
0000006
V
V
A
Koordinatsystem er i UTM32 Euref89.
ø425mm skelbrønde for spildevand.
Perm. VSP: 21,40
V
Ø:1250
Kronekant: ~24,0
Ubenævnte mål er i mm.
Stikledninger til rendestensbrønde etableres som ø160 mm PVC.
No
r
dm
ar
ksv
ej
BK: 21.50
R
N
V
DK: 23.65
M
19
.
1m
ø2
00
pp
31
.
3o
/
oo
oo
/
o
9
3.
pp
0
80
ø
4m
.
25
Bassin 2
Koter er i m angivet i kotesystem DVR90.
Stikledninger til maktrikler etableres generelt som ø110 mm PVC med min. 15 promille fald.
V
BK: 21.40
000016R
40
.
21
C
A
BK: 20.60
BK: 20.50
000011R
40
.
21
Udløb
Bassin
0000421
V
M
NOTE:
P
3
N
000321S
Pumpestation
DK: 24.30
BK: 19.50
A
000676R
DK: 24.50
BK: 23.00
Ø: 600
A
SKA-SØNF0030
DK: 24.53
Udgave
Betegnelse/Revision
Dato
Udført
Sag:
Byggemodning i Søndersø ved Nordmarksvej
Sag nr.:
219917
Dato:
2015.07.03
Emne:
Bassin 2
Kontrol
Godkendt
Tegn nr.:
Rev.:
Plan og snit
BK: 22.79
C4_DE_1_003
Ø:1000
Cad File:C4_DE_1_003.Dgn
Udf.:HLP/MSK
Kont.:TNA
Mål:1:500/1:200
630x446
NIRAS A/S
Telefon
9742 2055
Nupark 45
Telefax
9630 6474
7500 Holstebro
E-mail [email protected]
Godk.:HLP
Path:
\\Allkfs01\Data\SAG\219\917\PROJECT\07-Tegninger\07-90-Cadmodel\07-16-Forsyning\Sheet\C4_DE_1_003.Dgn
Print:15:38:41 2015.07.03
Memo
Vandcenter Syd
BYGGEMODNING I SØNDERSØ
Ansøgning om udledningstilladelse: Supplerende oplysninger
Til:
Dorte Fynsk Thomsen
Jonas David Larsen
Bent Nielsen
Rune Noer Nøttrup
Kopi:
Fra:
Henning Lehmann Pedersen
10. august 2015
Projekt nr. 219917
Dokument nr. 1216776651
Version 1
I henhold til aftale på mødet hos Nordfyns Kommune torsdag den 6. august 2015
fremsendes hermed supplerende oplysninger til ansøgning om udledningstilladelse fra nyt boligområde i Søndersø, jf. ansøgning af 28. juni 2015.
I ansøgningen anmoder Vandcenter Syd as om tilladelse til udledning af i alt 13
l/s til primær recipient, Afløb fra Ladegård, sekundær recipient, Lunde Å.
Nordfyns Kommune meddeler efterfølgende, at tilladelsen vil kræve dels en eftervisning/vurdering af, at den fornødne kapacitet i det rørlagte vandløb, Afløb fra
Ladegård, er til stede dels en forhåndstilkendegivelse om, at udledningen ønskes reduceret af hensyn til Lunde Å, der i dag er hydraulisk overbelastet.
Afløb fra Ladegård
Ifølge det gamle vandløbsregulativ for Afløb fra Ladegård er vandløbet nord for
Sandvad rørlagt i en ø250 mm betonledning med ca. 3 promilles fald.
I forbindelse med etablering af omfartsvej om Søndersø (Sandvad) ca. 1995
tilsluttes Afløb fra Ladegård den nye vejafvanding langs med Sandvad og løber i
en ø600 beton ledning parallelt med Sandvad frem til udløb i Lunde Å, Jf. nedenstående skitse.
Figur 1: Indmåling af Afløb fra Ladegård, Meklenborg - 1996
NIRAS A/S
Bavnehøjvej 12
Postboks 122
6700 Esbjerg
CVR-nr. 37295728
Tilsluttet FRI
www.niras.dk
T: +45 7513 5022
F: +45 7513 4968
E: [email protected]
D: 4810 5730
M: +45 6023 3988
E: [email protected]
Det oprindelige Afløb fra Ladegård tilsluttes i brønden i st. 159, jf. figur 1
Opstrøms dette punkt er ledningen ifølge projekttegningerne et teknisk anlæg til
bortledning af regnvand fra Sandvad.
Vandføringen (ved fuldt løbende rør) i en ø250 betonledning med 3 promilles fald
er ca. 33 l/s.
Vandføringen (ved fuldt løbende rør) i en ø600 beton ledning med 3 promilles
fald er ca. 335 l/s.
Der er således en overkapacitet i røret til afledning af vejvand fra Sandvad og fra
byggemodningen på ca. 300 l/s, set i forhold til afstrømningen fra Afløb fra Ladegård.
Det asfalterede areal på Sandvad fra st. 0 på Afløb fra Ladegård og frem til ud2
løbet i Lunde Å er via orthofotos opmålt til 3.400 m eller 0,34 ha.
Asfaltarealet er sat til en befæstelsesgrad på 100%.
Med en regn intensitet på 110 l/s*ha og en sikkerhedsfaktor på 1,87, jf. bilag 8 i
Spildevandsplan for Nordfyns Kommune 2009-2013 fås en dimensionsgivende
vandføring på 205 l/s.
Samlet medfører ovenstående, at der inkl. klimafaktor fremtidig skal kunne bortledes:
205 l/(s*ha)*0,34 ha = svarende til ca. 70 l/s
Bemærk: at der heri ikke indgår evt. tilslutninger fra nordsiden af Sandvad (
Langager og Sandvadgyden).
Selv med ovenstående usikkerhed vurderes der at være stor reservekapacitet i
Afløb fra Ladegård til at kunne bortlede 13 l/s fra bassin i byggemodningen.
Gennemgang af projektmateriale fra omfartsvej rundt om Søndersø (Sandvad)
har ikke givet svar på, hvorfor ledningen oprindeligt er lagt som Ø600.
Lunde Å
Nordfyns Kommune gør opmærksom på, at Lunde Å i dag er hydraulisk overbelastet og ønsker derfor en mindre udledning end de 13 l/s fra byggemodningen.
Dette kan enten ske ved at reducere udledningen fra bassin i byggemodningen
yderligere eller sikre at andre eksisterende udledninger mindskes, så den samlede udledning til Lunde Å bevares status quo eller mindskes.
2
I forbindelse med sagsbehandlingen har det været anført at belastningen skulle
nedsættes til 0,34 l/s pr. reduceret ha (5). Dette vil medføre en samlet udledning
på:
0,34 l/(s*red ha) * 5 = 1,7 l/s.
Det er efter Vandcenter Syds opfattelse ikke muligt at reducere udledningen så
kraftigt. Som anført i mail af 10. juli 2015 vil dette krav medføre en bassintømmetid på 28 døgn. Vandcenter Syd anvender i dag et designkriterie på 1-2 døgns
tømmetid for bassiner i fællessystemer for sikring af, at volumen/kapacitet til
efterfølgende regnskyl er til stede. Der findes ikke tilsvarende designkriterier for
regnvandsbassiner, men problemstillingen er den samme. I ansøgningen på de
13 l/s er tømmetiden ca. 62 timer eller godt 2,5 døgn.
Det vurderes derfor at være en bedre løsning for såvel VCS som Lunde Å at
reducere udledningen fra vejafvandingen fra Sandvad.
3
Opstrøms st. 159 findes et rørvolumen på ca. 40 m . Udledningen herfra stammer fra godt 0,1 ha vejareal og udgør uden klimafaktor ca. 11 l/s, hvilket ved
montering af en vandbremse og udnyttelse af rørvolumenet kan reduceres til 5
l/s.
Fra brønden i st. 159 til brønden i st. 305 findes et samlet vejareal på ca. 0,12
ha med en tilledning uden klimafaktor på 13 l/s, hvilket ligeledes ved udnyttelse
af rørvolumenet kan reduceres til 5 l/s.
Såfremt begge vandbremser monteres vil udledningen fra bassinet i byggemodningen kunne indeholdes med en samlet mindre tilledning til Lunde Å på 1 l/s.
Som anført har afstrømingen fra Afløb fra Ladegård tidligere ikke oversteget 33
l/s (svarende til ledningens kapacitet ved fuldtløbende rør).Såfremt der monteres
en vandbremse i brønden i st. 305 på 33+5 = 38 l/s vil den fremtidige samlede
udledning til Lunde Å kunne reduceres med 6 l/s ved udnyttelse af det eksisterende rørvolumen.
Der vurderes at være yderligere reduktionsmuligheder på vandmængen fra vejafvandlngen nedstrøms brønden i st. 305. Her tilledes vejvand fra et areal på
0,11 ha, der forudsat, at der ikke findes yderligere tilledninger undervejs, kan
reduceres fra ca. 12 til 5 l/s.
Der anmodes derfor om, at udledningstilladelsen fra byggemodningen gives på
de 13 l/s og at der i forbindelse her byggemodningen monteres 2-3 vandbremse
til forsinkelse af vejvandet fra Sandvad.
3
Vandcenter Syd
Vandværksvej 7
5000 Odense C
Teknik, Erhverv og Kultur
20. august 2015
Sagsnummer
480-2015-86427
Dokument nr.
480-2015-290457
Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr.
Tilladelse til etablering af vandbremser i Afløb fra Ladegård
Nordfyns Kommune, Natur og Miljø, har den 10. august 2015 modtaget et projekt til
ændring af et rørlagt offentligt vandløb i forbindelse med en byggemodning. Ved
byggemodningen etableres regnvandsbassiner til forsinkelse af regnvand.
Udledningstilladelse til regnvandet behandles særskilt efter Miljøbeskyttelsesloven.
I forbindelse med byggemodningen etableres vandbremser i det rørlagte offentlige
vandløb ”Afløb fra Ladegård”, se vedlagte ansøgning af 10. august. I ansøgningen
er vandbremsernes funktion beskrevet, samt hvorfor vandbremserne ikke får en
negativ konsekvens for afvanding af dræn- og overfladevand som ledes til ”Afløb fra
Ladegård”. Vandbremserne etableres i vandløbets st. 159 og 305, på matr. nr. 10a,
Søndersø By, Søndersø.
Ændring af rørene/etablering af vandbremse i det rørlagte vandløb ”Afløb fra
Ladegård”, kræver tilladelse efter vandløbslovens § 47.
Hvis vandløbsmyndigheden skønner at en foranstaltning ikke har væsentlig
indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, kan
vandløbsmyndigheden jf. § 17 i bekendtgørelse nr. 1436 af 11. december 2007 om
vandløbsregulering mv., fravige bestemmelserne om offentliggørelse og annoncering.
Tilladelse
Tilladelsen gives til VandcenterSyd, da vandcentret på nuværende tidspunkt er ejer af
spildevandsanlægget, og dermed bliver ejer af de kommende vandbremser.
Der meddeles hermed tilladelse til etablering af vandbremser, som ansøgt og med
nedenstående vilkår.
Tilladelsen gives i medfør af vandløbslovens § 47.
Nordfyns Kommune, Natur og Miljø skønner at, når vandbremserne etableres som ansøgt
og efter nedenstående vilkår, får vandbremserne ikke væsentlig indflydelse på vandløbets
afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. I medfør af § 17 i bekendtgørelse nr.
1436 af 11. december 2007 om vandløbsregulering mv., bliver tilladelsen ikke offentliggjort
eller annonceret.
Side 1 af 2
Nordfyns Kommune
Østergade 23
5400 Bogense
Tlf. 6482 8282
Kontaktadresse
Rådhuspladsen 2
5450 Otterup
Åbningstid
Mandag-tirsdag 10-14
Onsdag lukket
Torsdag 12-17
Fredag 10-13
Telefontræffetid
Se åbningstid
Hvis du ønsker at sende
sikker post, skal du sende fra
”Borger.dk” eller ”Virk.dk”.
www.nordfynskommune.dk
Tilladelsen gives på følgende vilkår:
1) Vandbremserne etableres som ansøgt og med de forudsætninger som er
beregnet i ansøgningen af 10. august 2015.
2) Den fremtidige vedligeholdelse, herunder renholdelse af vandbremserne, påhviler
den til enhver tid værende ejer af vandbremserne.
3) Såfremt anlægsarbejdet eller fremtidig vedligeholdelse af vandbremserne
forårsager skade på vandløbets rør eller brønde, påhviler det ejeren af
vandbremserne at retablere disse.
4) Ejeren af vandbremserne varetager alle forhold vedrørende de berørte lodsejere.
5) Ejeren af vandbremserne bærer alle følger for vandbremserne, i tilfælde hvor
vandløbet senere skal uddybes, reguleres eller på anden måde ændres.
6) Ethvert ansvar som følge af vandbremserne tilstedeværelse påhviler ejeren af
vandbremserne.
Tilladelsen bortfalder såfremt den ikke er udnyttet inden et år fra ovenstående dato.
Klagevejledning
Afgørelsen kan i medfør af vandløbslovens § 80 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagefristen er fire uger fra modtagelsen af dette brev. Klageberettiget er Vandcenter Syd,
Nordfyns Kommune, vejafdelingen, samt enhver der må antages at have en individuel
interesse i sagens udfald.
Godkendelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Indgives der klage, må
godkendelsen ikke udnyttes før klagemyndighedens afgørelse foreligger.
Eventuel klage skal indsendes skriftligt til Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø,
Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup, der videresender klagen samt kommunens bemærkninger
til Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis der indgives klage giver kommunen besked herom.
Afgørelsen vil ikke blive offentliggjort ved annoncering.
Venlig hilsen
Bent Nielsen
Biolog
Direkte tlf. 64 82 81 18
[email protected]
Side 2 af 2